Pareigų aprašymas Spausdinti

2019-01-01T00:00:00414116Finansų ministro įsakymas2018-12-31T00:00:001K-500

VALSTYBĖS IŽDO DEPARTAMENTO

SKOLINIMOSI IR PINIGŲ VALDYMO SKYRIAUS VEDĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Valstybės iždo departamento Skolinimosi ir pinigų valdymo skyriaus vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Valstybės iždo departamento (toliau – departamentas) Skolinimosi ir pinigų valdymo skyriaus (toliau – skyrius) vedėjo pareigybė reikalinga organizuoti ir koordinuoti valstybės politikos valstybės iždo srityje, kiek tai susiję su Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) skolinimusi, įgyvendinimą, siekiant, kad valstybės vardu pasiskolintos lėšos ir laikinai laisvi valstybės piniginiai ištekliai būtų valdomi ekonomiškai ir efektyviai.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos – valstybės skolos valdymo ir investavimo – srityje.

IV SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);

4.2. turėti ne mažiau kaip 3 metus darbo patirties skolinimosi (leidžiant vertybinius popierius ir imant paskolas vidaus ir užsienio rinkose), kreditavimo ar investavimo srityje;

4.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais Vyriausybės skolinimąsi ir valstybės skolos valdymą, vertybinių popierių išleidimą, apyvartą, apskaitą bei kitus su vertybiniais popieriais susijusius klausimus, taip pat pinigų investavimą ir finansų rinkų funkcionavimą;

4.4. būti susipažinęs su Lietuvos ir tarptautinių finansų bei kapitalo rinkų funkcionavimu ir jų vystymosi tendencijomis;

4.5. būti susipažinęs su bendraisiais dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimais bei teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis;

4.6. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti skyriaus ir savo darbą, paskirstyti užduotis, atsakomybę, darbo krūvius bei išteklius; numatyti tinkamus veiklos metodus bei priemones, užtikrinančius skyriaus tikslų pasiekimą;

4.7. gebėti savarankiškai rinkti, vertinti, sisteminti, analizuoti bei apibendrinti informaciją, procesus ar duomenis ir jų analizės pagrindu priimti sprendimus, teikti pastabas ir pasiūlymus, rengti argumentuotas išvadas;

4.8. gebėti aiškiai ir sklandžiai reikšti ir dėstyti mintis žodžiu ir raštu valstybine kalba, gebėti pasirinkti tinkamą bendravimo stilių, priemones ir aplinką, atsižvelgiant į situacijos ar pašnekovų charakteristikas ir bendravimo tikslą;

4.9. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer; taip pat mokėti naudotis Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų registru;

4.10. mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu;

4.11. atitikti reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Valstybės tarnautojo funkcijos:

5.1. rengti teisės aktų, reglamentuojančių Vyriausybės skolinimąsi, valstybės skolos valdymą ir laikinai laisvų lėšų investavimą, projektus, teikti pasiūlymus dėl šių teisės aktų tobulinimo;

5.2. organizuoti ir vykdyti Vyriausybės vertybinių popierių platinimą, paskolų sutarčių ir kitų įsipareigojamųjų skolos dokumentų pasirašymą;

5.3. analizuoti informaciją apie padėtį vertybinių popierių rinkose bei informaciją apie užsienio šalių leidžiamus skolos vertybinius popierius, apie finansų rinkų vystymąsi ir tendencijas, piniginių išteklių investavimo operacijoms planuoti ir atlikti reikalingą informaciją bei rengti vertybinių popierių rinkų apžvalgas;

5.4. užmegzti ir palaikyti ryšius su vidaus ir užsienio kreditoriais ir Vyriausybės vertybinių popierių emisijų platintojais, potencialiais investuotojais į Vyriausybės vertybinius popierius, tarptautinėmis kredito reitingų agentūromis, analizuoti potencialių kreditorių ir Vyriausybės vertybinių popierių platintojų pateiktus pasiūlymus bei dalyvauti derybose su jais;

5.5. teikti departamento direktoriui, prireikus viceministrui, koordinuojančiam departamento veiklą, pasiūlymus dėl Vyriausybės vertybinių popierių emisijų bei paskolų sąlygų, vertybinių popierių charakteristikų, naujų rinkos instrumentų panaudojimo ir Vyriausybės vertybinių popierių platinimo tvarkos tobulinimo bei organizuoti naujų rinkos operacijų priemonių diegimą;

5.6. teikti informaciją apie atliekamų rinkos operacijų eigą, skolinimosi ir Vyriausybės vertybinių popierių išleidimo sąlygas ir galimybes, atsižvelgiant į esamą padėtį kapitalo rinkose, taip pat teikti informaciją valstybės skolinimosi vidaus ir užsienio rinkose bei Vyriausybės vertybinių popierių platinimo klausimais kitoms valstybės institucijoms bei ministerijos administracijos padaliniams;

5.7. organizuoti laikinai laisvų valstybės piniginių išteklių investavimą;

5.8. esant pavedimui atstovauti ministerijai skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais kitose ministerijose, valstybės institucijose, tarptautinėse organizacijose;

5.9. dalyvauti Europos Komisijos ar kitų Europos Sąjungos institucijų darbo grupėse bei kitose struktūrose Vyriausybės skolinimosi bei valstybės skolos valdymo klausimais, rengti ir teikti joms reikiamą informaciją;

5.10. bendrauti ir bendradarbiauti su Lietuvos centriniu vertybinių popierių depozitoriumu vertybinių popierių apskaitos bei apmokėjimo klausimais, su vertybinių popierių birža vertybinių popierių pirminės ir antrinės apyvartos klausimais, su Lietuvos banku vertybinių popierių rinkos reguliavimo klausimais, su vertybinių popierių aukcionų dalyviais bei kitais asmenimis bei institucijomis visais su vertybiniais popieriais susijusiais klausimais;

5.11. bendrauti su tarptautinėmis institucijomis, atsakingomis už tarptautinių sandorių vertybiniais popieriais apskaitą, saugojimą, reguliavimą ir kitais su vertybiniais popieriais susijusiais klausimais;

5.12. esant pavedimui atstovauti teismuose ginant valstybės interesus;

5.13. vykdyti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui.

________________________________

Susipažinau:

_____________________

(parašas)

_____________________

(vardas, pavardė)

_____________________

(data)