Pareigų aprašymas Spausdinti

2020-06-30T00:00:002019-01-01T00:00:00418918Finansų ministro įsakymas2018-12-31T00:00:001K-504

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO PATARĖJO

PAREIGYBĖSAPRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Lietuvos Respublikos finansų ministro patarėjas yra politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Lietuvos Respublikos finansų ministro patarėjo (toliau – patarėjas) pareigybė reikalinga padėti Lietuvos Respublikos finansų ministrui formuoti politines nuostatas ir prioritetus, priimti sprendimus ir juos įgyvendinti valstybės finansų (valstybės ir savivaldybių biudžetų, valstybės iždo, valstybės skolos, finansų kontrolės metodologijos) politikos formavimo srityje.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos – valstybės finansų politikos formavimo – srityje.

IV SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

4.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės ir savivaldybių biudžetų sudarymą ir vykdymą, valstybės iždo procedūras, valstybės skolos valdymą, vidaus auditą ir finansų kontrolę;

4.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį viešųjų finansų valdymo srityje;

4.4. būti susipažinęs su teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis bei bendraisiais oficialių dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimais;

4.5. būti susipažinęs su valstybės valdžios institucijų sistema, struktūra, veiklos principais ir kompetencija, sprendimų priėmimo tvarka;

4.6. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbinę veiklą, orientuojantis į prioritetinių užduočių vykdymą, gebėti keisti prioritetus, atsižvelgiant į besikeičiančią teisinę aplinką, situaciją ar aplinkybes;

4.7. gebėti aiškiai ir sklandžiai reikšti ir dėstyti mintis žodžiu ir raštu valstybine kalba, gebėti pasirinkti tinkamą bendravimo stilių, priemones ir aplinką, atsižvelgiant į situacijos ar pašnekovų charakteristikas ir bendravimo tikslą;

4.8. gebėti savarankiškai rinkti, sisteminti, vertinti, analizuoti bei apibendrinti informaciją, procesus ar duomenis ir jų analizės pagrindu priimti sprendimus, teikti pastabas ir pasiūlymus, rengti argumentuotas išvadas;

4.9. gebėti tinkamai atstovauti bei viešai pristatyti Lietuvos Respublikos finansų ministerijos poziciją ministerijos kompetencijai priskirtais klausimais;

4.10. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer; taip pat mokėti naudotis Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų registru.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Valstybės tarnautojo funkcijos:

5.1. analizuoti ir vertinti teisės aktus, ekonominę, finansinę ir kitą informaciją rengiant finansų ministrui išvadas, pastabas ir pasiūlymus valstybės ir savivaldybių biudžetų, valstybės iždo, valstybės skolos, finansų kontrolės metodologijos (toliau – valstybės finansų) klausimais;

5.2. teikti finansų ministrui pasiūlymus, išvadas bei rekomendacijas, reikalingas finansų ministrui priimant sprendimus ir juos įgyvendinant valstybės finansų politikos formavimo srityje;

5.3. teikti pastabas ir pasiūlymus dėl ministerijos įgyvendinamų programų atitikimo ministerijos strateginiams tikslams bei Vyriausybės programai valstybės finansų srityje;  

5.4. finansų ministro pavedimu nagrinėti ir teikti finansų ministrui išvadas, pastabas ir pasiūlymus dėl ministerijos parengtų teisės aktų ir kitų dokumentų projektų valstybės finansų srityje;

5.5. finansų ministro pavedimu nagrinėti ir teikti finansų ministrui išvadas, pastabas ir pasiūlymus dėl kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektų ministerijai priskirtais klausimais;

5.6. nagrinėti finansų ministro nukreiptus dokumentus, teikti dėl jų išvadas, pastabas bei pasiūlymus, esant reikalui rengti atsakymų į juos ir teisės aktų projektus;

5.7. finansų ministro pavedimu dalyvauti įvairių komisijų ir darbo grupių veikloje bei pagal priskirtą kompetenciją atstovauti ministeriją Lietuvos ir užsienio institucijose ir įstaigose;

5.8. rinkti, vertinti, sisteminti ir apibendrinti ministerijos administracijos padalinių turimą informaciją, paaiškinimus ir išvadas, galinčias turėti įtakos finansų ministro sprendimų priėmimui šiai pareigybei priskirtos veiklos klausimais;

5.9. finansų ministro pavedimu atstovauti ministerijai Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimuose, Seimo komitetuose, kitose valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose;

5.10. vykdyti kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas bei kitus finansų ministro nenuolatinio pobūdžio pavedimus nustatytos kompetencijos ribose.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus finansų ministrui.

______________________________

Susipažinau:

_______________________

(parašas)

_______________________

(vardas, pavardė)

_______________________

(data)