Pareigų aprašymas Spausdinti

2020-06-30T00:00:002020-01-01T00:00:00447466Finansų ministro įsakymas2019-12-30T00:00:001K-413

CENTRALIZUOTO VIDAUS AUDITO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTOPAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Centralizuoto vidaus audito skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Centralizuoto vidaus audito skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga sistemingai ir visapusiškai vertinant Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ministerija) ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2019 m. gruodžio 19 d. įsakyme Nr. 1K-396 „Dėl finansų ministro valdymo sričių vidaus audito centralizavimo“ nurodytų finansų ministro valdymo srities įmonių ir įstaigų (toliau – ministerijos kompetencijai priskirtos institucijos), veiklos efektyvumą, rizikos valdymą ir vidaus kontrolę, padėti įgyvendinti ministerijos ir ministerijos kompetencijai priskirtų institucijų veiklos tikslus.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendroje veiklos – vidaus audito – srityje.

IV SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį ekonomikos, teisės, verslo, vadybos, finansų apskaitos arba viešojo administravimo studijų krypties išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį audito, vidaus audito, viešųjų juridinių asmenų veiklos arba finansų tikrinimo srityje;

4.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais vidaus kontrolę ir vidaus auditą, viešąjį administravimą bei ministro valdymo sričių institucijų ūkinę finansinę veiklą

4.4. būti susipažinęs su tarptautiniais Vidaus audito profesinės praktikos standartais, strateginio planavimo metodika, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, reglamentuojančiais lėšų, gautų iš ES bei užsienio institucijų ar fondų, administravimą, panaudojimą bei auditą;

4.5. būti susipažinęs su teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis ir bendraisiais dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimais;

4.6. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, orientuojantis į prioritetinių užduočių vykdymą, gebėti keisti prioritetus, atsižvelgiant į besikeičiančią teisinę aplinką, situaciją ar kitas aplinkybes;

4.7. gebėti savarankiškai rinkti, vertinti, sisteminti, analizuoti bei apibendrinti informaciją, procesus ar duomenis ir jų analizės pagrindu priimti sprendimus, teikti argumentuotas išvadas (pastabas ir pasiūlymus);

4.8. gebėti aiškiai ir sklandžiai reikšti ir dėstyti mintis žodžiu ir raštu valstybine kalba, gebėti pasirinkti tinkamą bendravimo stilių, priemones ir aplinką, atsižvelgiant į situacijos ar pašnekovų charakteristikas ir bendravimo tikslą;

4.9. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer; taip pat mokėti naudotis Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų registru;

4.10. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens A2 lygiu.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Valstybės tarnautojo funkcijos:

5.1. tikrinti ir vertinti ministerijos ir ministerijos kompetencijai priskirtų institucijų:

5.1.1. vidaus kontrolės sistemos funkcionavimą (nustatytų vidaus taisyklių, vidaus kontrolės procedūrų veiksmingumą, pakankamumą ir jų laikymąsi, organizacinės struktūros optimalumą, funkcijų paskirstymo, žmogiškųjų išteklių panaudojimo racionalumą ir kt.), rizikos veiksnių valdymo efektyvumą;

5.1.2. veiklos atitiktį teisės aktams;

5.1.3. veiklos atitiktį strateginiuose planavimo dokumentuose nustatytiems tikslams ir uždaviniams, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų valdytojų programų vykdymą, joms skirtų lėšų ir valstybės turto naudojimą efektyvumo, ekonomiškumo ir rezultatyvumo požiūriais;

5.1.4. finansinių ir veiklos ataskaitų duomenų teisingumą, apskaitos informacijos tinkamumą, objektyvumą, pateikimą laiku;

5.1.5. lėšų, gautų iš ES, užsienio institucijų arba fondų, kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų administravimą ir panaudojimą, kiek tai susiję su ministerijai priskirtų funkcijų atlikimu;

5.1.6. turto apskaitą ir apsaugą;

5.1.7. informacinių sistemų saugumą, veiksmingumą ir informacinių sistemų projektus;

5.2. rengti ir (arba) dalyvauti rengiant skyriaus darbui užtikrinti reikalingus metodinius dokumentus, procedūrų aprašymus ir tipinius klausimynus;

5.3. rengti vidaus audito ataskaitas su išvadomis ir rekomendacijomis, kaip ištaisyti vidaus audito metu nustatytus neatitikimus, kaip tobulinti ministerijos ir ministerijos kompetencijai priskirtų institucijų veiklą ir vidaus kontrolę;

5.4. vidaus audito metu analizuoti ministerijos ir ministerijos kompetencijai priskirtų institucijų veiklos trūkumus, dėl kurių buvo priimti nepalankūs teismo ar kitų ginčus nagrinėjančių institucijų sprendimai;

5.5. atlikti vidaus audito pažangos stebėjimą (veiklą po audito): stebėti ir vertinti, kaip įgyvendinamos vidaus audito ataskaitoje pateiktos rekomendacijos;

5.6. atlikti korupcijos rizikos valdymo vertinimą;

5.7. pagal kompetenciją rengti ir teikti konsultacijas ministerijos ir ministerijos kompetencijai priskirtų institucijų valdymo, rizikos valdymo ir vidaus kontrolės klausimais ministrui, ministerijos administracijos padalinių ir ministerijos kompetencijai priskirtų institucijų vadovams; 

5.8. rengti ir (arba) dalyvauti rengiant skyriaus veiklos planus ir metinę skyriaus veiklos ataskaitą;

5.9. skyriaus vedėjo arba finansų ministro pavedimu atstovauti ministerijai skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais valstybės institucijose ir įstaigose, tarptautinėse ir kitose organizacijose;

5.9. palaikyti profesinius ryšius vidaus audito klausimais su kitų valstybės institucijų ir įstaigų, tarptautinių ir kitų organizacijų atstovais;

5.10. atlikti kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas ir kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su skyriaus veiklos tikslo įgyvendinimu. 

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

________________________

Susipažinau:

___________________________

(parašas)

___________________________

(vardas, pavardė)

___________________________

(data)