Pareigų aprašymas Spausdinti

2019-01-01T00:00:00429023Finansų ministro įsakymas2018-12-31T00:00:001K-504

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO PATARĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Lietuvos Respublikos finansų ministro patarėjas yra politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Lietuvos Respublikos finansų ministro patarėjo pareigybė reikalinga padėti Lietuvos Respublikos finansų ministrui (toliau – finansų ministras) formuoti politines nuostatas ir prioritetus, priimti sprendimus ir juos įgyvendinti visuomenės informavimo srityje.   

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendroje veiklos – visuomenės informavimo – srityje.     

IV SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį komunikacijos ar žurnalistikos studijų srities išsilavinimą;

4.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais visuomenės informavimo principus, tikslus ir priemones;

4.3. turėti darbo patirties visuomenės informavimo, komunikacijos, viešųjų ryšių ar žiniasklaidos srityje;

4.4. gebėti aiškiai ir įtaigiai reikšti ir dėstyti mintis žodžiu ir raštu valstybine kalba, pasirinkti tinkamą bendravimo stilių, priemones ir aplinką, atsižvelgiant į situacijos ar pašnekovų charakteristikas ir bendravimo tikslą;

4.5. gebėti savarankiškai rinkti, vertinti, sisteminti, analizuoti bei apibendrinti informaciją, procesus ar duomenis ir jų analizės pagrindu priimti sprendimus, teikti pastabas ir pasiūlymus, rengti argumentuotas išvadas;

4.6. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

4.7. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer; mokėti naudotis Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų registru;

4.8. gebėti savo darbe taikyti veiklos planavimo principus, savarankiškai organizuoti veiklą, orientuojantis į prioritetinių užduočių vykdymą bei gebėti keisti prioritetus, atsižvelgiant į besikeičiančią situaciją ar aplinkybes.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Valstybės tarnautojo funkcijos:

5.1. koordinuoti Finansų ministerijos darbą vidinės ir išorinės komunikacijos srityse;

5.2. dalyvauti rengiant ir įgyvendinant Finansų ministerijos veiklos viešinimo strategiją bei programas;

5.3. vertinti Finansų ministerijos vykdomos politikos ryšių su visuomene srityje tendencijas, analizuoti ekonominę, finansinę ir kitą informaciją, rengiant finansų ministrui patarimus ir pasiūlymus visuomenės informavimo klausimais;

5.4. teikti finansų ministrui pasiūlymus, išvadas bei rekomendacijas, reikalingas priimant sprendimus ir juos įgyvendinant visuomenės informavimo srityje;

5.5. stebėti ir analizuoti visuomenės informavimo priemonių ir valstybės institucijų ar įstaigų teikiamą viešąją informaciją apie Finansų ministeriją, operatyviai ir sistemingai rinkti žiniasklaidoje pateikiamą informaciją, susijusią su Finansų ministerijos veikla, ją analizuoti, reaguoti į pasirodančią netikslią informaciją;

5.6. rengti ir platinti pranešimus žiniasklaidai, rengti ir teikti atsakymus į žurnalistų paklausimus, organizuoti spaudos konferencijas, seminarus, diskusijas ir kitus viešo pobūdžio renginius, susijusius su visuomenės informavimu apie Finansų ministerijos ir finansų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų veiklą;

5.7. organizuoti informacinių leidinių leidybą, televizijos, radijo laidų (siužetų) apie Finansų ministerijos veiklą kūrimą ir kitus Finansų ministerijos informacinio-vizualiojo pristatymo darbus;

5.8. užtikrinti, kad viešai reiškiama nuomonė ryšių su visuomene klausimais būtų vienoda, suderinta ir oficiali Finansų ministerijos pozicija;

5.9. rengti oficialias finansų ministro kalbas, padėkas, kitus proginius ir viešuosius tekstus;

5.10. formuoti Finansų ministerijos įvaizdį, nuolat teikti informaciją visuomenei ir žiniasklaidai apie Finansų ministerijos veiklą;

5.11. finansų ministro pavedimu dalyvauti įvairių komisijų ir darbo grupių veikloje, atstovauti Finansų ministeriją Lietuvos ir užsienio institucijose, įstaigose ir organizacijose;

5.12 pagal kompetenciją vykdyti kitus finansų ministro nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus finansų ministrui.

__________________________

Susipažinau:

___________________________

(parašas)

___________________________

(vardas, pavardė)

___________________________

(data)