Pareigų aprašymas Spausdinti

2020-06-30T00:00:002019-01-01T00:00:00452793Finansų ministro įsakymas2018-12-31T00:00:001K-504

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

KANCLERIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos kancleris yra politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ministerija) kanclerio pareigybė reikalinga vadovauti ministerijos administracijai, siekiant užtikrinti, kad įgyvendinant ministerijos strateginius veikos planus būtų optimaliai valdomi ir panaudojami finansiniai, materialiniai, intelektiniai ir informacijos ištekliai.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendroje veiklos – ministerijos vidaus administravimo užtikrinimo – srityje.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamojo darbo patirtį;

4.3. būti susipažinęs su teisės aktais, reglamentuojančiais ministerijos veiklą ir ministro valdymo sritis, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą ir darbo teisinius santykius, ministerijos ūkinę ir finansinę veiklą, turto valdymo, naudojimo ir disponavimo tvarką, korupcijos prevenciją, viešuosius pirkimus;    

4.4. būti susipažinęs su valstybės valdžios institucijų sistema, struktūra, veiklos principais ir kompetencija, sprendimų priėmimo tvarka;

4.5. būti susipažinęs su teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis bei bendraisiais oficialių dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimais;

4.6. gebėti tinkamai organizuoti ir kontroliuoti ministerijos administracijos veiklą, deleguoti (paskirstyti) užduotis ir funkcijas, atsakomybę, darbo krūvius ir išteklius, išmanyti veiklos kontrolės principus;

4.7. gebėti motyvuoti ministerijos valstybės tarnautojus (darbuotojus), formuojant į ministerijos misijos ir tikslų įgyvendinimą orientuotą kolektyvą;

4.8. gebėti aiškiai ir sklandžiai reikšti ir dėstyti mintis žodžiu ir raštu valstybine kalba, gebėti pasirinkti tinkamą bendravimo stilių, priemones ir aplinką, atsižvelgiant į situacijos ar pašnekovų charakteristikas ir bendravimo tikslą;

4.9. gebėti savarankiškai rinkti, sisteminti, vertinti, analizuoti bei apibendrinti informaciją, procesus ar duomenis ir jų analizės pagrindu priimti sprendimus, teikti pastabas ir pasiūlymus, rengti argumentuotas išvadas;

4.10. gebėti tinkamai atstovauti bei viešai pristatyti ministerijos poziciją ministerijos kompetencijai priskirtais klausimais;

4.11. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer; taip pat mokėti naudotis Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų registru;

4.12. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

4.13. atitikti reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Visiškai slaptai“.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Valstybės tarnautojo funkcijos:

5.1. koordinuoti ir kontroliuoti ministerijos administracijos padalinių veiklą, užtikrinti, kad įgyvendinant ministerijos strateginius veiklos planus optimaliai būtų valdomi ir panaudojami finansiniai, materialiniai, intelektiniai ir informacijos ištekliai;
5.2. ministro pavedimu koordinuoti ir kontroliuoti priskirtų įstaigų prie ministerijos veiklą;
5.3. kontroliuoti ministerijos administracinę ūkinę veiklą;
5.4. organizuoti ir koordinuoti ministerijos strateginių veiklos planų rengimą ir jų įgyvendinimą;
5.5. dalyvauti organizuojant ir koordinuojant Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimų vykdymą, teisės aktų projektų rengimą ir derinimą;
5.6. vadovaudamasis ministerijos strateginiais veiklos planais ir kitais strateginio planavimo dokumentais, užtikrinti ministerijos rengiamų teisės aktų projektų ir kitų sprendimų suderinamumą;
5.7. organizuoti ministerijos nuostatų, ministerijos administracijos padalinių nuostatų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių sąrašo, pareigybių aprašymų ir ministro įsakymų projektų rengimą;
5.8. ministro pavedimu įstatymų nustatyta tvarka priimti į pareigas ir atleisti iš jų ministerijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, taip pat juos skatinti, skirti pašalpas, skirti valstybės tarnautojams tarnybines nuobaudas ar priimti sprendimus dėl darbo pareigų pažeidimo;
5.9. atlikti kitas įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir ministro pavestas funkcijas.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus ministrui.

____________________________

Susipažinau:

___________________________

(parašas)

___________________________

(vardas, pavardė)

___________________________

(data)