Pareigų aprašymas Spausdinti

2020-06-30T00:00:002019-01-01T00:00:00413684Finansų ministro įsakymas2018-12-31T00:00:001K-500

VALSTYBĖS IŽDO DEPARTAMENTO

IŽDO APSKAITOS IR ATSKAITOMYBĖS SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Valstybės iždo departamento Iždo apskaitos ir atskaitomybės skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Valstybės iždo departamento (toliau – departamentas) Iždo apskaitos ir atskaitomybės skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga valstybės biudžeto ir suvestinių savivaldybių biudžetų vykdymo ataskaitų rinkiniams bei valstybės iždo finansinėms ataskaitoms pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS) rengti, siekiant, kad ataskaitos būtų teisingos ir informatyvios.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiose veiklos – valstybės biudžeto piniginių išteklių apskaitos tvarkymo, valstybės biudžeto ir suvestinių savivaldybių biudžetų vykdymo ataskaitų rinkinių sudarymo ir valstybės iždo finansinės atskaitomybės rengimo − srityse.

IV SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį ekonomikos studijų krypties arba verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės (verslo, vadybos, finansų arba apskaitos studijų krypties) išsilavinimą;

4.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės piniginių išteklių naudojimą, valstybės ir savivaldybių biudžetų sudarymą ir vykdymą, valstybės iždo sistemos veiklą,

4.3. būti susipažinęs su teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus subjektų buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę, VSAFAS bei pavyzdiniu buhalterinės apskaitos valstybės iždo vadovu;

4.4. išmanyti valstybės iždo, kaip viešojo sektoriaus subjekto, apskaitos ypatumus;

4.5. turėti ne mažiau kaip 1 metus darbo patirties tvarkant viešojo sektoriaus subjektų apskaitą pagal VSAFAS;

4.6. būti susipažinęs su bendraisiais dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimais bei teisės aktų projektų engimo rekomendacijomis;

4.7. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer, Navision Financials, Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistema (toliau – VBAMS); mokėti naudotis Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų registru;

4.8. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbinę veiklą, gebėti dirbti komandoje, organizuoti savo veiklą orientuojantis į prioritetinių užduočių vykdymą;

4.9. gebėti savarankiškai rinkti, vertinti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, procesus ar duomenis, gebėti išskirti esminę informaciją ir jos pagrindu priimti skyriaus tikslus atitinkančius sprendimus, gebėti parengti išsamias, argumentuotas ir tikslias ataskaitas, sprendimus ir kt.;

4.10. gebėti aiškiai ir sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, savarankiškai pasirinkti tinkamą bendravimo būdą, stilių ir priemones, atsižvelgiant į situacijos ir pašnekovų charakteristikas ir bendravimo tikslą;

4.11. atitikti reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Valstybės tarnautojo funkcijos:

5.1. kaupti valstybės iždo bendrojoje sąskaitoje valstybės biudžeto piniginius išteklius pagal pajamų rūšis;

5.2. tvarkyti valstybės biudžeto pajamų apskaitą grynųjų pinigų principu;

5.3. priimti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – MD) pateiktas mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus apyskaitas, parengti valstybės iždo apyskaitą ir jų pagrindu kas mėnesį sudaryti suvestinę Mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus apyskaitą – forma 1-VP;

5.4. rengti informaciją apie mėnesio valstybės biudžeto pajamų plano vykdymą ir ketvirtinį valstybės biudžeto išlaidų plano pagal valstybės funkcijas vykdymą, kuri viešai skelbiama ministerijos interneto svetainėje;

5.5. vykdyti Finansų valdymo ir apskaitos informacinėje sistemoje (toliau – FVIS) registruotų duomenų patikimumo kontrolę;

5.6. rengti kasdienę preliminarių duomenų apie į valstybės biudžetą pervestas įmokas ataskaitą;

5.7. rengti kiekvienos darbo dienos lėšų judėjimo valstybės iždo sąskaitose ataskaitas;

5.8. kas mėnesį priimti ir patikrinti VMI ir MD pateiktas pažymas apie mokesčių nepriemokas ir parengti suvestinę nepriemokų pažymą;

5.9. sudaryti mėnesines valstybės biudžeto lėšų srautų judėjimo ataskaitas, nurodant perduotus valstybės biudžeto asignavimus, o kas ketvirtį – panaudotus asignavimus;

5.10. rengti metinį ir kitų ataskaitinių laikotarpių (augančiomis sumomis nuo metų pradžios – I ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių), valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius;

5.11. rengti teisės aktų projektus, reglamentuojančius mokesčių ir kitų įplaukų į biudžetus apyskaitos sudarymą, atsižvelgiant į mokesčių įstatymų pakeitimus ir atitinkamų metų patvirtintą valstybės biudžetą;

5.11. rengti periodines ir metinę valstybės biudžeto pajamų vykdymo apyskaitas ir teikti informaciją Tarpžinybinei duomenų saugyklai;

5.12. priimti iš priskirtų kuruoti savivaldybių metinį ir biudžetinių metų tam tikro laikotarpio (augančiomis sumomis nuo metų pradžios – I ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių) savivaldybių biudžetų vykdymo ataskaitų rinkinius;

5.13. dalyvauti sudarant suvestinius metinį ir biudžetinių metų tam tikro laikotarpio savivaldybių biudžetų vykdymo ataskaitų rinkinius;

5.14. kaupti, analizuoti ir apskaityti iš valstybės biudžeto pervestinas sumas į Rezervinį (stabilizavimo) fondą; teikti informaciją apie Rezerviniam (stabilizavimo) fondui pervestinas sumas už lėšų pervedimą atsakingam ministerijos administracijos padaliniui;

5.15. dalyvauti rengiant tarpinius bei metinį valstybės iždo finansinių ataskaitų rinkinius;

5.16. dalyvauti rengiant valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio sudarymo taisykles ir ataskaitų rinkinio ataskaitų formas;

5.17. rengti savivaldybių biudžetų vykdymo ataskaitų rinkinio ataskaitų formas ir ataskaitų rinkinių sudarymo taisykles;

5.18. dalyvauti rengiant tiesiogiai į valstybės iždą pervedamų ES, kitos tarptautinės finansinės paramos ir kitų valstybės biudžetui priskirtų lėšų, pervedimo taisykles ir įmokų kodų sąrašą;

5.19. rengti pastabas ir pasiūlymus ministerijos Informacinių technologijų departamentui dėl Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistemos (VBAMS) ir jos Finansų valdymo ir apskaitos posistemės (FVIS) funkcijų optimizavimo, tobulinimo ir plėtojimo, naujų ataskaitų suformavimo;

5.20. skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais rengti išvadas ir pasiūlymus dėl kitų ministerijos administracijos padalinių, valstybės institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektų bei dalyvauti rengiant ir derinant kitus teisės aktų projektus;

5.21. dalyvauti įvairiose darbo grupėse ir komisijose skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

5.22. dokumentacijos plane nustatytais terminais saugoti skyriaus dokumentus ir parengti dokumentų bylas perdavimui į dokumentų saugyklą;

5.23. vykdyti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

________________________

Susipažinau:

______________________

(parašas)

______________________

(vardas, pavardė)

______________________

(data)