Pareigų aprašymas Spausdinti

2020-06-30T00:00:002019-01-01T00:00:00428942Finansų ministro įsakymas2018-12-31T00:00:001K-504

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO PATARĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Lietuvos Respublikos finansų ministro patarėjas yra politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Lietuvos Respublikos finansų ministro patarėjo (toliau – ministro patarėjas) pareigybė reikalinga padėti Lietuvos Respublikos finansų ministrui (toliau – finansų ministras) formuoti politines nuostatas ir prioritetus, priimti sprendimus ir juos įgyvendinti valstybės finansų politikos formavimo ir finansų ministerijos valdymo srityje.   

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos –organizacijos vystymo ir efektyvaus darbo organizavimo – srityje.     

IV SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

4.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Finansų ministerijos veiklą ir finansų ministro valdymo sritis;

4.3. turėti darbo patirties organizacinės kultūros formavimo, organizacijų ir jų veiklos vystymo ar žmogiškųjų išteklių valdymo procesų koordinavimo srityse;

4.4. išmanyti projektų valdymo principus, strateginio planavimo metodus;

4.5. gebėti atlikti teisės aktų, reglamentuojančių Finansų ministerijos veiklą, analizę, gebėti teikti pastabas, pasiūlymus bei išvadas;

4.6. gebėti aiškiai ir sklandžiai reikšti ir dėstyti mintis žodžiu ir raštu valstybine kalba, pasirinkti tinkamą bendravimo stilių, priemones ir aplinką, atsižvelgiant į situacijos ar pašnekovų charakteristikas ir bendravimo tikslą;

4.7. gebėti savarankiškai rinkti, vertinti, sisteminti, analizuoti bei apibendrinti informaciją, procesus ar duomenis ir jų analizės pagrindu priimti sprendimus, teikti pastabas ir pasiūlymus, rengti argumentuotas išvadas;

4.8. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer; mokėti naudotis Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų registru;

4.9. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, tinkamai planuoti ir organizuoti savo veiklą.  

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Valstybės tarnautojo funkcijos:

5.1. teikti finansų ministrui patarimus ir pasiūlymus valstybės strateginio planavimo ir finansų ministerijos valdymo, organizacinės struktūros tobulinimo, veiklos efektyvinimo, veiklos procesų tobulinimo bei pokyčių valdymo, darbuotojų kompetencijų ugdymo klausimais;

5.2. teikti finansų ministrui pasiūlymus, išvadas bei rekomendacijas, reikalingas priimant sprendimus ir juos įgyvendinant valstybės strateginio planavimo metodologijos, organizacijos vystymo bei efektyvaus darbo organizavimo srityse;

5.3. teikti pastabas ir pasiūlymus dėl Finansų ministerijos įgyvendinamų programų atitikimo Finansų ministerijos strateginiams tikslams bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės programai valstybės finansų srityje;

5.4. finansų ministro pavedimu analizuoti ir teikti pastabas bei pasiūlymus dėl Finansų ministerijos parengtų teisės aktų ir kitų dokumentų projektų;

5.5. finansų ministro pavedimu, pagal Finansų ministerijos kompetenciją, nagrinėti kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtus teisės aktų projektus ir teikti išvadas bei pasiūlymus;  

5.6. nagrinėti finansų ministro nukreiptus dokumentus, teikti išvadas bei pasiūlymus, esant reikalui rengti atsakymų ir teisės aktų projektus;

5.7. dalyvauti vertinant Finansų ministerijos administracijos padalinių, Finansų ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų ir įmonių valdymą bei jų veiklos organizavimą, analizuojant ir vertinant jų veiklos efektyvumą, teikti finansų ministrui dėl to išvadas ir pasiūlymus;

5.8. rinkti, vertinti, sisteminti ir apibendrinti Finansų ministerijos administracijos padalinių turimą informaciją, paaiškinimus ir išvadas, galinčias turėti įtakos Finansų ministro sprendimų priėmimui organizacijos vystymo bei efektyvaus darbo organizavimo klausimais;

5.9. finansų ministro pavedimu dalyvauti įvairių komisijų ir darbo grupių veikloje, atstovauti Finansų ministeriją Lietuvos ir užsienio institucijose;

5.10. rinkti, sisteminti, vertinti, apibendrinti ir teikti finansų ministrui informaciją, paaiškinimus ir išvadas Finansų ministerijos veiklos klausimais, galinčius turėti įtakos sprendimų priėmimui;

5.11. vykdyti kitus finansų ministro nenuolatinio pobūdžio pavedimus organizacijos vystymo ir efektyvaus darbo organizavimo srityje.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus finansų ministrui.

__________________________

Susipažinau:

___________________________

(parašas)

___________________________

(vardas, pavardė)

___________________________

(data)

2020-06-30T00:00:002019-09-20T00:00:00448938Finansų ministro įsakymas4289422019-09-20T00:00:001K-276

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO PATARĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Lietuvos Respublikos finansų ministro patarėjas yra politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Lietuvos Respublikos finansų ministro patarėjo (toliau – ministro patarėjas) pareigybė reikalinga padėti Lietuvos Respublikos finansų ministrui (toliau – finansų ministras) formuoti politines nuostatas ir prioritetus, priimti sprendimus ir juos įgyvendinti finansų rinkų srityje, siekiant skatinti inovacijas ir tvariuosius finansus bei užtikrinti stabilią finansų rinkų plėtrą.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos –valstybės politikos formavimo finansų rinkų srityje.      

IV SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

4.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, reglamentuojančiais finansų rinką, finansų įstaigų, finansų rinkos priežiūros institucijų, centrinio banko veiklą, finansines paslaugas;

4.3. turėti ne mažiau kaip 3 metus darbo patirties finansų rinkų, tarptautinio bendradarbiavimo arba atstovavimo srityse;

4.4. gebėti aiškiai ir sklandžiai reikšti ir dėstyti mintis žodžiu ir raštu valstybine kalba, pasirinkti tinkamą bendravimo stilių, priemones ir aplinką, atsižvelgiant į situacijos ar pašnekovų charakteristikas ir bendravimo tikslą;

4.5. gebėti savarankiškai rinkti, vertinti, sisteminti, analizuoti bei apibendrinti informaciją, procesus ar duomenis ir jų analizės pagrindu priimti sprendimus, teikti pastabas ir pasiūlymus, rengti argumentuotas išvadas;

4.6. gebėti tinkamai atstovauti bei viešai pristatyti Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ministerija) poziciją;

4.7. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, orientuojantis į prioritetinių užduočių vykdymą bei gebėti keisti prioritetus, atsižvelgiant į besikeičiančią teisinę aplinką, situaciją ar aplinkybes;

4.8. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer; mokėti naudotis Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų registru;

4.9. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens C1 lygiu.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Valstybės tarnautojo funkcijos:

5.1. analizuoti ir vertinti teisės aktus, ekonominę, finansinę ir kitą informaciją rengiant finansų ministrui išvadas, pastabas ir pasiūlymus, susijusius su finansų rinkų inovacijomis bei tvariaisiais finansais;

5.2. teikti finansų ministrui pasiūlymus, išvadas bei rekomendacijas, reikalingas priimant sprendimus ir juos įgyvendinant finansų rinkų srityje;

5.3. nagrinėti ir teikti finansų ministrui išvadas, pastabas ir pasiūlymus dėl kitų ministerijos administracijos padalinių parengtų teisės aktų ir kitų dokumentų projektų, susijusių su tvariaisiais finansais ir finansų rinkų inovacijomis;  

5.4. nagrinėti ir teikti finansų ministrui išvadas, pastabas ir pasiūlymus dėl kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektų finansų rinkų srityje;

5.5. pagal kompetenciją nagrinėti finansų ministro ar ministerijos kanclerio nukreiptus dokumentus ar paklausimus, teikti dėl jų išvadas, pastabas bei pasiūlymus, esant poreikiui – rengti atsakymų į juos ir teisės aktų projektus;

5.6. finansų ministro ar ministerijos kanclerio pavedimu dalyvauti įvairių komisijų ir darbo grupių veikloje bei pagal priskirtą kompetenciją atstovauti ministeriją Lietuvos ir užsienio institucijose ir įstaigose, tarptautinėse organizacijose;

5.7. finansų ministro ar ministerijos kanclerio pavedimu dalyvauti rengiant dokumentus ir informaciją Europos Sąjungos Ekonomikos ir finansų tarybos, Eurogrupės posėdžiams ir kitiems finansų ministro oficialiems susitikimams šiai pareigybei priskirtos veiklos klausimais, ir juose dalyvauti;

5.8. rinkti, vertinti, sisteminti ir apibendrinti ministerijos administracijos padalinių turimą informaciją, paaiškinimus ir išvadas, galinčias turėti įtakos finansų ministro sprendimų priėmimui tvariųjų finansų ar finansų rinkų inovacijų klausimais;

5.9. pagal kompetenciją finansų ministro ar ministerijos kanclerio pavedimu atstovauti ministerijai Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimuose, Seimo komitetuose, kitose valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose;

5.10. vykdyti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus nustatytos kompetencijos ribose.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus finansų ministrui.

__________________________

Susipažinau:

___________________________

(parašas)

___________________________

(vardas, pavardė)

___________________________

(data)