Pareigų aprašymas Spausdinti

2019-01-01T00:00:00449611Finansų ministro įsakymas2018-12-31T00:00:001K-501

BIUDŽETO DEPARTAMENTO

VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ SUDARYMO SKYRIAUS

VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Biudžeto departamento Valstybės ir savivaldybių biudžetų sudarymo skyriaus vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Biudžeto departamento (departamentas) Valstybės ir savivaldybių biudžetų sudarymo skyriaus (toliau – skyrius) vedėjo pareigybė reikalinga formuoti valstybės politiką valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų srityse, kiek tai susiję su Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto rengimu ir vykdymu bei savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių nustatymu, siekiant ekonominės ir socialinės Lietuvos žmonių gerovės.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiose veiklos – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau – valstybės biudžetas) rengimo ir vykdymo bei savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių nustatymo – srityse.

IV SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

4.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų turinį, šių biudžetų rengimo, tvirtinimo, vykdymo, vertinimo ir kontrolės nuostatas, strateginį planavimą;

4.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais savivaldybėms nustatytas savarankiškąsias ir valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) funkcijas ir šių funkcijų finansavimą, savivaldybių skolinimąsi;

4.4. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį valstybės biudžeto sudarymo ar vykdymo srityje;

4.5. būti susipažinęs su teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis ir bendraisiais dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimais;

4.6. gebėti tinkamai organizuoti ir planuoti skyriaus veiklą, paskirstyti užduotis, atsakomybę, darbo krūvius ir išteklius, numatyti tinkamus veiklos metodus, užtikrinančius skyriaus veiklos tikslų įgyvendinimą;

4.7. gebėti aiškiai ir sklandžiai reikšti ir dėstyti mintis žodžiu ir raštu valstybine kalba, gebėti pasirinkti tinkamą bendravimo stilių, priemones ir aplinką, atsižvelgiant į situacijos ar pašnekovų charakteristikas ir bendravimo tikslą;

4.8. gebėti savarankiškai rinkti, vertinti, sisteminti, analizuoti bei apibendrinti informaciją, procesus ar duomenis ir jų analizės pagrindu priimti sprendimus, teikti pastabas ir pasiūlymus, rengti argumentuotas išvadas;

4.9. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer; taip pat mokėti naudotis Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų registru;

4.10. gebėti tinkamai atstovauti bei viešai pristatyti Lietuvos Respublikos finansų ministerijos poziciją skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

4.11. atitikti reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Konfidencialiai“.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Valstybės tarnautojo funkcijos:

5.1. organizuoti ir kontroliuoti skyriaus darbą, užtikrinti darbo drausmę ir skyriui nustatytų veiklos tikslų ir funkcijų vykdymą kokybiškai ir laiku;

5.2. organizuoti atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo ar šio įstatymo patikslinimo projektų rengimą;

5.3. rengti ar dalyvauti rengiant Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimų projektus dėl atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų pagrindinių finansinių rodiklių projekto rengimo tvarkos;

5.4. rengti ar dalyvauti rengiant Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimų projektus dėl Seimo komitetų, frakcijų, Seimo narių pasiūlymų, pareikštų svarstant atitinkamų metų valstybės biudžeto projektą;

5.5. organizuoti ar dalyvauti rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų, susijusių su valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymu ir vykdymu projektus, kontroliuoti skyriaus valstybės tarnautojų teisės aktų projektų minėtais klausimais rengimą ir derinimą;

5.6. peržiūrėti Seimo plenarinių posėdžių ir Seimo komitetų posėdžių darbotvarkes ir stebėti skyriaus parengtų teisės aktų projektų svarstymo Seime eigą siekiant laiku parengti ir pateikti posėdyje dalyvausiančiam ministrui ar viceministrui pažymą;

5.7. organizuoti ir koordinuoti valstybės biudžeto pajamų ir programų finansavimo (ketvirčiais) planų ir jų patikslinimų projektų sudarymą;

5.8. organizuoti teisės aktų projektų dėl asignavimų perskirstymo tarp vykdomų programų rengimą ir užtikrinti, kad Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimo sistemoje (VBAMS) būtų atlikti atitinkami asignavimų planų pakeitimai;

5.9. organizuoti ir kontroliuoti skyriaus kompetencijai priskirtų dokumentų ir formų, reikalingų valstybės biudžeto projektui sudaryti ir atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektui parengti, informacijai apie programų sąmatų vykdymą bei savivaldybių biudžetų vykdymo ataskaitoms parengti ir kitai reikalingai informacijai gauti, rengimą;

5.10. organizuoti metodinės medžiagos savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo klausimais rengimą ir dalyvauti teikiant pasiūlymus dėl Savivaldybių biudžetų pajamų metodikos tobulinimo;

5.11. dalyvauti nagrinėjant savivaldybių pateiktus dokumentus dėl trumpalaikių ir (ar) ilgalaikių paskolų teikimo iš valstybės biudžeto lėšų ir teikiant pasiūlymus dėl šių paskolų teikimo/neteikimo;

5.12. koordinuoti ir kontroliuoti skyriaus kompetencijai priskirtų Finansų ministerijos strateginio veiklos plano programų (priemonių) įgyvendinimą;

5.13. užtikrinti skyriui priskirtų programų išlaidų sąmatų įvykdymo ataskaitų, kurios įtraukiamos į bendrą Finansų ministerijos finansinę atskaitomybę, rengimą;

5.14. organizuoti ar dalyvauti rengiant valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikaciją;

5.15. organizuoti ir kontroliuoti informacijos, pranešimų ir kitos reikiamos medžiagos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų sudarymo skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais parengimą;

5.16. teikti išvadas ir pasiūlymus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais dėl valstybės, savivaldybių institucijų ir įstaigų bei kitų institucijų ar organizacijų parengtų teisės aktų projektų;

5.17. dalyvauti Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos, ministerijų ir kitų valstybės, savivaldybių institucijų ir įstaigų sudarytose komisijose, darbo grupėse sprendžiant finansinius klausimus;

5.18. organizuoti ir kontroliuoti valstybės, savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų juridinių ir fizinių asmenų raštų, paklausimų, prašymų, pasiūlymų, pareiškimų ir skundų nagrinėjimą, atsakymų į juos skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais rengimą;

5.19. teisės aktuose nustatyta tvarka užtikrinti skyriaus dokumentų tvarkymą ir jų saugojimą;

5.20. esant poreikiui pagal skyriaus kompetenciją teikti pasiūlymus departamento direktoriui dėl viešųjų pirkimų, kurių reikia skyriaus veiklos tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti inicijavimo;

5.21. analizuoti, vertinti ir tobulinti skyriaus veiklą ir teikti pasiūlymus departamento direktoriui dėl darbo procedūrų optimizavimo ir darbo procesų su kitais ministerijos administracijos padaliniais tobulinimo;

5.22. vykdyti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui.

________________________

Susipažinau:

______________________

(parašas)

______________________

(vardas, pavardė)

______________________

(data)