Pareigų aprašymas Spausdinti

2019-01-01T00:00:00412556Finansų ministro įsakymas2018-12-31T00:00:001K-501

BIUDŽETO DEPARTAMENTO

VALSTYBĖS VALDYMO IR APSAUGOS SEKTORIŲ SKYRIAUS

VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Biudžeto departamento Valstybės valdymo ir apsaugos sektorių skyriaus vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Biudžeto departamento (toliau – departamentas) Valstybės valdymo ir apsaugos sektorių skyriaus (toliau − skyrius) vedėjo pareigybė reikalinga dalyvauti formuojant valstybės politiką Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau – valstybės biudžetas) rengimo ir vykdymo srityje, kad būtų užtikrintas skaidrus ir efektyvus valstybės biudžeto lėšų paskirstymas ir panaudojimas, siekiant ekonominės ir socialinės Lietuvos žmonių gerovės.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos − valstybės biudžeto rengimo ir vykdymo − srityje.

IV SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

4.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės biudžeto projekto sudarymą ir patvirtinto biudžeto vykdymą, strateginį planavimą, biudžetinių įstaigų veiklą ir finansus;

4.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį viešųjų finansų valdymo ir/ar planavimo srityje;

4.4. būti susipažinęs su bendraisiais oficialių dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimais bei teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis;  

4.5. gebėti atlikti teisės aktų projektų finansinę analizę bei teikti dėl jų pagrįstas ir argumentuotas išvadas, pastabas ar pasiūlymus;

4.6. gebėti tinkamai organizuoti skyriaus veiklą, paskirstyti užduotis, atsakomybę, darbo krūvius ir išteklius, numatyti tinkamus veiklos metodus, užtikrinančius skyriaus tikslų pasiekimą;

4.7. gebėti aiškiai ir sklandžiai reikšti ir dėstyti mintis žodžiu ir raštu valstybine kalba, pasirinkti tinkamą bendravimo stilių, priemones ir aplinką, atsižvelgiant į situacijos ar pašnekovų charakteristikas ir bendravimo tikslą;

4.8. gebėti savarankiškai rinkti, vertinti, sisteminti, analizuoti bei apibendrinti informaciją, procesus ar duomenis ir analizės pagrindu priimti sprendimus, teikti pastabas ir pasiūlymus, rengti argumentuotas išvadas;

4.9. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer, taip pat Navision Financials, valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistema (VBAMS), statistinės informacijos ir teisės aktų paieškos informacinėmis sistemomis;

4.10. gebėti tinkamai atstovauti ir viešai pristatyti Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ministerija) poziciją skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

4.11. atitikti reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Valstybės tarnautojo funkcijos:

5.1. organizuoti ir kontroliuoti asignavimų, skiriamų skyriui priskirtų asignavimų valdytojų pavirtintoms programoms ir kitoms priemonėms vykdyti, skaičiavimų ir kitos informacijos, reikalingos atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių įstatymo projektui ir šio įstatymo pakeitimo projektui parengti, rengimą;

5.2. nagrinėti skyriui priskirtų asignavimų valdytojų strateginius veiklos planus, rengti pasiūlymus dėl jų tobulinimo, kuriuos aptaria su departamento direktoriumi arba viceministru, kuruojančiu departamento veiklą (toliau – viceministras), teikti asignavimų valdytojams ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai;

5.3. dalyvauti Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Seimo komitetų posėdžiuose svarstant Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymų projektus ir teikti informaciją departamento direktoriui arba viceministrui dėl Seimo komitetų, komisijų, frakcijų, Seimo narių pasiūlymų, taip pat dalyvauti Seimo komitetų ir darbo grupių posėdžiuose svarstant teisės aktų projektus, susijusius su skyriaus kompetencija;

5.4. rengti arba dalyvauti rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų, susijusių su skyriaus veiklos tikslo siekimu, projektus;

5.5. užtikrinti skyriaus kompetencijai priskirtų ministerijos strateginio veiklos plano programų (priemonių) įgyvendinimą;

5.6. prireikus dalyvauti ir teikti išvadas bei pasiūlymus Lietuvos Respublikos Vyriausybėje svarstomais klausimais, susijusiais su skyriaus kompetencija;

5.7. dalyvauti komisijose, darbo grupėse sprendžiant su skyriaus kompetencija susijusius klausimus;

5.8. organizuoti ir kontroliuoti skyriaus kuruojamų asignavimų valdytojų programų sąmatų įvykdymo ataskaitų vertinimą ir teikti pasiūlymus rengiant atitinkamų metų valstybės biudžeto projektus;

5.9. organizuoti ir kontroliuoti atsakymų dėl skyriui nukreiptų ministerijoje gautų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų juridinių ar fizinių asmenų raštų, paklausimų, pasiūlymų, pareiškimų ir skundų rengimą;

5.10. teikti pasiūlymus departamento direktoriui dėl viešųjų pirkimų, kurių reikia skyriaus veiklos tikslui pasiekti ir funkcijoms atlikti, inicijavimo;

5.11. atlikti kitas teisės aktuose numatytas funkcijas ir vykdyti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VAL:STYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui.

_____________________

Susipažinau:

___________________________

(Parašas)

___________________________

(Vardas, pavardė)

___________________________

(Data)