Pareigų aprašymas Spausdinti

2019-01-01T00:00:00412518Finansų ministro įsakymas2018-12-31T00:00:001K-501

 

BIUDŽETO DEPARTAMENTO

TRUMPALAIKIO INVESTICIJŲ PLANAVIMO SKYRIAUS

VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Biudžeto departamento Trumpalaikio investicijų planavimo skyriaus vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Biudžeto departamento (toliau – departamentas) Trumpalaikio investicijų planavimo skyriaus (toliau – skyrius) vedėjo pareigybė reikalinga dalyvauti formuojant valstybės politiką Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų rengimo ir vykdymo srityje, kiek tai susiję su išlaidų kapitalo investicijoms planavimu ir naudojimu, kad būtų užtikrintas valstybės biudžeto lėšų skaidrus ir efektyvus paskirstymas ir naudojimas, siekiant ekonominės ir socialinės Lietuvos žmonių gerovės.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų rengimo ir vykdymo, kiek tai susiję su išlaidų kapitalo investicijoms planavimu ir naudojimu – srityje.

IV SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį viešųjų finansų valdymo ar planavimo srityje;

4.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės lėšų planavimą, tikslinimą, naudojimą, apskaitos tvarkymą kapitalo investicijų klausimais; 

4.4. būti susipažinęs su teisės aktų projektų rengimo reikalavimais ir bendraisiais dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimais;  

4.5. gebėti nagrinėti investicinius projektus, atlikti teisės aktų projektų finansinę analizę ir teikti išvadas, pastabas ir pasiūlymus;

4.6. gebėti tinkamai organizuoti ir planuoti skyriaus veiklą, paskirstyti užduotis, atsakomybę, darbo krūvius ir išteklius, numatyti tinkamus veiklos metodus, užtikrinančius skyriaus veiklos tikslų įgyvendinimą;

4.7. gebėti aiškiai ir sklandžiai reikšti ir dėstyti mintis žodžiu ir raštu valstybine kalba, gebėti pasirinkti tinkamą bendravimo stilių, priemones ir aplinką, atsižvelgiant į situacijos ar pašnekovų charakteristikas ir bendravimo tikslą;

4.8. gebėti savarankiškai rinkti, vertinti, sisteminti, analizuoti bei apibendrinti informaciją, procesus ar duomenis ir jų analizės pagrindu priimti sprendimus, teikti pastabas ir pasiūlymus, rengti argumentuotas išvadas;

4.9. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer; taip pat mokėti naudotis Litlex, Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų duomenų baze;

4.10. gebėti tinkamai atstovauti bei viešai pristatyti Lietuvos Respublikos finansų ministerijos poziciją skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

4.11. atitikti reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Valstybės tarnautojo funkcijos:

5.1. organizuoti ir kontroliuoti skyriaus darbą, užtikrinti darbo drausmę ir skyriui nustatytų veiklos tikslų ir funkcijų vykdymą kokybiškai ir laiku;

5.2. organizuoti ir dalyvauti rengiant tam tikrų metų Valstybės investicijų programos projektą;

5.3. organizuoti ir dalyvauti rengiant (dalyvauti rengiant Valstybės investicijų trejų metų programos lėšų paskirstymo pagal investavimo sritis projektą) atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektus;

5.4. dalyvauti Vyriausybės ir Seimo komitetų posėdžiuose svarstant Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymų projektus ir teikti informaciją departamento direktoriui, prireikus – viceministrui, dėl Seimo komitetų, komisijų, frakcijų, Seimo narių pasiūlymų, Seime svarstomų teisės aktų projektų skyriaus kompetencijos klausimais;

5.5. rengti ir dalyvauti rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų, susijusių su skyriaus veiklos tikslo siekimu, projektus, kontroliuoti skyriaus valstybės tarnautojų teisės aktų projektų minėtais klausimais rengimą ir derinimą;

5.6. organizuoti, rengti ir teikti išvadas (pastabas ir pasiūlymus) dėl kitų ministerijos administracijos padalinių, kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektų, susijusių su skyriaus kompetencija;

5.7. organizuoti ir kontroliuoti asignavimų valdytojų, turinčių teisę teikti investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas), pasiūlymų dėl investicijų projektų (investicijų projektų įgyvendinimo programų) įtraukimo į tam tikrų metų Valstybės investicijų programos projektą, taip pat prašymų dėl papildomų lėšų valstybės kapitalo investicijoms skyrimo nagrinėjimą ir išvadų rengimą;

5.8. teikti pasiūlymus departamento direktoriui, prireikus – viceministrui dėl valstybės biudžeto ir kitų Vyriausybės disponuojamų piniginių išteklių valdymo, tam tikrų metų Valstybės investicijų programos rengimo ir vykdymo tobulinimo;

5.9. organizuoti ir kontroliuoti dokumentų ir formų, reikalingų tam tikrų metų Valstybės investicijų programos projektui ir Valstybės investicijų programos vykdymo ataskaitai parengti, taip pat kitai reikalingai informacijai gauti rengimą;

5.10. organizuoti ir kontroliuoti informacijos asignavimų valdytojams, savivaldybėms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims skyriaus kompetencijos klausimais rengimą;

5.11. organizuoti ir dalyvauti rengiant teisės aktų projektus dėl asignavimų perskirstymo tarp investicijų projektų (investicijų projektų įgyvendinimo programų), įvertinus asignavimų valdytojų prašymus;

5.12. organizuoti ir kontroliuoti informacijos apie tam tikriems biudžetiniams metams valstybės kapitalo investicijoms numatytų valstybės lėšų paskirstymą pagal asignavimų valdytojus ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas) kaupimą ir paskelbimą ministerijos interneto svetainėje;

5.13. organizuoti duomenų ir kitos informacijos iš asignavimų valdytojų apie valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, naudojimą rinkimą, jų patikrinimą, apibendrinimą, Valstybės investicijų programos vykdymo ataskaitos parengimą ir
paskelbimą ministerijos interneto svetainėje;

5.14. organizuoti, rengti ir teikti išvadas departamento direktoriui, viceministrui, prireikus – ministrui Vyriausybėje svarstomais klausimais, susijusiais su skyriaus kompetencija;

5.15. dalyvauti komisijose, darbo grupėse sprendžiant su skyriaus kompetencija susijusius klausimus;

5.16. organizuoti ir dalyvauti rengiant išvadas dėl valstybės ir savivaldybių institucijų pateiktų derinti sprendimų dėl valstybės ar savivaldybių lėšų investavimo į viešųjų įstaigų dalininkų kapitalą ar akcinių bendrovių įstatinį kapitalą;

5.17. teikti pasiūlymus departamento direktoriui dėl viešųjų pirkimų, kurių reikia skyriaus veiklos tikslui pasiekti ir funkcijoms atlikti;

5.18. organizuoti ir kontroliuoti įvairaus pobūdžio dokumentų rengimą ir kitų veiksmų, susijusių su skyriui perduotais valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų juridinių ar fizinių asmenų prašymais, pasiūlymais ir kitokiais kreipimaisi, pasiūlymais, pareiškimais ir skundais, atlikimą;

5.19. analizuoti, vertinti ir tobulinti skyriaus veiklą ir teikti pasiūlymus departamento direktoriui dėl darbo procedūrų optimizavimo ir darbo procesų su kitais ministerijos administracijos padaliniais tobulinimo;

5.20. atlikti kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas ir vykdyti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui.

__________________________

Susipažinau:

_______________________

(parašas)

_______________________

(vardas, pavardė)

_______________________

(data)