Pareigų aprašymas Spausdinti

2020-06-30T00:00:002020-01-01T00:00:00455107Finansų ministro įsakymas2019-12-30T00:00:001K-409

VIDAUS AUDITO IR KONTROLĖS METODOLOGIJOS GRUPĖS PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vidaus audito ir kontrolės metodologijos grupės patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Vidaus audito ir kontrolės metodologijos grupės (toliau – grupė) patarėjo pareigybė reikalinga patarti grupės vadovui Lietuvos Respublikos finansų ministrui pavestoje vidaus kontrolės ir vidaus audito valdymo srityje.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos – vidaus kontrolės ir vidaus audito valstybės politikos formavimo, jos įgyvendinimo organizavimo, koordinavimo ir kontroliavimo – srityje.

IV SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį ekonomikos studijų krypties, teisės studijų krypties arba verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį vidaus audito ar vidaus kontrolės srityje;

4.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais vidaus kontrolę ir vidaus auditą;

4.4. būti susipažinęs su vidaus audito profesinės praktikos standartais;

4.5. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbinę veiklą, orientuojantis į prioritetinių užduočių vykdymą bei gebėti keisti prioritetus, atsižvelgiant į besikeičiančią teisinę aplinką, situaciją ar aplinkybes;

4.6. gebėti aiškiai ir įtaigiai reikšti mintis žodžiu ir raštu, perteikti informaciją; gebėti pasirinkti tinkamą bendravimo stilių, priemones ir aplinką, atsižvelgiant į situacijos ir pašnekovų charakteristikas ir bendravimo tikslą;

4.7. būti susipažinęs su dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklėmis bei teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis;

4.8. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer; taip pat mokėti naudotis Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų registru;

4.9. gebėti savarankiškai rinkti, vertinti, analizuoti informaciją, procesus ar duomenis ir jos pagrindu priimti sprendimus, teikti pastabas ir pasiūlymus;

4.10. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

4.11. atitikti reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Valstybės tarnautojo funkcijos:

5.1. stebėti, kaupti, analizuoti tarptautinę gerąją vidaus kontrolės ir vidaus audito praktiką ir skleisti ją grupėje;

5.2. teikti pastabas ir pasiūlymus dėl grupės rengiamų teisės aktų projektų vidaus kontrolės ir vidaus audito klausimais;

5.3. rengti pasiūlymų dėl metodinių nurodymų viešiesiems juridiniams asmenims dėl vidaus kontrolės ir vidaus audito tobulinimo projektus;

5.4. atlikti viešųjų juridinių asmenų supažindinimo su metodinių nurodymų dėl vidaus kontrolės ir vidaus audito proceso stebėseną, rengti ir teikti išvadas apie jos rezultatus;

5.5. organizuoti viešųjų juridinių asmenų vidaus auditorių vidaus audito metodinių nurodymų taikymo klausimais, viešųjų juridinių asmenų vadovų ir vidaus kontrolės įgyvendinime dalyvaujančių darbuotojų vidaus kontrolės metodinių nurodymų taikymo klausimais konsultavimą;

5.6. atlikti grupės vykdomos vidaus audito tarnybų veiklos, metinių veiklos ataskaitų ir vidaus kontrolės įgyvendinimo viešuosiuose juridiniuose asmenyse analizės procesų ir rezultatų stebėseną;

5.7. analizuoti grupės nustatytus vidaus audito tarnybų veiklos ir vidaus kontrolės įgyvendinimo viešuosiuose juridiniuose asmenyse trūkumus, jų priežastis ir teikti pasiūlymus dėl vidaus audito ir vidaus kontrolės viešuosiuose juridiniuose asmenyse veiksmingumo didinimo priemonių taikymo;

5.8. koordinuoti apibendrintos informacijos apie vidaus audito tarnybų veiklą ir vidaus kontrolės įgyvendinimą viešuosiuose juridiniuose asmenyse rengimą ir skelbimą ministerijos interneto svetainėje, prireikus rengti šią ir kitas ataskaitas, susijusias su vidaus audito tarnybų veikla ir vidaus kontrolės veikimu;

5.9. organizuoti ir koordinuoti išorinio vidaus audito tarnybų veiklos vertinimo atlikimą, prireikus atlikti išorinį vidaus audito tarnybų veiklos vertinimą, užtikrinant vidaus audito tarnybų veiklos vertinimo atlikimą ne rečiau kaip kartą per penkerius metus;

5.10. atlikti vidaus audito tarnybų veiklos atitikties vidaus auditą reglamentuojančių teisės aktų nuostatoms vertinimų stebėseną;

5.11. teikti pastabas ir pasiūlymus dėl viešųjų juridinių asmenų vadovams teikiamų išorinio vidaus audito tarnybų veiklos vertinimo ataskaitų;

5.12. teikti rekomendacijas dėl išorinio vidaus audito tarnybų veiklos vertinimo procedūrų tobulinimo;

5.13. dalyvauti komitetų, komisijų, darbo grupių veikloje sprendžiant su grupės kompetencija susijusius klausimus;

5.14. finansų ministro, viceministro pagal veiklos sritį, ministerijos kanclerio pavedimu atstovauti ministerijai kitose Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių institucijose grupės kompetencijai priklausančiais klausimais

5.15. rengti ir teikti pastabas bei pasiūlymus dėl ministerijos administracijos padalinių ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektų, susijusių su vidaus kontrolės ir vidaus audito klausimais;

5.16. teisės aktų nustatyta tvarka užtikrinti dokumentų tvarkymą ir saugojimą;

5.17. organizuoti ir kontroliuoti grupės veiklą grupės vadovo nebuvimo darbe laikotarpiu;

5.18. vykdyti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus grupės kompetencijos ribose.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus grupės vadovui.

___________________________

Susipažinau:

___________________________

(parašas)

___________________________

(vardas, pavardė)

___________________________

(data)