Pareigų aprašymas Spausdinti

2022-03-01T00:00:00476798Finansų ministro įsakymas2022-02-28T00:00:001K-66


 

 

APSKAITOS INFORMACINIŲ SISTEMŲ STRATEGIJOS VALDYMO GRUPĖS

APSKAITOS PROCESŲ ANALITIKO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

 

1. Apskaitos informacinių sistemų strategijos valdymo grupės (toliau – Grupė) apskaitos procesų analitiko pareigybė yra priskiriama specialistų grupei.

2. Pareigybės lygis – A1.

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

3.2. būti susipažinęs su teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus subjektų (toliau – VSS) finansinę apskaitą, mokesčius, VSS veiklą;

3.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos finansų ministerijos valdomos Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistemos Viešojo sektoriaus finansinės apskaitos bendrojo posistemio (toliau – FABIS) naudotojų vadovais ir procedūrų aprašymais;

3.4. būti susipažinęs su FABIS ir informacinių sistemų, turinčių sąsajas su FABIS, funkcinėmis galimybėmis;

3.5. gebėti analizuoti informaciją, procesus ar duomenis, lyginti juos tarpusavyje, pasirinkti tinkamus analizės būdus, atsižvelgdamas į analizės tikslą ir teisės aktų reikalavimus;

3.6. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, orientuojantis į prioritetinių užduočių vykdymą, gebėti keisti prioritetus, atsižvelgiant į besikeičiančią aplinką, situaciją ar kitas aplinkybes;

3.7. gebėti aiškiai ir sklandžiai reikšti ir dėstyti mintis žodžiu ir raštu valstybine kalba, gebėti pasirinkti tinkamą bendravimo stilių, priemones ir aplinką, atsižvelgiant į situacijos ir pašnekovų charakteristikas ir bendravimo tikslą;

3.8. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer; taip pat mokėti naudotis Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų registru.

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:

4.1. Dalyvauja formuojant finansinės apskaitos informacinių sistemų strategiją ir pagal priskirtą kompetenciją ją įgyvendina;

4.2. Rengia pasiūlymus dėl FABIS plėtros krypčių ir įgyvendinimo būdų ir teikia juos Grupės vadovui;

4.3. Rengia finansinės apskaitos standartizuotų procesų, vykdomų naudojant FABIS,aprašo ir jo pakeitimų projektus;

4.4. Atlieka finansinės apskaitos standartizuotų procesų, vykdomų naudojant FABIS, peržiūras, siekiant užtikrinti jų atitiktį teisės aktams, reglamentuojantiems finansinės apskaitos tvarkymą, ar VSS finansinės apskaitos efektyvumo didinimą, ir rengia motyvuotas išvadas dėl finansinės apskaitos standartizuotų procesų, vykdomų naudojant FABIS, pokyčių poreikio;

4.5. Dalyvauja nustatant FABIS naudojimo tvarką ir teikia pastabas ar pasiūlymus dėl jos ar jos pakeitimų projektų;

4.6. Dalyvauja analizuojant FABIS funkcinių galimybių automatizavimo poreikį ir galimybes ir rengiant išvadas ir pasiūlymus dėl FABIS funkcinių galimybių automatizavimo įgyvendinimo būdų ir priemonių;

4.7. Rengia VSS FABIS naudotojų kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašo ir jo pakeitimų projektus;

4.8. Dalyvauja analizuojant informaciją apie VSS FABIS naudotojų dažniausiai užduodamus klausimus dėl FABIS funkcinių galimybių taikymo ir, atlikus VSS FABIS naudotojų kvalifikacijos kėlimo poreikio vertinimą, rengiant išvadas ir pasiūlymus dėl VSS FABIS naudotojų kvalifikacijos kėlimo krypčių ir (arba) tvarkos pokyčių poreikio;

4.9. Rengia arba Grupės vadovo pavedimu dalyvauja rengiant VSS FABIS naudotojų kvalifikacijos kėlimo medžiagą;

4.10. Rengia paaiškinimus dėl FABIS naudojimo ir teikia juos VSS ar kitiems asmenims pagal Grupėje gautus jų paklausimus (pareiškimus);

4.11. Dalyvauja rengiant VSS atsakomybės ir jos taikymo užtikrinimo sąlygų aprašo ir sąlygų pakeitimo projektus;

4.12. Rengia išvadas, rekomendacijas ir (arba) pasiūlymus dėl Ministerijos administracijos padalinių pateiktų derinti teisės aktų projektų, susijusių su Grupės kompetencija;

4.13. Rengia išvadas, rekomendacijas ir (arba) pasiūlymus dėl  Lietuvos Respublikos Seime,  Vyriausybėje ar kitose institucijose ar įstaigose svarstomų klausimų, susijusių su Grupės kompetencija ir teikti jas Grupės vadovui;

4.14. Dalyvauja Grupės vadovo pavedimu darbo grupių ar kitos jungtinės veiklos forma organizuojamų su Grupės kompetencija susijusių klausimų sprendime;

4.15. Rengia įvairaus pobūdžio dokumentus ir atlikti kitus veiksmus, susijusius su Grupei perduotais pagal Grupės kompetenciją valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, juridinių ir fizinių asmenų prašymais, pasiūlymais ir kitokio pobūdžio kreipimaisi, pranešimais ir skundais;

4.16. Rengia Grupės kompetencijai priskiriamiems viešiesiems prekių ar paslaugų pirkimams inicijuoti reikalingą informaciją ir dokumentus;

4.17. Vykdo kitus Grupės vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su Grupės veiklos tikslo siekimu.

_________________________

 

 

 

Susipažinau:

___________________________

(parašas)

___________________________

(vardas, pavardė)

___________________________

(data)