Pareigų aprašymas Spausdinti

2020-06-30T00:00:002019-06-25T00:00:00432070Finansų ministro įsakymas4140402019-06-25T00:00:001K-199

VALSTYBĖS IŽDO DEPARTAMENTO

FINANSAVIMO IR ANALIZĖS SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Valstybės iždo departamento Finansavimo ir analizės skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Valstybės iždo departamento Finansavimo ir analizės skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga valstybės iždo finansinių operacijų vykdymui ir jų apskaitai.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos – valstybės iždo finansinių operacijų vykdymo ir jų apskaitos – srityje.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį ekonomikos studijų krypties arba verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės (verslo, vadybos, finansų arba apskaitos studijų krypties) išsilavinimą;

4.2. būti susipažinęs su teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės iždo veiklą, valstybės biudžeto sudarymą ir vykdymą, valstybės piniginių išteklių naudojimą;

4.3. būti susipažinęs su teisės aktais, reglamentuojančiais Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų valdymą ir apskaitą, lėšų pervedimą paramos gavėjams, Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės paramos programų finansavimą;

4.4. turėti ne mažiau kaip 1 metus darbo patirties viešojo sektoriaus finansų srityje bei patirties dirbant su Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistema (toliau – VBAMS);

4.5. būti susipažinęs su teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis ir bendraisiais dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimais;

4.6. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti darbinę veiklą, orientuojantis į prioritetinių užduočių vykdymą bei gebėti keisti prioritetus, atsižvelgiant į besikeičiančią situaciją ar aplinkybes;

4.7. gebėti savarankiškai rinkti, vertinti, sisteminti, analizuoti ir analizuoti informaciją, procesus ar duomenis, gebėti išskirti esminę informaciją ir jos pagrindu priimti skyriaus tikslus atitinkančius sprendimus, gebėti parengti išsamias, argumentuotas ir tikslias ataskaitas, sprendimus ir kt.;

4.8. gebėti aiškiai ir sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu; gebėti savarankiškai pasirinkti tinkamą bendravimo būdą, stilių ir priemones, atsižvelgiant į situacijos ir pašnekovų charakteristikas ir bendravimo tikslą, gebėti dirbti komandoje ir siekti bendrų skyriui nustatytų tikslų;

4.9. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer; taip pat mokėti naudotis Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų registru.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Valstybės tarnautojo funkcijos:

5.1. analizuoja valstybės biudžeto asignavimų valdytojų vadovaujamų įstaigų valstybės biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo rodiklius pagal atitinkamas programas ir jų finansavimo šaltinius, valstybės funkcijas ir biudžeto išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnius, analizės pagrindu rengia suvestinius rodiklius, išvadas ir informaciją aiškinamajam raštui dėl valstybės biudžeto vykdymo;

5.2. dalyvauja rengiant tarpinius ir metinį valstybės biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinius;

5.3. nagrinėja kuruojamų asignavimų valdytojų strateginius veiklos planus, atlieka asignavimų valdytojų programų išlaidų efektyvumo vertinimą ir jų pagrindu rengia informaciją valstybės biudžeto vykdymo ataskaitoms;

5.4. konsultuoja ir teikia informaciją apie Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemoje (toliau – VBAMS) registruotas operacijas ministerijos padaliniui, atsakingam už finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą;

5.5. rengia valstybės ir savivaldybių biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisykles, dalyvauja rengiant strateginių veiklos planų rengimo, valdymo ir atsiskaitymo taisykles;

5.6. teikia pasiūlymus departamento vadovybei dėl biudžeto vykdymo, strateginių veiklos planų, veiksmų planų rezultatų stebėsenos ir atsiskaitymo formų tobulinimo;

5.7. dalyvauja paruošiant, publikuojant ir atnaujinant informaciją bei viešinamus biudžeto pajamų, išlaidų ir kitus duomenis, rengia duomenų rinkinius viešai ir vidinei analizei ir vykdo jų kontrolės procedūras;

5.8. analizuoja Europos Sąjungos ir kitos finansinės paramos bei valstybės biudžeto lėšomis finansuojamų programų būklę, finansavimo modelių atitikimą LR valstybės biudžetą ir valstybės iždą reglamentuojantiems teisės aktams;

5.9. dalyvauja rengiant teisės aktus, nustatančius programų, finansuojamų Europos Sąjungos ir kitos finansinės paramos bei valstybės biudžeto lėšomis, finansavimo modelių atitikimą LR valstybės biudžetą ir valstybės iždą reglamentuojantiems teisės aktams;

5.10. rengia informaciją, raštų projektus bei išvadas finansavimo, valstybės biudžeto sudarymo ir vykdymo, biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės ir kitais valstybės tarnautojo kompetencijai priskirtais klausimais;

5.11. pagal kompetenciją dalyvauja įvairiose darbo grupėse, komisijose;

5.12. vykdo kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

_____________________

Susipažinau:

____________________

(parašas)

____________________

(vardas, pavardė)

____________________

(data)