Pareigų aprašymas Spausdinti

2019-01-01T00:00:00449703Finansų ministro įsakymas2018-12-31T00:00:001K-484

VIEŠŲJŲ FINANSŲ SISTEMOS VALDYMO GRUPĖS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Viešųjų finansų sistemos valdymo grupės vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Viešųjų finansų sistemos valdymo grupės (toliau – grupė) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga formuoti valstybės politiką viešųjų finansų srityje ir koordinuoti jos įgyvendinimą, siekiant, kad viešųjų finansų sistema būtų vystoma efektyviai, pažangiai ir koordinuotai.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos – viešųjų finansų sistemos vertinimo ir formavimo – srityje.

IV SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešųjų finansų valdymo, planavimo, apskaitos arba analizės srityje;

4.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės biudžeto sudarymą ir vykdymą, strateginį planavimą, biudžetinių įstaigų veiklą ir finansus;

4.4. būti susipažinęs su bendraisiais oficialių dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimais bei teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis;

4.5. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbinę veiklą, orientuojantis į prioritetinių užduočių vykdymą bei gebėti keisti prioritetus, atsižvelgiant į besikeičiančią teisinę aplinką, situaciją ar aplinkybes;

4.6. gebėti aiškiai ir įtaigiai reikšti mintis žodžiu ir raštu valstybine kalba, gebėti pasirinkti tinkamą bendravimo stilių, priemones ir aplinką, atsižvelgiant į situacijos ir pašnekovų charakteristikas ir bendravimo tikslą;

4.7. turėti analitinių įgūdžių: gebėti išskaidyti užduotį ar problemą į atskiras sudėtines dalis, išskirti esminę informaciją, nustatyti tarpusavio (priežasties ir pasekmės) ryšius tarp užduoties, pasirinkti tinkamus analizės būdus, atsižvelgiant į užduoties pobūdį;

4.8. gebėti savarankiškai rinkti, vertinti, sisteminti, apibendrinti ir analizuoti informaciją, procesus ar duomenis ir jos pagrindu priimti sprendimus, teikti išvadas, pastabas ir pasiūlymus;

4.9. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer, taip pat Navision Financials, valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistema (VBAMS), statistinės informacijos ir teisės aktų paieškos informacinėmis sistemomis.

4.10. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Valstybės tarnautojo  funkcijos:

5.1. analizuoti viešųjų finansų sistemos planavimo, organizavimo, panaudojimo efektyvumo vertinimo, apskaitos, atskaitomybės ir analizės metodologijų bei reglamentuojančių dokumentų suderinamumą bei efektyvumą, rengti išvadas ir rekomendacijas dėl metodologijos ir dokumentų tobulinimo;

5.2. grupės vadovo pavedimu atlikti Lietuvos Respublikos viešųjų finansų būklės vertinimus, apibendrinti vertinimo rezultatus, rengti išvadas;

5.3. analizuoti tarptautinių organizacijų – Europos Komisijos, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos, Tarptautinio valiutos fondo, Pasaulio banko ir kitų organizacijų skelbiamas analizes, vertinimus, rekomendacijas dėl viešųjų finansų valdymo, viešųjų finansų sistemos tobulinimo ir rengti šios informacijos apibendrinimus;

5.4. vykdyti arba dalyvauti vykdant viešųjų finansų sistemos tobulinimo iniciatyvas ir projektus, rengti šių iniciatyvų ir projektų planus, grupės vadovo pavedimu koordinuoti jų įgyvendinimą;

5.5. teikti metodinę informaciją, pasiūlymus rengiant atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektus ir susijusius dokumentus;

5.6. rengti metodinę medžiagą viešųjų finansų valdymo, valstybės ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo klausimais;

5.7. rengti išvadas ir pasiūlymus dėl valstybės biudžeto, Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos ir kitų Vyriausybės disponuojamų piniginių išteklių valdymo;

5.8. rengti ir dalyvauti rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų, susijusių su sisteminiais viešųjų finansų valdymo klausimais, projektus;

5.9. rengti pastabas ir pasiūlymus dėl derinamų kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtų ir teikiamų Vyriausybei teisės aktų projektų, susijusių su valstybės, savivaldybių, nebiudžetinių valstybės išteklių fondų biudžetų ir (arba) sąmatų sudarymo ir vykdymo klausimais;

5.10. grupės vadovo pavedimu dalyvauti įvairiuose susitikimuose, darbo grupėse ir komisijose skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

5.11. rengti išvadas ir pasiūlymus dėl kitų ministerijos administracijos padalinių, valstybės institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektų, susijusių su valstybės, savivaldybių, kitų nebiudžetinių fondų biudžetų ir (arba) sąmatų sudarymu, vykdymu, lėšų valdymu, apskaita ir atskaitomybe;

5.12. nagrinėti ir rengti atsakymus dėl grupei nukreiptų ministerijoje gautų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų juridinių ar fizinių asmenų raštų, paklausimų, pasiūlymų, pareiškimų ir skundų;

5.13. rengti informaciją, pranešimus, raštus ir kitą reikalingą medžiagą grupės kompetencijai priskirtais klausimais;

5.14. teisės aktuose nustatyta tvarka užtikrinti dokumentų tvarkymą ir saugojimą;

5.15. grupės vadovo pavedimu pavaduoti kitą grupės valstybės tarnautoją jam laikinai nesant;

5.16. vykdyti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus grupės kompetencijos klausimais.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

________________________

Susipažinau:

_____________________

(parašas)

_____________________

(vardas, pavardė)

_____________________

(data)