Pareigų aprašymas Spausdinti

2023-05-08T00:00:00500813Finansų ministro įsakymas2023-05-08T00:00:001K-183

 

 

VALSTYBĖS IŽDO DEPARTAMENTO

MOKĖJMO OPERACIJŲ IR SĄSKAITŲ VALDYMO SKYRIAUS

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ sistemų aDMINISTRATORIAUS

PAREIGYBĖSAPRAŠYMAS

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

 

 

1. Valstybės iždo departamento (toliau – departamentas) Mokėjimo operacijų ir sąskaitų valdymo skyriaus (toliau – skyrius) Informacinių technologijų sistemų administratoriaus pareigybė yra priskiriama specialistų grupei.

2. Pareigybės lygis – A2.

3. Lietuvos profesijų klasifikatoriaus kodas – 252202.

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu, arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

4.2. būti susipažinęs su teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės informacinių išteklių kūrimo, tvarkymo, valdymo, naudojimo, priežiūros, saugos reikalavimus;

4.3. turėti darbo patirties informacinių technologijų ir/ar informacinių sistemų funkcionalumų plėtojimo srityje;

4.4. išmanyti aplikacijų administravimą, struktūrizuotą užklausų kalbą (SQL);

4.5. išmanyti finansų įstaigos veiklos procesų automatizavimo ir optimizavimo, informacinių sistemų kūrimo ir jų gyvavimo ciklo valdymo principus;

4.6. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, orientuojantis į prioritetinių užduočių vykdymą, gebėti keisti prioritetus, atsižvelgiant į besikeičiančią aplinką, situaciją ar kitas aplinkybes;

4.7. gebėti aiškiai ir sklandžiai reikšti ir dėstyti mintis žodžiu ir raštu valstybine kalba, gebėti pasirinkti tinkamą bendravimo stilių, priemones ir aplinką, atsižvelgiant į situacijos ir pašnekovų charakteristikas ir bendravimo tikslą;

4.7. mokėti anglų kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens B2 lygiu.

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:

5.1. vykdo užduotis, susijusias su projekto „Valstybės iždo konsoliduoto sąskaitų valdymo sukūrimas“ (toliau – Projektas) veiklomis, atlieka VBAMS Valstybės iždo konsoliduoto sąskaitų valdymo posistemio (toliau – VIKSVA posistemis) veikimo priežiūrą, siekiant, kad Projekto veiklų rezultatai, susiję su VIKSVA posistemio diegimu, būtų pasiekiami tinkamai ir laiku;

5.2. konsultuoja VIKSVA posistemio naudotojus, renka informacinių sistemų tobulinimo/plėtros poreikius, juos analizuoja, teikia išvadas ir siūlymus dėl jų įgyvendinimo galimybė;

5.3. dalyvauja vykdant VIKSVA posistemio diegimo darbus;

5.4. bendrauja su Lietuvos banku ir (arba) kitomis finansų įstaigomis testuojant ir palaikant integraciją su mokėjimų sistemomis ir (arba) kitomis finansų įstaigų sistemomis;

5.5. analizuoja VIKSVA posistemyje esančius duomenis, prireikus siūlo sprendimus dėl aplikacijų administravimo, parametrų nustatymų keitimo, teikia pasiūlymus dėl pakeitimų valdymo;

5.6. analizuoja VIKSVA posistemio funkcionavimo sutrikimus, siūlo galimus sprendimo būdus arba perduoda jas spręsti IS administratoriui;

5.7. rengia ir teikia pasiūlymus dėl VIKSVA posistemio veikimo, su priežiūra ir kontrole bei paslaugų teikimu ir aptarnavimu susijusiais klausimais;

5.8. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant dokumentus, susijusius su Projekto veiklomis, įskaitant Projekto veiklų pažangos ir rezultatų veiklos ataskaitas;

5.9. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kiek tai susiję su Projekto rezultatų pasiekimu tinkamai ir laiku.  

____________________________

 

 

 

Susipažinau:

___________________________

(parašas)

___________________________

(vardas, pavardė)

___________________________

(data)