Pareigų aprašymas Spausdinti

2023-05-05T00:00:00500819Finansų ministro įsakymas2023-05-05T00:00:001K-178

 

 

VIEŠŲJŲ FINANSŲ SISTEMOS VALDYMO GRUPĖS

FINANSŲ ANALITIKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

 

1. Viešųjų finansų sistemos valdymo grupės (toliau – grupė) finansų analitiko pareigybė priskiriama specialistų grupei.

2. Pareigybės lygis – A1.

3. Lietuvos profesijų klasifikatoriaus kodas – 241304.

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

4.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės viešuosius finansus, valstybės biudžeto sandarą, strateginį valdymą;

4.3. būti susipažinęs su valstybės biudžeto sudarymo procesu;

4.4. būti susipažinęs su finansinių duomenų analizės principais ir metodais;

4.5. būti susipažinęs su bendraisiais oficialių dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimais;

4.6. gebėti savarankiškai rinkti, vertinti, sisteminti, analizuoti bei apibendrinti didelės apimties informaciją, procesus ar duomenis; teikti pastabas ir pasiūlymus, rengti argumentuotas išvadas;

4.7. mokėti dirbti MS Office programiniu paketu.

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:

5.1. analizuoti valstybės biudžetų, savivaldybių biudžetų, valstybės išteklių fondų finansinius duomenis bei valstybės strateginio valdymo sistemos duomenis, šių duomenų pagrindu rengti ataskaitas, rekomendacijas, metodinę informaciją;

            5.2. analizuoti vidutinės trukmės (3 metų) biudžeto duomenis, atlikti duomenų analizę ir modeliavimą pagal scenarijus, šių duomenų pagrindu rengti ataskaitas, rekomendacijas, metodinę informaciją;

            5.3. dalyvauti kuriant ir vystant viešųjų finansų ir strateginiam valdymui naudojamas informacines sistemas;

            5.4. analizuoti valstybės strateginį valdymą reglamentuojančius teisės aktus, taip pat analizuoti viešųjų finansų planavimą, valdymą, atskaitomybę ir analizę reglamentuojančius teisės aktus;

            5.5. analizuoti tarptautinių organizacijų – Europos Komisijos, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos, Tarptautinio valiutos fondo, Pasaulio banko ir kitų organizacijų skelbiamas analizes, vertinimus, rekomendacijas dėl viešųjų finansų valdymo ir rengti pasiūlymus dėl viešųjų finansų sistemos tobulinimo;

            5.6. vykdyti arba dalyvauti vykdant viešųjų finansų sistemos tobulinimo iniciatyvas ir projektus, rengti šių iniciatyvų ir projektų planus, koordinuoti jų įgyvendinimą;

            5.8. esant poreikiui, bendrauti su Finansų ministerijos administracijos padaliniais, kitomis valstybės institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis, akademinėmis institucijomis viešųjų finansų sistemos tobulinimo klausimais;

5.9. pagal kompetenciją dalyvauti ministerijos ir tarpinstitucinėse darbo grupėse, kiek tai susiję su pavestomis užduotimis;

5.10. atlikti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.

______________________________

 

 

 

Susipažinau:

_____________________

(parašas)

_____________________

(vardas, pavardė)

_____________________

(data)