Pareigų aprašymas Spausdinti

2020-01-01T00:00:00455105Finansų ministro įsakymas2019-12-30T00:00:001K-409

VIDAUS AUDITO IR KONTROLĖS METODOLOGIJOS GRUPĖS VADOVO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vidaus audito ir kontrolės metodologijos grupės vadovas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Vidaus audito ir kontrolės metodologijos grupės (toliau – grupė) vadovo pareigybė reikalinga organizuoti ir kontroliuoti grupės darbą, kad būtų užtikrintas grupės veiklos tikslo ir funkcijų įgyvendinimas, siekiant, kad efektyvesnė viešųjų juridinių asmenų veikla didintų visuomenės pasitikėjimą viešuoju sektoriumi.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos – vidaus kontrolės ir vidaus audito valstybės politikos formavimo, jos įgyvendinimo organizavimo, koordinavimo ir kontroliavimo – srityje.

IV SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį ekonomikos studijų krypties, teisės studijų krypties arba verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį ir ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį vidaus audito ar vidaus kontrolės srityje;

4.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais vidaus kontrolę bei vidaus auditą;

4.4. būti susipažinęs su vidaus audito profesinės praktikos standartais;

4.5. būti susipažinęs su bendraisiais dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimais bei teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis;

4.6. gebėti savarankiškai rinkti, vertinti, sisteminti, analizuoti bei apibendrinti informaciją, procesus ar duomenis ir jų analizės pagrindu priimti sprendimus, teikti pastabas ir pasiūlymus, rengti argumentuotas išvadas;

4.7. gebėti tinkamai organizuoti grupės veiklą, paskirstyti užduotis, atsakomybę, darbo krūvius ir išteklius, numatyti tinkamus veiklos metodus, užtikrinančius grupės veiklos tikslo įgyvendinimą;

4.8. gebėti aiškiai ir sklandžiai reikšti ir dėstyti mintis žodžiu ir raštu valstybine ir anglų kalbomis, gebėti pasirinkti tinkamą bendravimo stilių, priemones ir aplinką, atsižvelgiant į situacijos ar pašnekovų charakteristikas ir bendravimo tikslą;

4.9. gebėti tinkamai atstovauti bei viešai pristatyti ministerijos poziciją grupės kompetencijai priskirtais klausimais;

4.10. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Project, mokėti naudotis teisės aktų paieška Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų registre.

4.11. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

4.12. atitikti reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Valstybės tarnautojo funkcijos:

5.1. planuoti, organizuoti ir kontroliuoti grupės veiklą;

5.2. užtikrinti grupės dalyvavimą formuojant valstybės politiką vidaus kontrolės ir vidaus audito srityse, organizuojant, koordinuojant ir kontroliuojant jos įgyvendinimą, kad efektyvesnė viešųjų juridinių asmenų veikla didintų visuomenės pasitikėjimą viešuoju sektoriumi ir būtų vykdoma laikantis patikimo finansų valdymo principo;

5.3. organizuoti ir kontroliuoti teisės aktų projektų, susijusių su vidaus auditu ir finansų kontrole, taip pat pasiūlymų dėl jų pakeitimo, rengimą;

5.4. finansų ministro, finansų viceministro pagal finansų ministro nustatytą veiklos sritį, ministerijos kanclerio pavedimu atstovauti ministerijai grupės kompetencijai priklausančiais klausimais kitose valstybės institucijose ir įstaigose, tarptautinėse organizacijose ir užsienio valstybių institucijose;

5.5. teikti finansų viceministrui pagal finansų ministro nustatytą veiklos sritį informaciją apie grupės veiklą;

5.6. atlikti kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas ir vykdyti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus grupės kompetencijos ribose.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Lietuvos Respublikos finansų ministerijos kancleriui.

_________________________________

Susipažinau:

___________________________

(parašas)

___________________________

(vardas, pavardė)

___________________________

(data)