Pareigų aprašymas Spausdinti

2023-09-12T00:00:00506032Finansų ministro įsakymas4767882023-09-12T00:00:001K-319

 

 

APSKAITOS INFORMACINIŲ SISTEMŲ STRATEGIJOS VALDYMO GRUPĖS

APSKAITOS INFORMACINIŲ SISTEMŲ ANALITIKO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

 

1. Apskaitos informacinių sistemų strategijos valdymo grupės (toliau – Grupė) apskaitos informacinių sistemų analitiko pareigybė yra priskiriama specialistų grupei.

2. Pareigybės lygis – A1.

3. Lietuvos profesijų klasifikatoriaus kodas – 251101.

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

4.2. būti susipažinęs su teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus subjektų (toliau – VSS) finansinę apskaitą, mokesčius, VSS veiklą;

4.3. būti susipažinęs su teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės informacinių išteklių kūrimo, tvarkymo, valdymo, naudojimo, priežiūros, sąveikumo, planavimo, finansavimo ir saugos reikalavimus ir sąlygas;

4.4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos finansų ministerijos valdomos Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistemos Viešojo sektoriaus finansinės apskaitos bendrojo posistemio (toliau – FABIS) naudotojų vadovais ir procedūrų aprašymais;

4.5. būti susipažinęs su FABIS ir informacinių sistemų, turinčių sąsajas su FABIS, funkcinėmis galimybėmis;

4.6. išmanyti veiklos procesų automatizavimo ir optimizavimo, informacinių sistemų kūrimo ir jų gyvavimo ciklo valdymo principus;

4.7. turėti informacinių sistemų procesų kūrimo ir (arba) modernizavimo patirtį;

4.8. gebėti analizuoti informaciją, procesus ar duomenis, lyginti juos tarpusavyje, pasirinkti tinkamus analizės būdus, atsižvelgdamas į analizės tikslą ir teisės aktų reikalavimus;

4.9. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, orientuojantis į prioritetinių užduočių vykdymą, gebėti keisti prioritetus, atsižvelgiant į besikeičiančią aplinką, situaciją ar kitas aplinkybes;

4.10. gebėti aiškiai ir sklandžiai reikšti ir dėstyti mintis žodžiu ir raštu valstybine kalba, gebėti pasirinkti tinkamą bendravimo stilių, priemones ir aplinką, atsižvelgiant į situacijos ir pašnekovų charakteristikas ir bendravimo tikslą;

4.11. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer; taip pat mokėti naudotis Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų registru.

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:

5.1. Dalyvauja formuojant apskaitos informacinių sistemų strategiją ir pagal priskirtą kompetenciją ją įgyvendina;

5.2. Rengia pasiūlymus dėl FABIS plėtros krypčių ir įgyvendinimo būdų ir teikia juos Grupės vadovui;

5.3. Dalyvauja nustatant FABIS naudojimo tvarką ir teikia pastabas ar pasiūlymus dėl jos ar jos pakeitimų projektų;

5.4. Atlieka FABIS funkcinių galimybių modifikavimo poreikio dėl VSS veiklos procesų ar finansinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų pokyčių arba siekiant didinti VSS finansinės apskaitos tvarkymo efektyvumą tikslingumo vertinimą ir rengia motyvuotas išvadas dėl FABIS funkcinių galimybių modifikavimo apimties ir įgyvendinimo terminų;

5.5. Analizuoja FABIS funkcinių galimybių automatizavimo poreikį ir galimybes ir rengia išvadas ir pasiūlymus dėl FABIS funkcinių galimybių automatizavimo įgyvendinimo būdų ir priemonių;

5.6. Atlieka finansinės apskaitos standartizuotų procesų, vykdomų naudojant FABIS, peržiūras modernizuojant ar modifikuojant FABIS ir rengia išvadas ir pasiūlymus dėl finansinės apskaitos standartizuotų procesų, vykdomų naudojant FABIS, pokyčių poreikio;

5.7. Atlieka FABIS sąsajų su kitomis IS optimizavimo galimybių vertinimą ir rengia motyvuotas išvadas dėl FABIS sąsajų su kitomis IS optimizavimo tikslingumo ir pasiūlymus dėl įgyvendinimo būdų bei priemonių;

5.8. Rengia paaiškinimus dėl FABIS naudojimo ir teikia juos VSS ar kitiems asmenims pagal Grupėje gautus jų paklausimus (pareiškimus);

5.9. Rengia išvadas ir pasiūlymus dėl VSS pateiktų derinti veiksmų, užtikrinančių naujai įsteigtų ar po reorganizavimo ar pertvarkymo veikiančių VSS galimybę naudoti FABIS, planų;

5.10. Nustato FABIS naudotojų VSS poreikio vertinimo kriterijus ir jų reikšmes ir atlieka jų peržiūras, siekiant užtikrinti optimalų FABIS naudotojų skaičių VSS, reikalingą VSS finansinės apskaitos tvarkymo funkcijoms atlikti;

5.11. Analizuoja informaciją apie VSS FABIS naudotojų dažniausiai užduodamus klausimus dėl FABIS funkcinių galimybių taikymo ir, atlikęs VSS FABIS naudotojų kvalifikacijos kėlimo poreikio vertinimą, rengia išvadas ir pasiūlymus dėl VSS FABIS naudotojų kvalifikacijos kėlimo krypčių ir (arba) tvarkos pokyčių poreikio;

5.12. Rengia arba Grupės vadovo pavedimu dalyvauja rengiant VSS FABIS naudotojų kvalifikacijos kėlimo medžiagą;

5.13. Organizuoja (vykdo arba Grupės vadovo pavedimu dalyvauja) VSS FABIS naudotojų kvalifikacijos kėlimą;

5.14. Atlieka FABIS modernizavimo ar modifikavimo eigos stebėseną Grupės vadovo pavedimu;

5.15. Dalyvauja atliekant FABIS naudojamo Didžiosios knygos sąskaitų plano peržiūras ir  rengiant išvadas dėl jo papildymo naujomis sąskaitomis ar esamų sąskaitų pakeitimų poreikio;

5.16. Dalyvauja rengiant VSS atsakomybės ir jos taikymo užtikrinimo sąlygų aprašo ir sąlygų pakeitimo projektus;

5.17. Dalyvauja Grupės vadovo pavedimu FABIS pokyčių komisijos veikloje;

5.18. Rengia išvadas, rekomendacijas ir (arba) pasiūlymus dėl Ministerijos administracijos padalinių pateiktų derinti teisės aktų projektų, susijusių su Grupės kompetencija;

5.19. Rengia išvadas, rekomendacijas ir (arba) pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos Seime, Vyriausybėje ar kitose institucijose ar įstaigose svarstomų klausimų, susijusių su Grupės kompetencija ir teikti jas Grupės vadovui;

5.20. Dalyvauja Grupės vadovo pavedimu darbo grupių ar kitos jungtinės veiklos forma organizuojamų su Grupės kompetencija susijusių klausimų sprendime;

5.21. Rengia įvairaus pobūdžio dokumentus ir atlieka kitus veiksmus, susijusius su Grupei perduotais pagal Grupės kompetenciją valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, juridinių ir fizinių asmenų prašymais, pasiūlymais ir kitokio pobūdžio kreipimaisi, pranešimais ir skundais;

5.22. Rengia Grupės kompetencijai priskiriamiems viešiesiems prekių ar paslaugų pirkimams inicijuoti reikalingą informaciją ir dokumentus;

5.23. Atlieka kitų informacinių sistemų, skirtų finansinei apskaitai tvarkyti, funkcinių galimybių veikimo palyginimą su FABIS funkcinėmis galimybėmis, rengti išvadas dėl finansinei apskaitai skirtų funkcinių galimybių gerosios praktikos taikymo FABIS ir teikti jas Grupės vadovui;

5.24. Vykdo kitus Grupės vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su Grupės veiklos tikslo siekimu.

_________________________

 

 

 

 

Susipažinau:

___________________________

(parašas)

___________________________

(vardas, pavardė)

___________________________

(data)