BDAR
Close

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Korupcijos prevencija

Finansų ministerijos antikorupcinės politikos pagrindas yra korupcijos prevencija, nuolatinis rizikos valdymas bei stebėsena.

Tam reikalinga nuolatinė padėties analizė, taip pat neformalios ir efektyvios prevencijos priemonės, kurios realiai mažina korupcijos prielaidas dėl Finansų ministerijai ir finansų ministro valdymo sričiai priskirtoms įstaigoms pavestų funkcijų, atliekamų procedūrų, dokumentų rengimo tvarkos, darbuotojų veiksmų, teisių ir pareigų, priimamų sprendimų ir jų kontrolės mechanizmų.

Finansų ministerija antikorupcinėje veikloje laikosi pozicijos ugdyti nepakantumą korupcijos apraiškoms. Siekiama, kad valstybės tarnautojai ir darbuotojai atliktų jiems pavestas funkcijas ir priimtų sprendimus laikydamiesi teisės aktų reikalavimų, etikos ir moralės normų, vadovaudamiesi objektyvumo, nešališkumo, atsakomybės, konfidencialumo ir profesionalumo principais, teiktų informaciją ir pasiūlymus dėl interesų konfliktų, korupcijos prevencijos ar kitų priemonių rengimo ir įgyvendinimo.

Jeigu norite pranešti apie korupcijos apraiškas ar pateikti pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos priemonių tobulinimo, prašome siųsti juos elektroninio pašto adresu [email protected].

Apie įtariamą galimai neskaidrų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų investavimą ar administravimą galite pranešti Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje adresu https://2021.esinvesticijos.lt/korupcijos-prevencija. 

 

Lietuvos Respublikos finansų ministro valdymo sričių 2023–2025 metų korupcijos prevencijos veiksmų planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2023 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. 1K-244 „Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro valdymo sričių 2023–2025 metų korupcijos prevencijos veiksmų plano patvirtinimo“ (toliau ‒ Korupcijos prevencijos veiksmų planas).

Iki Korupcijos prevencijos veiksmų plano patvirtinimo Finansų ministerija ir finansų ministro valdymo sričių įstaigos, įmonės vykdė Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2016–2025 metų antikorupcinę programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 1K-047 „Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2016–2025 metų antikorupcinės programos patvirtinimo“ (toliau ‒ Finansų ministerijos antikorupcinė programa).

Informacija apie Finansų ministerijos antikorupcinės programos įgyvendinimą:


Korupcijos prevencijos tvarkos apraše reglamentuojama, kokia tvarka Finansų ministerijoje ir finansų ministro valdymo sričių įstaigose ir įmonėse vykdoma korupcijos prevencija, įvertinami ir (arba) šalinami korupcijos rizikos veiksniai, didinamas Finansų ministerijos, įstaigų ir įmonių atsparumas korupcijai (įgyvendinamos korupcijos prevencijos priemonės, užtikrinamas personalo patikimumas, įgyvendinamos kitos įstatymuose nustatytos korupcijai atsparios aplinkos kūrimo veiklos ar priemonės).

 

 

 

Finansų ministerijos vidaus administravimo procedūras, įgaliojimus ir įpareigojimus darbuotojams, reikalingus jiems įgyvendinant Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatas dėl privačių interesų deklaravimo ir deklaracijose pateiktų duomenų kontrolės, reglamentuoja Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008-12-08 įsakymas Nr. 1K-426 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų įgyvendinimo Finansų ministerijoje“ (Lietuvos Respublikos finansų ministro 2020 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. 1K-313 redakcija ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2021 m. sausio 21 d. įsakymas Nr. 1K-17).

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos atlikta korupcijos rizikos analizė Všį Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės, VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės ir VšĮ Utenos ligoninės viešųjų pirkimų procesuose

 

1. Lietuvos Respublikos finansų ministerija (toliau – Ministerija) 2022 m. gegužės 30 d. gavo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos raštą Nr. 4-01-4534 „Dėl korupcijos rizikos analizės išvados viešųjų pirkimų procesuose“, kuriuo informuojama apie atliktą korupcijos rizikos analizę viešųjų pirkimų procesuose VšĮ Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje, VšĮ Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje ir VšĮ Utenos ligoninėje (toliau – ASPĮ).

Su korupcijos rizikos analize „Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos korupcijos rizikos analizės išvada VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės, VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės ir VšĮ Utenos ligoninės viešųjų pirkimų procesuose“ galite susipažinti: STT KRA išvada.

2. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 9 dalimi, Ministerija 2022 m. rugpjūčio 9 d. raštu Nr. ((12.36Mr)-5K-2209460)-6K-2204833 „Dėl korupcijos rizikos analizės išvados viešųjų pirkimų procesuose“ pateikė Specialiųjų tyrimų tarnybai informaciją dėl šioje korupcijos rizikos analizės išvadoje pateiktų pastabų ir pasiūlymų įgyvendinimo:Informacija apie STT pateiktų pasiūlymų įgyvendinimą.

Informaciją apie pažeidimus Finansų ministerijoje galite pateikti Finansų ministerijai – vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu – elektroninio pašto adresu [email protected] .

Apie įtariamą galimai neskaidrų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų investavimą ar administravimą galite pranešti Europos Sąjungos investicijų Lietuvoje svetainėje adresu https://2021.esinvesticijos.lt/korupcijos-prevencija.

Pranešimus apie korupcijos apraiškas Finansų ministerijos, finansų ministro valdymo sritims priskiriamų įstaigų ir valstybės valdomų įmonių, kuriose Finansų ministerija yra akcijų valdytoja arba įgyvendina savininko teises ir pareigas, darbuotojų galimus pažeidimus, susijusius su Finansų ministerijos, minėtų įstaigų ir įmonių veikla, galite pateikti Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos svetainėje „Pateikti pranešimą apie korupciją“.

 

Finansų ministerijos vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu [email protected] gautos informacijos apie pažeidimus Finansų ministerijoje teikimo, priėmimo, registravimo, vertinimo ir sprendimų priėmimo tvarką nustato Informacijos apie pažeidimus administravimo Finansų ministerijoje tvarkos aprašas.

Informacinis pranešimas apie asmens duomenų tvarkymą – /uploads/finmin/documents/files/Asmenims%20kurie%20kreipiasi%20%C4%AF%20FM%20su%20prnae%C5%A1imu%20apie%20galim%C4%85%20korupcijos%20atvej%C4%AF%20FM(3).pdf

Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą Finansų ministerijoje atsakingas Finansų ministerijos Personalo valdymo skyriaus vedėjas Livijus Čižikas.

PAREIGŲ, DĖL KURIAS SIEKIANČIŲ EITI ASMENŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBAI TEIKIAMAS PRAŠYMAS PATEIKTI INFORMACIJĄ, SĄRAŠAS

1. Pareigos, dėl kurias siekiančių eiti asmenų rašytinį prašymą pateikti informaciją Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai (toliau – STT) teikia Lietuvos Respublikos finansų ministerija:

1.1. finansų viceministrų;

1.2. Finansų ministerijos kanclerio;

1.3. finansų ministro valdymo sričių įstaigų, įmonių, kurių savininko ar akcininko teises ir pareigas įgyvendina Finansų ministerija (toliau kartu – Įstaigos ir įmonės), vadovų, kolegialių priežiūros ir valdymo organų narių;

1.4. Finansų ministerijos administracijos padalinių vadovų, vyriausiųjų patarėjų ir vyresniųjų patarėjų (taikoma Finansų ministerijos administracijos padalinio, nesančio kitame ministerijos administracijos padalinyje, vyriausiesiems patarėjams ir vyresniesiems patarėjams);

1.5. asmenų, teikiamų į pareigas Europos Sąjungos ar tarptautinėse teisminėse ir kitose institucijose;

1.6. asmenų, laikinai skiriamų į šio sąrašo 1.1–1.4 papunkčiuose nurodytas pareigas, kai nėra paskirto nuolat šias pareigas einančio asmens.

2. Pareigos, dėl kurias siekiančių eiti asmenų rašytinį prašymą pateikti informaciją STT teikia Įstaigos ir įmonės:

2.1. Įstaigų ir įmonių vadovų pavaduotojų;

2.2. Įstaigų ir įmonių padalinių vadovų ir jų pavaduotojų (taikoma Įstaigos ar įmonės padalinio, nesančio kitame Įstaigos ar įmonės padalinyje, vadovų pavaduotojams);

2.3. įmonių, kurių akcininko teises ir pareigas įgyvendina Finansų ministerija, patronuojamųjų (dukterinių) akcinių bendrovių ar uždarųjų akcinių bendrovių, visų kitų su šiomis bendrovėmis per paskesnių eilių patronuojamąsias (dukterines) bendroves susijusių patronuojamųjų (dukterinių) bendrovių vadovų ir jų pavaduotojų, kolegialių priežiūros ir valdymo organų narių;

2.4. asmenų, laikinai skiriamų į šio sąrašo 2.1–2.3 papunkčiuose nurodytas pareigas, kai nėra paskirto nuolat šias pareigas einančio asmens.                       

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-12-14