BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Korupcijos prevencija

Finansų ministerijos antikorupcinės politikos pagrindas yra korupcijos prevencija, nuolatinis rizikos valdymas bei stebėsena.

Tam reikalinga nuolatinė padėties analizė, taip pat neformalios ir efektyvios prevencijos priemonės, kurios realiai mažina korupcijos prielaidas dėl Finansų ministerijai ir finansų ministro valdymo sričiai priskirtoms įstaigoms pavestų funkcijų, atliekamų procedūrų, dokumentų rengimo tvarkos, darbuotojų veiksmų, teisių ir pareigų, priimamų sprendimų ir jų kontrolės mechanizmų.

Finansų ministerija antikorupcinėje veikloje laikosi pozicijos ugdyti nepakantumą korupcijos apraiškoms. Siekiama, kad valstybės tarnautojai ir darbuotojai atliktų jiems pavestas funkcijas ir priimtų sprendimus laikydamiesi teisės aktų reikalavimų, etikos ir moralės normų, vadovaudamiesi objektyvumo, nešališkumo, atsakomybės, konfidencialumo ir profesionalumo principais, teiktų informaciją ir pasiūlymus dėl interesų konfliktų, korupcijos prevencijos ar kitų priemonių rengimo ir įgyvendinimo.

Jeigu norite pranešti apie korupcijos apraiškas ar pateikti pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos priemonių tobulinimo, prašome siųsti juos elektroninio pašto adresu [email protected].

Apie įtariamą galimai neskaidrų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų investavimą ar administravimą galite pranešti Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje adresu https://2021.esinvesticijos.lt/korupcijos-prevencija. 

 

Finansų ministerija vykdo sistemingą ir kryptingą antikorupcinę politiką, kurios tikslas – stiprinti vykdomos veiklos skaidrumą atskleidžiant ir sumažinant arba pašalinant galimas korupcijos atsiradimo prielaidas.

Finansų ministerija įgyvendina antikorupcinę programą, kurios paskirtis – užtikrinti ilgalaikę, veiksmingą ir kryptingą korupcijos prevencijos ir kontrolės sistemą Finansų ministerijoje ir finansų ministro valdymo sritims priskirtose įstaigose (toliau – įstaigos).

Finansų ministerijos antikorupcinė programa įgyvendinama pagal priemonių planą.

Informacija apie Finansų ministerijos antikorupcinės programos įgyvendinimą:


Korupcijos prevencijos tvarkos aprašas reglamentuoja Finansų ministerijoje ir įstaigose įgyvendinamas korupcijos prevencijos priemones, korupcijos prevencijos proceso organizavimą, korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo koordinavimą ir kontrolę.

Korupcijos prevencijos koordinavimo ir kontrolės komisijos iniciatyva visos Finansų ministerijos ir finansų ministro valdymo sritims priskirtų įstaigų veiklos sritys yra įvertintos antikorupciniu požiūriu. Jeigu veiklos sritis atitinka bent vieną iš Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje nustatytų kriterijų (pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas, atskirų valstybės tarnautojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti ir kt.), ji yra priskirta prie Finansų ministerijos ir finansų ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų veiklos sričių, kuriose yra didelė korupcijos tikimybė, ir įtraukta į finansų ministro patvirtintą veiklos sričių sąrašą.

Kasmet finansų ministras komisijos teikimu nustato, kurių iš veiklos sričių, įtrauktų į minėtą sąrašą, antikorupcinę analizę ir vertinimą tikslinga atlikti šiais metais (2008 m., 2009 m., 2010 m., 2011 m., 2012 m., 2013 m., 2014 m., 2015 m., 2016 m., 2017 m., 2018 m., 2019 m., 2020 m. ). Tokios veiklos sritys pasirenkamos atsižvelgus į Vyriausybės programos prioritetus kovos su korupcija srityje, informaciją apie korupcijos situaciją finansų ministro valdymo srityje, aktualiausias einamojo laikotarpio šalies problemas ir pan.

Finansų ministro patvirtintų veiklos sričių analizės ir vertinimo tikslas – išnagrinėti esamą situaciją (atliekamas procedūras, dokumentų rengimo tvarką, valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiksmus, teises ir pareigas, priimamus sprendimus, jų kontrolės mechanizmą ir pan.) ir veiklą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas ir nustatyti, ar veikla pakankamai reglamentuota, ar nėra teisės aktų prieštaravimų, spragų, leidžiančių daryti prielaidą, kad įgyvendinant nustatytus Finansų ministerijos ir finansų ministro valdymo sritims priskirtų įstaigų uždavinius gali kilti pavojus pasireikšti korupcijai padarant korupcinio pobūdžio nusikalstamas ir (arba) kitas su korupcija susijusias veikas.

Finansų ministerijoje ir finansų ministro valdymo sritims priskirtose įstaigose veiklos sričių analizės ir vertinimo procedūros atliekamos pagal korupcijos prevencijos tvarkos aprašą.

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos atlikta korupcijos rizikos analizė Všį Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės, VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės ir VšĮ Utenos ligoninės viešųjų pirkimų procesuose

 

1. Lietuvos Respublikos finansų ministerija (toliau – Ministerija) 2022 m. gegužės 30 d. gavo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos raštą Nr. 4-01-4534 „Dėl korupcijos rizikos analizės išvados viešųjų pirkimų procesuose“, kuriuo informuojama apie atliktą korupcijos rizikos analizę viešųjų pirkimų procesuose VšĮ Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje, VšĮ Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje ir VšĮ Utenos ligoninėje (toliau – ASPĮ).

Su korupcijos rizikos analize „Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos korupcijos rizikos analizės išvada VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės, VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės ir VšĮ Utenos ligoninės viešųjų pirkimų procesuose“ galite susipažinti: STT KRA išvada.

2. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 9 dalimi, Ministerija 2022 m. rugpjūčio 9 d. raštu Nr. ((12.36Mr)-5K-2209460)-6K-2204833 „Dėl korupcijos rizikos analizės išvados viešųjų pirkimų procesuose“ pateikė Specialiųjų tyrimų tarnybai informaciją dėl šioje korupcijos rizikos analizės išvadoje pateiktų pastabų ir pasiūlymų įgyvendinimo:Informacija apie STT pateiktų pasiūlymų įgyvendinimą.

Informaciją apie pažeidimus Finansų ministerijoje galite pateikti Finansų ministerijai – vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu – elektroninio pašto adresu [email protected] .

Apie įtariamą galimai neskaidrų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų investavimą ar administravimą galite pranešti Europos Sąjungos investicijų Lietuvoje svetainėje adresu https://2021.esinvesticijos.lt/korupcijos-prevencija.

Pranešimus apie korupcijos apraiškas Finansų ministerijos, finansų ministro valdymo sritims priskiriamų įstaigų ir valstybės valdomų įmonių, kuriose Finansų ministerija yra akcijų valdytoja arba įgyvendina savininko teises ir pareigas, darbuotojų galimus pažeidimus, susijusius su Finansų ministerijos, minėtų įstaigų ir įmonių veikla, galite pateikti Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos svetainėje „Pateikti pranešimą apie korupciją“.

 

Finansų ministerijos vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu [email protected] gautos informacijos apie pažeidimus Finansų ministerijoje teikimo, priėmimo, registravimo, vertinimo ir sprendimų priėmimo tvarką nustato Informacijos apie pažeidimus administravimo Finansų ministerijoje tvarkos aprašas.

 

Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą Finansų ministerijoje atsakingas Finansų ministerijos Personalo valdymo skyriaus vedėjas Livijus Čižikas.

PAREIGŲ, DĖL KURIAS SIEKIANČIŲ EITI ASMENŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBAI TEIKIAMAS PRAŠYMAS PATEIKTI INFORMACIJĄ, SĄRAŠAS

1. Pareigos, dėl kurias siekiančių eiti asmenų rašytinį prašymą pateikti informaciją Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai (toliau – STT) teikia Lietuvos Respublikos finansų ministerija:

1.1. finansų viceministrų;

1.2. Finansų ministerijos kanclerio;

1.3. finansų ministro valdymo sričių įstaigų, įmonių, kurių savininko ar akcininko teises ir pareigas įgyvendina Finansų ministerija (toliau kartu – Įstaigos ir įmonės), vadovų, kolegialių priežiūros ir valdymo organų narių;

1.4. Finansų ministerijos administracijos padalinių vadovų, vyriausiųjų patarėjų ir vyresniųjų patarėjų (taikoma Finansų ministerijos administracijos padalinio, nesančio kitame ministerijos administracijos padalinyje, vyriausiesiems patarėjams ir vyresniesiems patarėjams);

1.5. asmenų, teikiamų į pareigas Europos Sąjungos ar tarptautinėse teisminėse ir kitose institucijose;

1.6. asmenų, laikinai skiriamų į šio sąrašo 1.1–1.4 papunkčiuose nurodytas pareigas, kai nėra paskirto nuolat šias pareigas einančio asmens.

2. Pareigos, dėl kurias siekiančių eiti asmenų rašytinį prašymą pateikti informaciją STT teikia Įstaigos ir įmonės:

2.1. Įstaigų ir įmonių vadovų pavaduotojų;

2.2. Įstaigų ir įmonių padalinių vadovų ir jų pavaduotojų (taikoma Įstaigos ar įmonės padalinio, nesančio kitame Įstaigos ar įmonės padalinyje, vadovų pavaduotojams);

2.3. įmonių, kurių akcininko teises ir pareigas įgyvendina Finansų ministerija, patronuojamųjų (dukterinių) akcinių bendrovių ar uždarųjų akcinių bendrovių, visų kitų su šiomis bendrovėmis per paskesnių eilių patronuojamąsias (dukterines) bendroves susijusių patronuojamųjų (dukterinių) bendrovių vadovų ir jų pavaduotojų, kolegialių priežiūros ir valdymo organų narių;

2.4. asmenų, laikinai skiriamų į šio sąrašo 2.1–2.3 papunkčiuose nurodytas pareigas, kai nėra paskirto nuolat šias pareigas einančio asmens.                       

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-12-14