BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Korupcijos prevencija

Finansų ministerijos antikorupcinės politikos pagrindas yra korupcijos prevencija, nuolatinis rizikos valdymas bei stebėsena.

Tam reikalinga nuolatinė padėties analizė, taip pat neformalios ir efektyvios prevencijos priemonės, kurios realiai mažina korupcijos prielaidas dėl Finansų ministerijai ir finansų ministro valdymo sričiai priskirtoms įstaigoms pavestų funkcijų, atliekamų procedūrų, dokumentų rengimo tvarkos, darbuotojų veiksmų, teisių ir pareigų, priimamų sprendimų ir jų kontrolės mechanizmų.

Finansų ministerija antikorupcinėje veikloje laikosi pozicijos ugdyti nepakantumą korupcijos apraiškoms. Siekiama, kad valstybės tarnautojai ir darbuotojai atliktų jiems pavestas funkcijas ir priimtų sprendimus laikydamiesi teisės aktų reikalavimų, etikos ir moralės normų, vadovaudamiesi objektyvumo, nešališkumo, atsakomybės, konfidencialumo ir profesionalumo principais, teiktų informaciją ir pasiūlymus dėl interesų konfliktų, korupcijos prevencijos ar kitų priemonių rengimo ir įgyvendinimo.

Jeigu norite pranešti apie korupcijos apraiškas ar pateikti pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos priemonių tobulinimo, prašome siųsti juos elektroninio pašto adresu pranesimai@finmin.lt.

Apie įtariamą galimai neskaidrų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų investavimą ar administravimą galite pranešti Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje adresu http://www.esinvesticijos.lt/lt/pranesimai-ir-korupcija. 

 

Finansų ministerija vykdo sistemingą ir kryptingą antikorupcinę politiką, kurios tikslas – stiprinti vykdomos veiklos skaidrumą atskleidžiant ir sumažinant arba pašalinant galimas korupcijos atsiradimo prielaidas.

Finansų ministerija įgyvendina antikorupcinę programą, kurios paskirtis – užtikrinti ilgalaikę, veiksmingą ir kryptingą korupcijos prevencijos ir kontrolės sistemą Finansų ministerijoje ir finansų ministro valdymo sritims priskirtose įstaigose (toliau – įstaigos).

Finansų ministerijos antikorupcinė programa įgyvendinama pagal priemonių planą.

Korupcijos prevencijos tvarkos aprašas reglamentuoja Finansų ministerijoje ir įstaigose įgyvendinamas korupcijos prevencijos priemones, korupcijos prevencijos proceso organizavimą, korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo koordinavimą ir kontrolę.

Korupcijos prevencijos tvarkos apraše nustatyta, kad korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą koordinuoja ir kontroliuoja:

 • finansų ministro sudaryta Finansų ministerijos korupcijos prevencijos koordinavimo ir kontrolės komisija:

  • Korupcijos pasireiškimo tikimybės analizę Finansų ministerijoje ir finansų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančiose įstaigose (toliau – įstaigos);

  • Finansų ministerijos kovos su korupcija programos rengimą ir įgyvendinimą;
  • teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą Finansų ministerijoje;

  • kitų, teisės aktuose nustatytų, valstybės institucijoms privalomų korupcijos prevencijos priemonių vykdymą Finansų ministerijoje.
  •  
 • įstaigų vadovai arba asmenys, jų įgalioti vykdyti korupcijos prevenciją ir kontrolę:

  • teisės aktų ir (arba) jų projektų antikorupcinį vertinimą;

  • įstaigų kovos su korupcija programų rengimą ir įgyvendinimą;

  • informacijos pateikimą valstybės tarnautojų ir juridinių asmenų registrams;

  • Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų įgyvendinimą įstaigose;

  • kitų, teisės aktuose nustatytų, valstybės institucijoms privalomų korupcijos prevencijos priemonių vykdymą įstaigose.

    

Finansų ministerijos korupcijos prevencijos koordinavimo ir kontrolės komisija yra ministro patariamoji institucija, kurios darbo tvarką nustato šios komisijos darbo reglamentas.

 

Finansų ministerijos korupcijos prevencijos koordinavimo ir kontrolės komisijos iniciatyva visos Finansų ministerijos ir finansų ministro valdymo sritims priskirtų įstaigų veiklos sritys yra įvertintos antikorupciniu požiūriu. Jeigu veiklos sritis atitinka bent vieną iš Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje nustatytų kriterijų (pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas, atskirų valstybės tarnautojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti ir kt.), ji yra priskirta prie Finansų ministerijos ir finansų ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų veiklos sričių, kuriose yra didelė korupcijos tikimybė, ir įtraukta į finansų ministro patvirtintą veiklos sričių sąrašą.

Kasmet finansų ministras komisijos teikimu nustato, kurių iš veiklos sričių, įtrauktų į minėtą sąrašą, antikorupcinę analizę ir vertinimą tikslinga atlikti šiais metais (2008 m., 2009 m., 2010 m., 2011 m., 2012 m., 2013 m., 2014 m., 2015 m., 2016 m., 2017 m., 2018 m., 2019 m., 2020 m. ). Tokios veiklos sritys pasirenkamos atsižvelgus į Vyriausybės programos prioritetus kovos su korupcija srityje, informaciją apie korupcijos situaciją finansų ministro valdymo srityje, aktualiausias einamojo laikotarpio šalies problemas ir pan.

Finansų ministro patvirtintų veiklos sričių analizės ir vertinimo tikslas – išnagrinėti esamą situaciją (atliekamas procedūras, dokumentų rengimo tvarką, valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiksmus, teises ir pareigas, priimamus sprendimus, jų kontrolės mechanizmą ir pan.) ir veiklą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas ir nustatyti, ar veikla pakankamai reglamentuota, ar nėra teisės aktų prieštaravimų, spragų, leidžiančių daryti prielaidą, kad įgyvendinant nustatytus Finansų ministerijos ir finansų ministro valdymo sritims priskirtų įstaigų uždavinius gali kilti pavojus pasireikšti korupcijai padarant korupcinio pobūdžio nusikalstamas ir (arba) kitas su korupcija susijusias veikas.

Finansų ministerijoje ir finansų ministro valdymo sritims priskirtose įstaigose veiklos sričių analizės ir vertinimo procedūros atliekamos pagal korupcijos prevencijos tvarkos aprašą.

Informaciją apie pažeidimus Finansų ministerijoje galite pateikti Finansų ministerijai – vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu – elektroninio pašto adresu pranesimai@finmin.lt .

Apie įtariamą galimai neskaidrų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų investavimą ar administravimą galite pranešti Europos Sąjungos investicijų Lietuvoje svetainėje adresu https://www.esinvesticijos.lt/lt/pranesimai-ir-korupcija.

Pranešimus apie korupcijos apraiškas Finansų ministerijos, finansų ministro valdymo sritims priskiriamų įstaigų ir valstybės valdomų įmonių, kuriose Finansų ministerija yra akcijų valdytoja arba įgyvendina savininko teises ir pareigas, darbuotojų galimus pažeidimus, susijusius su Finansų ministerijos, minėtų įstaigų ir įmonių veikla, galite pateikti Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos svetainėje „Pateikti pranešimą apie korupciją“.

 

Finansų ministerijos vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu pranesimai@finmin.lt gautos informacijos apie pažeidimus Finansų ministerijoje teikimo, priėmimo, registravimo, vertinimo ir sprendimų priėmimo tvarką nustato Informacijos apie pažeidimus administravimo Finansų ministerijoje tvarkos aprašas.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-10-25