BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


2007-2013 m. ES struktūrinės paramos administravimas: institucijų funkcijos ir atsakomybė

Data

2007 10 17

Įvertinimas
0

Vilnius, spalio 17 d. Šiandien Vyriausybės posėdyje pritarta Finansų ministerijos parengtam nutarimo projektui, kurio tikslas - detalizuoti institucijų, atsakingų už Lietuvos 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos ir veiksmų programų įgyvendinimą, funkcijas, atsakomybę ir teises.

Primename, kad daugiau kaip 23 mlrd. Lt ES struktūrinė parama bus naudojama pagal keturias veiksmų programas: Žmogiškųjų išteklių plėtros, Ekonomikos augimo, Sanglaudos skatinimo ir Techninės paramos. Naujojo periodo ES struktūrinės paramos administravimo sistema bus aiškesnė ir patogesnė pareiškėjams, be to, lėšų planavimas bus labiau integruotas į  kitų nacionalinių strategijų rengimo ir įgyvendinimo bei biudžeto planavimo procesus.

Institucijų funkcijos ir atsakomybė dalijamos į du lygmenis: strateginį ir administracinį. Strateginio lygmens funkcijas atliks Koordinuojančioji institucija, t.y. Finansų ministerija ir tarpinės institucijos, t.y., atsakingos ministerijos, o savivaldos lygiu prisidės Regionų plėtros tarybos. Administracines ir technines funkcijas atliks šios institucijos –  Vadovaujančioji, Tvirtinančioji bei Mokėjimus atliekančioji ir įgyvendinančios institucijos.

Koordinuojančioji institucija (Finansų ministerija) koordinuoja ES struktūrinės paramos planavimą ir naudojimą, nustato bendrą valdymo ir kontrolės sistemą, ją prižiūri ir kontroliuoja. Vadovaujančios, Tvirtinančios ir Mokėjimus atliekančios institucijos funkcijos pagal ES reglamentų reikalavimus pavestos atskiriems Finansų ministerijos padaliniams. Vadovaujanti institucija atsako už veiksmų programų valdymą ir įgyvendinimą, laikantis patikimo finansų valdymo principo. Tvirtinanti institucija atsakinga už mokėjimo paraiškų patvirtinimą ir pateikimą Europos Komisijai. Mokėjimus atliekanti institucija atsakinga už mokėjimų iš Europos Komisijos priėmimą ir lėšų projektų vykdytojams išmokėjimą.

Tarpinės institucijos – tai Aplinkos, Socialinės apsaugos ir darbo, Susisiekimo, Sveikatos apsaugos, Švietimo ir mokslo, Teisingumo, Ūkio ir Vidaus reikalų ministerijos bei Informacinės visuomenės plėtros komitetas. Šios institucijos strateginiu lygmeniu atsakingos už paramos konkretiems ūkio sektoriams planavimą ir panaudojimą, taip pat už veiksmų programų priedų rengimą, paramos panaudojimo prioritetų ir atrankos kriterijų nustatymą. Ministerijos planuos, kokią ES struktūrinės paramos dalį skirti projektams,  atrinktiems per regioninę projektų atranką, kokią – per valstybinę projektų atranką ir kokią – konkurso būdu. Jos rengs gaires pareiškėjams, pretenduojantiems į paramą, nustatys kvietimo teikti paraiškas sąlygas ir lėšų, skirtų konkrečiam kvietimui, sumas.

Įgyvendinančios institucijos – tai Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra, Paramos fondas Europos socialinio fondo agentūra, Transporto investicijų direkcija, VĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, VĮ Lietuvos verslo paramos agentūra, UAB „Investicijų ir verslo garantijos“. Jos bus atsakingos už projektų administravimą, prižiūrės, kad projektų atranka ir įgyvendinimas atitiktų reikalavimus, skelbs kvietimus teikti paraiškas, jas vertins, nustatys didžiausią leistiną projektui skirti ES paramos dalį ir sudarys paramos sutartis. Taip pat jos konsultuos projektų rengėjus ir paramos gavėjus.

Svarbus pasikeitimas – regionų įtraukimas į projektų planavimą. Veiksmų  programose numatyti savivaldos kompetencijai priskirtini veiksmai bus planuojami savivaldybėse, o bendrą projektų sąrašą kiekvienam regionui suformuos Regionų plėtros tarybos.

Dar viena naujovė, kuri leis sutaupyti projektų rengėjų ir administruojančių institucijų laiką bei pajėgumus – tai, kad viešųjų investicijų ir viešųjų paslaugų teikimo projektai bus planuojami pagal įprastą strateginio planavimo ir metinio biudžeto sudarymo tvarką, o ne skelbiant konkursus.

Atsakomybės paskirstymas tarp institucijų

Veiksmų programa/prioritetas

Tarpinė institucija

Įgyvendinančioji institucija

1. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTROS VEIKSMŲ PROGRAMA 

1.1. Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Paramos fondas Europos socialinio fondo agentūra

1.2. Mokymasis visą gyvenimą

Švietimo ir mokslo ministerija

Paramos fondas Europos socialinio fondo agentūra

1.3. Tyrėjų gebėjimų stiprinimas

Švietimo ir mokslo ministerija

Paramos fondas Europos socialinio fondo agentūra

1.4. Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas

Vidaus reikalų ministerija

Paramos fondas Europos socialinio fondo agentūra

1.5. Techninė parama

Finansų ministerija

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra

2. EKONOMIKOS AUGIMO VEIKSMŲ PROGRAMA 

2.1. Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra

Ūkio ministerija

Švietimo ir mokslo ministerija

VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra

2.2. Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas

Ūkio ministerija

VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra

UAB „Investicijų ir verslo garantijos“

2.3. Informacinė visuomenė visiems

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra

2.4. Esminė ekonominė infrastruktūra

Susisiekimo ministerija Ūkio ministerija

Transporto investicijų direkcija

VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra

2.5. Transeuropinių transporto tinklų plėtra

Susisiekimo ministerija

Transporto investicijų direkcija

2.6. Techninė parama

Finansų ministerija

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra

3. SANGLAUDOS SKATINIMO VEIKSMŲ PROGRAMA 

3.1. Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai

Vidaus reikalų ministerija
Ūkio ministerija
Aplinkos ministerija

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra

VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

3.2. Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra

Sveikatos apsaugos ministerija
Švietimo ir mokslo ministerija
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra

3.3. Aplinka ir darnus vystymasis

Aplinkos ministerija
Ūkio ministerija
Susisiekimo ministerija

Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra Transporto investicijų direkcija

3.4. Techninė parama

Finansų ministerija

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra

4. TECHNINĖS PARAMOS VEIKSMŲ PROGRAMA

 

 

4.1. Techninė parama Europos Sąjungos struktūrinės paramos, gaunamos pagal konvergencijos tikslą, administravimui

Finansų ministerija

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra