BDAR
Close

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Finansų ministro susitikimas su EK nariu V. Špidla

Data

2007 09 28

Įvertinimas
0

Vilnius, rugsėjo 28 d. Šiandien ministras R. Šadžius Briuselyje susitiko su Europos Komisijos nariu, atsakingu už užimtumą, socialinius reikalus ir lygias galimybes, Vladimir Špidla. Sutikimas surengtas ta proga, kad Europos Komisija patvirtino Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą, pagal kurią bus naudojama 13,8 proc. ES struktūrinės paramos lėšų, skirtų Lietuvai 2007-2013 m. Iškilmingoje ceremonijoje R. Šadžius ir V. Špidla pasirašė aktą, patvirtinantį, kad Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa yra tinkamai parengta, patvirtinta EK ir pradedama įgyvendinti.


Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa –
3,2 mlrd. Lt (13,8 proc. *)

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa bus finansuojama iš Europos socialinio fondo. Tai viena iš trijų teminių veiksmų programų, pagal kurias bus įgyvendinama Lietuvos 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategija. Šia programa siekiama pritraukti ir išlaikyti žmones darbo rinkoje, skatinti aktyvesnį mokymąsi visą gyvenimą, plėtoti aukščiausios kvalifikacijos darbo jėgą ir tobulinti viešąjį administravimą.

  • Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis (5,5 proc., 1,29 mlrd. Lt). Investicijos turi padėti geriau suderinti darbo jėgos pasiūlą ir paklausą, kad būtų pasiektas ilgalaikis efektas, pranokstantis skirtas investicijas. Bus investuojama į darbo jėgos kokybę ir darbo našumo didinimą, dėl to didės kvalifikuotos darbo jėgos pasiūla. Darbo jėgos paklausa bus didinama remiant gyventojų įdarbinimo paskatas, o pasiūla – remiant iniciatyvas, skirtas gyventojų ekonominiam aktyvumui pakelti bei socialinę riziką ir atskirtį patiriančių asmenų integracijai į darbo rinką. Geriau suderinta darbo jėgos pasiūla ir paklausa bei didesnė kvalifikuotų darbuotojų pasiūla padės iš esmės pagerinti socialinę situaciją, užtikrinti aukštesnį pragyvenimo lygį bei gyvenimo kokybę.

 

  • Mokymasis visą gyvenimą (3,8 proc., 0,9 mlrd. Lt). Pirmiausia bus siekiama, kad švietimo įstaigos būtų suinteresuotos plėtoti mokymosi visą gyvenimą paslaugas. Numatoma baigti kurti nacionalinę kvalifikacijų sistemą, užtikrinti švietimo kokybės stebėseną ir atnaujinti profesinio rengimo standartus. Naujoji kvalifikacijų sistema bus palanki siekiantiems mokytis visą gyvenimą: jie galės lengviau įvertinti savo galimybes ir atitinkamai kelti kvalifikaciją arba persikvalifikuoti. Be to, bus pripažįstamos ne tik formaliojo švietimo sistemoje įgytos kvalifikacijos, bet įskaitomos ir profesinės veiklos ar savišvietos būdu įgytos kompetencijos. Taip pat bus investuojama į švietimo sistemos valdymo tobulinimą, formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigų personalo kvalifikaciją ir bibliotekų plėtrą.

 

  • Tyrėjų gebėjimų stiprinimas (1,7 proc., 0,4 mlrd. Lt). Lietuvoje būtina tobulinti doktorantų, mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikaciją. Tai apimtų doktorantų rengimo kokybę bei mokslininkų ir tyrėjų, dirbančių mokslo institutuose, aukštosiose mokyklose ir verslo įmonėse, kvalifikacijos ir kompetencijos tobulinimą visais jų karjeros etapais – nuo studijų baigimo ir visos karjeros metu. Tyrėjų gebėjimai stiprinami siekiant, kad viešajame ir privačiame sektoriuose mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros (MTTP) veikla būtų efektyvesnė. Tai padėtų Lietuvai geriau dalyvauti tarptautinėse MTTP programose, pritraukti daugiau tiesioginių užsienio investicijų aukštųjų technologijų srityje, įskaitant užsienio mokslo centrus.

 

  • Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas (2,5 proc., 0,6 mlrd. Lt). Investicijos reikalingos tam, kad valstybės tarnautojų žinios, gebėjimai ir įgūdžiai atitiktų dabartinius ir ateities poreikius. Bus tobulinamos mokesčių ir išlaidų sistemos, siekiama racionaliau paskirstyti išteklius bei efektyviai juos panaudoti. Gerinant strateginį planavimą, programinį biudžetą, vidaus ir išorės auditą, bus tobulinamas išlaidų paskirstymas. Bus investuojama į administracinius gebėjimus, reikalingus geriau atstovauti  Lietuvai ES lygiu. Taip pat planuojama tobulinti visos viešojo administravimo sistemos sandarą, valstybės institucijų struktūrą ir funkcijų pasiskirstymą. Lėšos skirtos ir viešųjų paslaugų gerinimui bei reformai, kuri ypač reikalinga aukštojo mokslo, MTTP ir sveikatos priežiūros srityse.

* Procentai skaičiuojami nuo visos ES paramos sumos

 

Viešųjų ryšių skyrius
Tel. (8 5) 239 0249
www.finmin.lt