BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Ministras Briuselyje susitiko su EK nare D. Hubner

Data

2007 09 28

Įvertinimas
0
Finansų ministras Rimantas Šadžius susitiko su Europos Komisijos nare, atsakinga už regioninę politiką, Danuta Hubner. Vilnius, rugsėjo 28 d. Vakar Briuselyje finansų ministras Rimantas Šadžius susitiko su Europos Komisijos nare, atsakinga už regioninę politiką, Danuta Hubner.

Iškilmingoje ceremonijoje R. Šadžius ir D. Hubner savo parašais patvirtino, kad Ekonomikos augimo ir Sanglaudos skatinimo veiksmų programos yra tinkamai parengtos, patvirtintos EK ir jau pradedamos įgyvendinti. Pagal šias programas bus naudojama beveik 85 proc. ES struktūrinės paramos lėšų, skirtų Lietuvai 2007-2013 m. Be to, buvo aptartas būsimas EK narės D. Hubner vizitas į Lietuvą ir kiti aktualūs klausimai.

Ekonomikos augimo ir Sanglaudos skatinimo veiksmų programos – tai dvi iš trijų teminių programų, pagal kurias bus įgyvendinama Lietuvos 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategija. Ekonomikos augimo ir Sanglaudos skatinimo veiksmų programos finansuojamos iš Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo pagal Konvergencijos tikslą (remti silpniau išsivysčiusias šalis nares ir regionus).

Europos Komisijos informacija


Ekonomikos augimo veiksmų programa – 10,7 mlrd. Lt (45,7 proc.*)

Ekonomikos augimo veiksmų programa siekiama skatinti mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, didinti aukštos pridėtinės vertės verslo lyginamąją dalį Lietuvos ūkyje, sudaryti palankią aplinką smulkiajam ir vidutiniam verslui bei inovacijoms, plėtoti informacinę visuomenę ir efektyvinti ekonominę infrastruktūrą. Šioje programoje išskirtos kelios prioritetinės kryptys:

  • Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra (10 proc., 2,3 mlrd. Lt). Tarptautinis ūkio konkurencingumas ir ekonomikos augimas tiesiogiai susiję su valstybės bei verslo investicijomis į aukštos kokybės mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą (MTTP), tačiau šiuo metu Lietuvoje viešo ir privataus sektorių MTTP pajėgumas ir infrastruktūros būklė yra prasta, o moksliniai tyrimai, kaip žinioms imli paslauga, yra mažai patraukli didžiajai vietinės pramonės daliai. Todėl sprendžiant šias problemas bus siekiama sustiprinti viešą ir privačią MTTP bazę, padidinti MTTP veiklos aktyvumą privačiame sektoriuje bei viešo sektoriaus MTTP prieinamumą įmonėms ir, svarbiausia, skatinti verslo ir mokslo bendradarbiavimą MTTP srityje.

 

  • Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas (6,8 proc., 1,6 mlrd. Lt). Numatyti darbo našumą versle skatinantys veiksmai: parama investicijoms į naujus gamybos įrengimus ir technologijas, parama IT valdymo sistemoms bei sprendimams įmonėse diegti, parama paslaugoms, susijusioms su pažangių vadybos metodų diegimu bei energetiniu auditu, kuris ypač svarbus tradicinių ūkio šakų įmonėms, įsigyti.

 

  • Informacinė visuomenė visiems (3,5 proc., 0,8 mlrd. Lt).Siekiant sumažinti geografinių ir ekonominių veiksnių nulemtą skaitmeninę atskirtį, bus plėtojami elektroniniai sprendimai, skatinamos elektroninio verslo iniciatyvos ir kuriama tolygi bei saugi elektroninių tinklų infrastruktūra.

 

  • Esminė ekonominė infrastruktūra (8,6 proc., 2,0 mlrd. Lt).Parama bus nukreipiama keliomis pagrindinėmis kryptimis: Lietuvos elektros ir dujų rinkų integracijai į ES bendrąsias vidaus rinkas bei valstybinės ir regioninės reikšmės transporto infrastruktūros modernizavimui ir plėtrai;

 

  • Transeuropinių transporto tinklų plėtra (16 proc., 3,7 mlrd. Lt). Numatoma koordinuotai modernizuoti ir plėtoti transeuropinio tinklo (TEN-T) kelių, geležinkelių, jūrų ir oro uostų infrastruktūrą, užtikrinant sąveiką su kitų šalių transporto sistemomis.

Ekonomikos veiksmų programoje numatyta įgyvendinti kai kuriuos labai svarbius didelės vertės projektus (daugiau kaip 50 mln. eurų vertės): automagistralės Via Baltica plėtra, geležinkelio Vilnius – Kaunas rekonstrukcija greičiui iki 160 km/val. ir signalizacijos įrenginių modernizavimas, geležinkelio Rail Baltica projektavimas ir statyba, plačiajuosčio interneto tinklo RAIN kaimiškose vietovėse plėtra.

 

Sanglaudos skatinimo veiksmų programa – 9,2 mlrd. Lt (39,1 proc.)

Sanglaudos skatinimo veiksmų programa turi įgyvendinti viziją apie darnesnę visuomenę,  siekiant gyvenimo aplinkos ir kokybės gerinimo bei atskirų regionų skirtumų mažinimo.

Šioje programoje išskirtos kelios prioritetinės kryptys:

  • Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai (11,2 proc., 2,6 mlrd. Lt). Siekiama paskatinti efektyvų vietos potencialo panaudojimą ūkio plėtrai. Vietos potencialas – tai kultūros paveldo ir gamtos išteklių potencialas, kaimo vietovėse gyvenantys ir žemės ūkiu besiverčiantys žmonės, kurie yra svarbus laisvos darbo jėgos rezervas ir kt. Ši parama skirta sumažinti pagrindinių ir likusių šalies miestų gyvenimo aplinkos ir kokybės skirtumus, ypatingą dėmesį skiriant būsto sąlygų pagerinimui; ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse; atvykstamojo ir vietos turizmo plėtrai; gamtos išteklių išsaugojimui ir pritaikymui gyventojų bei ūkio reikmėms.

 

  • Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra (10,6 proc., 2,5 mlrd. Lt). Aukštesnė gyvenimo kokybė ir didesnė sanglauda neįmanoma be geresnių ir visiems prieinamų viešųjų paslaugų. Todėl siekiama, kad visi šalies gyventojai gautų aukščiausius europinius standartus atitinkančias sveikatos, švietimo bei socialines paslaugas. Parama sveikatos srityje skiriama sveiko gyvenimo trukmės ilginimui, sergamumo ir mirštamumo mažinimui, sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūros ir paslaugų gerinimui. Švietimo srityje siekiama sudaryti sąlygas aktyvesniam dalyvavimui mokymosi visą gyvenimą sistemoje, užtikrinant aukštesnę švietimo paslaugų kokybę bei prieinamumą. Teikiant socialines paslaugas bus siekiam išsivysčiusių ES šalių lygio, skatinama socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į visuomenę ir darbo rinką.

 

  • Aplinka ir darnus vystymasis (16,7proc., 3,9 mlrd. Lt). Spartaus ekonomikos augimo derinimas su sveikos aplinkos išsaugojimu – nelengvai išsprendžiamas uždavinys, visuomenė dažnai linkusi ekonomines problemas spręsti aplinkos kokybės sąskaita. Todėl labai svarbu laiku įgyvendinti aplinkos apsaugos priemones ir mažinti neigiamą energijos, gamtos išteklių naudojimo bei ūkinės veiklos poveikį aplinkai. Susikaupusių aplinkos problemų sprendimas kainuoja brangiau nei jų prevencija. Investuoti ketinama į vandens tiekimo  ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimą ir plėtrą, šiuolaikinės atliekų tvarkymo sistemos kūrimą, oro kokybės gerinimą, efektyvesnį energijos vartojimą bei atsinaujinančių energijos išteklių vartojimo didinimą.

Sanglaudos skatinimo veiksmų programoje taip pat numatyta įgyvendinti keletą didelės vertės projektų: modernizuoti Mažeikių elektrinę ir Vilniaus elektrinę Nr.2, statyti atliekų deginimo stotis Vilniuje ir Kaune.

* Procentai skaičiuojami nuo visos ES paramos sumos

 

Viešųjų ryšių skyrius
Tel. (8 5) 239 0249
www.finmin.lt