BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Vyriausybė pritarė 2010 metų biudžeto projektui

Data

2009 10 15

Įvertinimas
0
Mokestiniai pakeitimai Valstybės biudžeto pajamų struktūra Valstybės biudžeto išlaidos Valstybės biudžeto asignavimai pagal sritis Nacionalinis biudžetas

Vilnius, spalio 15 d. 2010 metų biudžeto projekte, kuriam vakar pritarė Vyriausybė planuojama, kad valstybės biudžeto pajamos be ES paramos sudarys 13 152 mln. litų, arba 1 245,3 mln. litų mažiau nei 2009 metais. 2010 metų biudžeto išlaidos be ES paramos lėšų bus 18 336 mln. litų, t.y. 884 mln. litų mažiau nei 2009 metais.

ES paramos lėšos, kurios, investuojamos į visas ūkio sritis padės išlaikyti šalies konkurencinį pranašumą šiuo sudėtingu ekonomikos nuosmukio laikotarpiu sudarys 7 891 mln. litų arba 1 474,5 mln. litų daugiau negu 2009 m. Todėl bendros 2010 metų valstybės biudžeto pajamos, kartu su ES lėšomis sudarys 21 044 mln. litų, o valstybės biudžeto asignavimai sudarys 26 228 mln. litų.

Numatoma, kad valstybės biudžeto deficitas 2010 m. bus  5 183,7 mln. litų arba 6,21 proc. nuo BVP.

Mokestiniai pakeitimai

Esminis 2010 metais numatomas mokestinis pakeitimas – pelno mokesčio tarifo sumažinimas nuo 2009 metais galiojusių 20 iki 15 procentų, mikroįmonėms pelno mokesčio tarifą siūloma sumažinti iki 7,5 proc. (50 procentų pagrindinio tarifo).  Įvertinusi įmonių pelningumo dinamiką ir atsižvelgdama į tai, kad kapitalas yra labai mobilus išteklius, Finansų ministerija mano, kad esamomis sąlygomis yra galimybių grįžti prie anksčiau galiojusio tarifo iš esmės nepabloginant valstybės biudžeto padėties. Priešingai, grįžimas prie vieno mažiausių pelno mokesčių tarifų Europos Sąjungoje siųstų teigiamą signalą potencialiems investuotojams, ieškantiems savo verslui patrauklių valstybių. Dvigubai mažesnis pelno mokesčio tarifas mikroįmonėms galėtų būti ir papildoma paskata pradėti savo verslą, juoba, kad mažesnės įmonės yra atleistos ir nuo avansinių pelno mokesčio mokėjimų, turi galimybes „laisvai“ skaičiuoti turto nusidėvėjimą.

Atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu naftos produktų, kurie naudojami kaip variklių degalai, maišymas su biologinės kilmės medžiagomis yra įtvirtintas kaip privalomas, nuo 2010 m. sausio 1 d. siūloma atsisakyti akcizų lengvatos variklių degalų daliai pagamintai iš biologinės kilmės medžiagų.Ši lengvata buvo siejama su biodegalų naudojimo skatinimu, tačiau kadangi šiuo metu variklių degalus (benziną, dyzelinius degalus) ir taip yra privaloma maišyti su biologinės kilmės medžiagomis, papildomai taikyti minėtą lengvatą yra netikslinga.

Valstybės biudžeto pajamų struktūra

Valstybės biudžeto pajamos iš mokesčių planuojamos remiantis Finansų ministerijos makroekonominėmis  prognozėmis bei atsižvelgiant į naujausius 2009 metų pajamų iš mokesčių duomenis.

Daugiausia pajamų į 2010 m. valstybės biudžetą numatoma gauti iš pridėtinės vertės mokesčio – 6,018 mlrd. litų arba apie 45,8  visų valstybės biudžeto pajamų. Tai yra 3,7 proc. mažiau nei planuojama gauti 2009 metais.

Akcizų į valstybės biudžetą kitąmet planuojama surinkti 3 257,4 mln. litų kas sudaro apie 24,8 proc. valstybės biudžeto pajamų.  Palyginus su 2009 m planu, akcizų numatoma gauti 0,3 proc. mažiau.

gyventojų pajamų mokesčio į nacionalinį biudžetą  planuojama gauti 3 308,8 mln. litų kas sudaro apie 20,3 proc. visų nacionalinio biudžeto pajamų. Palyginus su 2009 m. – tai bus apie 24 proc. mažiau.

Į valstybės biudžetą pajamų iš gyventojų pajamų mokesčio planuojama gauti 877,8 mln. litų arba 26,8 proc. mažiau nei planuojama gauti 2009 m.

Iš pelno mokesčio kitąmet planuojama gauti apie 907,7 mln. litų, o tai sudarys 6,9 proc. visų valstybės biudžeto pajamų. Palyginus su 2009 metais, tai yra 47,9 proc. mažiau.

Ženklią 2010 metų valstybės biudžeto pajamų dalį sudarys ES struktūrinės paramos lėšos, kurios šiuo sudėtingu ekonomikos nuosmukio laikotarpiu bus  investuojamos į visas ūkio sritis, kad padėtų išlaikyti gyvybingą šalies ekonomiką, verslą ir darbo vietas. ES paramos lėšos numatytos valstybės biudžete, tačiau šių lėšų srautai bus nukreipiami per regionus ir pasieks visą Lietuvą.

2010 m. valstybės biudžete ES paramos lėšos sudaro 7,89 mlrd. litų, lyginant su šiais metais, ES paramos lėšų planuojama panaudoti 1,47 mlrd. litų daugiau nei 2009 metais.

Pagal galiojantį įstatymą, Lietuvos Bankas 50 proc. pelno perveda į valstybės biudžetą. Siūloma, kad nuo 2010 metų ši dalis būtų 70 proc. Dėl šio padidinimo 2010 metų biudžetas gaus 100 mln. litų papildomų pajamų.

Valstybės biudžeto išlaidos

Mažėjančios biudžeto pajamos ir siekis išlaikyti viešųjų finansų stabilumą stipriai riboja biudžeto išlaidas visoms sritims. Staigus ekonomikos lėtėjimas ženkliai mažina valstybės biudžeto pajamas, kartu valstybės biudžeto išlaidos mažinamos tiek, kad galėtų būti išlaikytas optimalus viešųjų paslaugų teikimas visuomenei ir užtikrintas valstybės funkcijų įgyvendinimas.

Didelė dalis valstybės biudžeto išlaidų yra nulemta įsipareigojimų, prisiimtų 2006 – 2008 metais, kuomet laikinos, dėl spartaus ekonomikos augimo atsiradusios pajamos, buvo paverstos pastoviomis išlaidomis. Pagrindinės tokių išlaidų sritys buvo darbo užmokesčio didinimas (pedagogams, socialiniams ir kultūros darbuotojams, valstybės tarnautojams) bei socialinių išmokų spartus augimas.

Kokybiniams pokyčiams visose srityse įtakos turės sėkmingai investuojamos ES lėšos. Remiantis naujaisiais Europos Komisijos duomenimis, Lietuva pirmauja Europos Sąjungoje pagal struktūrinių fondų lėšų įsisavinimą. Lėtėjant ekonomikai, kai į biudžetą surenkama mažiau pajamų, ES fondų lėšos yra reikšminga paspirtis šalies verslui ir visam ūkiui. 2010 metais ES fondų lėšos bus investuojamos į visas šalies ūkio sritis. Tik ES lėšų dėka bendros valstybės biudžeto išlaidos, palyginus su 2009 metais, didėja apie 2 proc.

Vyriausybės posėdyje spalio 14 dieną buvo pritarta atlyginimų viešajame sektoriuje (politikams, valstybės tarnautojams, pedagogams, statutiniams valstybės tarnautojams – policininkams, kariams, kt., kultūros, socialiniams darbuotojams ir kt.) mažinimui. Bendras šių kategorijų darbuotojų darbo užmokesčio fondas (įskaitant Sodrą) mažėja nuo 2010 m. planuotų 8 286 mln. litų iki 7 759 mln. litų. Didžioji dalis šių lėšų yra skiriama pedagogų darbo užmokesčiui (2 863 mln. litų), statutiniams valstybės tarnautojams (policininkams, gaisrininkams, kt.) – 1 059 mln. litų.

Atsižvelgiant į esamą situaciją, valstybės biudžeto (neįskaitant ES lėšų dalies) išlaidos didėja trims sritims:

• ES lėšų kofinansavimui skirtos lėšos didėja 436 mln. litų, lyginant su 2009 metais ir 2010 metų biudžete sudarys 1094 mln. litų. Ši ženkli suma bendrajam finansavimui reikalinga tam, kad būtų užtikrintas efektyvus skiriamos ES paramos lėšų panaudojimas ir įsisavinimas.

• Pervedimai į Ligonių kasas palyginus su 2009 metais didėja 337 mln. litų ir sudarys 1 909 mln. litų. Privalomojo sveikatos draudimo fondo apimtys mažėja dėl mažėjančio darbo užmokesčio. Kadangi sveikatos sistemoje pradėta struktūrinė reforma, jai įgyvendinti pirmaisiais metais turi būti skiriami papildomi ištekliai, tačiau jau 2010 metais, dėl reformos įtakos planuojama leis sutaupyti 300 mln. litų skiriamų sveikatos sričiai.

• Skolos aptarnavimui skiriamos lėšos, palyginus su 2009 metais didėja 589 mln. litų ir 2010 metų biudžete sudarys 1 592 mln. litų. Skolos aptarnavimui skiriamos lėšos didėja dėl ženklaus biudžeto deficito išaugusio ir pabrangusio skolinimosi.

Valstybės biudžeto asignavimai pagal sritis 

Ekonomikai iš valstybės biudžetonumatoma skirti 2 097 mln. litų arba 52 mln. litų mažiau nei 2009 m. Taip pat šiai sričiai 2010 m. numatoma skirti 4 909 mln. litų ES paramos lėšų. Ekonomikos programas įgyvendina Ūkio, Susisiekimo ir Žemės ūkio ministerijos.

Ūkio ministerijos įgyvendinamoms programoms 2010 metais iš valstybės biudžeto numatoma skirti daugiau nei 1 665 mln. litų.  Iš jų ES paramos lėšų numatoma skirti 1413 mln. litų. Lėšos bus naudojamos inovacijoms skatinti, Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimui tobulinti, smulkiojo ir vidutinio verslo plėtrai. Teikiama finansinė parama inovacijų ir technologijų centrų, mokslo ir technologijų parkų tinklams stiprinti, įmonių vykdomiems mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektams įgyvendinti.

Susisiekimo ministerijos ir jos valdymo srities programoms vykdyti iš valstybės biudžetonumatyta 2 265 mln. litų. Iš ES paramos lėšų Susisiekimo ministerijai numatoma skirti 1 111 mln. litų. Lėšos bus naudojamos kelių infrastruktūros palaikymui ir gerinimui, telekomunikacijų tinklų plėtrai tiesimui ir kitoms programoms.

Žemės ūkio ministerijos programoms 2010 m. numatoma skirti 2 437  mln. litų, iš jų Europos Sąjungos paramos lėšos sudaro 1 924 mln. Litų. Lėšos bus naudojamos tiesioginėms išmokoms, Kaimo rėmimo ir plėtros, kitoms programoms.

Švietimui, įskaitant aukštąsias mokyklas, valstybės biudžeto projekte siūloma skirti 2 028 mln. litų, arba 185 mln. litų mažiau negu 2009 metais. Kartu su dotacijomis savivaldybėms bendra švietimo sričiai skiriamų lėšų dalis sudarytų 4 912 mln. litų. Švietimui 2010 m. taip pat numatoma skirti 900 mln. litų ES paramos lėšų.  

Šiai sričiai skiriamos lėšos naudojamos visų lygių ugdymo ir švietimo programų – ikimokyklinio, mokyklinio, aukštesniojo ir aukštojo mokslo palaikymui ir gerinimui, švietimo sistemos darbuotojų atlyginimams, mokymo įstaigų būklės gerinimui.

Sveikatos apsaugai, įskaitant valstybės biudžeto asignavimus, skiriamus Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui, siūloma skirti  2 172 mln. litų arba 308 mln. litų daugiau negu 2009 metais. Šiai sričiai 2010 m. taip pat numatoma skirti 224 mln. litų ES paramos lėšų. Lėšos skirtos sveikatos priežiūros programoms vykdyti.

Pervedimai į Ligonių kasas, palyginus su 2009 metais, didėtų 337 mln. litų ir sudarytų 1 909 mln. litų. Privalomojo sveikatos draudimo fondo apimtys mažėja dėl mažėjančio darbo užmokesčio. PSDF lėšomis finansuojama visa Lietuvos sveikatos sistema ir gyventojams teikiamos sveikatos paslaugas.

Socialinei apsaugai 2010 m. valstybės biudžete planuojama skirti 2 042 mln. litų (2009 m. buvo skirta 2 698 mln. litų). 2010 metais planuojama šalpos ir kitos socialinės paramos išmokoms – 1 204,5 mln. litų, išmokoms vaikams – 301,1 mln. litų, užimtumui didinti – 242,9 mln. litų. Kitais metais šiais sričiai taip pat numatoma skirti 493 mln. ES paramos lėšų. Šiai sričiai skiriamos lėšos naudojamos socialinės paramos programoms, socialiai atskirties mažinimui, socialiai pažeidžiamų visuomenės grupių integracijai ir kt.

Aplinkos apsaugai iš valstybės biudžetoplanuojama skirti 368,5 mln. litų arba 32 mln. litų mažiau nei 2009 m. Aplinkos apsaugai 2010 m. taip pat numatoma skirti ir 647 mln. ES paramos lėšų. Šiai sričiai skiriamos lėšos bus naudojamos atliekų tvarkymo, vandentvarkos sistemų modernizavimo, energijos efektyvumo, kt. projektams įgyvendinti.

Visuomenės apsaugai ir teisingumui iš valstybės biudžetonumatoma skirti 1527 mln. litų arba 113 mln. litų mažiau nei 2009 m.  Šiai sričiai  2010 m. taip pat numatoma skirti 448 mln. ES paramos lėšų. Šiai sričiai skiriamos lėšos naudojamos policininkų, gaisrininkų ir būtinųjų tarnybų išlaikymui, valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimui, teismų sprendimų vykdymui, kt. 

Gynybai iš valstybės biudžetonumatoma skirti 989 mln. litų arba 178 mln. litų mažiau nei 2009 m.

Valstybės investicijų programai (lėšos atsispindi atitinkamų sričių asignavimuose) planuojama skirti 5073,2  mln. litų, iš jų valstybės biudžeto lėšos 1 284,8 mln. litų, 3 788,4 mln. litų – Europos Sąjungos lėšos. Maksimaliai išnaudojant  Europos Sąjungos fondų finansuojamų sričių galimybes, bendrai su Europos Sąjunga finansuojamiems investicijų projektams įgyvendinti numatoma skirti 4 226,3 mln. litų. Didžioji dalis investicijoms numatomų lėšų numatoma skirti: transporto ir ryšių srities investicijų projektams įgyvendinti – 1 540,5 mln. litų, Ūkio ministerijos administruojamoms programoms (kurių didžioji dalis yra energijos taupymo) – 788,8 mln. litų, aplinkos apsaugos investicijoms – 783 mln. litų, švietimo srities investicijoms –706,7 mln. litų.

Nacionalinis biudžetas

2010 m. nacionalinio biudžeto, kuris apima valstybės ir savivaldybių biudžetus. pajamos be ES paramos lėšų sudarys 16 280,9 mln. litų, arba 1914,6 mln. litų mažiau nei 2009 m. Planuojamos nacionalinio biudžeto išlaidos be ES paramos lėšų 21464,6 mln. litų, t.y. 1552,9 mln. litų mažiau nei 2009 metais. Nacionalinio biudžeto pajamos 2010 metais, kartu su Europos Sąjungos ir kitomis tarptautinės finansinės paramos lėšomis, bus 24172,8 mln. litų. Planuojami 2010 metų nacionalinio biudžeto asignavimai 29 356,4 mln. litų.

Daugiau informacijos:
Tel.: (8 5) 239 0008
        (8 5) 219 9337