BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


2012 metai

2012-07-18. Dėl 2012 m. I pusmečio veiklos rezultatų suvedimo į SIS

Primename, kad asignavimų valdytojai, vadovaudamiesi Strateginio planavimo metodikos 62.2 punktu, per 15 darbo dienų nuo kiekvieno ketvirčio pabaigos turėtų pateikti duomenis apie pasiektus veiklos rezultatus į stebėsenos informacinę sistemą (SIS). Atsiskaitant už pusės metų veiklos rezultatus, kartu pateikiama aiškinamoji informacija – nurodomos vertinimo kriterijų planinių reikšmių nepasiekimo ar viršijimo priežastys ir (ar) kita aktuali informacija.

SIS sukurta galimybė kas ketvirtį fiksuoti ne tik vertinimo kriterijų faktinius duomenis, bet ir suvesti informaciją apie 2012 m. strateginių veiklos planų priemonių vykdymą (nurodyti priemonių pasiekimo būsenas su komentarais).

Informaciją apie SVP priemonių vykdymą reikia nurodyti kaupiamuoju būdu, t.y. pasibaigus pirmam ketvirčiui nurodyti per I ketvirtį pasiektus rezultatus, po antro ketvirčio – per 2 ketvirčius, po trečio ketvirčio – per 3 ketvirčius, po ketvirto  ketvirčio – per biudžetinius metus pasiektus rezultatus.

Tokiu pačiu principu ministerijos turėtų į SIS suvesti informaciją ir apie 2012 m. Vyriausybės veiklos prioritetų svarbiausių darbų ir vertinimo kriterijų vykdymą.Duomenis už I pusmečio rezultatus prašytume suvesti iki liepos 23 d.

Dėl 2013-2015 m. strateginių veiklos planų projektų

Primename, kad asignavimų valdytojai, gavę Finansų ministerijos raštus apie maksimalių asignavimų limitus, per 35 kalendorines dienas turi pateikti patikslintus 2013-2015 m. strateginių veiklos planų projektus Finansų ministerijai (vadovaujantis Vyriausybės 2012 m. vasario 29 d. nutarimo Nr.226, 20 punktu). Ministerijos planų projektus pateikia ir Ministro Pirmininko tarnybai.

SVP projektų pateikimo terminas šiais metais yra rugpjūčio 20 d. Prašytume iki tos datos suvesti duomenis ir į SIS (etape „Maksimalūs limitai“). 

Atkreipiame dėmesį, kad tinklalapyje yra patalpinta SIS naudotojo instrukcija (duomenų teikėjų veiksmų aprašas), papildyta naujais skyriais.

2012-04-05. Pateiktos SIS naudotojams 2012 metų Vyriausybės prioritetų vykdymo rezultatų pateikimo į SIS rekomendacijos.

2012-04-05.

Nuo 2012 m. Vyriausybei atskaitingų institucijų planavimo dokumentų – Vyriausybės prioritetų, strateginių veiklos planų (SVP) ir tarpinstitucinių veiklos planų (TVP), įgyvendinimas bus stebimas naudojant Stebėsenos informacinę sistemą (SIS). Vadovaujantis strateginio planavimo metodikos nuostatomis, asignavimų valdytojai, veikiantys ministrams pavestose valdymo srityse, pasibaigus ketvirčiui pateikia duomenis apie pasiektus veiklos rezultatus į stebėsenos informacinę sistemą.

Dėl 2012 m. Vyriausybės veiklos prioritetų įgyvendinimo stebėsenos

Informuojame, kad SIS jau sukurta galimybė atsiskaityti už 2012 m. Vyriausybės prioritetų įgyvendinimą. Pradedant nuo balandžio mėn. ministerijos gali suvesti informaciją už Vyriausybės prioritetų svarbiausių darbų ir pagrindinių rodiklių vykdymą. Ministro Pirmininko tarnyba pagal SIS pateiktą informaciją formuos 2012 m. Vyriausybės prioritetų įgyvendinimo I ketvirčio ataskaitą. Taigi, ši ataskaita pirmą kartą bus formuojama SIS pagrindu, o ne remiantis ministerijų pateiktomis popierinėmis ataskaitomis. Prašome Jus naudotis SIS, palaipsniui atsisakant popierinių ataskaitų pateikimo.

Atsižvelgiant į tai, prašome institucijas per 15 dienų pasibaigus I ketvirčiui suvesti į SIS darbų ir rodiklių faktinę informaciją. Suvedant informacija į SIS prašytume vadovautis pridedamomis rekomendacijomis.

Atkreipiame dėmesį, kad informaciją už darbų, prie kurių nurodytos kelios atsakingos institucijos, įgyvendinimą SIS‘e pateiks Ministro Pirmininko tarnybos Planavimo ir stebėsenos skyrius. Dėl informacijos už šių darbų vykdymą pateikimo su atsakingais vykdytojais susisieks Planavimo ir stebėsenos skyriaus patarėja Regina Levickienė (tel. 7066 3961, r.levickiene@lrv.lt ).

Dėl SVP ir TVP įgyvendinimo stebėsenos

Prašome institucijas per 15 dienų pasibaigus I ketvirčiui į SIS suvesti faktinius I ketvirčio SVP vykdymo duomenis. Tarpinstitucinių veiklos planų įgyvendinimo stebėsena bus vykdoma per strateginius veiklos planus, t.y. duomenys apie  atitinkamų TVP priemonių ir rodiklių įgyvendinimą pateks į TVP ketvirtinę vykdymo ataskaitą. TVP koordinatoriai  turės galimybę nagrinėti TVP įgyvendinimo eigą ir nereikalauti teikti informaciją raštu iš TVP įgyvendinime dalyvaujančių institucijų.

Atkreipiame dėmesį, kad faktinius duomenis į SIS galėsite suvesti, kai bus uždarytas etapas „Tvirtinimas“ ir pereita į etapą „Stebėsena -I ketv.“

2012-03-15. Atnaujinta "Dažniausiai užduodami klausimai" dėl veiklos efektyvumo vertinimo kriterijaus (rodiklio) skaičiavimo.

2012-03-15. Dėl veiklos efektyvumo vertinimo kriterijų (rodiklių)

Atsižvelgdami į tai, kad SIS pritaikymas veiklos efektyvumo vertinimo kriterijų (rodiklių) pateikimui į sistemą užtruko, prašytume informaciją apie veiklos efektyvumo vertinimo kriterijus (rodiklius) pateikti pagal pridedamą Excel lentelę atsiunčiant ją el. paštu: l.kielaite@finmin.lt.

Atkreipiame dėmesį, kad pateiktoje lentelėje rodikliai, naudojami vertinimo kriterijaus apskaičiavime, nėra kartojami (nors tam tikrų vertinimo kriterijų skaičiavimuose yra naudojami tie patys rodikliai, pvz. bendras pareigybių skaičius (vadovaujančių darbuotojų ir darbuotojų). Be to institucijos, kurių informacija (rodikliai) nėra įslaptinta turi pateikti tik rodiklius (skaičius baltame fone), galutinės vertinimo kriterijaus reikšmės nurodyti nebūtina (žaliame fone). Rodikliai turi būti pateikiami absoliučiais dydžiais, tokiu matavimo vienetu, kaip yra nurodyta (pvz. Lt, vnt.).

Jeigu prašoma pateikti informacija (rodikliai) yra įslaptinta, tačiau išvestinė informacija (vertinimo kriterijai) tokia nėra, vietoj rodiklių prašytume pateikti vertinimo kriterijų reikšmes (žaliame fone). Jei ir išvestinė informacija (vertinimo kriterijai) yra įslaptinta, prašytume tai nurodyti komentaruose (komentaras pateikiamas prie konkrečios reikšmės (stovint reikšmės langelyje) pasinaudojus įrankiu Insert -> Comment).

2012-02-23.  Norime Jūsų paprašyti, kad iki kovo 9 d. Stebėsenos informacinėje sistemoje patikslintumėte strateginių veiklos planų duomenis, juos patvirtintumėte ir uždarytumėte etapą „Tvirtinimas“ .

Taip pat norime paprašyti, kad SIS-je kuo skubiau (ne vėliau kaip iki kovo 2 d .) sutvarkytumėte plėtros programų ir tarpinstiticinių veiklos planų duomenis .
Šiai dienai SIS-je nepatvirtinti šie TVP:
- Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių kapų ir palaidojimo vietas žyminčių paminklų priežiūros tarpinstitucinis veiklos planas;
- Valstybinės eismo saugumo plėtros 2012–2014 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinis veiklos planas;
- Lietuvos kultūros politikos kaitos gairių įgyvendinimo 2012-2014 m. tarpinstitucinis veiklos planas.

Taip pat iki galo nesuvestos šios plėtros programos:
- Valstybinė saugaus eismo plėtros 2011-2017 metų programa;
- „Globalios Lietuvos“- užsienio lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą- kūrimo 2011-2019 metų programa.

Į SIS turi būti suvesta ir 2012-02-07 LRV posėdyje patvirtinta Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programa. Programos įgyvendinimą pavesta koordinuoti Vidaus reikalų ministerijai.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-03-02