BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


2005-2012 metai

2012-08-28. VBAMS prognozavimo procedūroje keičiasi vidutinės santykinės svertinės paklaidos per periodą skaičiavimo formulė. Pateikiame trumpą atliktų pakeitimų aprašymą.

2012-03-29. Su versijos TW066 Fix41 pateikiami prognozavimo funkcionalumo pakeitimai - patikslintos paklaidų skaičiavimo formulės bei paklaidų pavadinimai. Pateikiame platesnį atliktų pakeitimų aprašymą.

2011-10-07. Pranešimas visiems VBAMS naudotojams

Prašome ištrinti visas pradėtas ir neužregistruotas Mokėjimo paraiškas. Tokios Mokėjimo paraiškos trukdo importuoti atnaujintą tiekėjų sąrašą su trinamais tiekėjais. Pasitikrinimui, ar turite tokių neužbaigtų Mokėjimo paraiškų, prašau, atsidaryti meniu: Pirkimai/ Užsakymas/ Sąrašas. Atsidariusiame lange matote visas MP, kurių būklės nurodytos pirmame lango stulpelyje „Pirk.Užs.būklė“. Šiame lange gali likti tik paskutinių kelių dienų Mokėjimo paraiškos. Likusias reikia ištrinti. Primename, kad trynimas atliekamas Mokėjimo paraiškų parengimo lange F4 klavišo pagalba.

2011-06-27. Dėl atostogų sąnaudų registravimo – laukiame pastabų. Siūloma atostogų rezervo sukaupimus registruoti DK sąskaitoje 2 283001- Kitos sukauptos gautinos sumos. Jei organizacijos apskaito nepanaudotų atostogų sąnaudas, tai DK sąskaitoms 8 701102 - Atostogų išmokų sąnaudos, 8 702002 - Atostogų išmokų socialinio draudimo sąnaudos planuojame pakeisti nustatymus lauke „Reg. susijusias fin. pajamas“ taip, kad sistema šioms DK sąskaitoms neskaičiuotų susijusių fin. pajamų (šis nustatymų pakeitimas bus atliktas centralizuotai ir galios visoms įstaigoms). Atlikus minėtą nustatymų pakeitimą išvardintose DK sąskaitose bus galima registruoti tik tokią informaciją, pagal kurią nereikia apskaityti fin. pajamų ir panaudojimo. Kitu atveju turi būti sukuriamos papildomos DK sąskaitos (DK sąskaitos kuriamos centralizuotai).

Jei darbuotojas išeina į atostogas ir panaudoja nepanaudotų atostogų dalį, tai papildomi įrašai sistemoje turi būti daromi rankiniu būdu arba turi būti gaunama informacija iš DU sistemų, kuri gali būti importuojama su priskaitymais ar išmokėjimais.

2011-01-24. Artimiausiu metu VBAM sistemoje atliekamuose mokėjimuose numatoma atsisakyti tiekėjų kortelių su  biudžetinės įstaigos (BO) finansavimo kodu (MMDDD BBBB).  Užsakant lėšas į biudžetinės įstaigos sąskaitą, mokėjimo paraiškose būtina naudoti biudžetinės įstaigos juridinio asmens registro (JAR) kodą. Pagal tokią mokėjimo paraišką gautos lėšos VBAM sistemoje bus skaitomos kaip nepanaudoti asignavimai.

Rengiantis šiems pakeitimams, kiekvienos biudžetinės įstaigos VBAMS vartotojas turi patikrinti ar VBAMS tiekėjų byloje yra biudžetinės įstaigos kortelė pagal savo įstaigos JAR kodą ir ar šioje kortelėje yra reikiamos biudžetinių lėšų banko sąskaitos. Jei tokia kortelė nerandama, VBAMS priemonėmis turi būti pateikiamas tiekėjo pasiūlymas reikiamai biudžeto lėšų banko sąskaitai. Jei tiekėjo kortelė su JAR kodu VBAMS tiekėjų byloje yra, bet nėra reikiamos biudžetinių lėšų banko sąskaitos, teikiamas tiekėjo pasiūlymas banko sąskaitų sąrašo papildymui. Minėtus pakeitimus prašome atlikti iki 2011 m. vasario 15 d. Nuo vasario 20 d. VBAMS bus blokuojamos tiekėjų kortelės su  biudžetinės įstaigos (BO) finansavimo kodu (MMDDD BBBB).

2010-09-23. Dėl biudžetinių įstaigų, perėjusių iš apskričių į kito valstybės biudžeto asignavimų valdytojo pavaldumą, i pusmečio gautų asignavimų parodymo VBAM sistemoje. Biudžetinės įstaigos, nuo š. m. liepos 1 d. iš apskričių viršininkų administracijų pavaldumo perėjusios į kito valstybės biudžeto asignavimų valdytojo pavaldumą, š. m. I pusmečio gautus asignavimus (kasines išlaidas ir biudžetinių lėšų likučius) turi parodyti VBAM sistemoje tokia tvarka:

  •  Anuliuoti I pusmečio gauti asignavimai (kasinės išlaidos ir biudžetinių lėšų likučiai) iš apskrities pavaldumo, ta pačia registravimo data, tais pačiais ekonominės klasifikacijos kodais turi būti įkelti pagal naujo valstybės biudžeto asignavimų valdytojo pavaldumo biudžetinės įstaigos kodą. Funkcijos ir programos kodai gali būti kitokie, priklausomai nuo patikslintos trečio ketvirčio sąmatos.
  •  Kasinės išlaidos įkeliamos per bendrąjį žurnalą. Pildant vadovautis VBAMS bendrųjų žurnalų procedūrų vadovo biudžetinės įstaigos ir asignavimų valdytojo organizaciniams lygiams (2008-12-31 versija 1.4) 2.3 punktu ,,Kasinių išlaidų didinimas“ bei 2.3.1 pavyzdžiu. Biudžetinių lėšų likučiai įkeliami per asignavimų koregavimo bendrąjį žurnalą. Pildant vadovautis nurodyto vadovo 5.2 punktu ,,Gautų ir nepanaudotų asignavimų didinimas“ bei 5.2.1 pavyzdžiu.
  •  Bendrųjų žurnalų įrašus prieš registravimą reikia išsispausdinti, patikrinti su anuliuotais įrašais pagal apskrities pavaldumą, tada užregistruoti ir eksportuoti naujam asignavimų valdytojui pagal pavaldumą.

2010-08-19. Pradedama platinti VBAMS TW053 versija, kurioje yra pateikiama modifikuota ataskaita MOK-03. Ataskaitos formavimas pakeistas taip, kad ją papildomai būtų galima formuoti pagal užklausoje nurodytus filtrus. Ataskaitą pagal užklausoje nurodytus filtrus suformuoti bus galima tik tuo atveju, kai ji bus iškviečiama per Pirkimai – Ataskaitos – Mokėjimai – VBAMS MOK-03/1 (MP būklė). Senuoju variantu ataskaita bus formuojama, kaip iki šiol, iškviečiant ją iš mokėjimo būklės importo protokolų. Į platinamą TW053 programos versiją įtraukta patikslinta mokėjimo paraiškų į biudžetinės įstaigos sąskaitą registravimo procedūra, leidžianti ateityje atsisakyti „biudžetinio“ tiekėjo kodo ir lėšų gavimui į „savo“ sąskaitą naudoti biudžetinės organizacijos juridinio asmens registro kodą. TW053 versijoje parengtas finansavimo šaltinių klasifikatoriaus tvarkymo funkcionalumas. Finansavimo šaltinių klasifikatoriaus naudojimas bus aprašytas (pagal poreikį) atitinkamuose naudotojų vadovuose.

2008-02-19. Dėl spausdintuvų suderinamumo su VBAM sistema, dirbant per nuotolinį Microsoft „Remote Desktop Connection“ darbalaukį (dirbant per terminalą). VBAMS vartotojai, kurie per nuotolinį darbalaukį (Remote Desktop Connection) dirba Finansų ministerijos serveriuose, turi naudoti spausdintuvą, kurio tvarkyklė yra suderinama su Microsoft „Windows 2003 Server“ operacine sistema ir Microsoft „Terminal Server“ programa. Spausdintuvo tvarkyklės suderinamumo teiraukitės pas pardavėjus. Be to, informaciją apie suderinamumą rasite ir spausdintuvo gamintojo svetainėje. Rekomenduojame pasirinkti tokį spausdintuvą, kuris turėtų ne tik gamintojo tvarkyklę, kuri suderinama su Microsoft „Terminal Server“, bet ir jam tiktų tvarkyklė esanti operacinės sistemos „Microsoft Windows 2003 server“ standartinėje komplektacijoje. 

2009-02-06.  Dėl Valstybės investicijų 2009-2011 metų programoje numatytų 2009 metams kapitalo investicijų paskirstymo
Rūšis: Nutarimas Numeris: 51 Data: 2009-01-21 Kalba: Lietuvių
Publikavimas: Valstybės žinios, 2009-02-03,  Nr. 13-515 Statusas: Įsigalioja nuo 2009-02-04
2009-01-21 Priėmė - Lietuvos Respublikos Vyriausybė

2009 metams numatytų valstybės kapitalo investicijų  rodiklių eksportas VBAMS priemonėmis atliktas. Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad, vadovaujantis Finansų ministerijos 2009-01- 27 rašto Nr. (2.33-01)-6K-0900844 nuostatomis, 2009 metais VBAMS priemonėmis turi būti rengiama B-11 forma (Valstybės lėšų, skirtų kapitalo investicijoms finansuoti, panaudojimo pagal asignavimų valdytojus ir investicijų projektus 20__ m. _________ d. ataskaita). Tuo tikslu VBAMS yra parengtos galimybės kontrolinę sąmatą detalizuoti iki investicijų projekto įskaitytinai. Atkreipiame dėmesį į tai, kad kol patvirtinta kontrolinė sąmata nedetalizuota pagal investicijų projektus, VBAMS bus stabdomas kontrolinės sąmatos tikslinimas neviršijant patvirtintų rodiklių ribų (bet VBAMS nebus stabdomas viršplaninių lėšų bei lėšų, skirtų išLietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo, tvarkymas).

2009-01-30. Dėl 2009 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas

Rūšis: Nutarimas Numeris: 32 Data: 2009-01-21 Kalba: Lietuvių
Publikavimas: Valstybės žinios, 2009-01-27,  Nr. 10-374 Statusas: Įsigalioja nuo 2009-01-28
2009-01-21 Priėmė - Lietuvos Respublikos Vyriausybė
2009 metų valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymas pagal programas VBAMS priemonėmis išeksportuotas. Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad , vadovaujantis Finansų ministerijos 2009-01- 27 rašto Nr. (2.33-01)-6K-0900844 nuostatomis, 2009 m. patvirtintų rodiklių paskirstymą pagal ketvirčius reikia paruošti ir į Finansų ministeriją perduoti VBAMS priemonėmis.

2008-12-31. Pateikiame procedūrų, kurias būtina atlikti baigiant tvarkyti 2008 finansinių metų mokėjimus, bei pasiruošimo finansavimui naujais finansiniais metais aprašymą.

2008-12-31. Pateikiame papildytą Bendrųjų žurnalų vartotojo vadovą, skirtą Biudžetinių įstaigų ir Asignavimų valdytojo organizaciniams lygiams. Vadove aprašytos naujų žurnalų, skirtų biudžetinių lėšų likučio paskirstymui metų pabaigai, procedūros (taip paskirstyti likučiai nemažina gautų asignavimų). Taip pat aprašyti žurnalai, skirti specialiųjų programų lėšų įkėlimui bei jų koregavimui metų pradžiai.

2007-12-20. Dėl pereinamųjų lėšų likučio tvarkymo.

Asignavimų valdytojai, kurie, remiantis Biudžeto sandaros įstatymo 32 straipsnio 2 dalimi, palieka atstovybių užsienyje pereinamuosius likučius, VBAM sistemoje 2007 metų gautus ir nepanaudotus asignavimus (lėšų likučius) turi sumažinti, biudžetinei įstaigai registruojant įrašus (2007-12-31) asignavimų uždarymo bendrajame žurnale, kuriame būtina išskirti paliekamus atstovybių užsienyje pereinamuosius likučius (PLL) ir po to juos parodyti VBAM sistemoje, biudžetinei įstaigai registruojant įrašus (2008-01-01) PLL įkėlimo bendrajame žurnale pagal numatomą panaudoti išlaidų ekonominę klasifikaciją. Atstovybių užsienyje pereinamieji likučiai VBAM sistemoje parodomi tik metų pabaigoje ir kitų metų pradžioje ir jų naudojimas (kasinės išlaidos) VBAM sistemoje parodomos kartu su gautais asignavimais, neviršijant išlaidų sąmatos. Pereinamųjų lėšų likučių tvarkymo vadovas yra patalpintas skyriuje Bendrųjų žurnalų procedūrų vartotojų vadovai.

2007-11-10. Dėl asignavimų poreikio prognozių teikimo VBAMS 

Atkreipiame dėmesį, kad ne visi asignavimų valdytojai ir jiems pavaldžios biudžetinės įstaigos vykdo Lietuvos Respublikos finansų ministro 2007 m. birželio 1 d. įsakymą Nr. 1K-203 (Žin., 2007, Nr. 63-2445), t. y. neteikia VBAM sistema asignavimų poreikio prognozių. Maloniai prašome pradėti jas teikti. Primename, kad Valstybės iždo departamentas gali  laikinai sulaikyti pateiktas mokėjimo paraiškas, kada mokėjimo paraiškos suma gerokai skiriasi nuo asignavimų poreikio prognozės ir (arba) esant reikšmingoms svertinių prognozių santykinėms paklaidoms (Lietuvos Respublikos finansų ministro 2007 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. 1K-235 patvirtintų Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklių (Žin., 2007, Nr. 90-3604) 33.7 punktas). Jei Valstybės iždo departamentas nėra gavęs asignavimų poreikio prognozės, laikoma, kad prognozės yra lygios nuliui (tai pakankama priežastis laikinai sulaikyti mokėjimo paraiškas). Kontaktai: Finansų ministerijos Valstybės iždo departamento Prognozavimo ir rizikos valdymo skyriaus vyr. specialistė Edita Motiejūnienė tel. 2390 096, el. paštas: [email protected]

2007-08-16. Dėl Finansų ministro įsakymo vykdymo.

Primename, kad nuo š. m. liepos 1 d. visi asignavimų valdytojai ir jiems pavaldžios biudžetinės įstaigos, vadovaujantis Valstybės biudžeto asignavimų poreikio prognozių pateikimo naudojant Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemą taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2007 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. 1K-203 (Žin., 2007, Nr. 63-2445), privalo teikti asignavimų poreikio prognozes. Dažniausiai užduodami klausimai.

2006-10-26Įstaigų, kurios iš VBAMS į savo apskaitos sistemas importuoja informaciją apie apmokėtas mokėjimo paraiškas, dėmesiui. 

VBAMS įgyvendinus įrašų registravimo skirtingomis valiutomis funkcionalumą, pasikeitė banko kodo ir banko sąskaitos laukų ilgai (Banko kodas - code 13, Banko sąskaitos Nr. -Text 35). Šių laukų informacija eksportuojama į išorines bylas tiek.txt ir xxxxxxxx.buk. Prašome apie tai informuoti Jūsų įstaigos apskaitos sistemą prižiūrinčius specialistus.

2005-11-07. Dėl tiekėjų pasiūlymo rengimo su 9 ženklų juridinio asmens kodu.

Prašome tiekėjo pasiūlymą su 9 ženklų juridinio asmens kodu teikti tik tada, kai juridinis asmuo yra persiregistravęs nauju kodu. Pasitikrinti galite VĮ "Registrų centras" tinklalapyje adresu https://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php . Įveskite jus dominantį juridinio asmens kodą arba pavadinimą kodą ir spauskite mygtuką „ Ieškoti “.

2005-07-19. Dėl rezervinių kopijų sukūrimo įstaigose, kurios turi lokalias VBAMS duomenų bazes.

Esame gavę pranešimų apie tai, kad dėl kompiuterio kietojo disko gedimo, vagystės ar pan. prarandama VBAMS duomenų bazėje sukaupta informacija. Tokiais atvejais sėkmingam VBAMS darbo pratęsimui reikia turėti  duomenų bazės kopiją su paskutine registruota informacija. Atkreipiame dėmesį, kad įstaigose, kuriose VBAMS duomenų bazė yra įstaigos kompiuteryje, už rezervinių kopijų sukūrimą yra atsakingas VBAMS vartotojas. Kiekvienos dienos darbą VBAMS reikia užbaigti rezervinės kopijos sukūrimu (prieš tai atlikus duomenų bazės testavimą). Kopijos turi būti įrašomos ne tik į kietąjį diską, bet būtinai įrašomos į išorinę laikmeną (pvz., „flash“ arba CD). Visada turi būti išsaugojama paskutinių trijų duomenų bazės kopijų informacija.
Duomenų perdavimas į ministerijos/departamento/apskrities ir t. t. serverį turi būti atliekamas po kopijos sukūrimo.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-05-24