BDAR
Close

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


2010-2008 metai

2010-12-31. Pateikiame procedūrų, kurias būtina atlikti VBAMS'e baigiant tvarkyti 2010 finansinių metų mokėjimus, bei pasiruošimo finansavimui naujais finansiniais metais aprašymą (PDF failas, 142 KB).

2010-12-27. VBAMS vartotojų vadovų skyriuje patalpinti atnaujinti preliminarios kontrolinės sąmatos parengimo procedūrų aprašymai MIN/AV ir BO org. lygiams.

2010-12-20. FVAIS skyriuje pateiktas Lietuvos Respublikos finansų ministerijos buhalterinės apskaitos vadovo projektas ir priedai (buhalterinės apskaitos tvarkų aprašai).

2010-12-14. Dėl finansavimo šaltinio kodo priskyrimo programoms VBAM sistemoje (PDF failas, 105KB).

2010−11−15. Papildoma informacija apie pakeitimus, platinamus su TW054, TW055, TW056, TW057 VBAMS versijomis.

  1. DĖL GRĄŽINTŲ LĖŠŲ. Biudžetinės įstaigos, mažindamos gautus asignavimus dėl grąžintų į valstybės iždo sąskaitą lėšų, asignavimų koregavimo ar bendrajame žurnale, kiekvienoje eilutėje privalo užpildyti lauką Pavedimo Nr., jame įrašomas banko pavedimo Nr.
  2. TW057 versijoje VBAMS turi galimybę atkoduoti mokėjimo paraiškų, parengtų SFMIS-e, ir mokėjimo būklių, skirtų perduoti į SFMIS-ą, bylas. Poreikis atkodavimui atsirado dėl būtinumo minėtą informaciją perduoti į Apskaitos sistemas, veikiančias biudžetinėse įstaigose.Mokėjimo paraiškų importo iš SFMIS metu bus sukuriamas tokios pačios struktūros, kaip importuojamas, failas, tačiau neužkoduotas. Failo laukų skyrikliai: ženklas „|“, failo pavadinimas: PAY99999999.TXT, čia skaičius – importo failo eilės numeris. Failas bus patalpinamas importo kataloge, iš kurio importuojami SFMIS paraiškų failai. Mokėjimo paraiškų būklės eksporto į SFMIS metu bus lygiagrečiai suformuojamas tekstinis nekoduotas failas tokios pačios struktūros, kaip ir eksportuojamas užkoduotas būklės failas. Failo pavadinimo struktūra: PST99999999.TXT, kur skaičius – SFMIS būklės failo eksporto eilės numeris. Failo laukų skyrikliai – simbolis „|“. Failas bus eksportuojamas į katalogą, kuris suformuojamas iš SFMIS būklių eksporto katalogo, pagal sąlygas: jeigu eksporto kelio aprašyme yra tekstas UPLOAD, bus eksportuojama į aukščiau jo esantį katalogą. Jeigu tokio žodžio eksporto kelyje nėra, bus eksportuojama į tą patį katalogą, koks nurodytas SFMIS būklių eksportui.Reeksporto metu taip pat bus formuojami du failai: koduotas ir naujasis - nekoduotas. Mokėjimo paraiškų, gaunamų iš SFMIS, bei Mokėjimo būklių, siunčiamų į SFMIS, bylų struktūra (PDF failas, 26 KB).
  3. TW057 versijoje VBAMS papildytas galimybe į Ministerijos/Asignavimų valdytojo organizacinį lygį importuoti ir sąmatos tikslinimo duomenis (praplėsta procedūra, kuri yra aprašyta dokumente „Integracija su biudžetinių įstaigų finansinės apskaitos sistemomis”, versija 4, sk. 2.1.9). Duomenys importuojami Ministerijos/Asignavimų valdytojo org. lygyje  į nurodytą bendrąjį biudžetą.Importo struktūra papildyta lauku „Lėšų tipas“, kuris importo metu bus kontroliuojamas, kad atitiktų lėšų tipą, nurodytą prie bendrojo biudžeto pavadinimo. Bus leidžiama pasirinkti importuoti įrašus ir į negalutinį biudžeto pasiūlymą. Tokiu atveju nebus atliekama kontrolė su Pagrindinių rodiklių biudžetu. Importuojama data bus tikrinama, kad patektų į metus, nurodytus prie bendrojo biudžeto pavadinimo.  Bus leidžiama importuoti tik programas ir priemones. Importuojant priemonę Ministerijos/Asignavimų valdytojo org. lygyje, kur FVAIS „neįjungtas“, priemonė bus automatiškai paverčiama į programą. Pagal programą-priemonę bus automatiškai surandamas ir įrašomas Finansavimo šaltinio kodas bendrojo biudžeto įrašuose. Importo bylos struktūra (PDF failas, 17 KB).

2010-04-09. Dėl informacijos tvarkymo VBAMS dėl to, kad nuo 2010 balandžio 1 d. įsigaliojo ekonominės ir funkcinės klasifikacijai pakeitimai. Vadovaujantis Finansų ministro 2010 m. kovo 26 dienos įsakymu  Nr.1K-085 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“ asignavimų valdytojai turi pakeisti 2010 metų visų ketvirčių išlaidų sąmatas (kontrolinė sąmata), kasines išlaidas, gautus ir nepanaudotus asignavimus pagal minėtu įsakymu patvirtintą klasifikaciją. Pakeitimus reikia atlikti iki 2010 m. balandžio 30 d.

  1. Kasinių išlaidų perkėlimas į naują klasifikaciją. Operacijai atlikti turi būti naudojamas Bendrasis žurnalas. Registravimo data 2010 m. balandžio mėn. data;
  2. Gautų ir nepanaudotų asignavimų likučio perkėlimas į naują klasifikaciją. Operacijai atlikti turi būti naudojamas asignavimų koregavimo žurnalas  žurnalas. Registravimo data 2010 m. balandžio mėn. data;
  3. Kontrolinės sąmatos perkėlimas. Pagal Kontrolinės sąmatos tikslinimo vadovo 4.3.skyriaus 3 pavyzdį - keitimas pagal „vidines“ biudžeto tikslinimo pažymas Darbinės lentelės nustatymuose nurodoma Pažymos data turi būti 2010 balandžio mėn. data, pvz. (žr. lauką Pažymos data):

Pateikiame palyginamąjį senos ir naujos išlaidų ekonominės ir funkcinės klasifikacijų sąrašą (PDF failas, 137 KB).

2010-03-22. Pradedama platinti VBAMS TW052 versija, kurioje yra parengta nauja biudžeto vykdymo ataskaita Forma Nr.2, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr.1K-465 (Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. gruodžio 17 d. įsakymo Nr.1K-460 redakcija). Pateikiame trumpą ataskaitos formavimo VBAMS‘e aprašymą (PDF failas, 101 KB). Į platinamą TW052 programos versiją įtraukta nauja ataskaita VBAMS MOK-16 „Nepanaudotų ir grąžintų asignavimų ataskaita“, kurioje nurodytai datai spausdinama informacija apie tiekėjų grąžintas į iždą lėšas (įregistruoti mokėjimo mažinimai) bei pačios biudžetinės įstaigos į iždą grąžintus asignavimus, įregistruotus per bendruosius žurnalus. Ataskaita iškviečiama per meniu Pirkimai – Ataskaitos – Mokėjimo mažinimas, grąžinimas – VBAMS MOK-16. TW052 versijoje yra galimybė BO/AV lygiu mokėjimo paraiškų tvirtinimo lange (Pirkimai – Užsakymas – Tvirtinti užsakymą) naudoti globalų biudžeto programos filtrą, kuris leistų mokėjimo paraiškų tvirtintojui matyti tik nustatytų biudžeto programų mokėjimo paraiškas. Globalų filtrą vartotojui užpildo sistemos administratorius.

2010-03-10. Pranešimas Finansų ministerijos terminaliniams VBAMS vartotojams. Jungiantis prie Finansų ministerijos terminalinio serverio, gali būti reikalaujama pasikeisti slaptažodį. Vadovaukitės šia instrukcija (PDF failas)

2009-10-02. PDF Creator programos instaliavimo vadovas (PDF failas, 240 KB).

2009-09-18. Vartotojams, kurie dirba su VBAMS per terminalinį serverį, siūlome susiinstaliuoti PDF Creator, programą, kuri leis kurti PDF failus. (instal.paketas_1_6_0, 17MB). Vartotojai, kurie jungiasi prie terminalinio serverio 10.110.1.4 (arba 10.246.1.4), įvedus slaptažodį, Windows server 2003 R2 lange trečioje eilutėje reikia pasirinkti tekstą VBAMS. RDC versija turi būti nežemesnė kaip 5.2

2008-08-28. Dėl mokėjimo paraiškų lauko „Terminas“ pildymo. Įdiegta  VBAMS savybė, leidžianti  keisti mokėjimo paraiškos lauko „Terminas“ reikšmę ir įrašyti datą, ankstesnę, negu siūlo sistema. Ši savybė taikoma tada, kai mokėjimo paraiškos registravimo data yra pirmoji, antroji arba trečioji ketvirčio darbo diena, įrašoma data turi būti ne mažesnė, negu mokėjimo paraiškos registravimo data.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-08-25