BDAR
Close

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


2011 metai

2011-12-30. Išplatinti pakeitimai, reikalingi 2012 metų sąmatai paruošti. Parengtos ataskaitos BFP-1 ir BFP-10 pagal Finansų ministro gruodžio 16 d. įsakymo Nr.1K-412 patvirtintas formas bei ataskaita MOK-01.

2011-12-30. Pateikiame procedūrų, kurias būtina atlikti baigiant tvarkyti 2011 finansinių metų mokėjimus, bei pasiruošimo finansavimui naujais finansiniais metais aprašymą (PDF failas, 139 KB).  Vartotojų vadovų skyriuje pateiktos Mokėjimo paraiškų procedūrų bei Bendrųjų žurnalų procedūrų vartotojo vadovų naujos versijos.

2011-12-23. VBAMS/FVAIS administratorių dėmesiui: nuoTW066 versijos bazėse naujų naudotojų vardai turi būti papildomai įvesti per meniu Administracija. Trumpas aprašymas (PDF failas, 95 KB).

2011-12-21. VBAMS vartotojų vadovų skyriuje patalpintos Kontrolinės sąmatos sukūrimo pagal pavirtintus rodiklius vartotojų vadovų naujos versijos.

2011-12-19. DĖMESIO! Ataskaitoje VBAMS Paž-2 yra netikslumas - formuojant ataskaitą su nurodytu programos filtru, ataskaita nesukuriama. Todėl, kol nebus ištaisytas šis trūkumas, prašome ataskaitos užklausoje nenurodyti programos filtro:

2011-11-28. Dėmesio Biudžetinių įstaigų Finansinės apskaitos sistemų diegėjams: nuo 2012 m. sausio 1 d. Mokėjimo paraiškų integracinėje byloje reikės nurodyti Priemonės (Priemonės kodas bus nurodomas faile ten pat kur dabar yra programos) ir Finansavimo šaltinio kodus (Finansavimo šaltinių informacijai importuoti bus panaudotas rezervinis laukas Nr. 20 - privaloma informacija). Daugiau informacijos ieškokite Vartotojų vadovų skyriuje „VBAMS integracijos su kitomis sistemomis procedūrų aprašymas“ papildytame projektavimo dokumente „Integracija su biudžetinių įstaigų finansinės apskaitos sistemomis“ (versija 5.0).

2011-11-22. FVAIS skyriuje pateikta Pirkimų valdymo ir apskaitos naudotojo vadovo v0.4.

2011-11-07. Nuo 2011 m lapkričio 7 d. pradedami diegti VBAMS pakeitimai apjungti į versiją TW066.

Biudžeto dalyje (kur nenaudojamas FVAIS) šiek tiek pasikeitė darbinių lentelių funkcionalumas (nebus naudojami aibių nustatymai). Pridedame trumpą pasikeitimų aprašymą (PDF failas). Šis aprašymas tinka tik 2011 m. sąmatos tvarkymui. Atkreipiame dėmesį į tai, kad nuo 2012 m. kontrolinė sąmata turės būti papildomai detalizuojama pagal finansavimo šaltinius bei turėti papildomą informaciją apie kiekvienos biudžetinės įstaigos metines priemonių sumas. Šiuos pasikeitimus aprašysime kontrolinės sąmatos tvarkymo naudotojų vadovuose. Patikslintus vadovus planuojame paskelbti iki 2011 m. gruodžio vidurio.

Bendrųjų žurnalų procedūrose (kur nenaudojamas FVAIS) neliko galimybės įvesti duomenis tiesiai į bendrojo žurnalo eilutę. Duomenis reikės įvesti į tam tikrą formą ir iš jos bus sugeneruojamos bendrojo žurnalo eilutės. Pateikiame trumpą naujo funkcionalumo aprašymą (PDF failas). Ten, kur naudojamas FVAIS, atitinkamuose žurnaluose yra parengtos papildomos funkcijos, kurios sugeneruoja VBAMS Bendrųjų žurnalų eilutes. Pridedame trumpą pasikeitimų aprašymą (PDF failas).

2011-10-18. FVAIS skyriuje pateiktos naujos Gautinų mokėtinų sumų ir Atsargų valdymo naudotojų vadovų versijos.

2011-09-28. FVAIS skyriuje papildyta informacija dėl atostogų sąnaudų registravimo.

2011-09-20. FVAIS skyriuje patalpinta informacija apie Finansų valdymo apskaitos informacinės sistemos TW064 versijos papildymus Fix13-17.

2011-09-15. 2011 m. rugpjūčio 8 d. Lietuvos Respublikos Finansų ministro įsakymu Nr. 1K-265 patvirtintas Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikatorius. Įsakymas įsigalioja nuo 2011 m. rugpjūčio 13 d.. Paskelbta: Valstybės žinios 2011.08.12 Nr. 102-4796.

2011-09-07. FVAIS skyriuje pateikta informacija dėl Tiekėjo registravimo grupės 6 922003.

2011-08-31. FVAIS skyriuje patikslinta informacija dėl Darbdavio socialinio draudimo įmokų kodo FVAIS DK sąskaitų plane.

2011-08-30. Pranešame, kad Finansų ministerijos internetiniame tinklalapyje www.finmin.lt Teisinės informacijos skyriuje yra paskelbtas 2011 m. rugpjūčio 11 d. Finansų ministro įsakymas Nr. 1K-275 „Dėl Valstybės piniginių išteklių srautams prognozuoti skirtos informacijos teikimo taisyklių patvirtinimo“.

2011-07-14. Dėl būsimų VBAMS pakeitimų. Atsižvelgdami į „Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių“ (toliau – Taisyklės) 17 ir 55 punkto nuostatas ( 2011 m. birželio 8 d. LRV nutarimas Nr. 681) rengiami VBAMS pakeitimai, kurie įsigalios nuo 2012 m. sausio 1d. Pakeitimų esmė − visose VBAMS procedūrose (sąmatos parengimo, tikslinimo, mokėjimo paraiškų rengimo, įvedimo į bendruosius žurnalus, sąmatos kontrolės ir .t.t.) bus privaloma nurodyti finansavimo šaltinio kodą (finansavimo šaltinių klasifikatorius – kol kas projekto statuse – yra VBAMS-e). Kitas planuojamas pakeitimas –priemonės kodo nurodymas mokėjimo paraiškose. Taisyklių 55 p. yra nuostata  „Biudžetinės įstaigos finansuojamos vadovaujantis patvirtintomis programų sąmatomis, mokėjimo paraiškose nurodant priemones“. Vadovaujantis šia nuostata VBAMS mokėjimo paraiškų ir bendrųjų žurnalų įvedimo procedūrose bus reikalaujama nurodyti ne programos, bet atitinkamos programos priemonės kodą. Taip pat bus papildyta  ir kontrolinės sąmatos rengimo ir tvarkymo procedūra – bendra programos sąmatos suma turės būti papildomai skaidoma pagal priemones. Sąmatos kontrolės procedūra papildomai tikrins sąmatos likutį pagal priemonę (pagal priemonės sumą metams).

2011-06-29. FVAIS skyriuje pateiktas Biudžeto vykdymo dimensijų pakeitimo funkcijos aprašymas.

2011-06-28. FVAIS skyriuje pateiktas paaiškinimas dėl VSAFAS ataskaitų formavimo datos naudojimo.

2011-06-23. Dėl VBAMS - FVAIS pakeitimų. 2011 m. birželio 27 d. bus išsiųstas VBAMS (FVAIS) pakeitimų paketas bei VBAMS vartotojų vadovų dalyje patalpintas atnaujintas Valstybės biudžeto finansinių rodiklių projekto rengimo vartotojų vadovas (versija 1.4), skirtas ministerijos ir asignavimų valdytojo organizaciniams lygiams.
Pakeitimai būtini tam, kad VBAMS-e būtų galima parengti ir VBAMS priemonėmis Finansų ministerijos Biudžeto departamentui perduoti kitų metų biudžeto projekto duomenis: biudžeto projekto programų duomenis, detalizuotus pagal finansavimo šaltinius, detaliausią funkcinės klasifikacijos kodą, išlaidas, darbo užmokestį, turtą (formos BF-25 spausdinimas) bei įvesti duomenis ataskaitos BF-1 (Programos sąmata) parengimui (papildoma galimybė- ataskaita pagal finansavimo šaltinius).

2011-05-24. FVAIS Naudotojų vadovų skiltyje pateikiame Ilgalaikio turto naudotojo vadovo v0.8.

2011-05-12. FVAIS skyriuje skelbiame FVAIS ataskaitų sąrašą ir ataskaitų iškvietimo kelius bei papildomą informaciją apie VSAFAS ataskaitų naudojimą.

2011-05-12. FVAIS Naudotojų vadovų skiltyje pateikiame Atsargų valdymo naudotojo vadovo v0.7.

2011-05-11. FVAIS skyriuje pateikta informacija dėl DK sąskaitos 2 298206.

2011-04-21. FVAIS skyriuje pateikiame Formos Nr.1 Įmokų į biudžetą, skirtų specialiosioms programoms finansuoti, formavimo aprašymą.

2011-04-18. VBAMS vartotojų vadovų skyriuje "VBAMS integracijos su kitomis sistemomis procedūrų aprašymas" paskelbta informacija apie SFMIS paraiškų duomenų apsikeitimą su Apskaitos sistemomis, veikiančiomis biudžetinėse įstaigose.

2011-04-14. VBAM sistemoje atnaujinta biudžeto vykdymo ataskaita Forma Nr.2, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr.1K-465 (Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. kovo 31 d. įsakymo Nr.1K-122 redakcija).

2011-03-29. FVAIS skyriuje aprašyta Mokėjimo paraiškos lauko Terminas reikšmės keitimo procedūra.

2011-03-22. FVAIS skyriuje atnaujintas Gautinų mokėtinų sumų naudotojų vadovas.

2011-03-16. FVAIS skyriuje patalpintas pardavimo/pirkimo SF, parengtų kitose sistemose, importo į FVAIS-ą projektavimo dokumentas.

2011-02-09. FVAIS skyriuje pateiktas Nebiudžetinių lėšų tvarkymo pagal dimensijas pavyzdys.

2011-02-01. FVAIS skyriuje patalpintos Atsargų ir IT valdymo ataskaitų bei Gautinų mokėtinų sumų naudotojų vadovų naujos versijos.

 2011-01-21. VBAMS vartotojų vadovų skyriuje patalpinti atnaujinti kontrolinės sąmatos parengimo pagal patvirtintus rodiklius vartotojų vadovai MIN/AV ir BO org. lygiams.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-08-25