2013-12-31. Pateikiame procedūrų, kurias būtina atlikti VBAMS'e baigiant tvarkyti 2013 finansinių metų mokėjimus, bei pasiruošimo finansavimui 2014 m. aprašymą (PDF byla, 347 KB).

2013-12-18. VBAMS vartotojų vadovų skyriuje (VBAMS integracijos su kitomis sistemomis aprašymas) skelbiame parengtą Kasinių išlaidų importo į VBAMS vartotojų vadovą. Dokumente aprašomos procedūros, kurios pavaduoja rankinį Asignavimų panaudojimo bei asignavimų atitaisymo žurnalų užpildymą kasinėmis išlaidomis bei pateikiami reikalavimai importo bylos, kuri yra parengiama įstaigos apskaitos sistemos priemonėmis, struktūrai.

2013-12-13. VBAMS vartotojų vadovų skyriuje skelbiame parengtus vadovus kontrolinės sąmatos sukūrimui pagal patvirtintus rodiklius įstaigoms, dirbančioms VBAMS bei VBAMS-SIS. Apie pakeitimų, aparašytų vadovuose, diegimą paskelbsime papildomai.

2013-11-28. Su TW071 versija platinami BO/AV org. lygiu įdiegti pakeitimai, leidžiantys mokėjimo paraiškoje užpildyti lėšų, gaunamų į biudžetinės įstaigos sąskaitą, paskirties informaciją. Platesnis naujo funkcionalumo aprašymas pateikiamas (PDF byla, 251 KB). AV/MIN org. lygiu įdiegtas kontrolinės sąmatos tvarkymo tūkst. LT su 3 ženklais po kablelio funkcionalumas. Pakeitimų aprašymas įtrauktas į VBAMS Kontrolinės sąmatos tikslinimo vartotojų vadovo v.1.3. Įdiegta papildoma kontrolė darbinės lentelės registravimui: jei darbinės lentelės nustatymuose įvesta pažymos data patenka į iždo uždarytą periodą (ketvirtį), nebus leidžiama registruoti kontrolinės sąmatos pakeitimų.

2013-10-16. Sukurta nauja ataskaita Pažyma apie asignavimų valdytojo valstybės biudžeto išlaidų sąmatos vykdymą pagal patvirtintas programas ir jų finansavimo šaltinius ir asignavimų nepanaudojimo priežastis (PDF byla, 245 KB).

2013-10-10. Paaiškiname, kad pagal naująją asignavimų pervedimo darbo užmokesčiui tvarką (žr. 2013-09-16 d. skelbimą), mokėjimo paraiškų, kurias asignavimų valdytojai pateikė 2. 1 ekonominei klas. su +3 d.d. mokėjimo sąlygų kodu, finansavimo data ižde bus nustatoma atsižvelgiant į jų perdavimo į Finansų ministerijos serverį datą, t.y., +3 d.d. nuo gavimo ižde datos.

2013-09-30. Nuo š.m. spalio 2 dienos įsigalios asignavimų pervedimo darbo užmokesčiui tvarkos pakeitimas (2013 m. rugsėjo 24 d. Lietuvos Respublikos Finansų ministro įsakymas Nr. 1K-321 (Finansų ministro 2000 m. liepos 21 d. įsakymo Nr.195 "Dėl Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės Iždo sąskaitos taisyklių patvirtinimo" redakcija). Pateikiame Mokėjimo paraiškų ruošimo, kai ekon. klas. 2.1. aprašymą (PDF byla, 416 KB).

2013-09-17. Pateikiame pakeitimų sąrašą, įgyvendintą su versijos TW070 atnaujinimais Fix01-04 (PDF byla, 43 KB).

2013-09-16. Dėl asignavimų pervedimo darbo užmokesčiui tvarkos pasikeitimo (planuojama nuo š. m. spalio mėn.). Mokėjimo paraiškos darbo užmokesčiui, gyventojų pajamų mokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms pagal ekonominės klasifikacijos 2.1 straipsnį bus apmokamos kitą darbo dieną po jų gavimo Valstybės iždo departamente. Dėl to biudžetinėje įstaigoje, rengiant mokėjimo paraiškas darbo užmokesčiui, gyventojų pajamų mokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms pagal ekonominės klasifikacijos 2.1.1.1.1.01 ir 2.1.2.1.1.01 straipsnius, mokėjimo terminą VBAMS pasiūlys kitą darbo dieną, lyginant su registravimo data (Reg.data+1 d. d.), ir sumą palygins su paskutine pateikta prognozės suma pagal ekonominės klasifikacijos 2.1 straipsnį. Prognozavimas reglamentuotas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 1K-275 „Dėl Valstybės piniginių išteklių srautams prognozuoti skirtos informacijos teikimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 103-4853). Mokėjimo paraiškų suma, įskaitant ir jau anksčiau tam pačiam mokėjimo terminui užregistruotų paraiškų sumas, galės būti lygi, mažesnė ar ne daugiau kaip 5 proc. didesnė už prognozės sumą. Jei mokėjimo paraiškų suma prognozės sumą viršys daugiau kaip 5 proc., mokėjimo paraiškų rengėjas galės sumažinti mokėjimo paraiškų sumą iki tinkamos atitikties prognozės sumai arba, mokėjimo terminą nurodyti trečią darbo dieną (Reg. data+3 d. d.).

Valstybės iždo departamentas mokėjimo paraiškas apmokės nurodytą kitą darbo dieną (Reg. data+1 d.d.), jeigu mokėjimo paraiškas ir jų elektroninę informaciją pagal ekonominės klasifikacijos 2.1 straipsnį gaus iki 12 valandos prieš apmokėjimo dieną. Visų kitų mokėjimo paraiškų, parengtų pagal kitus nei 2.1 ekonominės klasifikacijos straipsnį, apmokėjimo tvarka nesikeičia, ir toliau jos bus apmokamos trečią darbo dieną po mokėjimo paraiškų gavimo Valstybės iždo departamente. Operatyvesnis valstybės biudžeto lėšų pervedimas sudarys galimybę mokėjimo paraiškas teikti pagal faktiškai priskaičiuotas darbo užmokesčio sumas ir darbo užmokestį darbuotojams pervesti (išmokėti) lėšų gavimo dieną. Taip pat numatoma reikalauti, kad iki kitos darbo dienos nepanaudotos lėšos būtų grąžintos atgal į valstybės iždo sąskaitą bei operatyviai VBAM sistemoje parodytas asignavimų panaudojimas. Be to numatoma panaikinti lėšų pervedimą į biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų sąskaitas pagal 10 proc. limitą smulkioms išlaidoms. Tokioms išlaidoms apmokėti mokėjimo paraiškose lėšų gavėją reikės nurodyti paslaugų teikėją ar prekių tiekėją (išskyrus fizinius asmenis). Pakeitimai įsigalios patvirtinus finansų ministro 2000 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. 195 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimą ir bus atnaujinti Mokėjimo paraiškų procedūrų vartotojų vadovai.

Papildomai pranešime apie VBAMS‘e diegiamus pakeitimus, susijusius su aukščiau išvardintais asignavimų pervedimo darbo užmokesčiui tvarkos pasikeitimais. Sekite skelbimus VBAMS tinklalapyje.

Kontaktiniai telefonai pasiteiravimui

Dėl planuojamų mokėjimo paraiškų formavimo ir pateikimo pakeitimų, prašome kreiptis į Valstybės iždo departamento Finansavimo skyriaus specialistus (į priskirtus kuratorius). Dėl asignavimų poreikio prognozių teikimo klausimų – į to paties departamento Prognozavimo ir rizikos valdymo skyriaus specialistus (V. Strepetkaitė, tel.: 2390096 arba R. Būdienė, tel.: 2390101). Dėl VBAMS veikimo klausimų – į Informacinių technologijų departamento Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemos skyriaus specialistus.

2013-08-07. Nuo š.m. rugpjūčio 7 dienos Navision serveris bus stabdomas 19.00 val., t.y. vartotojai VBAMS duomenų bazėse galės dirbti iki 19.00 val.

2013-08-05. Sukurtas naujas meniu "Prognozavimas", į kurį perkelta visa informacija, skirta Valstybės piniginių išteklių srautų prognozėms skelbti.

2013-05-10. Vartotojų vadovų skyriuje paskelbta atnaujinta Integracijos su biudžetinių įstaigų finansinės apskaitos sistemomis  projektavimo dokumento versija, kurioje panaikintas reikalavimas, taikytas Mokėjimo paraiškų importo procedūrai (2.1.6. skyr.): jeigu tiekėjo banko sąskaita yra Lietuvoje patvirtinto IBAN  formato, tai banko kodas turi atitikti tiekėjo banko sąskaitos 5-9 pozicijose esančiai informacijai.

2013-04-25. VBAMS'e atnaujinome ataskaitas VBAMS FIN-02P nuo 2012 m. ir  VBAMS FIN-01 Band. Balansas, kurios papildytos detalizavimo galimybėmis pagal Programą, Priemonę, Funkc. Klas., Biudž. Org. Parengėme naują ataskaitą Prognozių įvedimas ir taisymas.  Pateikiame trumpą visų ataskaitų aprašymą (PDF byla, 251 KB).

2013-03-25. Pateikiame informaciją dėl VBAMS atnaujintų ataskaitų Forma Nr. 2 (R17006117), Forma Nr. 1 (R17006116), Forma Nr.2 nuo 2012 m. (R17006390)

Ataskaitoms Forma Nr. 2 (R17006117), Forma Nr. 1 (R17006116), Forma Nr.2 nuo 2012 m. (R17006390) yra įkelta galimybė formų patvirtinimo įsakymo datą, numerį, redakcijos datą bei numerį įvesti nustatymų lentelėje (Sąmatos – Nustatymai – Ataskaitų nustatymai). Šių laukų reikšmės bus siūlomos atitinkamuose ataskaitų užklausos laukuose. Jei nustatymai šioje lentelėje nėra suvesti, ataskaita  spausdins iš  užklausos formos suvestų reikšmių (kaip iki šiol). Šis pakeitimas įkeltas dėl to, kad su kiekvienu objektų atnaujinimu užklausoje įvestos reikšmės būdavo ištrinamos, vartotojams tai nebuvo patogu. Nustatymo lango pildymo pvz.:

Ataskaita  Forma Nr.2 nuo 2012 m. atnaujinta pagal 2012 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 1K-452 redakciją.

2013-02-14. Įstaigų, turinčių nesukurtų grąžinimo pažymų, dėmesiui. VBAMS administratoriams pateikti grąžinimo pažymų kūrimo pataisymai. Įdiegus pakeitimus, VBAMS vartotojai galės sėkmingai sukurti ir užregistruoti reikalingas grąžinimo pažymas.

2013-01-23. Vadovaujantis VSAFAS, viešojo sektoriaus subjektai kiekvieną ketvirtį turi teikti finansavimo sumų davėjui (iždui) informaciją apie sukauptas finansavimo pajamas, sukauptas grąžintinas finansavimo sumas ir suderinti informaciją apie gautiną finansavimo sumų likutį ir gautas finansavimo sumas. VBAMS aplinkoje (biudžetinės įstaigos ir asignavimų valdytojo lygiu)  parengėme galimybę įvesti duomenis ir atspausdinti ataskaitą  PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ (PDF byla, 240 KB).

2013-01-23. Dėl 2012 m. gruodžio 17 d. Finansų ministro įsakymo Nr. 1K-428 atlikti pakeitimai VBAMS ataskaitoms Forma Nr.2, Forma Nr.1 bei BFP-10.

Atnaujinimo data: 2024-01-05