BDAR
Close

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


2015 metai

2015-12-31. Pateikiame procedūrų, kurias būtina atlikti VBAMS'e baigiant tvarkyti 2015 finansinių metų mokėjimus, bei mokėjimo paraiškų numeracijos atnaujinimo 2016 m. aprašymą (PDF byla, 592 KB).

2015-12-30. Informuojame, kad nuo 2016 m. sausio 1 d., formuojant lėšų mokėjimo (grąžinimo) į valstybės iždo sąskaitas pavedimus, turi būti pildomas tik nestruktūrizuotas mokėjimo paskirties laukas, kuriame kaip 5 pirmieji simboliai turi būti nurodomas įmokos kodas, o toliau nurodoma visa kita reikalinga informacija, numatyta Finansų ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1K-429 patvirtintose taisyklėse. Struktūrizuotas įmokos kodo laukas, pervedant lėšas į valstybės iždo sąskaitą, neturi būti pildomas.

Taip pat primename, kad nuo 2016 m. sausio 1 d., atsižvelgiant į pakeistus LR Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimo Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“, 30 ir 35 punktus, keičiasi biudžetinių įstaigų pajamų, gautų atliekant funkcijas numatytas jų veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose, ir pajamų už trumpalaikio ir ilgalaikio materialiojo turto nuomą (pajamų įmokų) mokėjimo į valstybės biudžetą tvarka.  Gautos pajamos turi būti sumokamos tiesiogiai į valstybės iždo sąskaitą tų subjektų, kurie teiks mokėjimo paraiškas šioms lėšoms gauti. Lėšos turi būti mokamos 2 kartus per mėnesį – 5 ir 20 dienomis, jeigu jos viršija 100 (vienas šimtas) eurų arba iškart, kai yra poreikis teikti mokėjimo paraišką programos, kuri finansuojama iš biudžetinių įstaigų pajamų, išlaidoms apmokėti, pervedant į valstybės iždo sąskaitą Lietuvos banke Nr. LT261010000002132402 nurodant vieną iš šių įmokos kodų (mokėjimo paskirties lauke):

biudžetinių įstaigų, atliekančių funkcijas, numatytas jų veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose, pajamos (finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1.) 12001
biudžetinių įstaigų, atliekančių funkcijas, numatytas jų veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose, pajamos (finansavimo šaltinis 1.4.2.1.1.) 12002
biudžetinių įstaigų pajamos už materialiojo turto nuomą 12003
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos gaunamos kitos pajamos (ekonominės klasifikacijos kodas 1.4.2.1.7.2.)

12004

Atkreipiame dėmesį, kad įmokos kodai ir pervedimo į valstybės iždo sąskaitas tvarka patvirtinta Finansų ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1K-429 „Dėl Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir kitų valstybės biudžetui priskirtų lėšų tiesioginio pervedimo į valstybės iždą taisyklių ir įmokų kodų sąrašo patvirtinimo“, kuris pakeistas 2015 m. gruodžio 23 d. Finansų ministro įsakymu Nr. 1K-386 (taisyklės ir įmokų kodų sąrašas išdėstyti nauja redakcija).

2015-12-04. Valstybės biudžeto asignavimų valdytojams dėl mokėjimo paraiškų teikimo 2015 m. pabaigoje. Siekiant efektyviau valdyti valstybės piniginius išteklius ir užtikrinti sklandų asignavimų valdytojų ir pavaldžių įstaigų finansavimą biudžetinių metų pabaigoje, sutinkamai su Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2000 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 195 nuostatomis asignavimų valdytojai, jiems pavaldžios biudžetinės įstaigos ir kiti subjektai Valstybės iždo departamentui mokėjimo paraiškas darbo užmokesčiui pateikia ne vėliau kaip iki 2015 m. gruodžio 30 d. 12 val., o kitoms išlaidoms finansuoti – ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki biudžetinių metų pabaigos, t. y. iki gruodžio 28 dienos. Prašome apie tai informuoti pavaldžias įstaigas.

2015-12-01. Informacija apie prašymų pervesti lėšas skubos tvarka teikimą ir vertinimą (PDF byla, 19 KB).

2015-11-24. 1. Bendrųjų biudžeto importas iš ASCII ir eksportas į ASCII(PRN_15212ANG). Procedūras papildėme galimybe importo, eksporto bylas formuoti į katalogus nurodytus  eksporto, importo kelių nustatymuose. Importo eksporto bylų struktūrų aprašymai yra paskelbti tinklalapyje adresu ...//finmin.lrv.lt/vbams , toliau pasirinkite Vartotojų vadovai, VBAMS integracijos su kitomis sistemomis procedūrų aprašymas (paskelbtas 2015-11-25 d.).

2. Įgyvendinta galimybė (pagal poreikį) tvarkyti kontrolinę sąmatą pagal priemones tose įstaigose, kurios naudoja tik VBAMS (t. y. nenaudoja FVAIS) (PRN_15194ANG). Pasirinkimas rengti kontrolinę sąmatą pagal priemones nustatomas AV, Ministerijos organizaciniuose lygiuose iki atitinkamų metų Pagrindinių rodiklių importo. Ministerijos atveju šis pasirinkimas galioja visoms ministerijai pavaldžioms įstaigoms ir atitinkamiems kontrolinės sąmatos metams, t. y. įstaiga vienais metais gali rengti sąmatą pagal priemones, kitais metais - pagal programas. Jei kontrolinė sąmata rengiama pagal priemones, sąmatos kontrolė taip pat vyks pagal priemones. Platesnį aprašymą rasite atnaujintuose kontrolinės sąmatos pagal pagrindinius rodiklius parengimo vadovuose, kuriuos rasite tinklalapyje adresu ...//finmin.lrv.lt/vbams, toliau pasirinkite Vartotojų vadovai, Kontrolinės sąmatos parengimo pagal patvirtintus rodiklius vartotojų vadovai.

3. Pakeitimai dėl 2016 m. kontrolinės sąmatos sumų detalumo(PRN_15214Ang). Pagrindiniai rodikliai įstaigoms 2016 m. bus eksportuojami, įrašant sumos detalumą 1000,0, t. y. įstaigos kontrolinį pagrindinių rodiklių biudžetą galės įvesti arba įsikelti (integruotos su SIS) tūkstančiais su vienu ženklu po kablelio. Tačiau papildomai sistema pakontroliuos, kad susumavus detalizuotas eilutes,  pagal programą, detalią funkciją, detalų finansavimo šaltinį ir ekonominės klasifikacijos grupę gauta suma būtų sveikais tūkstančiais. Galutiniame pasiūlyme sumas galima bus  įvesti su vienu ženklu po kablelio, kontrolinės sąmatos tikslinimus bus galima registruoti  iki  vienetų tikslumo. Pakeitimai yra parašyti vadovuose, kuriuos rasite tinklalapyje adresu ...//finmin.lrv.lt/vbams, toliau pasirinkite Vartotojų vadovai, Kontrolinės sąmatos parengimo pagal patvirtintus rodiklius vartotojų vadovai.

2015-10-26. Su TW074 atnaujinimais Fix09 platinami pakeitimai, kurie leidžia ataskaitas VBAMS Fin-06 nuo 2012 m., VBAMS Fin-06_FŠ nuo 2012 m. ir VBAMS Fin-06_lėšos į BO sąsk. formuoti XML formatu. Suformuotos ataskaitos talpinamos eksportų aplanke, nurodytame ATASK arba ATASK KT eksporto parametrų nustatymuose.

2015-10-26. Dėl mokėjimo paraiškų rengimo dotacijoms pervesti savivaldybėms. Kai nuo š. m. rugpjūčio 1 d. lėšos iš valstybės iždo sąskaitos pervedamos pagal apjungtas mokėjimo paraiškas, savivaldybės, iš asignavimų valdytojų gaunančios valstybės biudžeto specialias tikslines dotacijas, ne visada gali nustatyti tikslias sumas pagal konkrečią dotacijos paskirtį. Todėl, tą pačią dieną rengiant mokėjimo paraiškas lėšoms pervesti savivaldybei pagal valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų skirtingas paskirtis, prašome mokėjimo dokumento Nr., kuris pildomas mokėjimo paraiškos antraštės laukelyje "Tiekėjo SF Nr.", konkrečiai dotacijos paskirčiai, be kitos svarbios informacijos, įrašyti ir pervedamą sumą. Pvz.: VTA11/2015-10/169572,00 EUR (VTA11 ‒ dotacijos paskirties pavadinimo sutartinis kodas, 2015-10 ‒ laikotarpis už kurį pervedama, 169572,00 nurodytai dotacijos paskirčiai pervedama suma).

2015-09-10. Su TW074 Fix07-08 išplatinti VBAMS prognozavimo ataskaitos "Prognozių įvedimas ir taisymas" pakeitimai - formuojant ataskaitą, užklausoje galima nurodyti ekonominės klasifikacijos grupės filtrą.

2015-07-29. Dėl mokėjimo paraiškų apjungimo apmokėti vienu mokėjimo pavedimu.

Nuo 2015 m. rugpjūčio 1 d. VBAMS iždo organizaciniame lygyje bus įdiegtas pakeitimas, pagal kurį asignavimų valdytojo ar jam pavaldžios biudžetinės įstaigos ar kito subjekto (toliau – biudžetinė įstaiga) mokėjimo paraiškos, kurių tas pats lėšų gavėjas, ta pati lėšų gavėjo sąskaita, ta pati finansavimo data, tas pats įmokos kodas ir ta pati valstybės iždo sąskaita (Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų valstybės iždo sąskaitos yra atskiros), bus apmokėtos vienu mokėjimo pavedimu. Į mokėjimo pavedimą (mokėjimo paskirties aprašymą), kai lėšos pervedamos į prekių tiekėjo, rangovo ar paslaugų teikėjo sąskaitą, bus perkelta visų apjungtų mokėjimo paraiškų lauko ,,Dokumento Nr.“ informacija, atskirta tarpais, o kai lėšos pervedamos į biudžetinės įstaigos sąskaitą ‒ visų apjungtų mokėjimo paraiškų numeriai (paskutiniai 6 skaičiai). Biudžetinės įstaigos lygiu VBAMS srityje programinių pakeitimų nebus. Mokėjimo paraiškų rengimas VBAM sistemoje nesikeis. Mokėjimo paraiškos, apmokėtos vienu pavedimu, turės tą patį pasikartojantį mokėjimo pavedimo numerį VBAM sistemoje (ataskaitoje VBAMS MOK-03, tiekėjo knygos įrašuose) ir į kitas integruotas informacines sistemas iš VBAM sistemos perduotoje informacijoje. Jeigu naudojatės integracija tarp Jūsų įstaigos apskaitos sistemos ir VBAMS, tai prašytume į tai atkreipti dėmesį jūsų įstaigoje apskaitos sistemos priežiūrą atliekančių asmenų.

2015-07-16. Paaiškinimas dėl darbo VBAMS ir Stebėsenos informacinėje sistemoje (SIS), atsižvelgiant į reikalavimą – 2016 m. valstybės biudžeto projektą ruošti tūkstančiais eurų.

Biudžeto departamentas informuoja, kad ruošiant 2016 m. valstybės biudžeto projektą tūkstančiais eurų turi būti laikomasi žemiau nurodytų reikalavimų:

  1. Pagal asignavimų valdytojams tūkstančiais eurų pateiktas maksimalių limitų sumas valstybės biudžeto programų sumos pagal detalų finansavimo šaltinį, detalią funkcinę klasifikaciją ir išlaidų ekonominės klasifikacijos grupes taip pat turi būti nurodomos tūkstančiais eurų.
  2. Valstybės biudžeto programų priemonių sumos, jei yra poreikis, gali būti nurodomos tūkstančiais eurų su vienu ženklu po kablelio.
  3. BF-1 formoje sumos ekonominės klasifikacijos grupėje, jei yra poreikis, gali būti nurodomos tūkstančiais eurų su vienu ženklu po kablelio.

SIS jau yra įdiegtas pakeitimas, kad iš derybų etapo į maksimalių limitų etapą perkeltos sumos būtų atvaizduojamos tūkstančiais su trimis ženklais po kablelio. Trys ženklai po kablelio palikti dėl to, kad vartotojai matytų iš derybų etapo perkeltas priemonių sumas ir galėtų koreguoti iki „sveiko“ šimto, pvz., 1,127 tūkst. eurų pakeisti į 1,100 tūkst. eurų. Projekto etape priemonių sumas bus galima tikslinti tik su vienu ženklu po kablelio.

VBAMS pakeitimus planuojame įdiegti liepos 20–22 dienomis. VBAMS tikrins iš SIS gautas sumas pagal aukščiau pateiktus reikalavimus. Jeigu iš SIS gautos sumos neatitiks nurodytų reikalavimų, VBAMS-e toks biudžeto projektas bus laikomas klaidingu. Tokiu atveju SIS vartotojai turės atšaukti maksimalių limitų etapą, pašalinti klaidas ir iš naujo pateikti sumas į VBAMS. Artimiausiu metu bus patikslintos strateginio planavimo formos ir biudžeto projekto skaičiavimo lentelės.

2015-06-29. VBAMS pakeitimų, platinamų su TW074 Fix01-02, aprašymas:

  1. AV/Min lygiuose, neintegruotuose su SIS, kuriant programinį biudžetą, jo detalumas nustatomas automatiškai pagal tų pačių metų Patvirtintų limitų biudžeto sumos detalumą. Jei pasirinktų metų limitas nerandamas, vartotojas galės pasirinkti norimą sumos detalumą (pradinė reikšmė „1“).
  2. AV/Min lygiuose, integruotuose su SIS, kuriant programinį biudžetą, jo sumos detalumą galima pasirinkti (pradinė reikšmė „1“).
  3. BF-1 biudžeto sukūrimo metu „Sumos detalumas“ užpildomas pradine reikšme „1“. Susiejimo su 1-2 lentele (programų-priemonių biudžetu) metu bus nustatomas pastarojo biudžeto detalumas. Rankinis šios reikšmės keitimas neleidžiamas

2015-05-19. Vartotojų vadovų skyriuje paskelbta atnaujinta Bendrųjų žurnalų procedūrų vadovo 1.6 versija, kurioje papildyta dėl reorganizacijos metų eigoje perduodant (5.1.4 skyrius)/priimant (5.2.2 skyrius) pajamų įmokas bei pereinamuosius lėšų likučius (PLL).

2015-05-13. VBAMS pakeitimų, platinamų su TW073 Fix19 aprašymas. Pagal Krašto apsaugos ministerijos poreikį pakeista bendrojo biudžeto importo iš ASCII procedūra. Funkcija yra aprašyta dokumento Integracija su biudžetinių įstaigų finansinės apskaitos sistemomis (v_9.0) 2.1.9 skyriuje. Atnaujintas dokumentas yra paskelbtas srityje VBAMS vartotojų vadovai, VBAMS integracijos su kitomis sistemomis procedūrų aprašymas.

2015-04-27. Dėmesio VBAMS ir FVAIS terminaliniams vartotojams, kurie jungiasi prie VBAMS duomenų bazės per 10.110.1.4 arba 10.246.1.4 terminalinį serverį. Techninės ryšio problemos išspręstos. Prašau tęsti darbus VBAMS duomenų bazėje. Atkreipiu dėmesį, kad pirmą kartą jungiantis prie duomenų bazės, įmonę reikia pasirinkti iš įmonių sąrašo. Duomenų bazė atsidaro ne akimirksniu, bet po kurio laiko. Tiksliau, duomenų bazės atidarymas gali užtrukti iki minutės.

2015-04-20. VBAMS įdiegėme naują ataskaitą  „VALSTYBĖS IŽDO MOKĖJIMAI PAGAL TIEKĖJUS (GAVĖJUS)“. Ataskaitą galima formuoti Biudžetinės įstaigos, Asignavimų valdytojų ir Ministerijos organizaciniais lygiais. Ministerijos lygiu ataskaitą pagal visus Ministerijos lygiu sukauptus duomenis galima formuoti tik tuo atveju, jeigu VBAMS veikia MS SQL pagrindu (realiai MS SQL pagrindu VBAMS veikia tik Finansų ministerijos serveriuose). Kitu atveju, bandant formuoti ataskaitą už ministeriją, bus išvedamas pranešimas apie tai, kad Ministerijos lygiu ataskaitą galima formuoti tik pagal biudžetinę organizaciją. Ataskaitos iškvietimo kelias: Pirkimai/Ataskaitos/Mokėjimai. Ataskaitos užklausos formoje yra galimybė nurodyti ekonominės klasifikacijos ir finansavimo šaltinio filtrus. Ekonominės klasifikacijos filtro reikšmė, ataskaitos užklausos formoje, bus išsaugoma iki kito ataskaitos formavimo. Ataskaitoje pateikiami mokėjimai atlikti pagal mokėjimo paraiškas (nuo metų pradžios iki ataskaitos užklausoje nurodytos datos) pagal kiekvieną tiekėją (papildomai detalizuojant pagal ekonominę klasifikaciją, finansavimo šaltinį ir funkcinę klasifikaciją). Ataskaitoje neįvertinti tiekėjų grąžinimai. Ataskaitą galima panaudoti, pvz., norint gauti mokėjimus pagal savivaldybes (ekon. klas. kodai  2. 5. 1. 1. 1.01, 2. 5. 1. 1. 1.02). Ataskaita formuojama į xml formatą.

2015-03-10. VBAMS pakeitimų, platinamų su TW073 Fix16-17, aprašymas:

  • Įgyvendinti pakeitimai dėl pereinamų lėšų likučio (PLL) ir Pajamų įmokų sumų perdavimo kitai įstaigai, kai įstaigos reorganizacija vyksta  metų eigoje (VBAMS pakeitimai bus aprašyti naudotojo vadove "Bendrųjų žurnalų procedūros");
  • Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklių prieduose nurodytos formos patikslintos atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. 1K-444 redakciją; 
  • Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1K-493 patvirtintas Valstybės piniginių išteklių srautams prognozuoti skirtos informacijos teikimo taisykles, patikslintos prognozavimo ataskaitų formos.
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-08-25