BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Apskaitos informacinių sistemų strategijos valdymo grupės vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas) (pareiginės algos koeficientas - 11,50)

Galioja iki

2022-06-01

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
APSKAITOS INFORMACINIŲ SISTEMŲ STRATEGIJOS VALDYMO GRUPĖ
VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

 

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. sprendimų įgyvendinimas.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. informacinių technologijų valdymas.

 

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. Informacinių sistemų, skirtų viešojo sektoriaus subjektų finansinei apskaitai tvarkyti, strategijos įgyvendinimo koordinavimas.
6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1. Finansinės apskaitos informacinės sistemos.

 

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
8. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.
9. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
10. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.
11. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
12. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.
13. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.
14. Apdoroja su informacinėmis technologijomis susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
15. Rengia informacinių technologijų vystymo planus, strategijas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja informacinių technologijų vystymo planų, strategijų ir kitų dokumentų rengimą.
16. Rengia ir teikia informaciją su informacinėmis technologijomis susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su informacinėmis technologijomis susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
17. Rengia ir teikia pasiūlymus su informacinėmis technologijomis susijusiais klausimais.
18. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl informacinių technologijų kūrimo, diegimo, naudojimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl informacinių technologijų kūrimo, diegimo, naudojimo rengimą.
19. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
20. Atlieka techninį Finansų ministerijos valdomos Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistemos Viešojo sektoriaus finansinės apskaitos bendrojo posistemio (toliau – FABIS) pokyčių komisijos aptarnavimą..
21. Tvarko viešojo sektoriaus subjektų FABIS naudotojų registrą finansų ministro tvirtinamame FABIS naudojimo tvarkos apraše nustatyta tvarka..
22. Atlieka FABIS naudotojų viešojo sektoriaus subjektų poreikio vertinimą pagal nustatytų FABIS naudotojų viešojo sektoriaus subjektų poreikio vertinimo kriterijų reikšmes..

 

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

23. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
23.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
23.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);
23.3. studijų kryptis – finansai (arba);
23.4. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
23.5. studijų kryptis – informacijos sistemos (arba);
arba:
23.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
23.7. darbo patirties sritis – darbo su apskaitos ar finansų valdymo informacinėmis sistemomis patirtis;
23.8. darbo patirtis srityje – 1 metai;

 

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

24. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
24.1. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;
24.2. organizuotumas - 3 lygis;
24.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;
24.4. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;
24.5. komunikacija - 3 lygis.
25. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
25.1. informacijos valdymas - 3 lygis.
26. Profesinė kompetencija:
26.1. teisės išmanymas - 3 lygis.

 

Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)

 


Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai: