BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Informacinių technologijų departamento Informacinių sistemų skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas) (pareiginės algos koeficientas - 12,00)

Galioja iki

2022-01-25

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ DEPARTAMENTAS
INFORMACINIŲ SISTEMŲ SKYRIUS
VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

 

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. informacinių technologijų valdymas.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. stebėsena ir analizė.

 

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos (toliau - SFMIS) ir Stebėsenos informacinės sistemos (toliau - SIS) administravimas, palaikymas, diegimas, plėtojimas..
6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1. Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistema (toliau - SFMIS) ir Stebėsenos informacinės sistema (toliau - SIS)..

 

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
8. Prižiūri ir administruoja informacines sistemas, taikomąją programinę įrangą, sisteminę programinę įrangą, duomenų perdavimo tinklus ir techninę įrangą arba prireikus koordinuoja informacinių sistemų, taikomosios programinės įrangos, sisteminės programinės įrangos, duomenų perdavimo tinklų ir techninės įrangos priežiūrą ir administravimą.
9. Rengia ir teikia pasiūlymus su informacinėmis technologijomis susijusiais klausimais.
10. Nustato informacinių technologijų sutrikimų priežastis arba prireikus koordinuoja informacinių technologijų sutrikimų priežasčių nustatymą ir šalina sutrikimus arba prireikus koordinuoja sutrikimų šalinimą.
11. Kuria, tobulina, testuoja, diegia ir parametrizuoja informacines sistemas ir taikomąją programinę įrangą arba prireikus koordinuoja informacinių sistemų ir taikomosios programinės įrangos kūrimą, tobulinimą, testavimą, diegimą ir parametrizavimą.
12. Apdoroja su informacinėmis technologijomis susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
13. Rengia informacinių technologijų vystymo planus, strategijas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja informacinių technologijų vystymo planų, strategijų ir kitų dokumentų rengimą.
14. Rengia ir teikia informaciją su informacinėmis technologijomis susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su informacinėmis technologijomis susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
15. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl informacinių technologijų kūrimo, diegimo, naudojimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl informacinių technologijų kūrimo, diegimo, naudojimo rengimą.
16. Teikia pagalbą apdorojant ir panaudojant duomenų bazėse ir informacinėse sistemose esančią informaciją arba prireikus koordinuoja pagalbos apdorojant ir panaudojant duomenų bazėse ir informacinėse sistemose esančią informaciją teikimą.
17. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
18. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
19. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.
20. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
21. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.
22. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
23. Administruoja duomenų bazes, analizuoja duomenų bazėse esančius duomenis, duomenų struktūras, prireikus kuria netipines ataskaitas; administruoja priskirtų informacinių sistemų naudotojus ir prižiūri žinynus..
24. Naujina priskirtų informacinių sistemų administratorių vadovus ir procedūras, analizuoja ir vertina informacinių sistemų dokumentaciją bei palaikymo ir plėtros projektų rezultatus..
25. Rengia ir viešina informacinių sistemų metodinius dokumentus, registruoja naudotojų poreikius ir pageidavimus, juos analizuoja bei rengia išvadas ir pasiūlymus dėl jų įgyvendinimo..
26. Atlieka rezervinį priskirtų informacinių sistemų duomenų kopijavimą, atlieka kopijų atkūrimo patikras..
27. Nustato priskirtų informacinių sistemų standartines naudotojų prieigos teisių grupes, įtraukia naujus naudotojus į informacines sistemas ir suteikia jiems prieigos teises..
28. Rengia dokumentus, teikia teikti išvadas dėl kitų ministerijos administracijos padalinių parengtų dokumentų dėl priskirtų IS funkcionalumo plėtojimo paslaugų įsigijimo, paslaugų teikėjų pateiktų pasiūlymų, palaiko ryšius su programavimo paslaugų teikėjais, derina programavimo darbus ir objektų atnaujinimo klausimus..

 

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

29. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
29.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
29.2. studijų kryptis – informatika (arba);
29.3. studijų kryptis – informacijos sistemos (arba);
29.4. studijų kryptis – informatikos inžinerija (arba);
arba:
29.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
29.6. darbo patirties sritis – informacinių technologijų administravimo ar priežiūros patirtis;
29.7. darbo patirtis srityje – 1 metai;

 

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

30. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
30.1. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;
30.2. organizuotumas - 3 lygis;
30.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;
30.4. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;
30.5. komunikacija - 3 lygis.
31. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
31.1. informacijos valdymas - 3 lygis.
32. Profesinė kompetencija:
32.1. informacinių technologijų valdymas - 3 lygis.

 

Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)

 


Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai: