BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Investicijų departamento Investicijų analizės skyriaus vyriausiasis specialistas (pakaitinis valstybės tarnautojas) (pareiginės algos koefieintas - 10,00)

Galioja iki

2020-09-28

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
2020 m. birželio 30 d.
Finansų ministro įsakymas Nr. 1K-217
 

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
INVESTICIJŲ DEPARTAMENTAS
INVESTICIJŲ ANALIZĖS SKYRIUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

 

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. stebėsena ir analizė.

 

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
4.1. ES sanglaudos politikos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų analizės.

 

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

5. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.
6. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.
7. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
8. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
9. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.
10. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus
11. rengia ES struktūrinių fondų lėšų naudojimo planą ir jo pakeitimus, ES struktūrinių fondų lėšų, nacionalinių lėšų ir veiklos lėšų rezervo paskirstymą veiksmų programos prioritetams įgyvendinti ir jo pakeitimus;
12. kontroliuoja, kad nebūtų viršytas projektų ES struktūrinių fondų lėšų ir projektų nacionalinių lėšų santykis ir didžiausias projektų vykdytojams išmokėtų ES struktūrinių fondų lėšų dydis pagal nustatytus veiksmų programos prioritetus;
13. dalyvauja kuriant ir plėtojant SFMIS2014 funkcines galimybes, registruoja informaciją SFMIS2007, SFMIS2014 apie atliekamus veiksmus;
14. dalyvauja skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais sudarytose darbo grupėse ir komisijose;
Funkcijos patvirtintos 2013-12-13 „Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006“ Nr.: 1303/2013.
15. rengia tvirtinančiajai institucijai teikiamą informaciją apie veiksmų programos įgyvendinimą, kaip nustatyta reglamento (ES) Nr. 1303/2013, 112 str. 1 ir 2 d.;.
16. nagrinėja iš EK gautą informaciją apie automatišką įsipareigojimų panaikinimą ir dėl kokios sumos įsipareigojimas bus automatiškai panaikintas, kaip nurodyta reglamento (ES) Nr. 1303/2013 88 str. 1 ir 2 d., rengia pastabas EK, vadovaujantis reglamento (ES) Nr. 1303/2013 88 str. 3 d.;.
17. rengia arba dalyvauja rengiant veiksmų programos finansinio plano pakeitimą, vadovaujantis reglamento (ES) Nr. 1303/2013 88 str. 4 d.;.
18. renka, analizuoja, apibendrina ir rengia EK reglamento Nr. 1303/2013 87 str. 1 d. a ir b punktuose nurodytą informaciją apie išimtis dėl sumų, kurias reikėjo deklaruoti iki praėjusių metų pabaigos, jeigu tokių išimčių buvo;.
19. koordinuoja, kad į ES biudžetą būtų pervestos EK vykdomajame rašte sumoms išieškoti nurodytos lėšos, kaip nustatyta reglamento (ES) Nr. 1303/2013 139 str. 7 d., arba susigrąžinimo pavedime nurodytos grąžintinos lėšos, kaip nustatyta reglamento (EB) Nr. 1083/2006 102 str.;.
20. prižiūri 2014–2020 m. ES investicijų panaudojimo spartą ir teikia skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl priemonių, kad ES struktūrinių fondų lėšos nebūtų prarastos, kaip nustatyta reglamento (ES) Nr. 1303/2013, 136 str.;.

 

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

21. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
21.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
21.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);
21.3. studijų kryptis – politikos mokslai (arba);
21.4. studijų kryptis – finansai (arba);
21.5. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
arba:
21.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
21.7. darbo patirties sritis – ES struktūrinės paramos bei projektų administravimo ir įgyvendinimo patirtis;
21.8. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 1 metai;
22. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
22.1. kalba - anglų;
22.2. kalbos mokėjimo lygis – A2.

 

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

23. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
23.1. komunikacija - 3 lygis;
23.2. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;
23.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;
23.4. organizuotumas - 3 lygis;
23.5. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis.
24. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
24.1. informacijos valdymas - 3 lygis;
24.2. įžvalgumas - 3 lygis.
25. Profesinė kompetencija:
25.1. Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų, kitų dokumentų, reglamentuojančių ES struktūrinių fondų lėšų administravimą, išmanymas - 3 lygis.

 

Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)

 

 

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai: