BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Išlaidų atitikties vertinimo ir deklaravimo departamento Išlaidų audito skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas) (pareiginės algos koeficientas - 11,00)

Galioja iki

2022-05-27

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
IŠLAIDŲ ATITIKTIES VERTINIMO IR DEKLARAVIMO DEPARTAMENTAS
IŠLAIDŲ AUDITO SKYRIUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

 

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Priežiūra ir kontrolė.

 

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos (toliau – 2021–2027 m. Investicijų programa) ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ (toliau – Planas „Naujos kartos Lietuva“) įgyvendinimo kontrolė, kiek tai susiję su audito institucijos funkcijų atlikimu.

 

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

5. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
6. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
7. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.
8. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.
9. Planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą.
10. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.
11. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
12. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.
13. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.
14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
15. Atlieka 2021–2027 m. Investicijų programos supaprastintai apmokamų išlaidų metodikų vertinimą.
16. Atlieka 2021–2027 m. Investicijų programos deklaruotų Europos Komisijai išlaidų, finansinę priemonę įgyvendinančių subjektų, o kai garantijas teikia garantijų fondai – pagrindines naujas paskolas teikiančių subjektų, deklaruotų Europos Komisijai išlaidų auditą; prireikus, atlieka fizinius projektų įgyvendinimo patikrinimus.
17. Atlieka 2021–2027 m. Investicijų programos sąskaitų Europos Komisijai auditą.
18. Rengia metinės 2021–2027 m. Investicijų programos kontrolės ataskaitos dalis, susijusias su sąskaitų Europos Komisijai išsamumo, tikslumo ir teisingumo, į sąskaitas Europos Komisijai įtrauktų išlaidų teisėtumo ir tvarkingumo vertinimu.
19. Atlieka Plano „Naujos kartos Lietuva“ veiksmų (tarpinių ir siektinų reikšmių, o prireikus pagal nustatytas rizikas ir išlaidų) auditus ir teikia vadovaujančiajai institucijai ir administruojančiajai institucijai pastebėjimus dėl audito metu nustatytų trūkumų; prireikus, atlieka fizinius patikrinimus projektų administravimo ir jų veiklų vykdymo vietose.
20. Rengia Plano „Naujos kartos Lietuva“ auditų santraukos dalis susijusias su tarpinių ir siektinų reikšmių, o prireikus pagal nustatytas rizikas ir išlaidų auditais.

 

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

21. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
21.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
21.2. studijų kryptis – ekonomika;
21.3. studijų kryptis – teisė;
21.4. studijų kryptis – finansai (arba);
21.5. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
arba:
21.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
21.7. darbo patirties sritis – finansų, ekonomikos, teisės, audito arba kontrolės srityse;
21.8. darbo patirtis srityje – 1 metai;
22. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
22.1. kalba - anglų;
22.2. kalbos mokėjimo lygis – A2.

 

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

23. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
23.1. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;
23.2. organizuotumas - 3 lygis;
23.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;
23.4. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;
23.5. komunikacija - 3 lygis.
24. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
24.1. įžvalgumas - 3 lygis;
24.2. informacijos valdymas - 3 lygis.
25. Profesinė kompetencija:
25.1. teisės išmanymas - 3 lygis.

 

Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)

 


Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai: