copyright

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Kauno teritorinės muitinės Mokesčių apskaitos ir išieškojimo skyriaus vyresnysis inspektorius (statutinis valstybės tarnautojas). Pareigybių grupė - 11.

Galioja iki

2020-08-26

Muitinės departamentas  prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos skelbia atranką į Kauno teritorinės muitinės Mokesčių apskaitos ir išieškojimo  skyriaus  vyresniojo inspektoriaus  (statutinis valstybės tarnautojas)  pareigybę. Pareigybių grupė - 11.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 28 straipsnio 1 dalim ir 80 straipsniu, atrankoje gali dalyvauti tos pačios ar kitos statutinės įstaigos pareigūnai ir buvę pareigūnai, ministro nustatyta tvarka grąžinami į vidaus tarnybą.

Pagrindinės funkcijos: vyresniojo inspektoriaus pareigybė reikalinga  tvarkyti į mokesčių surenkamąsias sąskaitas įplaukusius ar įskaitytus valstybės biudžetui ar Europos Sąjungos biudžetui priskirtinus muitus, mokesčius ir su jais susijusias sumas, rengti sprendimus, pažymas, išduoti leidimus naudoti bendrąją garantiją.  Vyresnysis inspektorius atlieka funkcijas specialiojoje – muitinės administruojamų  valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos biudžeto (Europos Sąjungos nuosavi ištekliai) mokestinių pajamų apskaitos, muitinei, kaip garantijos įstaigai, tenkančių funkcijų vykdymo  – veiklos srityje.

Specialieji reikalavimai:

1. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos teisės aktais,  Lietuvos Respublikos muitinės įstatymu, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutu ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais muitinės veiklą ir kitus aspektus pagal šiai pareigybei priskirtą darbo sritį.

2. Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą kvalifikaciją mokesčių administravimo srityje.

3. Mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu.

4. Atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų sveikatos būklės tikrinimų sąvado III skilties reikalavimus.

5. Atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo tvarkoje nustatytus reikalavimus III-jo lygio pareigūnų grupei.

Pretendentai privalo pateikti:

1. Rašytinį prašymą leisti dalyvauti atrankoje, kuriame nurodomas pretendento vardas, pavardė, nekarinis pareigūno laipsnis, einamos pareigos ir elektroninio pašto adresas.

2. Asmens tapatybę ir pilietybę bei išsilavinimą patvirtinančius dokumentus.

3. Gyvenimo aprašymą.

4. Kitus dokumentus, būtinus patikrinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiems reikalavimams:

4.1. dokumentus, patvirtinančius atitiktį sveikatos būklės ir fizinio pasirengimo reikalavimams (žr. pareigybės aprašymo 4.4 ir 4.5 papunkčius).

4.2 asmens privačių interesų deklaracijos kopiją.

Jeigu atrankoje dalyvauja atranką organizuojančios įstaigos pareigūnas, 2–4 punktuose nurodytų dokumentų jis gali nepateikti, nurodydamas prašyme, kad šių dokumentų kopijos yra jo tarnybos byloje.

 

Dokumentai priimami iki 2020 m.  rugpjūčio 26  d. adresu: Kauno teritorinė muitinė, Jovarų g. 3, Kaunas (3-26 kab.). Telefonas pasiteirauti: (8 37) 30 42 31; el. pašto adresas: jolanta.kibeikiene@nbfcentras.lt. Pretendentai dokumentus gali pateikti asmeniškai, registruotu paštu arba nurodytu elektroniniu paštu.

 Papildoma informacija

 

 Atranka vykdoma žodžiu vadovaujantis Atrankos į laisvas vidaus tarnybos sistemos pareigūno pareigas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 1V-142 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 1V-55 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo“ pakeitimo“ ir  Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr.IV-321 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymo Nr.1V-55 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo pakeitimo“.

 

PATVIRTINTA

Muitinės departamento prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

generalinio direktoriaus

2019 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. 1B-278

 

 

KAUNO TERITORINĖS MUITINĖS MOKESČIŲ APSKAITOS IR IŠIEŠKOJIMO SKYRIAUS VYRESNIOJO INSPEKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Kauno teritorinės muitinės Mokesčių apskaitos ir išieškojimo skyriaus vyresnysis inspektorius (toliau – vyresnysis inspektorius) yra statutinis valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės grupė – 11.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

3. Vyresniojo inspektoriaus pareigybė reikalinga tvarkyti į mokesčių surenkamąsias sąskaitas įplaukusius ar įskaitytus valstybės biudžetui ar Europos Sąjungos biudžetui priskirtinus muitus, mokesčius ir su jais susijusius sumas, rengti sprendimus, pažymas, išduoti leidimus naudoti bendrąją garantiją. Vyresnysis inspektorius atlieka pareigas specialiojoje – muitinės administruojamų valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos biudžeto (Europos Sąjungos  nuosavi ištekliai) mokestinių pajamų apskaitos, muitinei, kaip garantijos įstaigai, tenkančių funkcijų vykdymo – veiklos srityje.

 

III SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

 

4. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. būti susipažinus su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos muitinės įstatymu, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutu, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais muitinės veiklą ir kitus aspektus pagal šiai pareigybei  priskirtą darbo sritį;

4.2. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą kvalifikaciją mokesčių administravimo srityje;

4.3. mokėti dirbti „MS Office“ programiniu paketu;

4.4. atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų sveikatos būklės tikrinimų sąvado III-ios skilties reikalavimus;

4.5. atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnams nustatytus fizinio pasirengimo III-iojo lygio pareigūnų grupei keliamus reikalavimus.

           

 

 

 

IV SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

5.1. tvarko į mokesčių surenkamąsias sąskaitas įplaukusius ar įskaitytus valstybės biudžetui ar Europos Sąjungos biudžetui priskirtinus muitus, mokesčius ir su jais susijusius sumas, Mokesčių apskaitos ir kontrolės informacinės sistemos (toliau – MAKIS) neidentifikuotas (sistemos nepriskirtas konkrečiam mokėtojui) įplaukas;

5.2. užtikrina muitinės administruojamų pajamų ir kitų ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų duomenų perkėlimo iš apskaitos dokumentų į apskaitos registrus teisingumą, jų atitikimą VSAFAS standartams;

5.3. rengia sprendimus: dėl muitų, mokesčių ir su jais susijusių sumų grąžinimo, perdavimo Valstybinės mokesčių inspekcijos kontrolei, atsisakymo išieškoti akcizo mokestį, mokesčių mokėtojo muitinės administruojamų mokesčių permokos įskaitymo Valstybinės mokesčių inspekcijos administruojamų mokesčių nepriemokoms arba mokesčiams padengti, taip pat Valstybinės mokesčių inspekcijos administruojamų mokesčių permokos (skirtumo) įskaitymo muitinės administruojamų mokesčių nepriemokoms arba mokesčiams padengti, mokestinės prievolės įskaitymo trečiųjų asmenų sumokėtais mokesčiais;

5.4. nagrinėja asmenų, pageidaujančių gauti leidimą naudoti bendrąją garantiją, prašymus, išduoda leidimus ir vykdo jų priežiūrą, priima ir registruoja bendrąsias garantijas mokestinių prievolių, susijusių su importuojamomis prekėmis, įvykdymo užtikrinimui;

5.5. atlieka vienkartinių garantijų, susijusių su išleidimo į laisvą apyvartą procedūrai pateiktomis prekėmis, naudojimo priežiūrą;

5.6. rengia pažymas asmenims, valstybės institucijoms (apibendrinus muitinės struktūrinių padalinių išvadas ir MAKIS duomenis) apie asmenų įsipareigojimų muitinei vykdymą, mokestines nepriemokas, permokas;

5.7. nagrinėja asmenų žodinius ir rašytinius prašymus, teikia jiems paaiškinimus ir informaciją, rengia raštus asmenims dėl funkcijoms atlikti reikiamos informacijos gavimo;

5.8. pagal kompetenciją rengia teritorinės muitinės sprendimus ir pagal priimtus sprendimus atlieka muitinės deklaracijos duomenų taisymą informacinėse sistemose;

5.9. valdo skyriui skirtus dokumentus Lietuvos Respublikos muitinės vidinės komunikacijos sistemos Elektroninių dokumentų valdymo posistemyje, tvarko dokumentus ir perduoda juos į muitinės saugyklą nustatyta tvarka, formuoja Europos Sąjungos nuosavų išteklių nurašymo iš „B“ sąskaitos atvejus pagrindžiančias dokumentų bylas;

5.10. nagrinėja asmenų žodinius ir rašytinius prašymus, teikia jiems paaiškinimus ir informaciją, rengia raštus asmenims dėl funkcijoms atlikti reikiamos informacijos gavimo;

5.11. rengia ir (arba) dalyvauja rengiant ir nustatyta tvarka derinant teisės aktų ir kitų dokumentų, susijusių su skyriaus kompetencijai priklausančiomis muitinės veiklos sritimis, projektus;

5.12. vykdo ir kitus su Kauno teritorinės muitinės ar Mokesčių apskaitos ir išieškojimo skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti statutinės įstaigos tikslai.

        

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis pareigūnas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus viršininkui.