copyright

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Kauno teritorinės muitinės Pažeidimų prevencijos skyriaus vyriausiasis inspektorius (statutinis valstybės tarnautojas). Pareigybių grupė - 9.

Galioja iki

2020-08-26

             Muitinės departamentas  prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos skelbia atranką į Kauno teritorinės muitinės Pažeidimų prevencijos  skyriaus  vyriausiojo  inspektoriaus  (statutinis valstybės tarnautojas)  pareigybę. Pareigybių grupė - 9.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 28 straipsnio 1 dalim ir 80 straipsniu, atrankoje gali dalyvauti tos pačios ar kitos statutinės įstaigos pareigūnai ir buvę pareigūnai, ministro nustatyta tvarka grąžinami į vidaus tarnybą.

Pagrindinės funkcijos: vyriausiojo  inspektoriaus pareigybė reikalinga įgyvendinti muitinės kontrolės strategijos uždavinius Lietuvos Respublikos muitų teritorijoje, stiprinant kovą su kontrabanda ir įgyvendinant teisės aktų, už kurių įgyvendinimą atsakinga muitinė, pažeidimų prevenciją, vykdyti rizikos valdymo funkcijas muitinėje ir kitoms Pažeidimų prevencijos skyriaus kompetencijai priskirtoms funkcijoms atlikti.. Vyriausiasis inspektorius atlieka funkcijas specialiojoje – muitų teisės aktų pažeidimų prevencijos    – veiklos srityje.

Specialieji reikalavimai:

1. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos teisės aktais, už kurių įgyvendinimą atsakinga muitinė, Administracinių nusižengimų kodeksu, Lietuvos Respublikos muitinės įstatymu, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutu ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais muitinės veiklą pagal šiai pareigybei priskirtą darbo sritį, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai.

2. Turėti ne žemesnį kaip koleginį aukštąjį išsilavinimą, iki 2009 m. įgytą aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 m. įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą.

3. Turėti 1 metų darbo patirtį vidaus tarnybos sistemoje muitinės veiklos srityje.

4.  Mokėti dirbti  „MS Office“ programinėmis priemonėmis.

5. Atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų sveikatos būklės tikrinimų sąvado III skilties reikalavimus.

6. Atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo tvarkoje nustatytus reikalavimus III-jo lygio pareigūnų grupei.

7 .Mokėti anglų, vokiečių arba rusų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

8. Atitikti teisės aktų reikalavimus, būtinus gauti leidimui dirbti ar susipažinti su Lietuvos Respublikos įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

Pretendentai privalo pateikti:

1. Rašytinį prašymą leisti dalyvauti atrankoje, kuriame nurodomas pretendento vardas, pavardė, nekarinis pareigūno laipsnis, einamos pareigos ir elektroninio pašto adresas.

2. Asmens tapatybę ir pilietybę bei išsilavinimą patvirtinančius dokumentus.

3. Gyvenimo aprašymą.

4. Kitus dokumentus, būtinus patikrinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiems reikalavimams:

4.1. dokumentus, patvirtinančius atitiktį sveikatos būklės ir fizinio pasirengimo reikalavimams (žr. pareigybės aprašymo 4.3 ir 4.4 papunkčius).

4.2 asmens privačių interesų deklaracijos kopiją.

Jeigu atrankoje dalyvauja atranką organizuojančios įstaigos pareigūnas, 2–4 punktuose nurodytų dokumentų jis gali nepateikti, nurodydamas prašyme, kad šių dokumentų kopijos yra jo tarnybos byloje.

 

Dokumentai priimami iki 2020 m.  rugpjūčio 26  d. adresu: Kauno teritorinė muitinė, Jovarų g. 3, Kaunas (3-26 kab.). Telefonas pasiteirauti: (8 37) 30 42 31; el. pašto adresas: jolanta.kibeikiene@nbfcentras.lt. Pretendentai dokumentus gali pateikti asmeniškai, registruotu paštu arba nurodytu elektroniniu paštu.

 Papildoma informacija

 

Atranka vykdoma žodžiu vadovaujantis Atrankos į laisvas vidaus tarnybos sistemos pareigūno pareigas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 1V-142 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 1V-55 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo“ pakeitimo“ bei 2020 m. balandžio 6 d. Nr. 1V-321 „ Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. IV-55 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo“ pakeitimo“

Pretendentai, prieš paskiriant juos į pareigas, turės nustatyta tvarka gauti leidimą dirbti ar susipažinti su atitinkamos kategorijos (slaptumo žyma) įslaptinta informacija.

 

Užsienio kalbų mokėjimo lygio nustatymą reglamentuoja Užsienio kalbų mokėjimo tikrinimo priimant į valstybės tarnautojo pareigas taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos vidaus ministro 2013 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. 1V-447 „Dėl Užsienio kalbų mokėjimo tikrinimo priimant į valstybės tarnautojo pareigas taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 1V-420 redakcija).

 

                                                                                         PATVIRTINTA

                                                                                     Muitinės departamento prie Lietuvos  

                                                                                     Respublikos finansų ministerijos                                            

                                                                                    generalinio direktoriaus

                                                                                                                                                                             2019 m. balandžio 1 d.                    

                                                 įsakymu Nr. 1B-295

 

 

 

KAUNO TERITORINĖS MUITINĖS PAŽEIDIMŲ PREVENCIJOS SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO INSPEKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS NR. 3

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

 1. Kauno teritorinės muitinės Pažeidimų prevencijos skyriaus vyriausiasis inspektorius yra statutinis valstybės tarnautojas.
 2. Pareigybės grupė – 9.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

3. Vyriausiojo inspektoriaus pareigybė reikalinga įgyvendinti muitinės kontrolės strategijos uždavinius Lietuvos Respublikos muitų teritorijoje stiprinant kovą su kontrabanda ir įgyvendinant teisės aktų, už kurių įgyvendinimą atsakinga muitinė, pažeidimų prevenciją, vykdyti rizikos valdymo funkcijas muitinėje ir kitoms Pažeidimų prevencijos skyriaus kompetencijai priskirtoms funkcijoms atlikti. Vyriausiasis inspektorius atlieka pareigas specialiojoje – muitų teisės aktų pažeidimų prevencijos – veiklos srityje.


III SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS pareigas EINANČIAM PAREIGŪNUI
 

4. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 1. turėti ne žemesnį kaip koleginį aukštąjį išsilavinimą, iki 2009 m. įgytą aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 m. įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
 2. turėti 1 metų darbo patirtį vidaus tarnybos sistemoje muitinės veiklos srityje;
 3. atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų sveikatos būklės tikrinimų sąvado III skilties reikalavimus;
 4. atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fiziniam pasirengimui III-jo lygio pareigūnų grupei nustatytus reikalavimus;
 5. mokėti anglų, vokiečių arba rusų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 6. mokėti dirbti kompiuteriu ,,MS Office“ programos priemonėmis;
 7. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos teisės aktais, už kurių įgyvendinimą atsakinga muitinė, Administracinių nusižengimų kodeksu, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutu, Lietuvos Respublikos muitinės įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais muitinės veiklą pagal šiai pareigyir priskirtą darbo sritį, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai;
 8. atitikti teisės aktų reikalavimus, būtinus gauti leidimui dirbti ar susipažinti su Lietuvos Respublikos įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.
   

 
IV SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS
 

5. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

 1. suveda informaciją apie pažeidimus (išskyrus OWNRES) į tarptautines ir nacionalines sistemas;
 2. vykdo transporto priemonių tikslinei rizikos valdymo (TRV) grupei priskirtas funkcijas;
 3. valdo riziką teisės aktų nustatyta tvarka, koordinuoja postų pareigūnų, atsakingų už rizikos valdymą, darbą;
 4. rengia lokalius rizikos profilius, rinka, kaupia, sistemina informaciją apie rizikos požymius, ją analizuoja ir teikia pasiūlymus dėl rizikos mažinimo priemonių taikymo;
 5. vykdo Muitinio tikrinimo pagal rizikos požymius kontrolės planuose numatytas priemones ir pagal kompetenciją teikia siūlymus dėl nustatytų trūkumų šalinimo;
 6. teikia metodinę ir praktinę pagalbą postų pareigūnams prekių, kurioms taikomi intelektinės nuosavybės teisių apsaugos, ginklų, slaptų ir pavojingų krovinių, strateginių prekių ir technologijų ir dvigubą paskirtį turinčių prekių gabenimo kontrolės klausimais;
 7. bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos teisėsaugos ir užsienio valstybių muitinių institucijomis, įgyvendinant kontrabandos, kitų pažeidimų prevencijos ir kontrolės priemones, nacionalinius ir tarptautinius teisėsaugos projektus;
 8. pažeidimų prevencijos tikslu rinka, kaupia ir sistemina iš muitinės struktūrinių padalinių, kontrolės institucijų ir kitų šaltinių gautą informaciją apie prekių (krovinių) sulaikymus, administracinio nusižengimo protokolų, asmenų, prekių (krovinių), transporto priemonių sulaikymo aktų surašymą ir jų priežastis, padarytus pažeidimus, nusižengimus ir jų pobūdį, sulaikytų daiktų (prekių) kiekį, jų apytikrę vertę ir šios informacijos pagrindu teikia siūlymus skyriaus viršininkui dėl prevencinių priemonių taikymo;
 9. atlieka prekių tikrinimą ir dokumentų įvertinimą pagal rizikos požymius, vadovaujantis turima informacija, arba teisės aktų nustatyta tvarka pasirinktinai.
 10. atlieka tyrimus dėl galimų muitų teisės aktų pažeidimų, surašius prekių sulaikymo protokolus (išskyrus, kai yra sulaikomos prekės, neturinčios šeimininko, ar kai prekės sulaikomos, atsisakius mokėti mokesčius)
 11. rengia prašymus ir atsakymus užsienio valstybių muitinių administracijoms ir Lietuvos teisėsaugos institucijoms dėl tyrimų, nesusijusių su operatyvine veikla ar baudžiamuoju persekiojimu, atlikimo ir informacijos pateikimo;
 12. renka duomenis, dokumentus, informaciją, priima asmenų paaiškinimus ir teikia reikiamą informaciją Muitinės departamento Pažeidimų prevencijos skyriui;
 13. konsultuoja ūkio subjektus ir teikia siūlymus dėl pastebėtų nepagrįsto teisinio reguliavimo atvejų;
 14. ne teismo tvarka nagrinėja administracinių nusižengimų bylas ir priima nutarimus;
 15. rengia teisės aktų projektus, teikia pastabas (siūlymus) dėl  rengiamų teisės aktų projektų, teisės aktų keitimo ar tobulinimo;
 16. dalyvauja rengiant  skyriaus darbo planus, tvarko skyriaus dokumentus;
 17. vykdo ir kitus su Kauno teritorinės muitinės ar skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti statutinės įstaigos tikslai.

 
VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS
 

6. Šias pareigas einantis pareigūnas tiesiogiai pavaldus Kauno teritorinės muitinės Pažeidimų prevencijos skyriaus viršininkui.