copyright

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Kauno teritorinės muitinės Tarifų ir muitinio įvertinimo kontrolės skyriaus vyresnysis inspektorius (statutinis valstybės tarnautojas). Pareigybių grupė - 11.

Galioja iki

2020-09-07

Muitinės departamentas  prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos skelbia konkursą į Kauno teritorinės muitinės  Tarifų ir muitinio įvertinimo kontrolės skyriaus vyresniojo inspektoriaus (statutinis valstybės tarnautojas) 1 pareigybę. Pareigybių grupė - 11.

Pagrindinės funkcijos: vyresniojo inspektoriaus  pareigybė reikalinga klasifikuoti prekes, kontroliuoti prekių klasifikavimo teisingumą. Vyresnysis  inspektorius atlieka pareigas specialiojoje – prekių klasifikavimo bei muitų ir mokesčių tarifų

viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutu, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais muitinės veiklą pagal šiai pareigybei priskirtą veiklos sritį, gebėjimą juos taikyti praktiškai. taikymo teisingumo kontrolės  – veiklos srityje.

Specialieji reikalavimai:

1. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos muitų teisės aktais, už kurių įgyvendinimą atsakinga muitinė,  Lietuvos Respublikos muitinės įstatymu, Lietuvos |Respublikos mokesčių administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos

2. Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą  kvalifikaciją.

3. Mokėti dirbti  „MS Office“ programiniu paketu.

4. Atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų sveikatos būklės tikrinimų sąvado III skilties reikalavimus;

5. Atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnams nustatytus fizinio pasirengimo  III-jo lygio pareigūnų grupei keliamus reikalavimus.

Bendrieji reikalavimai:

1. Būti Lietuvos Respublikos pilietis ir mokėti lietuvių kalbą.

2. Būti sukakęs ne mažiau kaip 18 metų ir ne daugiau kaip 60 metų.

3. Būti nepriekaištingos reputacijos.

4. Būti lojalus Lietuvos valstybei.

5. Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą.

6. Būti tokios sveikatos būklės, kuri leistų eiti pareigas vidaus tarnybos sistemoje.

7. Būti tokio fizinio pasirengimo, kuris leistų eiti pareigas vidaus tarnybos sistemoje.

Pretendentai privalo pateikti:

1. Rašytinį prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame privalo būti nurodyta kontaktinė informacija  kur gali būti siunčiama rašytinė informacija pretendentui.

2. Asmens tapatybę, pilietybę ir išsilavinimą patvirtinančius dokumentus.

3. Darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus, jeigu pareigybės aprašyme pretendentui nustatytas reikalavimas turėti darbo patirties (stažo) tam tikroje srityje.

4.Gyvenimo aprašymą.

5. Užpildytą pretendento anketą (galima pildyti ir  įstaigoje, kurioje priimami dokumentai).

6. Pretendento  privačių interesų deklaracijos kopiją.

7. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro centrinės medicinos ekspertizės komisijos išvadą ir dokumentus, kuriais patvirtinama pretendento atitiktis bendrojo fizinio pasirengimo reikalavimams, jeigu pretendento sveikatos bei fizinio pasirengimo patikrinimai yra atlikti ne vėliau nei prieš 12 mėnesių iki konkurso dokumentų pateikimo termino pabaigos (žr. pareigybės aprašymo 4.4 ir 4.5 papunkčius).  

Dokumentai priimami iki 2020 m. rugpjūčio 21  d. adresu: Kauno teritorinė muitinė, Jovarų g. 3, Kaunas (3-26 kab.). Telefonas pasiteirauti: (8 37) 30 42 31; el. pašto adresas: jolanta.kibeikiene@nbfcentras.lt. Pretendentai dokumentus gali pateikti asmeniškai, atranką organizuojančios įstaigos registruotu paštu arba nurodytu elektroniniu paštu.

 

 

Konkursas vykdomas vadovaujantis Konkursų į laisvas Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnų pareigas organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos finansų ministro 2019 m. vasario 25 d. įsakymu 1K-56 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo finansų ministro valdymo srityje“ (Lietuvos Respublikos finansų ministro 2019 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 1K-322 redakcija)

PATVIRTINTA

Muitinės departamento prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

generalinio direktoriaus

2019 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. 1B-263

 

 

Kauno teritorinės muitinės TARIFŲ IR MUITINIO ĮVERTINIMO KONTROLĖS SKYRIAUS VYRESNIOJO INSPEKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS NR. 2

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Kauno teritorinės muitinės Tarifų ir muitinio įvertinimo kontrolės skyriaus (toliau – skyrius) vyresnysis inspektorius yra statutinis valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės grupė – 11.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

3. Šias pareigas einančio vyresniojo inspektoriaus pareigybė reikalinga klasifikuoti prekes, kontroliuoti prekių klasifikavimo teisingumą. Vyresnysis inspektorius atlieka pareigas specialiojoje – prekių klasifikavimo bei muitų ir mokesčių tarifų taikymo teisingumo kontrolės – veiklos srityje.

 

III SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

 

4. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą kvalifikaciją;

4.2. mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu;

4.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos muitų teisės aktais, už kurių įgyvendinimą atsakinga muitinė, Lietuvos Respublikos muitinės įstatymu, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutu, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais muitinės veiklą pagal šiai pareigybei priskirtą veiklos sritį, gebėti juos taikyti praktiškai;

4.4. atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų sveikatos būklės tikrinimų sąvado III-ios skilties reikalavimus;

4.5. atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnams nustatytus fizinio pasirengimo III-iojo lygio pareigūnų grupei keliamus reikalavimus.

 

IV SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

5.1. atlieka išleistų į laisvą apyvartą importuotų prekių klasifikavimo, muitų ir mokesčių tarifų taikymo teisingumo tikrinimus, atsirenkant prekes tikrinimui pagal nustatytą riziką, ir apie pastebėtus pažeidimus ar neatitikimus nedelsdamas informuoja skyriaus viršininką (pavaduotoją);

5.2. atlieka mokestinius tyrimus ir supaprastintus mokestinius patikrinimus po prekių muitinio įforminimo dėl prekių klasifikavimo, muitų ir mokesčių tarifų taikymo teisingumo ir kitų muitinės deklaracijų duomenų taisymo pagal skyriui priskirtą kompetenciją, nustatyta tvarka įformina atliktų tikrinimų rezultatus;

5.3. nagrinėja asmenų prašymus dėl muitinės deklaracijų duomenų taisymo pagal skyriui priskirtą kompetenciją;

5.4. klasifikuoja importuotas (eksportuotas) prekes, nustatyta tvarka administruoja prekių mėginius (pavyzdžius) ir rengia prekių klasifikavimo aktus;

5.5. vykdo Europos Sąjungos užsienio prekybos apsaugos priemonių (antidempingo, kompensacinių) taikymo priežiūrą;

5.6. rengia atsakymus, išvadas ir teikia informaciją apie prekių klasifikavimą, muitų ir mokesčių tarifų taikymą suinteresuotoms valstybės institucijoms, asmenims ir kitiems teritorinės muitinės struktūriniams padaliniams;

5.7. rengia išvadas dėl sulaikytų (konfiskuotų) prekių klasifikavimo ir joms taikomų importo muitų ir mokesčių apskaičiavimo;

5.8. kaupia duomenis apie nustatytus pažeidimus, analizuoja, vertina ir nustato muitinės riziką, susijusią su prekių klasifikavimu, muitų ir mokesčių tarifų taikymu, nustatyta tvarka teikia informaciją kitiems struktūriniams padaliniams apie pastebėtą riziką, taiko kitus reikalingus veiksmus ir priemones rizikai sumažinti;

5.9. analizuoja skyriaus veiklos rezultatus prekių klasifikavimo, muitų ir mokesčių tarifų taikymo kontrolės srityje ir teikia ataskaitas skyriaus viršininkui, jo pavaduotojui dėl veiklos rezultatų gerinimo;

5.10. užtikrina į informacines sistemas suvedamų duomenų teisingumą;

5.11. vykdo ir kitus su Kauno teritorinės muitinės ar skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti statutinės įstaigos tikslai.

        

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis pareigūnas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus viršininkui.

_______________________________

 

 

Susipažinau

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

(data)