copyright

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Kauno teritorinės muitinės Tarifų ir muitinio įvertinimo kontrolės skyriaus vyresnysis inspektorius (statutinis valstybės tarnautojas). Pareigybių grupė - 11.

Galioja iki

2020-08-26

Muitinės departamentas  prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos skelbia atranką į Kauno teritorinės muitinės Tarifų ir muitinio įvertinimo kontrolės skyriaus  vyresniojo inspektoriaus  (statutinis valstybės tarnautojas)  pareigybę. Pareigybių grupė - 11.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 28 straipsnio 1 dalim ir 80 straipsniu, atrankoje gali dalyvauti tos pačios ar kitos statutinės įstaigos pareigūnai ir buvę pareigūnai, ministro nustatyta tvarka grąžinami į vidaus tarnybą.

Pagrindinės funkcijos: vyresniojo inspektoriaus pareigybė reikalinga nustatyti prekių muitinę vertę ir kontroliuoti prekių muitinio įvertinimo teisingumą.. Vyresnysis inspektorius atlieka funkcijas specialiojoje – prekių muitinės vertės, muitų ir mokesčių tarifų taikymo teisingumo kontrolės   – veiklos srityje.

Specialieji reikalavimai:

1. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos muitų teisės aktais, už kurių įgyvendinimą atsakinga muitinė, Lietuvos Respublikos muitinės įstatymu, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutu, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais muitinės veiklą pagal šiai pareigybei priskirtą veiklos sritį, gebėti jas taikyti praktiškai.

2. Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą kvalifikaciją.

3. Mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu.

4. Atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų sveikatos būklės tikrinimų sąvado III skilties reikalavimus.

5. Atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo tvarkoje nustatytus reikalavimus III-jo lygio pareigūnų grupei.

Pretendentai privalo pateikti:

1. Rašytinį prašymą leisti dalyvauti atrankoje, kuriame nurodomas pretendento vardas, pavardė, nekarinis pareigūno laipsnis, einamos pareigos ir elektroninio pašto adresas.

2. Asmens tapatybę ir pilietybę bei išsilavinimą patvirtinančius dokumentus.

3. Gyvenimo aprašymą.

4. Kitus dokumentus, būtinus patikrinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiems reikalavimams:

4.1. dokumentus, patvirtinančius atitiktį sveikatos būklės ir fizinio pasirengimo reikalavimams (žr. pareigybės aprašymo 4.4 ir 4.5 papunkčius).

4.2 asmens privačių interesų deklaracijos kopiją.

Jeigu atrankoje dalyvauja atranką organizuojančios įstaigos pareigūnas, 2–4 punktuose nurodytų dokumentų jis gali nepateikti, nurodydamas prašyme, kad šių dokumentų kopijos yra jo tarnybos byloje.

 

Dokumentai priimami iki 2020 m.  rugpjūčio 26  d. adresu: Kauno teritorinė muitinė, Jovarų g. 3, Kaunas (3-26 kab.). Telefonas pasiteirauti: (8 37) 30 42 31; el. pašto adresas: jolanta.kibeikiene@nbfcentras.lt. Pretendentai dokumentus gali pateikti asmeniškai, registruotu paštu arba nurodytu elektroniniu paštu.

 Papildoma informacija

 

 Atranka vykdoma žodžiu vadovaujantis Atrankos į laisvas vidaus tarnybos sistemos pareigūno pareigas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 1V-142 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 1V-55 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo“ pakeitimo“ ir  Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr.IV-321 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymo Nr.1V-55 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo pakeitimo“.

 

PATVIRTINTA

Muitinės departamento prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

generalinio direktoriaus

2019 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. 1B-282

 

 

 

KAUNO TERITORINĖS MUITINĖS TARIFŲ IR MUITINIO ĮVERTINIMO KONTROLĖS SKYRIAUS VYRESNIOJO INSPEKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Kauno teritorinės muitinės Tarifų ir muitinio įvertinimo kontrolės skyriaus (toliau – skyrius) vyresnysis inspektorius yra statutinis valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės grupė – 11.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

3. Šias pareigas einančio vyresniojo inspektoriaus pareigybė reikalinga nustatyti prekių muitinę vertę ir kontroliuoti prekių muitinio įvertinimo teisingumą. Vyresnysis inspektorius pareigas atlieka specialiojoje – prekių muitinės vertės, muitų ir mokesčių tarifų taikymo teisingumo kontrolės – veiklos srityje.

 

III SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

 

4. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą kvalifikaciją;

4.2. mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu;

4.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos muitų teisės aktais, už kurių įgyvendinimą atsakinga muitinė, Lietuvos Respublikos muitinės įstatymu, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutu, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais muitinės veiklą pagal šiai pareigybei priskirtą veiklos sritį, gebėti juos taikyti praktiškai;

4.4. atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų sveikatos būklės tikrinimų sąvado III-ios skilties reikalavimus;

4.5. atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnams nustatytus fizinio pasirengimo III-iojo lygio pareigūnų grupei keliamus reikalavimus.

 

IV SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

5.1. atlieka išleistų į laisvą apyvartą importuotų prekių muitinės vertės teisingumo tikrinimus, atsirenkant prekes tikrinimui pagal nustatytą riziką, ir apie pastebėtus pažeidimus ar neatitikimus nedelsdamas informuoja skyriaus viršininką (pavaduotoją);

5.2. atlieka mokestinius tyrimus ir supaprastintus mokestinius patikrinimus po prekių muitinio įforminimo dėl prekių muitinės vertės teisingumo ir kitų muitinės deklaracijų duomenų taisymo pagal skyriui priskirtą kompetenciją ir nustatyta tvarka įformina atliktų tikrinimų rezultatus;

5.3. nagrinėja asmenų prašymus dėl muitinės deklaracijų duomenų taisymo pagal skyriui priskirtą kompetenciją;

5.4. rengia išvadas dėl sulaikytų (konfiskuotų) prekių muitinio įvertinimo ir joms taikomų importo muitų ir mokesčių apskaičiavimo;

5.5. kaupia duomenis apie nustatytus pažeidimus, analizuoja, vertina ir nustato muitinės riziką, susijusią su prekių muitine verte, teikia informaciją nustatyta tvarka kitiems struktūriniams padaliniams apie pastebėtą ar nustatytą riziką ir taiko kitus reikalingus veiksmus bei priemones rizikos sumažinimui;

5.6. rengia atsakymus, išvadas ir teikia informaciją apie prekių muitinę vertę suinteresuotoms valstybės institucijoms, asmenims ir kitiems teritorinės muitinės struktūriniams padaliniams;

5.7. analizuoja skyriaus veiklos rezultatus prekių muitinės vertės kontrolės srityje ir teikia siūlymus skyriaus viršininkui, jo pavaduotojui dėl veiklos rezultatų gerinimo;

5.8. užtikrina į informacines sistemas suvedamų duomenų teisingumą;

5.9. teikia veiklos ataskaitas skyriaus viršininkui (pavaduotojui);

5.10. vykdo ir kitus su Kauno teritorinės muitinės ar skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti statutinės įstaigos tikslai.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis pareigūnas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus viršininkui.

 

 

 

Susipažinau

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

(data)