copyright

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Kauno teritorinės muitinės Ūkio subjektų patikrinimų skyriaus vyresnysis inspektorius (statutinis valstybės tarnautojas). Pareigybių grupė - 11.

Galioja iki

2020-08-26

Muitinės departamentas  prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos skelbia atranką į Kauno teritorinės muitinės Ūkio subjektų patikrinimų skyriaus  vyresniojo inspektoriaus  (statutinis valstybės tarnautojas)  pareigybę. Pareigybių grupė - 11.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 28 straipsnio 1 dalim ir 80 straipsniu, atrankoje gali dalyvauti tos pačios ar kitos statutinės įstaigos pareigūnai ir buvę pareigūnai, ministro nustatyta tvarka grąžinami į vidaus tarnybą.

Pagrindinės funkcijos: vyresniojo inspektoriaus pareigybė reikalinga Ūkio subjektų patikrinimų skyriaus nuostatuose priskirtiems uždaviniams ir funkcijoms vykdyti. Vyresnysis inspektorius atlieka funkcijas specialiojoje – asmenų ūkinės komercinės veiklos patikrinimų vykdymo   – veiklos srityje.

Specialieji reikalavimai:

1. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos muitų teisės aktais, Lietuvos Respublikos muitinės įstatymu, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutu, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais muitinės veiklą, viešąjį administravimą, buhalterinę apskaitą, ūkio subjektų veiklos patikrinimą.

2. Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą ekonomikos, apskaitos, finansų, verslo ir vadybos arba teisės krypties kvalifikaciją.

3. Mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu.

4. Būti susipažinęs su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai.

5. Atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų sveikatos būklės tikrinimų sąvado III skilties reikalavimus.

6. Atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo tvarkoje nustatytus reikalavimus III-jo lygio pareigūnų grupei.

Pretendentai privalo pateikti:

1. Rašytinį prašymą leisti dalyvauti atrankoje, kuriame nurodomas pretendento vardas, pavardė, nekarinis pareigūno laipsnis, einamos pareigos ir elektroninio pašto adresas.

2. Asmens tapatybę ir pilietybę bei išsilavinimą patvirtinančius dokumentus.

3. Gyvenimo aprašymą.

4. Kitus dokumentus, būtinus patikrinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiems reikalavimams:

4.1. dokumentus, patvirtinančius atitiktį sveikatos būklės ir fizinio pasirengimo reikalavimams (žr. pareigybės aprašymo 4.5 ir 4.6 papunkčius).

4.2 asmens privačių interesų deklaracijos kopiją.

Jeigu atrankoje dalyvauja atranką organizuojančios įstaigos pareigūnas, 2–4 punktuose nurodytų dokumentų jis gali nepateikti, nurodydamas prašyme, kad šių dokumentų kopijos yra jo tarnybos byloje.

 

Dokumentai priimami iki 2020 m.  rugpjūčio 26  d. adresu: Kauno teritorinė muitinė, Jovarų g. 3, Kaunas (3-26 kab.). Telefonas pasiteirauti: (8 37) 30 42 31; el. pašto adresas: jolanta.kibeikiene@nbfcentras.lt. Pretendentai dokumentus gali pateikti asmeniškai, registruotu paštu arba nurodytu elektroniniu paštu.

 Papildoma informacija

Atranka vykdoma žodžiu vadovaujantis Atrankos į laisvas vidaus tarnybos sistemos pareigūno pareigas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 1V-142 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 1V-55 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo“ pakeitimo“ ir  Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr.IV-321 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymo Nr.1V-55 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo pakeitimo“.

 

              PATVIRTINTA

              Muitinės departamento prie

               Lietuvos Respublikos

               finansų ministerijos

               generalinio direktoriaus

               2019 m. balandžio 10 d.

              įsakymu  Nr.1B-326

 

                                                                                                   

KAUNO TERITORINĖS MUITINĖS

 ŪKIO SUBJEKTŲ PATIKRINIMŲ SKYRIAUS VYRESNIOJO INPEKTORIAUS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1.  Kauno teritorinės muitinės Ūkio subjektų patikrinimų skyriaus vyresnysis inspektorius (toliau –vyresnysis inspektorius ) yra statutinis valstybės tarnautojas (toliau – pareigūnas).

2. Pareigybės grupė – 11.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

3. Vyresniojo inspektoriaus pareigybė reikalinga Ūkio subjektų patikrinimų skyriaus nuostatose priskirtiems uždaviniams ir funkcijoms vykdyti. Vyresnysis inspektorius pareigas atlieka specialiojoje – asmenų ūkinės komercinės veiklos patikrinimų vykdymo – veiklos srityje.

 

III SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

 

4. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos muitų teisės aktais, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutu, Lietuvos Respublikos muitinės įstatymu, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais muitinės veiklą, viešąjį administravimą, buhalterinę apskaitą, ūkio subjektų veiklos patikrinimą;

 4.2 turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą ekonomikos, apskaitos, finansų, verslo ir vadybos arba teisės krypties kvalifikaciją;

4.3. mokėti dirbti ,,MS Office“ programiniu paketu;

4.4. būti susipažinęs  su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai;

4.5. atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų sveikatos būklės tikrinimų sąvado III skilties reikalavimus;

4.6. atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo tvarkoje III-jo lygio pareigūnų grupei nustatytus reikalavimus.

                                                            IV SKYRIUS

                       ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

                     

5. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

5.1. atlieka atrinkto patikrinimui (tikrinamo) asmens rizikos įvertinimą ir teisės aktų nustatyta tvarka pildo klausimynus;

5.2. atlieka  mokestinius patikrinimus;

5.3. atlieka tikslinius muitinius patikrinimus;

5.4. atlieka asmenų, siekiančių gauti Įgaliotojo ekonominės veiklos vykdytojo statusą, atitikimo teisės aktų nustatytiems reikalavimams ir kriterijams įvertinimą;

5.5. atlieka asmenų, kuriems išduoti Įgaliotojo ekonominės veiklos vykdytojo (toliau – AEO) leidimai (sertifikatai), atitikimo teisės aktų nustatytiems reikalavimams ir kriterijams priežiūrą;

5.6. atlieka kartotinius asmenų, kuriems išduoti AEO leidimai (sertifikatai), atitikimo teisės aktų nustatytiems reikalavimams ir kriterijams įvertinimus;

5.7. įformina asmenų patikrinimų rezultatus, pildo ir tvarko kitus su atliktais patikrinimais susijusius dokumentus;

5.8. atlieka teisės aktų nustatytus veiksmus, susijusius su atliktų patikrinimų metu nustatytų pažeidimų, neatitikimų ar trūkumų šalinimu, rizikos valdymu;

5.9. analizuoja su atliktais patikrinimais susijusią informaciją, išaiškintus pažeidimus, atlieka likutinės rizikos įvertinimą, vykdo asmenų stebėseną ir teikia siūlymus pažeidimų prevencijos, muitinės kontrolės vykdymo ir tobulinimo srityse ar dėl naujų patikrinimų atlikimo;

5.10. rengia medžiagą asmenų skundų ir prašymų, susijusių su teritorinės muitinės atliktais patikrinimais, nagrinėjimui apeliacine tvarka  Muitinės departamentui;

5.11. konsultuoja asmenis ir teikia jiems informaciją skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais;

5.12. vykdo ir kitus su Kauno teritorinės muitinės ar Ūkio subjektų patikrinimų skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis pareigūnas tiesiogiai pavaldus Kauno teritorinės muitinės Ūkio subjektų patikrinimų skyriaus viršininkui.

 

______________________________

 

Susipažinau

 ________________

(parašas)

 

_________________

(vardas, pavardė)

 

_________________

(data)