BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Muitinės kriminalinės tarnybos Klaipėdos skyriaus vyresnysis tyrėjas (statutinis valstybės tarnautojas, vykdantis kriminalinę žvalgybą). Pareigybės grupė – 10.

Galioja iki

2020-09-21

SKELBIMAS

 

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Muitinės departamentas) skelbia konkursą į Muitinės kriminalinės tarnybos Klaipėdos skyriaus vyresniojo   tyrėjo  (statutinis valstybės tarnautojas, vykdantis kriminalinę žvalgybą)   pareigybę. Pareigybės grupė – 10.

Pagrindinės funkcijos: pareigybė reikalinga vykdyti kriminalinę žvalgybą, siekiant išaiškinti ir užkardyti muitų teisės aktų pažeidimus Lietuvos Respublikos teritorijoje. Klaipėdos skyriaus vyresnysis  tyrėjas   vykdo funkcijas  specialiojoje – muitų teisės aktų pažeidimų atskleidimo, tyrimo ir prevencijos  – veiklos srityje.

Specialieji reikalavimai:

1.Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą, iki 2009 metų įgytą aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą.

2. Būti gerai susipažinęs su teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, vidaus tarnybą, viešąjį administravimą, muitinės veiklą, baudžiamąją atsakomybę, baudžiamąjį procesą, administracinių nusižengimų  teiseną, kriminalinę žvalgybą, įslaptintos informacijos administravimą, asmens duomenų apsaugą.

3. Atitikti teisės aktų reikalavimus, būtinus išduodant leidimą susipažinti ir dirbti su Lietuvos Respublikos įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

4. Atitikti antrąjį  bendrojo fizinio pasirengimo reikalavimų lygį.

5. Sveikatos būklė turi atitikti Sveikatos būklės reikalavimų pareigūnams sąvado II skiltį.

6. Išmanyti teisės aktų projektų ir dokumentų rengimo taisykles, gebėti jas taikyti praktiškai.

7. Mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu.

Bendrieji reikalavimai:

1. Būti Lietuvos Respublikos pilietis ir mokėti lietuvių kalbą.

2. Būti sukakęs ne mažiau kaip 18 metų ir ne daugiau kaip 60 metų.

3. Būti nepriekaištingos reputacijos.

4. Būti lojalus Lietuvos valstybei.

5. Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą.

6. Būti tokios sveikatos būklės, kuri leistų eiti pareigas vidaus tarnybos sistemoje.

7. Būti tokio fizinio pasirengimo, kuris leistų eiti pareigas vidaus tarnybos sistemoje.

Pretendentai privalo pateikti:

1. Rašytinį prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame privalo būti nurodyta kontaktinė informacija kur gali būti siunčiama rašytinė informacija pretendentui.

2. Asmens tapatybę, pilietybę ir išsilavinimą patvirtinančius dokumentus.

3. Darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus, jeigu pareigybės aprašyme pretendentui nustatytas  reikalavimas turėti darbo patirties (stažo) tam tikroje srityje.

4.Gyvenimo aprašymą.

5. Užpildytą pretendento anketą (galima pildyti ir įstaigoje, kurioje priimami dokumentai).

6. Pretendento  privačių interesų deklaracijos kopiją.

7. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro centrinės medicinos ekspertizės komisijos išvadą ir dokumentus, kuriais patvirtinama pretendento atitiktis bendrojo fizinio pasirengimo  reikalavimams, jeigu pretendento sveikatos bei fizinio pasirengimo patikrinimai yra atlikti ne vėliau nei prieš 12 mėnesių iki konkurso dokumentų pateikimo termino pabaigos (žr. pareigybės aprašymo 4.4 ir 4.5 papunkčius).

 

Dokumentai priimami iki 2020 m. rugsėjo 21  d. adresu: Žalgirio g. 11A, Klaipėda, 115 kab. telefonas pasiteirauti +370 658 30894, el. pašto adresas  indre.valiuliene@nbfcentras.lt.    Pretendentai dokumentus gali pateikti asmeniškai, registruotu paštu arba nurodytu elektroniniu paštu.

 

Papildoma informacija

 

Pretendentai, prieš paskiriant juos į pareigas, turės nustatyta tvarka gauti leidimą dirbti ar susipažinti su atitinkamos kategorijos (slaptumo žyma) įslaptinta informacija.

 

Konkursas vykdomas vadovaujantis Konkursų į laisvas Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnų pareigas organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos finansų ministro 2019 m. vasario 25 d. įsakymu 1K-56 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo finansų ministro valdymo srityje“ (Lietuvos Respublikos finansų ministro 2019 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 1K-322 redakcija).

 

 Gebėjimų dirbti kriminalinės žvalgybos padaliniuose tikrinimą sudaro:

      1. kriminalinę žvalgybą reglamentuojančių ir su ja susijusių teisės aktų išmanymo testas

(Teisės aktų, kuriais remiantis sudaromi kriminalinę žvalgybą reglamentuojančių ir su ja susijusių teisės aktų išmanymo testo klausimai, sąrašas patvirtintas Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. 1B-736).

      2. gebėjimų dirbti kriminalinės žvalgybos padaliniuose patikrinimas, atliekant teorines ir praktines užduotis;

      3.  klausimyno, leidžiančio nustatyti pretendentų būdingus asmenybės bruožus ir dalykines savybes, pildymas.

 

Gebėjimų dirbti kriminalinės žvalgybos padaliniuose patikrinimas vykdomas Muitinės departamento generalinio direktoriaus nustatyta tvarka, reglamentuojančia atrankos į laisvas muitinės pareigūno, vykdančio kriminalinę žvalgybą, pareigas, organizavimą.

 

PATVIRTINTA

Muitinės departamento

prie Lietuvos Respublikos

finansų ministerijos

generalinio direktoriaus

2020 m.  sausio 17 d.

įsakymu Nr. 1B-33

 

MUITINĖS KRIMINALINĖS TARNYBOS KLAIPĖDOS SKYRIAUS

VYRESNIOJO TYRĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

 1. Muitinės kriminalinės tarnybos Klaipėdos skyriaus (toliau – Klaipėdos skyrius) vyresnysis tyrėjas yra statutinis valstybės tarnautojas.
 2. Pareigybės grupė – 10.

 

II SKYRIUS
PASKIRTIS

 

 1. Pareigybė reikalinga vykdyti kriminalinę žvalgybą, siekiant išaiškinti ir užkardyti muitų teisės aktų pažeidimus Lietuvos Respublikos teritorijoje. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo funkcijas specialiojoje muitų teisės aktų pažeidimų atskleidimo, tyrimo ir prevencijos veiklos srityje.

 

III SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

 

      4. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą, iki 2009 metų įgytą aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
 2. būti gerai susipažinęs su teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, vidaus tarnybą, viešąjį administravimą, muitinės veiklą, baudžiamąją atsakomybę, baudžiamąjį procesą, administracinių nusižengimų teiseną, kriminalinę žvalgybą, įslaptintos informacijos administravimą, asmens duomenų apsaugą;
 3. atitikti teisės aktų reikalavimus, būtinus gauti leidimui dirbti ar susipažinti su Lietuvos Respublikos įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“;
 4. atitikti antrąjį bendrojo fizinio pasirengimo reikalavimų lygį;
 5. sveikatos būklė turi atitikti Sveikatos būklės reikalavimų pareigūnams sąvado II skiltį;
 6. išmanyti teisės aktų projektų ir dokumentų rengimo taisykles, gebėti jas taikyti praktiškai;
 7. mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu.

 

IV SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

 

 1. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:
  1. taiko Kriminalinės žvalgybos įstatymo nustatytus kriminalinės žvalgybos informacijos rinkimo būdus siekiant išaiškinti muitų teisės aktų pažeidimus;
  2. asmeniškai dirba su slaptais bendradarbiais ir kitais informacijos šaltiniais;
  3. renka, kaupia, sistemina, analizuoja duomenis, gautus iš įvairių informacijos šaltinių, apie asmenis, galimai vykdančius muitų teisės aktų pažeidimus, jų nusikalstamą veiklą, metodus, kryptis, formas, asmenų ar grupių organizacinę struktūrą, tarpusavio santykius, organizatorius, vykdytojus ir kt.
  4. atlieka atskirus ikiteisminio tyrimo veiksmus;
  5. analizuoja ir tiria muitų teisės aktų pažeidimų padarymo tendencijas, šių tyrimų pagrindu teikia siūlymus Klaipėdos skyriaus viršininkui;
 2. bendradarbiauja su atitinkamomis kitų šalių muitinių tarnybomis, užsienio šalių institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis, Lietuvos Respublikos institucijomis, ūkio subjektais muitinės veiklą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų prevencijos ir tyrimo srityje;
 3. atlieka tyrimus pagal užsienio šalių teisėsaugos institucijų pateiktus teisinės pagalbos prašymus muitinės veiklą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų srityje;
 4. nagrinėja asmenų skundus ir pareiškimus, teikia išvadas dėl jų pagrįstumo, rengia atsakymų projektus;
 5. teikia informaciją sisteminiam rizikos tikrinimui, rizikos profiliams sudaryti;
 6. vykdo kitus su Muitinės kriminalinės tarnybos ar Klaipėdos skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Muitinės kriminalinės tarnybos strateginiai tikslai.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS

 

 1. Šias pareigas einantis pareigūnas tiesiogiai pavaldus Klaipėdos skyriaus viršininkui.

___________________

 

Susipažinau

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

(data)