copyright

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Uždarosios akcinės bendrovės "Ignitis grupė" nepriklausomų stebėtojų tarybos narių atranka

Galioja iki

2020-08-18

Lietuvos Respublikos finansų ministerija inicijuoja ir skelbia kandidatų atranką užimti uždarosios akcinės bendrovės „Ignitis grupė“, juridinio asmens kodas 301844044, buveinės adresas Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius, 2 (dviejų) nepriklausomų stebėtojų tarybos narių atranką.           

Interneto svetainės adresas:  https://ignitisgrupe.lt/

Bendrovės strategijos santrauka: https://ignitisgrupe.lt/lt/strategija

Valstybės lūkesčius bendovei rasite čia.

VšĮ „Stebėsenos ir prognozių agentūros“ informaciją apie atrankas rasite čia. 

Kandidatų į nepriklausomo UAB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos nario pareigas atranka vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2015 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. 631 „Dėl kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas)  nuostatomis.

Nario veiklos laikotarpis: nuo paskyrimo iki Lietuvos Respublikos finansų ministro 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. 1K-314 „Dėl „Lietuvos energija“, UAB, stebėtojų tarybos sudarymo“ paskirtos uždarosios akcinės bendrovės „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos (iki 2021 m. rugsėjo mėn.)

Stebėtojų tarybos narių skaičius ir jų delegavimas: Bendrovės stebėtojų tarybą sudaro 7 nariai, iš kurių penki stebėtojų tarybos nariai turi atitikti Apraše nustatytus kandidatų į valstybės valdomų įmonių kolegialaus organo narius nepriklausomumo kriterijus. Kitus du stebėtojų tarybos narius deleguoja Lietuvos Respublikos finansų ministerija.

Nepriklausomų stebėtojų tarybos narių atlygis: 75 eurų (neatskaičius mokesčių) atlygis už faktiškai sugaištą 1 valandą vykdant nepriklausomo Bendrovės stebėtojų tarybos nario pareigas, tačiau visais atvejais ne daugiau nei 1815 eurų (neatskaičius mokesčių) per kalendorinį mėnesį.

Susipažinti su kolegialaus organo nario veiklos sutarties projektu galite čia.

Kandidatų atranką į nepriklausomus UAB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos narius vykdys atrankos komisija. Atrankos būdas: pokalbis.

Informuojame kandidatus, kad vykdant atranką jų asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis UAB „Ignitis grupė“ Asmens duomenų tvarkymo tvarka, su kuria galite susipažinti čia..

Reikalavimai kandidatui, pretenduojančiam tapti nepriklausomu uždarosios akcinės bendrovės „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos nariu:

Bendrieji reikalavimai:

 • Aukštasis universitetinis ar jam prilygintas išsilavinimas;
 • neatimta ir neapribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ir atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;
 • per pastaruosius 5 metus kandidatas nėra atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo;
 • kandidatas nėra susijęs su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių einant kolegialaus organo nepriklausomo nario pareigas kiltų interesų konfliktas.

Specialieji reikalavimai tarptautinės plėtros srityje:

1. ne mažesnė kaip 5 metų vadovaujamo darbo tarptautinėje įmonėje, kurios metinės pajamos ir (ar) turtas yra ne mažiau kaip 1 mlrd. eurų, patirtis (įmonės vadovo, aukščiausio lygmens vadovo ar pan.);

2. tarptautinė verslo vystymo, globalios plėtros patirtis plečiant, įsigyjant, steigiant, įvedant verslo vienetus (padalinius) įvairiose pasaulio vietose;

3. patirtis išleidžiant į rinką klientams skirtus inovatyvius, naujus produktus, paslaugas ir jų tarptautinės plėtros patirtis;

4. darbo įmonės kolegialiuose priežiūros ir (ar) valdymo organuose patirtis;

5. patirtis taikant aplinkosaugos, socialinio atsakingumo ir įmonių valdysenos kriterijus (angl. Environmental, social and governance criteria);

6. darbo įmonėje, kuri įtraukta į vertybinių popierių biržos sąrašus ar kurią siekiama įtraukti į vertybinių popierių biržos sąrašus, ir bendradarbiavimo su investuotojais patirtis;

7. anglų kalbos pažengusio vartotojo (B2) lygiu mokėjimas.

Specialieji reikalavimai atsinaujinančios energetikos srityje:

1. ne mažesnė kaip 5 metų vadovaujamo darbo tarptautinėje energetikos įmonėje, kurios metinės pajamos ir (ar) turtas yra ne mažiau kaip 1 mlrd. eurų ir kuri veikia atsinaujinančių energijos išteklių srityje, patirtis (įmonės vadovo, aukščiausio lygmens vadovo ar pan.);

2. ne mažesnė kaip 5 metų darbo atsinaujinančių energijos išteklių pajėgumų plėtros srityje (įsigijimas, valdymas, parkų vystymas, eksploatacija ir priežiūra (angl. Operations and maintenance) patirtis vystant atsinaujinančių energijos išteklių pajėgumus įvairiose pasaulio vietose;

3. darbo įmonės kolegialiuose priežiūros ir (ar) valdymo organuose patirtis;

4. patirtis taikant aplinkosaugos, socialinio atsakingumo ir įmonių valdysenos kriterijus (angl. Environmental, social and governance criteria);

5. darbo įmonėje, kuri įtraukta į vertybinių popierių biržos sąrašus ar kurią siekiama įtraukti į vertybinių popierių biržos sąrašus, ir bendradarbiavimo su investuotojais patirtis;

6. anglų kalbos pažengusio vartotojo (B2) lygiu mokėjimas

Nepriklausomumo reikalavimai:

 • kandidatas turi nebūti tos įmonės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, atranką inicijuojančio subjekto ar jam pavaldaus juridinio asmens valstybės tarnautojas ar darbuotojas ir paskutinius vienerius metus turi būti nėjęs tokių pareigų;
 • kandidatas turi nebūti tos įmonės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, ar susijusio juridinio asmens vadovas ar darbuotojas ir paskutinius vienerius metus turi būti nėjęs tokių pareigų ir negavęs atlygio iš tos įmonės ar susijusio juridinio asmens, išskyrus atlygį už kolegialaus organo ar komiteto nario pareigas;
 • kandidatas neturi būti įmonės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, ar susijusio juridinio asmens dalyvis, šių juridinių asmenų dalyvių atstovas;
 • kandidatas neturi turėti reikšmingų verslo ryšių su ta įmone, į kurios kolegialų organą pretenduoja, ar su susijusiu juridiniu asmeniu nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių juridinio asmens dalyvis ar vadovas. Turinčiu reikšmingų verslo ryšių laikomas fizinis ar juridinis asmuo, kurio pajamos iš įmonės, jos dalyvio ar susijusio juridinio asmens per paskutinius 12 mėnesių yra didesnės nei 1000 eurų, išskyrus darbo užmokestį ar atlygį už kolegialaus organo ar komiteto nario pareigas;
 • kandidatas paskutinius dvejus metus turi nebūti audito įmonės, kuri atlieka ar atliko tos įmonės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, ar susijusio juridinio asmens auditą, partneriu, dalyviu, vadovu, kolegialaus organo nariu arba darbuotoju;
 • kandidatas turi nebūti tos įmonės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, kolegialaus organo nariu ilgiau kaip 10 metų. Šis laikotarpis apskaičiuojamas prie būsimo kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpio, kuriam kandidatas būtų skiriamas, pridedant praėjusius tos pačios įmonės kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpius, tarp kurių yra ne didesnis kaip vienerių metų laiko tarpas;
 • kandidatas turi nebūti daugiau nei trijų (įskaitant įmonę, į kurios kolegialų organą pretenduoja) to paties atranką inicijuojančio subjekto valdomų įmonių kolegialių organų nariu.

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatas:

1. Paraišką dalyvauti  atrankoje ir sąžiningumo deklaraciją;

2. Gyvenimo aprašymą (laisva forma);

3. Tapatybę patvirtinančio asmens dokumento kopiją;

4. Motyvacinį laišką atrankos komisijai (laisva forma);

5. Aukštąjį išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.

Atrankos komisijos ir (ar) atrankos agentūros (UAB J. Friisberg & Partners) atstovų prašymu gali būti prašoma pateikti papildomus dokumentus, patvirtinančius atitiktį nurodytiems bendriesiems, nepriklausomumo ir specialiesiems reikalavimams.

Dokumentų priėmimo terminas: iki 2020 m. rugpjūčio 18 d. (įskaitytinai).

Kandidatai dokumentus gali pateikti šiais būdais:

 • Asmeniškai. Pristatant dokumentų kopijas, reikia su savimi turėti dokumentų originalus.
 • Paštu (registruotu laišku arba per kurjerių tarnybą) ar elektroniniu paštu. Pridedamos dokumentų kopijos, o dokumentų originalus gali būti prašoma pateikti, jei kandidatas bus pripažintas atrankos laimėtoju. 
 • Kandidatuojant per UAB „Ignitis grupė“ valdomose įmonėse naudojamą atrankų sistemą. Pridedamos dokumentų kopijos, o dokumentų originalus gali būti prašoma pateikti, jei kandidatas bus pripažintas atrankos laimėtoju. 

Dokumentų pateikimo vieta:

UAB „Ignitis grupė“, adresas: Žvejų g. 4, LT-09310 Vilnius.

UAB J. Friisberg & Partners, adresas: Olimpiečių g. 1-44, LT-09200 Vilnius.

Atsakingi už atrankos dokumentų priėmimą, aptarnavimą, informacijos teikimą:

UAB „Ignitis grupė“ atsakingas asmuo už dokumentų priėmimą – Žmonių ir kultūros departamento Darbdavio įvaizdžio ir talentų pritraukimo vadovė Monika Statulevičienė, tel. +370 62411115, el.p. monika.statuleviciene@ignitis.lt. (pavaduojantis asmuo - Talentų pritraukimo partnerė Eglė Valančiūtė, tel. +370 69459435, el.p. egle.valanciute@ignitis.lt)

UAB Friisberg & Partners atsakingas asmuo už dokumentų priėmimą – vadovaujanti partnerė Nijolė Kelpšaitė, tel. +370 69943033, el.p. n.kelpsaite@friisberg.lt

Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos atsakingas asmuo, konsultuojantis atrankos atlikimo klausimais – Personalo valdymo skyriaus patarėja Eglė Tenenė, tel. 8 5 239 0177, el. p. egle.tenene@finmin.lt