BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Uždarosios akcinės bendrovės Valstybės investicijų valdymo agentūros nepriklausomų stebėtojų tarybos narių atranka

Galioja iki

2020-06-05

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS

VALSTYBĖS INVESTICIJŲ VALDYMO AGENTŪROS NEPRIKLAUSOMŲ STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIŲ ATRANKOS SKELBIMAS

Lietuvos Respublikos finansų ministerija skelbia atranką į uždarosios akcinės bendrovės Valstybės investicijų valdymo agentūros (toliau – Agentūra) nepriklausomų stebėtojų tarybos narių pareigas.  

Agentūros veiklos tikslas – finansuoti ir / arba skatinti tvarią plėtrą srityse, kuriose yra rinkos nepakankamumas įgyvendinant ir/ arba administruojant finansines ir kitokio pobūdžio paramos priemones, skirtas užtikrinti vidutinių ir didelių įmonių likvidumą ir jų galimybes gauti finansavimą.

Stebėtojų taryba – Agentūros stebėtojų taryba susideda iš 5 narių: trijų nepriklausomų narių ir dviejų Lietuvos Respublikos finansų ministro skirtų atstovų. Stebėtojų tarybos narių kadencija – ketveri metai.

 

Kandidatams keliami reikalavimai:

Bendrieji reikalavimai:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • būti nesusijęs su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių einant Agentūros nepriklausomo stebėtojų tarybos nario pareigas kiltų interesų konfliktas;
 • turi būti neatimta ar neapribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ar atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;
 • turi nebūti per pastaruosius 5 metus atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo.

Specialieji reikalavimai:

Kandidatui į finansų ir investicijų valdymo srities kompetenciją:

 • ne mažesnė kaip 5 metų darbo patirtis paskolų, rizikos kapitalo investicijų struktūrinimo ir vertinimo, fondų investicinių procesų valdymo ar sandorių struktūrinimo veiklos srities organizacijoje aukščiausio lygmens vadovų komandoje (eitos ne žemesnio negu antro organizacijos struktūros valdymo lygio pareigos).

Kandidatui į veiklos ir verslo rizikos valdymo srities kompetenciją:

 • ne mažesnė kaip 5 metų darbo organizacijoje, kurios balanse nurodyto turto vertė iš viso pastaruosius 2 metus buvo ne mažesnė kaip 10 mln. eurų arba valdomo turto vertė buvo ne mažesnė kaip 10 mln. eurų, patirtis paskolų, garantijų, rizikos kapitalo investicijų arba kitų finansinių priemonių portfelio rizikos vertinimo arba rizikos valdymo sistemos formavimo ir taikymo srityse;
 • ne mažesnė kaip 5 metų darbo patirtis akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės arba valstybės įmonės strateginio veiklos planavimo, vystymo ar pokyčių valdymo srityse.

Kandidatui į audito ar verslo vidaus kontrolės valdymo srities kompetenciją:

 • ne mažesnė kaip 5 metų darbo organizacijoje, kurios balanse nurodyto turto vertė iš viso pastaruosius 2 metus buvo ne mažesnė kaip 10 mln. eurų arba valdomo turto vertė buvo ne mažesnė kaip 10 mln. eurų, patirtis audito ar vidaus kontrolės sistemos formavimo ir taikymo srityse;
 • ne mažesnė kaip 5 metų darbo audito įmonėse ar investicijų valdymo bendrovėse arba organizacijose audito ir verslo vidaus kontrolės padaliniuose patirtis.

Nepriklausomumo reikalavimai:

Kandidatas į Agentūros nepriklausomus stebėtojų tarybos narius turi atitikti šiuos nepriklausomumo reikalavimus:

 • turi nebūti tos įmonės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, atranką inicijuojančio subjekto ar jam pavaldaus juridinio asmens valstybės tarnautojas ar darbuotojas ir paskutinius vienerius metus turi būti nėjęs tokių pareigų;
 • turi nebūti tos įmonės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, ar susijusio juridinio asmens vadovas ar darbuotojas ir paskutinius vienerius metus turi būti nėjęs tokių pareigų ir negavęs atlygio iš tos įmonės ar susijusio juridinio asmens, išskyrus atlygį už kolegialaus organo ar komiteto nario pareigas;
 • neturi būti įmonės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, ar susijusio juridinio asmens dalyvis, šių juridinių asmenų dalyvių atstovas;
 • neturi turėti reikšmingų verslo ryšių su ta įmone, į kurios kolegialų organą pretenduoja, ar su susijusiu juridiniu asmeniu nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių juridinio asmens dalyvis ar vadovas. Turinčiu reikšmingų verslo ryšių laikomas fizinis ar juridinis asmuo, kurio pajamos iš įmonės, jos dalyvio ar susijusio juridinio asmens per paskutinius 12 mėnesių yra didesnės nei 1000 eurų, išskyrus darbo užmokestį ar atlygį už kolegialaus organo ar komiteto nario pareigas;
 • paskutinius dvejus metus turi nebūti audito įmonės, kuri atlieka ar atliko tos įmonės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, ar susijusio juridinio asmens auditą, partneriu, dalyviu, vadovu, kolegialaus organo nariu arba darbuotoju;
 • turi nebūti tos įmonės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, kolegialaus organo nariu ilgiau kaip 10 metų. Šis laikotarpis apskaičiuojamas prie būsimo kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpio, kuriam kandidatas būtų skiriamas, pridedant praėjusius tos pačios įmonės kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpius, tarp kurių yra ne didesnis kaip vienerių metų laiko tarpas;
 • turi nebūti daugiau nei trijų (įskaitant įmonę, į kurios kolegialų organą pretenduoja) to paties atranką inicijuojančio subjekto valdomų įmonių kolegialių organų nariu.

Atrankos procedūros – atranką vykdys Lietuvos Respublikos finansų ministro sudaryta atrankos komisija; atrankos būdas – pokalbis žodžiu. Atranka vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro patvirtintu Kandidatų į uždarosios akcinės bendrovės Valstybės investicijų valdymo agentūros stebėtojų tarybos narius atrankos aprašu.

 

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatas:

* kandidatų gali būti prašoma pateikti kitus papildomus dokumentus, patvirtinančius atitiktį nurodytiems bendriesiems, specialiesiems ir nepriklausomumo reikalavimams. 

 

Dokumentų pateikimo būdai ir terminai:

Galimi kandidatavimo dokumentų pateikimo būdai:

 • Asmeniškai – Lietuvos Respublikos finansų ministerija, adresas: Lukiškių g. 2, LT-08240 Vilnius; 306 ir 308 kab.; darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val.;   
 • Elektroniniu paštu – [email protected] (nurodyti elektroninio laiško dalyką „Atranka į stebėtojų tarybos narius“).

Dokumentai teikiami iki 2020 m. birželio 5 d. (imtinai).

Atsakingas už atranką asmuo – Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Personalo valdymo skyriaus patarėja Eglė Tenenė, tel. 8 5 2390 177; el. paštas [email protected]