BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Viešųjų investicijų plėtros agentūros nepriklausomo stebėtojų tarybos nario atranka

Galioja iki

2022-02-07

 

 

 

 

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS VIEŠŲJŲ INVESTICIJŲ PLĖTROS AGENTŪROS STEBĖTOJŲ TARYBOS NEPRIKLAUSOMO NARIO ATRANKA

 

Lietuvos Respublikos finansų ministerija inicijuoja ir skelbia kandidatų atranką užimti Uždarosios akcinės bendrovės Viešųjų investicijų plėtros agentūros, bendrovės kodas 303039520, buveinės adresas Jogailos g. 2, LT-01103 Vilnius, nepriklausomų stebėtojų tarybos nario pareigas (1 narys).   

Interneto svetainės adresas: https://www.vipa.lt/

Bendrovės strategijos santrauka: https://www.vipa.lt/apie-vipa/veiklos-planai-ir-rezultatai/

Valstybės lūkesčiai bendrovei: https://www.vipa.lt/wp-content/uploads/2019/05/D%C4%97_rasto_VIPA_lukesciai.pdf

VšĮ „Valdymo koordinavimo centras“ informacija apie atrankas:  https://governance.lt/kolegialus-organai/#nariu-atrankos

 

Kandidatų į nepriklausomų UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūros stebėtojų tarybos narių pareigas atranka vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2015 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. 631 „Dėl kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas)  nuostatomis.

Nario veiklos laikotarpis:  iki veikiančios stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos.  

Stebėtojų tarybos narių skaičius ir jų delegavimas: Bendrovės stebėtojų tarybą sudaro 5 nariai, iš kurių trys nariai turi atitikti Apraše nustatytus kandidatų į valstybės valdomų įmonių kolegialaus organo narius nepriklausomumo kriterijus, vienas Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos atstovas ir vienas Lietuvos Respublikos finansų ministerijos valstybės tarnautojas.  

 

Kandidatų atranką į nepriklausomus UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūros stebėtojų tarybos narius vykdys atrankos komisija. Atrankos būdas: pokalbis.

 

Reikalavimai kandidatui, pretenduojančiam tapti nepriklausomu uždarosios akcinės bendrovės Viešųjų investicijų plėtros agentūros stebėtojų tarybos nariu:

 

Bendrieji reikalavimai:

 1. Aukštasis universitetinis ar jam prilygintas išsilavinimas;
 2. neatimta ir neapribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ir atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;
 3. per pastaruosius 5 metus kandidatas nėra atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo;
 4. kandidatas nėra susijęs su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių einant kolegialaus organo nepriklausomo nario pareigas kiltų interesų konfliktas.
   

Specialieji reikalavimai kandidatui į strateginio planavimo ir valdymo srities kompetenciją:

 

1. ne mažesnė kaip 5 metų vadovaujamo darbo (eitos ne žemesnio negu antro organizacijos struktūros valdymo lygio pareigos) patirtis organizacijos strateginio veiklos planavimo srityje;

2. organizacijos vystymo ir pokyčių įgyvendinimo ar valdymo patirtis;

3. korporatyvinio valdymo principų išmanymas;

4. anglų kalbos pažengusio vartotojo (B2) lygiu mokėjimas.

 

Papildomai bus vertinami šie kandidatų privalumai:

 

 • Darbo patirtis organizacijų kolegialiuose priežiūros ir/ar valdymo organuose;
 • Darbo patirtis tarptautinėje organizacijoje;
 • Darbo patirtis finansų sektoriaus organizacijoje.
   
  Nepriklausomumo reikalavimai:
 1. kandidatas turi nebūti tos įmonės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, atranką inicijuojančio subjekto ar jam pavaldaus juridinio asmens valstybės tarnautojas ar darbuotojas ir paskutinius vienerius metus turi būti nėjęs tokių pareigų;
 2. kandidatas turi nebūti tos įmonės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, ar susijusio juridinio asmens kolegialaus organo narys, vadovas ar darbuotojas ir paskutinius vienerius metus turi būti nėjęs tokių pareigų ir negavęs atlygio iš tos įmonės ar susijusio juridinio asmens, išskyrus atlygį už kolegialaus organo ar komiteto nario pareigas;
 3. kandidatas neturi būti įmonės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, ar susijusio juridinio asmens dalyvis, šių juridinių asmenų dalyvių atstovas;
 4. kandidatas turi nebūti tos įmonės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, ar susijusio juridinio asmens vadovo ar kolegialių organų narių artimas asmuo – sutuoktinis, sugyventinis, partneris, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka, taip pat jų tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės), seneliai, vaikaičiai ir jų sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai;
 5. kandidatas neturi turėti reikšmingų verslo ryšių su ta įmone, į kurios kolegialų organą pretenduoja, ar su susijusiu juridiniu asmeniu nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių juridinio asmens dalyvis ar vadovas. Turinčiu reikšmingų verslo ryšių laikomas fizinis ar juridinis asmuo, kurio pajamos iš įmonės, jos dalyvio ar susijusio juridinio asmens per paskutinius 12 mėnesių yra didesnės nei 1000 eurų, išskyrus darbo užmokestį ar atlygį už kolegialaus organo ar komiteto nario pareigas;
 6. kandidatas paskutinius dvejus metus turi nebūti audito įmonės, kuri atlieka ar atliko tos įmonės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, ar susijusio juridinio asmens auditą, partneriu, dalyviu, vadovu, kolegialaus organo nariu arba darbuotoju;
 7. kandidatas turi nebūti tos įmonės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, kolegialaus organo nariu ilgiau kaip 10 metų. Šis laikotarpis apskaičiuojamas prie būsimo kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpio, kuriam kandidatas būtų skiriamas, pridedant praėjusius tos pačios įmonės kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpius, tarp kurių yra ne didesnis kaip vienerių metų laiko tarpas;
 8. kandidatas turi nebūti daugiau nei keturių (įskaitant įmonę, į kurios kolegialų organą pretenduoja) valstybės ar savivaldybių valdomų įmonių kolegialių organų narys.
   

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatas:

1. Paraišką dalyvauti  atrankoje ir sąžiningumo deklaraciją (Priedas);

2. Gyvenimo aprašymą;

3. Tapatybę patvirtinančio asmens dokumento kopiją;

4. Motyvacinį laišką atrankos komisijai;

5. Aukštąjį išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;

6. Kitus reikalingus dokumentus ar jų kopijas, patvirtinančias atitiktį bendriesiems, nepriklausomumo  ir specialiesiems reikalavimams, nurodytiems šiame skelbime (pareigybės aprašymo, sprendimo, kito dokumento, kuriuo patvirtinama, kad kandidatas turi ne mažesnę kaip reikalaujama darbo patirtį; užsienio kalbos mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopiją ir kt.).

7. Sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo (Priedas).

 

Atrankos komisijos ir (ar) atrankos agentūros (UAB „Amber team“) atstovų prašymu gali būti prašoma pateikti papildomus dokumentus, patvirtinančius atitiktį nurodytiems bendriesiems, nepriklausomumo ir specialiesiems reikalavimams.

 

 Dokumentų priėmimo terminas: iki 2022 m. vasario 7 d. (įskaitytinai)

Kandidatai dokumentus gali pateikti šiais būdais:

 1. Asmeniškai. Pristatant dokumentų kopijas, reikia su savimi turėti dokumentų originalus.
 2. Paštu (registruotu laišku arba per kurjerių tarnybą) ar elektroniniu paštu. Pridedamos dokumentų kopijos, o dokumentų originalus gali būti prašoma pateikti, jei kandidatas bus pripažintas atrankos laimėtoju. 

Dokumentų pateikimo vieta:

UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra, adresas: Jogailos g. 2, 01103 Vilnius, el.p. info@vipa.lt

UAB „Amber team“, adresas: A. Vivulskio g. 7, 03162 Vilnius, el.p. personalas@amberstaff.com

 

              Atsakingi už atrankos dokumentų priėmimą, aptarnavimą, informacijos teikimą:

UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūros atsakingas asmuo už dokumentų priėmimą (iš anksto susitarus) – Organizacijos vystymo skyriaus specialistė Inga Pagojė, tel. 8 5 203 4977, el. p. inga.pagoje@vipa.lt

 

  UAB „Amber team” atsakingas asmuo už dokumentų priėmimą – direktorė Vaida Pociutė-Bortelienė, tel. 8 67117467, el.p. vaida@amberstaff.com

 

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atsakingas asmuo, konsultuojantis atrankos atlikimo klausimais – Personalo valdymo skyriaus patarėja Eglė Tenenė, tel. nr. 8 5 239 0177, el. p. egle.tenene@finmin.lt

 

Dokumentai priimami bei konsultacijos teikiamos įstaigų darbo laiku.