BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


 

 

 

Projekto tikslas – sudaryti sąlygas projekto apimtyje esantiems viešojo sektoriaus subjektams (VSS) tvarkyti finansinę apskaitą finansinei atskaitomybei ir finansinėms ataskaitoms rengti unifikuotai tinkamiausia informacine sistema – Finansų ministerijos valdomos Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemos (VBAMS) finansinės apskaitos bendruoju posistemiu (FABIS), leisiančia sumažinti VSS finansinės apskaitos informacinių sistemų įvairovę ir valstybės biudžeto lėšų poreikį jų valdymui bei priežiūrai ir padidinti VSS finansinės apskaitos procesų efektyvumą.

Projekto nauda – įgyvendinant Projektą finansinei apskaitai tvarkyti ir finansinėms ataskaitoms rengti unifikuotai tinkamiausia informacine sistema Projekto apimtyje esančių VSS vieningai būtų naudojama 2023 metų III ketvirtyje. Tai užtikrintų pilnavertį, efektyvų finansinės apskaitos funkcijų atlikimą (įskaitant ir centralizuotą finansinės apskaitos funkcijų numatyta apimtimi atlikimą Nacionaliniame bendrųjų funkcijų centre), kartu sukuriant prielaidas ateityje FABIS vieningai naudoti ir kitiems VSS — į Projekto apimtį nepatenkančioms valstybės ar savivaldybės įstaigoms.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2019 m. III ketv. – 2023 m. III ketv.

 

 

 

Projekto tikslas – sėkmingai įgyvendinta komunikacijos kampanija ir teigiamas visuomenės nuomonės pokytis.

Projekto nauda – įgyvendinus projektą bus padidėjusi dalis gyventojų, kurie teigia, kad Europos Sąjungos investicijos prisideda prie gyventojų gyvenimo kokybės gerinimo, padeda siekti teigiamų ekonominių ir socialinių pokyčių šalyje, kurie pritaria, kad Europos Sąjungos lėšas administruoja patyrę savo srities specialistai, ir kurie Europos Sąjungos lėšų administravimą vertina kaip skaidrų. Taip pat bus padidėjusi dalis projektų vykdytojų, kurie pritaria, kad institucijų profesionalumas, skaidrumas priimant sprendimus nuolat auga.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2019 m. IV ketv. – 2023 m. III ketv.

 

 

 

Projekto tikslas – sudaryti sąlygas racionaliam ir efektyviam valstybės piniginių išteklių valdymui. Įgyvendinus projektą bus sukurta teisinė aplinka, organizacinės (valdymo) bei metodinės priemonės vieningos iždo sąskaitos sistemos valdymo modeliui įgyvendinti ir mokėjimo infrastruktūros prieigos priemonių suteikimui ir sukurtos ir (ar) modernizuotos Finansų ministerijos turimos informacinių technologijų priemonės, įdiegiant sprendimą, pagal kurį valstybės iždas galėtų biudžetinėms įstaigoms, valstybės piniginių išteklių fondams (išskyrus Valstybinio socialinio draudimo fondą ir Privalomojo sveikatos draudimo fondą, kurie šiame etape nėra traukiami) ir fondų fondams suteikti infrastuktūros prieigos priemones, leidžiančias atlikti pagrindines operacijas Bendroje mokėjimų eurais erdvėje (SEPA).

Projekto nauda – įgyvendinus projektą, sumažės mokėjimo pavedimų įvykdymo sąnaudos, skolinimosi valstybės vardu poreikis (sutaupytos skolinimosi išlaidos), taip pat sumažės biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų darbo su mokėjimo pavedimais ir sąskaitų tvarkymu krūvis, biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų darbo laiko sąnaudos ir išlaidos, patiriamos integracijai su bankų IS palaikyti, be to, bus mažesnės darbo laiko sąnaudos dėl automatizuotų iždo apskaitos procesų ir šiuo metu naudojamų technologijų atnaujinimo.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2019 m. I ketv. – 2023 m. IV ketv.

Projekto tikslas – įdiegti administracines priemones savanoriško mokesčių mokėjimo skatinimo srityje.

Projekto nauda – įgyvendinus projektą, kokybiškos viešojo sektoriaus paslaugos ženkliai sumažins mokesčių mokėjimo sąnaudas, nes pajamos bus automatiškai fiksuojamos Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenų bazėse, kartu sudarant sąlygas efektyvesnei mokesčių sumokėjimo kontrolei.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2018 m. I ketv. – 2023 m. IV ketv.

Projekto tikslas – parinkti optimalų duomenų potencialo išnaudojimo nacionaliniu mastu modelį, priimti sprendimus dėl šio modelio įgyvendinimo ir nacionaliniu lygmeniu daryti kuo didesnį poveikį visoms šešėlinės ekonomikos apraiškoms, išnaudojant turimus duomenų analizės institucinius ir tarpinstitucinius pajėgumus.

Projekto nauda – įgyvendinus projektą, analitiniai duomenų ištekliai bus naudojami ne fragmentiškai, bet nacionaliniu mastu, bus patvirtintas pažangios duomenų analitikos panaudojimo šešėlinei ekonomikai mažinti nacionaliniu lygmeniu modelis.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2020 m. I ketv. – 2022 m. III ketv.

Projekto tikslas – turimais žmogiškaisiais resursais bei analitiniais įrankiais atlikti vertinimus dėl valstybės savivaldybėms galimų deleguoti funkcijų, dėl savivaldybių pajamų surinkimo, savarankiškų pajamų šaltinių ir dėl savivaldybių skolinimosi galimybių ir lankstumo didinimo, kuriais remiantis Vyriausybė galės priimti sprendimus dėl savivaldybių finansinio savarankiškumo didinimo formų ir apimčių.

Projekto nauda – duomenimis ir analitika paremti vertinimai yra būtini norint vykdyti įrodymais grįstą regionų ir savivaldybių finansų ir fiskalinės decentralizacijos politiką, kurios ašis – su valstybės tikslais, regioniniais prioritetais ir bendru valstybės skolinimosi tvarumu suderintas savivaldybių savarankiškumas renkant pajamas į biudžetą, vykdant ir finansuojant savo funkcijas, bei skolinantis ir investuojant. Remiantis duomenimis ir analitiniais įrankiais, bus atliktos analizės, kurių rezultatas bus pasiūlymų teikimas LRV dėl sistemos tobulinimo ir, priėmus geriausius sprendimus, bus rengiami teisės aktai ir jų įgyvendinimo metodikos.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2021 m. II ketv. – 2022 m. I ketv.

Projekto tikslas – didesnis verslo aplinkos skaidrumas, duomenų atsekamumas ir patikimumas, prisidedantys prie šešėlio ir PVM atotrūkio mažinimo.

Projekto nauda – įgyvendinus projektą apskaitos tvarkymo procesuose bus intensyviai naudojamasi didėjančiomis informacinių technologijų galimybėmis (viešojo sektoriaus subjektams bus teikiamos, registruojamos, apdorojamos ir tvarkomos elektroninės sąskaitos faktūros), užtikrinta efektyvi vertintojų profesinės savivaldos veikla (įsteigta visus vertintojus vienijanti profesinė organizacija), vertintojų profesinė priežiūra, geresnis nemokumo bylos dalyvių ir susijusių asmenų informuotumas, sukurtas skaitmeninis restruktūrizavimo vedlys smulkioms ir vidutinėms įmonėms (SVĮ) įveikiant finansinius sunkumus bei skaitmeninis įrankis vertintojams dėl standartų taikymo.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2021 m. II ketv. – 2024 m. I ketv.

Projekto tikslas – skatinti mokinių atsiskaitymą negrynaisiais pinigais bendrojo ugdymo įstaigose.

Tikslinė grupė: 1–12 klasių mokiniai ir atitinkamai visų pakopų mokyklos (pradinės, pagrindinės, progimnazijos, gimnazijos), kuriose jie mokosi.

Priemonės: 
a) šiuo metu išduoti popieriniai mokinių pažymėjimai bus pakeisti elektroniniais su juose integruota elektronine pinigine, taip sukuriant prielaidas mokyklų valgyklose, viešajame transporte, neformaliojo ugdymo užsiėmimuose atsiskaityti be grynųjų pinigų. 
b) bendrojo ugdymo įstaigose bus diegiama atsiskaitymams negrynaisiais pinigais pritaikyta infrastruktūra, taip tiesiogiai sumažinant grynųjų pinigų cirkuliavimą.

Projekto nauda – įgyvendinus projektą bus padidintas mokinių, turinčių elektroninius mokinio pažymėjimus su integruota elektronine pinigine, skaičius iki 215000, bendrojo ugdymo įstaigų su skyriais, kuriose sudaryta galimybė atsiskaityti negrynaisiais pinigais įdiegiant arba atnaujinant atsiskaitymo negrynaisiais pinigais infrastruktūrą, skaičius padidintas iki 670, taip pat padidės mokyklų valgyklų apyvartos dalis, už kurią atsiskaitoma negrynaisiais pinigais, bei mokinių, kurie bent kartą per savaitę mokyklose atsiskaito negrynaisiais pinigais, dalis.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2021 m. IV ketv. – 2023 m. IV ketv.

Projekto tikslas – iki 95 % padidinti viešajam sektoriui teikiamų e. sąskaitų kiekį, patobulinti sistemą, kad ji būtų patraukli ir stabili.

Projekto nauda – įgyvendinus projektą iki 95 proc. visų viešojo sektoriaus išrašomų ir gaunamų sąskaitų bus elektroninės, pagal sistemos naudotojų poreikį bus sukurtas funkcionalumas leidžiantis vartotojams prognozuoti e. sąskaitų srautus ir lengviau atlikti viešųjų pirkimų sutarčių kontrolę, su sistema vienu metu galės dirbti daugiau vartotojų, Valstybės institucijos galės keistis e. sąskaitomis su ES narių institucijomis ir verslo subjektais; nebereikės naudotis 2 skirtingai sąskaitų standartai; vartotojams bus pateikiama daugiau su sąskaita susijusios informacijos.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2021 m. II ketv. – 2023 m. II ketv.

Projekto tikslas – siekiant PVM atotrūkio mažinimo, įdiegti reikalingas organizacines ir technines priemones Valstybinėje mokesčių inspekcijoje ir Lietuvos Respublikos muitinėje.

Projekto nauda – įgyvendinus projektą, Valstybinėje mokesčių inspekcijoje bus sukurtas mokesčių mokėtojų rizikos profilis bei rizikos vertinimo sistema, leidžianti realiu laiku reaguoti į mokestinius pažeidimus bei taikyti prevencines priemone, o Lietuvos Respublikos muitinėje – modernizuota Muitinės rizikos valdymo sistema, papildant naujomis sąsajomis, algoritmais, prognozavimo priemonėmis ir dirbtinio intelekto technologijomis fiskalinei rizikai, kylančiai dėl prekių kontrabandos ir muitų teisės pažeidimų, vertinti ir valdyti. Taip pat modernizuota Valstybinės mokesčių inspekcijos  ir Lietuvos Respublikos muitinės darbuotojų kompetencijų ugdymo sistema.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2022 m. I ketv. – 2026 m. II ketv.

Projekto tikslas – automatizuoti strateginio valdymo procesus ir šių procesų duomenų, įskaitant stebėsenos rodiklius, tvarkymą ir sudaryti sąlygas strateginio valdymo sistemos dalyviams patogesniam, greitesniam ir skaidresniam pagrindinių strateginio valdymo procesų  įgyvendinimui, didesnei strateginio valdymo duomenų kokybei užtikrinti, efektyvesniam atsiskaitymui ir duomenų panaudojimui sprendimų priėmimui.

Projekto nauda – įgyvendinus projektą vienoje sistemoje bus automatizuoti svarbiausi strateginio valdymo procesai ir susijusių duomenų tvarkymas, taip atsisakant neefektyvaus ir laikui imlaus dokumentų, jų turinio derinimo, periodinių ataskaitų ir stebėsenos duomenų teikimo raštus ar kitomis priemonėmis, bus sukurtas efektyvesnis ir integruotas atsiskaitymas už planavimo dokumentų įgyvendinimą, bus atveriami ir viešinami strateginio valdymo sistemos duomenys visuomenei.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2020 m. IV ketv. – 2024 m. IV ketv.

Projekto tikslas – iki 2025–2027 metų biudžeto planavimo ciklo pradžios pasirengti ir pereiti prie vidutinės trukmės (3 metų) biudžeto planavimo ir valdymo sistemos, susietos su valstybės strateginiais tikslais, paremtos skaidriu ir objektyviu tęstinės veiklos lėšų planavimu.

Projekto nauda – padidėjęs tęstinių veiklos lėšų planavimo ir naudojimo efektyvumas (atlikus viešųjų išlaidų peržiūrą ir nustačius nepakankamai efektyviai planuojamas ar naudojamas  tęstinės veiklos lėšas, pavestos užduotys asignavimų valdytojams dėl efektyvesnio lėšų planavimo arba perskirstymo įgyvendintos rengiant 2024–2026 m. valstybės biudžeto projektą), patikimai, objektyviai ir pagrįstai suplanuojamos valstybės biudžeto tęstinės veiklos lėšos, patikimai ir tvariai suplanuotas 2025-2027 m. valstybės biudžetas, orientuotas į valstybės strateginių tikslų pasiekimą.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2022 m. I ketv. – 2024 m. II ketv.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-08-25