copyright

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Projekto tikslas – sukurti aiškią valstybės strateginio planavimo dokumentų sistemą, integruojančią valstybės, teritorinio (erdvinio) ir regioninio planavimo tikslus bei procesus ir naudojamą valstybės biudžetui formuoti.

Projekto nauda – įgyvendinus projektą bus optimizuota strateginio planavimo ir atsiskaitymo sistema, kuri padės supaprastinti strateginių valstybės tikslų įgyvendinimo stebėseną, o sustiprinta strateginių valstybės tikslų sąsaja su valstybės finansiniais ištekliais leis efektyviau paskirstyti valstybės biudžeto lėšas ir aiškiau parodyti, kam jos išleidžiamos.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2017 m. II ketv. – 2020 m. IV ketv.

Projekto tikslas – suformuoti ir pateikti Seimui tvirtinti vidutinės trukmės (pvz., 3 metų) laikotarpio valstybės biudžetą, orientuotą į siekiamus rezultatus.

Projekto nauda – įgyvendinus projektą bus tikslingiau paskirstomi viešieji finansai ir aiškiai nustatoma, kokie rezultatai už skirtas lėšas turi būti pasiekti, taip pat bus užtikrinamas finansavimo tvarumas. Tai prisidės prie viešųjų išlaidų panaudojimo efektyvumo ir viešojo sektoriaus veiklos skaidrumo didinimo.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2017 m. IV ketv. – 2020 m. IV ketv.

Projekto tikslas – iki 2020 m. perimti centralizuotai valdyti ne mažiau nei 100 proc. perimtino administracinės paskirties valstybės nekilnojamojo turto ir iki 10 proc. sumažinti šio turto valdymo ir priežiūros išlaidas, palyginti su šiuo metu patiriamomis administracinės paskirties valstybės nekilnojamojo turto valdymo ir priežiūros išlaidomis, bei nustatyti kitos paskirties valstybės nekilnojamojo turto, naudojamo sveikatos, socialinės apsaugos, švietimo ir sporto, kultūros, teisingumo ir visuomenės apsaugos srityse, valdymo gaires / kryptis.

Projekto nauda – įgyvendinus projektą bus:

visiškai centralizuotas administracinės paskirties valstybės nekilnojamojo turto valdymas, konsoliduota bendra administracinės paskirties nekilnojamojo turto valdymo ir priežiūros funkcija, kuri sudarys sąlygas optimizuoti šio turto valdymo išlaidas ir apimtis, kad valstybė turėtų jo tiek, kiek reikia valstybės funkcijoms atlikti.

nustatytos ilgalaikės kitos paskirties valstybės nekilnojamojo turto, naudojamo sveikatos, socialinės apsaugos, švietimo ir sporto, kultūros, teisingumo ir visuomenės apsaugos srityse, valdymo gairės ir parengtas jų įgyvendinimo planas.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2018 m. II ketv. – 2020 m. IV ketv.

Projekto tikslas – sudaryti sąlygas viešojo sektoriaus subjektams buhalterinę apskaitą tvarkyti efektyvia, funkcionalia, automatizuota bendra informacine sistema ir didinti centralizuotai tvarkomos buhalterinės apskaitos patikimumą ir kokybę.

Projekto nauda – įgyvendinus projektą, viešojo sektoriaus subjektų, kurių buhalterinės apskaitos funkcijas centralizuotai atlieka Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras, buhalterinė apskaita bus tvarkoma naudojant buhalterinei apskaitai tvarkyti ir finansinėms ataskaitoms rengti skirtą unifikuotą tinkamiausią informacinę sistemą.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2019 m. III ketv. – 2022 m. IV ketv.

Projekto tikslas – sukurti ir naudoti parametrizuotą visuomenės gyvenimo kokybės augimo modelį, kuris leistų numatyti prioritetinius ūkio sektorius ir jų finansavimo strategiją trumpuoju, vidutiniu ir ilguoju laikotarpiais, pageidaujamiems visuomenės gyvenimo kokybės parametrams pasiekti (nuo 2021 metų).

Projekto nauda – įgyvendinus projektą bus sukurta parametrizuoto visuomenės gyvenimo kokybės augimo modelio informacinių technologijų priemonė, periodiškai planuojamas (ex-ante) ir nustatomas (ex-post) valstybės intervencijų poveikis visuomenės gyvenimo kokybei.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2019 m. I ketv. – 2020 m. IV ketv.

Projekto tikslas – iki 2020 m. gruodžio 31 d. sukurti ir įdiegti priemones, kuriomis būtų užtikrinamas viešojo sektoriaus organizacijų darbuotojų įsitraukimo vidurkį (4,04 balo) atitinkantis Finansų ministerijos darbuotojų įsitraukimo lygis, formuoti Finansų ministerijos įvaizdį gerinančią darbuotojų įsitraukimo kultūrą.

Projekto nauda – įgyvendinus projektą bus užtikrintas viešojo sektoriaus organizacijų darbuotojų įsitraukimo vidurkį (4,04 balo) atitinkantis Finansų ministerijos darbuotojų įsitraukimo lygis, formuojama Finansų ministerijos įvaizdį gerinanti darbuotojų įsitraukimo kultūra.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2018 m. III ketv. – 2020 m. IV ketv.

Projekto tikslas – rodyti Europos Sąjungos investicijų skaidrumo svarbą visuose investicijų panaudojimo etapuose: lėšų administravimo, projektų vykdymo, visuomenės įsitraukimo.

Projekto nauda – įgyvendinus projektą bus padidėjusi dalis gyventojų, kurie teigia, kad Europos Sąjungos investicijos prisideda prie gyventojų gyvenimo kokybės gerinimo, padeda siekti teigiamų ekonominių ir socialinių pokyčių šalyje, ir kurie sutinka su tuo, kad Europos Sąjungos investicijos valdomos profesionaliai ir skaidriai.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2019 m. IV ketv. – 2021 m. IV ketv.

Projekto tikslas – sudaryti sąlygas racionaliam ir efektyviam valstybės piniginių išteklių valdymui. Įgyvendinus projektą bus sukurta teisinė aplinka, organizacinės (valdymo) bei metodinės priemonės vieningos iždo sąskaitos sistemos valdymo modeliui įgyvendinti ir mokėjimo infrastruktūros prieigos priemonių suteikimui ir sukurtos ir (ar) modernizuotos Finansų ministerijos turimos informacinių technologijų priemonės, įdiegiant sprendimą, pagal kurį valstybės iždas galėtų biudžetinėms įstaigoms, valstybės piniginių išteklių fondams (išskyrus Valstybinio socialinio draudimo fondą ir Privalomojo sveikatos draudimo fondą, kurie šiame etape nėra traukiami) ir fondų fondams suteikti infrastuktūros prieigos priemones, leidžiančias atlikti pagrindines operacijas Bendroje mokėjimų eurais erdvėje (SEPA).

Projekto nauda – įgyvendinus projektą, sumažės mokėjimo pavedimų įvykdymo sąnaudos, skolinimosi valstybės vardu poreikis (sutaupytos skolinimosi išlaidos), taip pat sumažės biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų darbo su mokėjimo pavedimais ir sąskaitų tvarkymu krūvis, biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų darbo laiko sąnaudos ir išlaidos, patiriamos integracijai su bankų IS palaikyti, be to, bus mažesnės darbo laiko sąnaudos dėl automatizuotų iždo apskaitos procesų ir šiuo metu naudojamų technologijų atnaujinimo.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2019 m. I ketv. – 2023 m. III ketv.

Projekto tikslas – įdiegti administracines priemones savanoriško mokesčių mokėjimo skatinimo srityje.

Projekto nauda – įgyvendinus projektą, kokybiškos viešojo sektoriaus paslaugos ženkliai sumažins mokesčių mokėjimo sąnaudas, nes pajamos bus automatiškai fiksuojamos Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenų bazėse, kartu sudarant sąlygas efektyvesnei mokesčių sumokėjimo kontrolei.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2018 m. I ketv. – 2021 m. IV ketv.

Projekto tikslas – parinkti optimalų duomenų potencialo išnaudojimo nacionaliniu mastu modelį, priimti sprendimus dėl šio modelio įgyvendinimo ir nacionaliniu lygmeniu daryti kuo didesnį poveikį visoms šešėlinės ekonomikos apraiškoms, išnaudojant turimus duomenų analizės institucinius ir tarpinstitucinius pajėgumus.

Projekto nauda – įgyvendinus projektą, analitiniai duomenų ištekliai bus naudojami ne fragmentiškai, bet nacionaliniu mastu, bus patvirtintas pažangios duomenų analitikos panaudojimo šešėlinei ekonomikai mažinti nacionaliniu lygmeniu modelis.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2020 m. I ketv. – 2021 m. III ketv.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-08-04