BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Buhalterinė apskaita

Buhalterinė apskaita – ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių, išreikštų pinigais, registravimo, grupavimo ir apibendrinimo sistema, skirta gauti informaciją ekonominiams sprendimams priimti ir (arba) finansinei atskaitomybei sudaryti.

Reglamentavimas ir taikymas

Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas nustato apskaitos organizavimą, apskaitos dokumentus ir registrus bei jų saugojimą, klaidų taisymą, atsakomybę už apskaitos organizavimą ir apskaitos dokumentų išsaugojimą. Šis įstatymas taikomas:

  1. ribotos ir neribotos civilinės atsakomybės juridiniams asmenims;
  2. išteklių ir mokesčių fondams, pensijų fondams, investicinių fondams;
  3. Lietuvos Respublikos investicijų įstatyme nurodytiems fondų fondams arba finansinėms priemonėms, kai fondų fondas nesteigiamas;
  4. ūkininkų ūkiams;
  5. gyventojams, kurie verčiasi individualia veikla (nuolatiniams Lietuvos gyventojams, kurie verčiasi individualia veikla, ir nenuolatiniams Lietuvos gyventojams, veikiantiems per nuolatinę bazę Lietuvos Respublikoje);
  6. užsienio juridinių asmenų filialams ir atstovybėms, esančioms Lietuvos Respublikoje.

Ūkininkų ūkių, gyventojų, kurie verčiasi individualia veikla, užsienio ūkio subjektų, pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos tvarką nustato Vyriausybė arba jos įgaliota institucija tiek, kiek  Buhalterinės apskaitos įstatymas nenustato kitaip.

Ūkio subjektai apskaitą tvarko taip, kad užtikrintų finansinių ataskaitų sudarymą pagal šiuos apskaitos standartus:

1) pagal tarptautinius apskaitos standartus – finansų maklerio įmonės, reguliuojamos rinkos operatorius, Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas, draudimo įmonės, perdraudimo įmonės, valdymo įmonės, veikiančios pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, Lietuvos Respublikos profesionaliesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo įmonių įstatymą ir Lietuvos Respublikos papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymą, kredito įstaigos, išskyrus kredito unijas;

2) pagal verslo apskaitos standartus arba tarptautinius apskaitos standartus – ribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys, savo veikla siekiantys pelno, išskyrus šio straipsnio 1 punkte nurodytus ūkio subjektus, investiciniai fondai, profesinių pensijų fondai, veikiantys pagal Lietuvos Respublikos profesinių pensijų kaupimo įstatymą, neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys, kai savo nuožiūra nusprendžia sudaryti finansines ataskaitas arba kai Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas įpareigoja jas sudaryti.

Ūkio subjektai, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, privalantys sudaryti konsoliduotąsias finansines ataskaitas, apskaitą tvarko taip, kad užtikrintų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų sudarymą pagal tarptautinius apskaitos standartus;

3) pagal verslo apskaitos standartus – pensijų fondai, veikiantys pagal Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatymą ir Lietuvos Respublikos papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymą, ir kredito unijos.

Verslo apskaitos standartus tvirtina finansų ministras. Verslo apskaitos standartų rengimo klausimais Finansų ministerijoje sudaromas kolegialus patariamasis organas – Verslo apskaitos standartų komitetas (Finansų ministro 2016 m. kovo 4 d. įsakymas Nr. 1K-76 "Dėl verslo apskaitos standartų komiteto sudarymo ir jo darbo reglamento patvirtinimo").

Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus tvirtina finansų ministras. Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų rengimo klausimais Finansų ministerijoje sudaromas kolegialus patariamasis organas – Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų komitetas (Finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 24 d. įsakymas Nr.1K-284 "Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų komiteto sudarymo ir jo darbo reglamento patvirtinimo)".

Viešojo sektoriaus subjektai buhalterinę apskaitą tvarko ir finansines ataskaitas rengia vadovaudamiesi Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu ir viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais.

Pelno nesiekiantys ribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys, kurie nepriskirti viešojo sektoriaus subjektams, buhalterinę apskaitą tvarko ir finansines ataskaitas rengia vadovaudamiesi Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo ir politinių kampanijų dalyvių neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo taisyklėmis, patvirtintomis finansų ministro 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. 1K-372.

Nuorodos:

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-03-30