BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Finansinių ataskaitų auditas

Finansinių ataskaitų auditas – nepriklausomas įmonės, įstaigos ar organizacijos finansinių ataskaitų arba konsoliduotųjų finansinių atskaitų patikrinimas ir išvados pateikimas, kurioje nurodoma, ar finansinės atsakaitos arba konsoliduotosios finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais tikrai ir teisingai parodo įmonės finansinę būklę, veiklos rezultatus ir pinigų srautus.

Audito tikslai – nustatyti, ar:

 1. finansinės ataskaitos visais reikšmingais atvejais tikrai ir teisingai parodo audituojamos įmonės finansinę būklę, veiklos rezultatus ir pinigų srautus pagal taikomus finansinės atskaitomybės reikalavimus;
 2. metiniame pranešime (konsoliduotajame metiniame pranešime) arba įmonės veiklos ataskaitoje (jeigu pagal teisės aktų reikalavimus jie rengiami) pateikti finansiniai duomenys atitinka metinių finansinių ataskaitų (metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų) duomenis.

Reglamentavimas ir taikymas

Finansinių ataskaitų auditą reglamentuoja Finansinių ataskaitų audito įstatymas ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 537/2014 dėl konkrečių viešojo intereso įmonių teisės aktų nustatyto audito reikalavimų, kuriuo panaikinamas Komisijos sprendimas 2005/909/EB. Atliekant 2009 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių finansinių ataskaitų auditą, auditoriai privalo vadovautis tarptautiniais audito standartais ir Buhalterių profesionalų etikos kodeksu.  Pagal  Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą, auditas privalomas:     

 • valstybės ir savivaldybės įmonėms;
 • viešojo intereso įmonėms;
 • akcinėms bendrovėms;
 • uždarosioms akcinėms bendrovėms, kuriose akcininkė yra valstybė ir (arba) savivaldybė;
 • uždarosioms akcinėms bendrovėms, kurių prekių (paslaugų) kainos reguliuojamos įstatymų nustatyta tvarka;
 • uždarosioms akcinėms bendrovėms, kooperatinėms bendrovėms (kooperatyvams), tikrosioms ūkinėms bendrijoms ir komanditinėms ūkinėms bendrijoms, kuriose visi tikrieji nariai yra akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės, jeigu jų ne mažiau kaip du rodikliai paskutinę finansinių metų dieną viršija šiuos dydžius: 
  • pardavimo grynosios pajamos per ataskaitinius finansinius metus – 3 500 000 eurų;
  • balanse nurodyto turto vertė – 1 800 000 eurų;
  • vidutinis metų sąrašinis darbuotojų skaičius per ataskaitinius finansinius metus – 50;
 • Konsoliduotąsias finansines ataskaitas sudarančiose įmonėse turi būti atliktas metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų auditas.

Įsigaliojus naujai Audito įstatymo redakcijai Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuo 2008 m. rugsėjo 1 d. vykdo funkciją - viešąją auditorių ir audito įmonių priežiūrą.

Nuorodos:

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-08-25