BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Naujienos

2022-03-31 Atmintinė dėl pelno siekiančių subjektų atskaitomybės

2021-01-27 Informacinis pranešimas dėl emitentų 2020 metų metinių finansinių ataskaitų rengimo ir skelbimo formato

2020-12-21 Dėl juridinių asmenų, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, 2020 metų metinės informcijos teikimo vienu elektroninio ataskaitų teikimo formatu

2020-04-10 Dėl COVID-19 paskelbto karantino poveikio finansinių ataskaitų, auditoriaus išvadų rengimui, tvirtinimui ir teikimui JAR

2018-12-17 Apskaitos supaprastinimo labai mažoms ir mažoms įmonėms galimybių apžvalga

2018-04-18 Finansų ministerijoje vykusios diskusijos dėl finansinių ataskaitų kokybės apibendrinimas

2018-03-26 Skelbiama 9-ojo verslo apskaitos standarto „Atsargos“ nauja redakcija

9-ojo verslo apskaitos standarto „Atsargos“ nauja redakcija parengta:

1. atsižvelgiant į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) rekomendaciją dėl verslo apskaitos standartų suderinimo su tarptautiniais apskaitos standartais, kad įmonių, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, pagal verslo apskaitos standartus ar tarptautinius apskaitos standartus sudaromose atskirose finansinėse ataskaitose pateikta informacija būtų palyginama;

2. siekiant atsargų apskaitos reglamentavimo tobulinimo ir didesnio standarto nuostatų aiškumo.

Pagrindiniai pakeitimai:

1. nustatyta, kad įmonėms, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, netaikoma standarto 38 punkto nuostata dėl galimybės pasirinkti LIFO atsargų įkainojimo būdą (EBPO rekomendacijos įgyvendinimas);

2. paaiškinta, kokios sąnaudos pripažįstamos, jei labai maža įmonė pasirenka rengti trumpą pelno (nuostolių) ataskaitą.

9-ojo verslo apskaitos standarto „Atsargos“ nauja redakcija skelbiama Teisės aktų registre.

9-ojo verslo apskaitos standarto pakeitimų suvestinę galima rasti čia.


2018 m. vasario 9 d. vyks Verslo apskaitos standartų komiteto posėdis.

Informaciją apie svarstomus klausimus galima rasti čia.
Stebėtojus prašome registruotis atsiunčiant savo vardą, pavardę ir kontaktinius duomenis el. paštu [email protected] iki vasario 7 d.


2018-01-02 Paskelbtas 9-ojo verslo apskaitos standarto „Atsargos“ projektas

Išvadoms gauti paskelbtas įsakymo „Dėl 9-ojo verslo apskaitos standarto „Atsargos“ patvirtinimo“ projektas (toliau – projektas). Projektas parengtas atsižvelgiant į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos rekomendaciją dėl verslo apskaitos standartų (toliau – VAS) suderinimo su tarptautiniais apskaitos standartais (toliau – TAS), taip pat siekiant atsargų apskaitos reglamentavimo tobulinimo ir didesnio standarto nuostatų aiškumo.
Palyginus su šiuo metu galiojančia 9-ojo verslo apskaitos standarto „Atsargos“ redakcija, projektu siūloma:
1. Nenumatyti galimybės pasirinkti LIFO ir kito standarte nepaminėto atsargų įkainojimo būdo. Atsižvelgiant į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos parengtos Lietuvos bendrovių valdymo apžvalgos projekte pateiktą rekomendaciją suderinti VAS su TAS, kad įmonių, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, pagal VAS ar TAS sudaromose atskirose finansinėse ataskaitose pateikta informacija būtų palyginama, siūloma nustatyti, kad visos įmonės galėtų pasirinkti taikyti FIFO, svertinio vidurkio arba konkrečių kainų būdą. Pastebėtina, kad LIFO būdo taikymo nenumato ir TAS. Tarptautinių apskaitos standartų valdybos nuomone, LIFO būdas neparodo tikro atsargų judėjimo ir tam tikrais atvejais gali iškreipti informaciją apie pelną (nuostolius).
2. Patikslinti standarto nuostatas, susijusias su sąnaudų pripažinimu. Kadangi įgyvendinus Apskaitos direktyvos 2013/34/ES nuostatas labai mažoms įmonėms atsirado galimybė pasirinkti rengti trumpą pelno (nuostolių) ataskaitą, siūloma tikslinti standarto nuostatas paaiškinant, kokios sąnaudos pripažįstamos, jei tokia ataskaita rengiama.
3. Patikslinti nuostatas dėl grynosios galimo realizavimo vertės. Siūloma vertinant, ar reikia nukainoti atsargas iki grynosios galimo realizavimo vertės, atsižvelgti į sumos reikšmingumą. Tokiu atveju atsargos būtų nukainojamos iki grynosios galimo realizavimo vertės, jei atsargų savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje būtų didesnė už jų grynąją galimo realizavimo vertę ir šis skirtumas būtų reikšmingas. Atitinkamai ankstesniais ataskaitiniais laikotarpiais atlikto nukainojimo suma būtų panaikinama, jei anksčiau nukainotų atsargų vertė reikšmingai padidėtų.
Projekto derinimo metu siekiama gauti kuo daugiau įžvalgų, pastebėjimų ir siūlymų, kurių laukiama iki 2018 m. sausio 19 d.
Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinės sistemos (TAIS) Projektų registravimo posistemėje https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/42f5ed40f05111e78f3dc265493430ae.


2017 m. lapkričio 17 d. vyks Verslo apskaitos standartų komiteto posėdis.

Informaciją apie svarstomus klausimus galima rasti čia.
Stebėtojus prašome registruotis atsiunčiant savo vardą, pavardę ir kontaktinius duomenis el. paštu [email protected] iki lapkričio 16 d.

 

2017-09-22 Skelbiama susitikimo su IASB ir EFRAG atstovais dėl diskusijų projekto Atskleidimų iniciatyva – Atskleidimų principai atmintinė

Finansų ministerija kartu su Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba  2017 m. rugsėjo 5 d. organizavo susitikimą su Tarptautinių apskaitos standartų valdybos (IASB) ir Europos finansinės atskaitomybės patariamosios grupės (EFRAG) atstovais dėl IASB parengto diskusijų projekto Atskleidimų iniciatyva – Atskleidimų principai, kuris yra pagrindinio IASB projekto Geresnė komunikacija finansinėse ataskaitose dalis.
Susitikimo atmintinę galima rasti čia.
Daugiau informacijos galima rasti čia.
 

2017-09-12 Europos Komisijos komunikatas  „Nefinansinių ataskaitų teikimo gairės“ (2017/C 215/01) (nefinansinės informacijos teikimo metodika)

2017 m. liepos 14 d. vyks Verslo apskaitos standartų komiteto posėdis.

Informaciją apie svarstomus klausimus galima rasti čia.
Stebėtojus prašome registruotis atsiunčiant savo vardą, pavardę ir kontaktinius duomenis el. paštu [email protected] iki liepos 13 d.


2017-06-06 Organizuojamas susitikimas su IASB ir EFRAG atstovais dėl IASB diskusijų projekto Atskleidimų iniciatyva – Atskleidimų principai

Finansų ministerija kartu su Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba (toliau – Tarnyba) organizuoja susitikimą su Tarptautinių apskaitos standartų valdybos (toliau – IASB) ir Europos finansinės atskaitomybės patariamosios grupės (toliau – EFRAG) atstovais dėl IASB parengto diskusijų projekto Atskleidimų iniciatyva – Atskleidimų principai (toliau – diskusijų projektas), kuris yra pagrindinio IASB projekto Geresnė komunikacija finansinėse ataskaitose dalis.
Diskusijų projekte keliami klausimai dėl atskleidžiamos informacijos pateikimo finansinėse ataskaitose ir siūlomi principai, kurie galėtų padėti įvertinti, ką, kaip ir kur atskleisti, siekiant tobulinti informacijos pateikimą finansinių ataskaitų vartotojams.
Susitikimo metu IASB atstovai pristatys pagrindinius diskusijų projekto klausimus:
1. Kokios priežastys sąlygoja su atskleidimais susijusias problemas?
2. Ar gali principai užtikrinti efektyvesnę komunikaciją?
3. Koks nuorodų į nefinansinėse ataskaitose atskleidžiamą informaciją vaidmuo?
4. Kaip užtikrinti apie apskaitos politiką atskleidžiamos informacijos tinkamumą?
5. Ar visų atskleidimų sujungimas į vieną standartą padės įmonėms efektyviau atskleisti informaciją?
6. Kokia reikšmingumo svarba sprendžiant, ką ir kaip atskleisti?
7. Kurie atskleidimai apie vertinimą tikrąja verte pasiteisino?
Susitikimo metu IASB atstovai pristatys diskusijų projektą, preliminarius sprendimus ir siūlymus, o EFRAG atstovai – EFRAG komentarų laiške pateiktą preliminarią nuomonę dėl diskusijų projekto, atkreipdami dėmesį į sritis, kurios kelia abejonių. Tikimasi, kad susitikimo dalyvių diskusijos metu išreikšta nuomonė dėl diskusijų projekte keliamų klausimų, pateiktos pastabos ir pasiūlymai padės tobulinti IASB projektą. Susitikimas vyks anglų kalba, į lietuvių kalbą verčiama nebus.
Susitikimas vyks 2017 m. rugsėjo 5 d. 13 val. Vilniuje (Ukmergės g. 222, Tarnybos 5 aukšto posėdžio salėje). Pageidaujančių dalyvauti susitikime maloniai prašome iki 2017 m. rugpjūčio 25 d. iš anksto užsiregistruoti el. paštu [email protected] nurodant dalyvausiančio asmens vardą, pavardę, pareigas, atstovaujamą instituciją, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą arba paspaudus šią nuorodą http://apklausos.avnt.lt/index.php/314293?lang=en.
Diskusijų projektą galima rasti čia.
Diskusijų projekto santrauką galima rasti čia.
Susitikimo darbotvarkę galima rasti čia.


2017-05-26 Finansinių ataskaitų problematikos analizės apžvalga

2017 m. balandžio 18 d. vyks Verslo apskaitos standartų komiteto posėdis.

Informaciją apie svarstomus klausimus galima rasti čia.
Stebėtojus prašome registruotis atsiunčiant savo vardą, pavardę ir kontaktinius duomenis el. paštu [email protected] iki balandžio 13 d.
 

2017-03-28 Finansinę atskaitomybę reglamentuojančių įstatymų aktualijos

2016-12-08 Finansinių ataskaitų rinkinio sudėtis, metinio pranešimo rengimas, atsižvelgiant į įmonės kategoriją

2016 m. lapkričio 10 d. vyks Verslo apskaitos standartų komiteto posėdis.

Verslo apskaitos standartų komiteto posėdyje bus svarstomas 17-ojo VAS „Biologinis turtas“ metodinių rekomendacijų pakeitimo projektas ir 17-ojo VAS „Žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas“ naujos redakcijos diskusijų projektas.
Daugiau informacijos apie svarstomus klausimus galima rasti čia.
Stebėtojus prašome registruotis atsiunčiant savo vardą, pavardę ir kontaktinius duomenis el. paštu  [email protected] iki lapkričio 9 d.

2016 m. spalio 25 d. vyks Verslo apskaitos standartų komiteto posėdis.

Verslo apskaitos standartų komiteto posėdyje bus svarstomi 6-ojo VAS „Aiškinamasis raštas“ ir 17-ojo VAS „Biologinis turtas“ metodinių rekomendacijų pakeitimo projektai, 17-ojo VAS „Žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas“ naujos redakcijos diskusijų projektas.
Daugiau informacijos apie svarstomus klausimus galima rasti čia.
Stebėtojus prašome registruotis atsiunčiant savo vardą, pavardę ir kontaktinius duomenis el. paštu  [email protected] iki spalio 21 d.

 

2016 m. rugpjūčio 30 d. vyks Verslo apskaitos standartų komiteto posėdis.

Verslo apskaitos standartų komiteto posėdyje bus svarstomi 17-ojo VAS „Biologinis turtas“, 26-ojo VAS „Išvestinės finansinės priemonės“ ir 6-ojo VAS „Aiškinamasis raštas“ metodinių rekomendacijų pakeitimų projektai.
Daugiau informacijos apie svarstomus klausimus galima rasti čia.

Stebėtojus prašome registruotis atsiunčiant savo vardą, pavardę ir kontaktinius duomenis el. paštu [email protected] iki rugpjūčio 26 d.

 

Informuojame, kad 2015 m. spalio 28 d. Europos Komisijos (toliau – Komisija) paskelbtoje Bendrosios vidaus rinkos strategijoje numatyta, jog Komisija pradės vykdyti teisėkūros iniciatyvą, kuria bus sukurtas paslaugų teikėjo pasas, kad būtų užtikrintas didesnis teisinis tikrumas paslaugų teikėjams, siekiantiems plėsti veiklą kitose ES rinkose.

Komisija šiuo metu paskelbė viešas konsultacijas ir šiam tikslui parengė ir išplatino klausimyną. Klausimyne keliami klausimai, susiję su reglamentavimo kliūčių teikiant verslo paslaugas ir statybos paslaugas šalinimu bei klausimai, susiję su verslo ir statybos paslaugų teikėjų draudimu. Verslo paslaugų sektorius šių konsultacijų kontekste apima, pvz., apskaitos, architektūros, inžinerijos paslaugas.

Klausimynas suskirstytas į skirtingas ir tarpusavyje tiesiogiai nesusijusias dalis. Respondentai gali pasirinkti vieną, keletą arba visas dalis ir atsakyti į pateiktus klausimus atsižvelgdami į savo interesus ir patirtį. B.1 ir B.9 dalis yra bendro pobūdžio, B.2, B.4–B.6 dalys greičiausiai bus aktualios verslo ir statybos paslaugų teikėjams, o B.3 ir B.5 dalys – šiuose sektoriuose teikiamų paslaugų gavėjams. B.7 dalis yra aktuali paslaugų draudikams. B.8 dalis yra aktuali nacionalinėms institucijoms, veikiančioms paslaugų sferoje.

Klausimyną gali pildyti ir asociacijos, ir kiekviena įmonė atskirai. Klausimyną turėtų pildyti įmonės, kurios teikia apskaitos paslaugas ne Lietuvoje, o kokioje nors kitoje Europos Sąjungos valstybėje ir susiduria su tam tikromis kliūtis, pvz., kita valstybė narė reikalauja, kad apskaitos pasaugas teiktų tik konkrečią teisinę formą turinti įmonė, ar, kad vadovai turėtų tam tikrą kvalifikaciją. Taip pat klausimyne galima nurodyti ir kitas kliūtis, jeigu su jomis susiduriama, tačiau jos nenurodytos klausimyne.

Klausimyną galima pildyti iki 2016 m. liepos 26 d. Jį galite rasti šiuo adresu: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/cb778ea5-ace9-4b16-bcf2-472298bdb0ed?drafid=9b3f2ec5-cc45-42ae-b6fd-e7682776d9a5&surveylanguage=LT.  

Maloniai prašytume užpildžius klausimyną kopiją pateikti Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai (el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos finansų ministerijai (el. paštu [email protected]).
 

2016 m. gegužės 31 d. vyks Verslo apskaitos standartų komiteto posėdis.
Verslo apskaitos standartų komiteto posėdyje bus svartomi 32-ojo VAS „Tikrosios vertės nustatymas“, 3-iojo VAS „Pelno (nuostolių) ataskaita“, 20-ojo VAS „Nuoma, lizingas (finansinė nuoma) ir panauda“, 25-ojo VAS „Statybos ir kitos ilgalaikės sutartys“, 26-ojo VAS „Išvestinės finansinės priemonės“, 27-ojo VAS „Viešojo ir privataus sektorių partnerystės sutartys“, 18-ojo VAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ metodinių rekomendacijų pakeitimų projektai.
Daugiau informacijos apie svarstomus klausimus galima rasti čia.

Stebėtojus prašome registruotis atsiunčiant savo vardą, pavardę ir kontaktinius duomenis el. paštu [email protected] iki gegužės 27 d.

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-08-01