NUO KADA IR KURIOS ĮMONĖS TURI RENGTI SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS ATASKAITĄ?

Įmonių finansinės atskaitomybės įstatyme nustatyti socialinės atsakomybės ataskaitos rengimo ir skelbimo reikalavimai taikomi rengiant 2017 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių įmonės metinius pranešimus.

Didelės viešojo intereso įmonės, kurių vidutinis metinis darbuotojų skaičius per ataskaitinius finansinius metus viršija 500, į metinį pranešimą įtraukia socialinės atsakomybės ataskaitą.

Jei įmonė į visus tris klausimus atsako „TAIP“, vadinasi, ji privalo rengti socialinės atsakomybės ataskaitą:

Kokios įmonės yra laikomos viešojo intereso įmonėmis nustato Finansinių ataskaitų audito įstatymo 2 straipsnio 32 dalis, nuoroda į įstatymą: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9845F775C518/qqJknNcnRO.

SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS ATASKAITOS TURINYS

Socialinės atsakomybės ataskaitoje pateikiama su:

 • aplinkosaugos,
 • socialiniais ir personalo,
 • žmogaus teisių užtikrinimo,
 • kovos su korupcija ir
 • kyšininkavimo klausimais susijusi informacija.

Ši informacija turi būti teikiama tokios apimties, kiek būtina įmonės plėtrai, veiklos rezultatams, būklei ir jos veiklos poveikiui suprasti ir turi apimti:

 • trumpą įmonės verslo modelio aprašymą;
 • įmonės politikos, kurios laikomasi dėl nurodytų klausimų, įskaitant atliktą šios politikos įgyvendinimo kontrolę, aprašymą, rezultatus;
 • informaciją apie pagrindinę riziką nurodytais klausimais, susijusią su įmonės vykdoma veikla, kiek tai susiję su įmonės verslo santykiais, produktais ar paslaugomis, dėl kurių gali kilti neigiamų padarinių, ir informaciją, kaip įmonė tą riziką valdo;
 • nefinansinius pagrindinius įmonės veiklos rezultatų rodiklius, susijusius su konkrečia veikla.

IŠIMTYS DĖL SOCIALINĖS ATASKAITOS RENGIMO

Įmonė socialinės atsakomybės ataskaitoje gali neatskleisti informacijos apie būsimą plėtrą arba su vykstančiomis derybomis susijusių klausimų:

 • jei tokios informacijos atskleidimas pakenktų komercinei įmonės padėčiai, o jos neatskleidimas netrukdytų teisingai suprasti įmonės plėtros, veiklos rezultatų, būklės ir jos veiklos poveikio.

Įmonė, kuri yra patronuojamoji įmonė, atleidžiama nuo prievolės parengti socialinės atsakomybės ataskaitą,

 • jeigu jos ir jos patronuojamųjų įmonių informacija yra įtraukta į vadovaujantis Įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymu arba kitos VN teisės aktais rengiamą patronuojančiosios įmonės konsoliduotąjį metinį pranešimą arba atskirą ataskaitą, kurioje pateikiama konsoliduotojoje socialinės atsakomybės ataskaitoje reikalaujama pateikti informacija.

Tokiais atvejais metiniame pranešime turi būti nurodyta, kad patronuojamosios įmonės informacija įtraukta į patronuojančiosios įmonės konsoliduotąjį metinį pranešimą arba atskirą konsoliduotąją socialinės atsakomybės ataskaitą.

SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS ATASKAITAI TAIKOMOS SISTEMOS IR METODIKOS

Įmonė, pateikdama socialinės atsakomybės ataskaitoje nurodytą pateikti informaciją, gali vadovautis šios informacijos atskleidimo reikalavimus nustatančiomis Europos Sąjungos ar tarptautinėmis sistemomis ar metodikomis.

Socialinės atsakomybės ataskaitoje nurodoma, kokiomis  sistemomis ar metodikomis vadovautasi.

Europos Komisija parengė komunikatą „Nefinansinių ataskaitų teikimo gairės“ (2017/C 215/01) (nefinansinės informacijos teikimo metodika), kurio tikslas – padėti bendrovėms atskleisti aukštos kokybės, svarbią, naudingą, nuoseklią ir lengviau palyginamą nefinansinę (susijusią su aplinkos, socialiniais ir valdymo reikalais) informaciją siekiant skatinti lankstų ir tvarų augimą bei užimtumą ir užtikrinti skaidrumą suinteresuotosioms šalims. Komisijos parengtos gairės yra rekomendacinio pobūdžio ir nėra privalomos.

Ką galima rasti gairėse?

 • Principus, kuriais remiantis turėtų būti vadovaujamasi atskleidžiant informaciją:
 1. reikšmingos informacijos atskleidimas;
 2. teisinga, subalansuota ir suprantama informacija;
 3. išsami, tačiau glausta informacija;
 4. strateginė ir orientuota į ateitį informacija;
 5. orientuota į suinteresuotąsias šalis (investuotojai, darbuotojai, vartotojai, tiekėjai, klientai, vietos bendruomenės, valdžios institucijos, pažeidžiamų asmenų grupės, socialiniai partneriai ir pilietinė visuomenė) informacija;
 6. nuosekli ir darni informacija.
 • Turinį (verslo modelis; politika ir išsamus patikrinimas; rezultatas; pagrindinė rizika ir jos valdymas; pagrindiniai veiklos rezultatų rodikliai; teminiai aspektai);

Gairėse taip pat pateikiami ir praktiniai šių principų taikymo pavyzdžiai ir pagrindiniai veiklos rezultatų rodikliai;

 • Ataskaitų teikimo sistemas (nurodytos aukščiau);
 • Valdybos narių įvairovės atskleidimą – Bendrovių valdymo ataskaitoje reikalaujamos pateikti informacijos apie įvairovės politiką atskleidimo paaiškinimą.

Nuoroda į gaires: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0705(01)&from=EN.

SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS FORMATAS

Socialinė atsakomybės ataskaita yra metinio pranešimo dalis. Įmonė gali pasirinkti neįtraukti socialinės atsakomybės ataskaitos į metinį pranešimą, jeigu atskira socialinės atsakomybės ataskaita praėjus ne ilgesniam kaip trijų mėnesių laikotarpiui po paskutinės finansinių metų dienos skelbiama viešai įmonės interneto svetainėje, o metiniame pranešime pateikiama nuorodą į ją.

AUDITORIAUS AR AUDITO ĮMONĖS VEIKSMAI

Auditorius ar audito įmonė patikrina, ar buvo pateikta socialinės atsakomybės ataskaita arba atskira socialinės atsakomybės ataskaita, ir tai nurodo auditoriaus išvadoje.

KAS TURI RENGTI KONSOLIDUOTĄJĄ SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS ATASKAITĄ?

Įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatyme nustatyti konsoliduotosios socialinės atsakomybės ataskaitos rengimo ir skelbimo reikalavimai taikomi rengiant 2017 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių įmonės konsoliduotuosius metinius pranešimus.

Viešojo intereso įmonės, kurios yra didelės įmonių grupės, kurios vidutinis metinis darbuotojų skaičius viršija 500, patronuojančiosios įmonės į konsoliduotąjį metinį pranešimą įtraukia konsoliduotąją socialinės atsakomybės ataskaitą.

Atnaujinimo data: 2023-11-12