BDAR
Close

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Naujausia informacija

2023-09-21

Informuojame, kad 2023 m. reorganizuotų, likviduotų ir VSS teisinį statusą praradusių subjektų duomenų pateikimui VSAKIS yra atidaryta tarpusavio operacijų derinimo sritis tarpiniame laikotarpyje (2023.01).

Remiantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 1K-152 patvirtintu Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo tvarkos aprašu ir metodika ir siekiant parengti konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius, reorganizuotų, likviduotų ir VSS teisinį statusą praradusių subjektų informacija turi būti teikiama į VSAKIS tarpiniame laikotarpyje.

SVARBU!
Atkreipiame dėmesį, kad teikiant duomenis už 2023 m. keičiasi derinimo tvarka grupėse:
E05 – Nematerialiojo, ilgalaikio materialiojo, biologinio turto, atsargų neatlygintinas gavimas/perdavimas;
E06 – Nematerialiojo, ilgalaikio materialiojo, biologinio turto, atsargų pardavimas/pirkimas.

Derinant šiose grupėse iš karto reikia nurodyti turto grupę.

Pavyzdžiai:
1.     Neatlygintinai perdavus transporto priemonę, jos perduota įsigijimo savikaina derinama:
Grupėje E05-120-1 - Ilgalaikio materialiojo turto neatlygintinas perdavimas / įsigijimo savikaina,
eilutėje FF100401M6_F30 - TRANSPORTO PRIEMONĖS: per ataskaitinį laikotarpį kitam VSS neatlygintinai perduota įsigijimo savikaina (-).

Šį turtą gavęs subjektas derina:
Grupėje E05-220-1 - Ilgalaikio materialiojo turto neatlygintinas gavimas / įsigijimo savikaina,
eilutėje FF100401M6_F23 - TRANSPORTO PRIEMONĖS: per ataskaitinį laikotarpį iš kito VSS neatlygintinai gauta įsigijimo savikaina (+).

2.    Subjektas, pardavęs atsargas, skirtas parduoti, derina:
Grupėje E06-140 - Atsargų pardavimas (metinė gr.),
eilutėje FF100901A142_X01 - ATSARGOS, SKIRTOS PARDUOTI: pajamos gautos iš pardavimo per ataskaitinį laikotarpį parduotų kitam VSS (+).

Atsargas įsigijęs subjektas derina:
Grupėje E06-240 - Atsargų įsigijimas (metinė gr.),
eilutėje FF100901A142_F20 - ATSARGOS, SKIRTOS PARDUOTI: įsigytų iš kito VSS įsigijimo savikaina per ataskaitinį laikotarpį (+).

Grupėje E05 suderintos sumos bus perkeltos į subjekto finansinių ataskaitų duomenų pateikimo modulį („paketą“) ir papildomai detalizuoti eliminavimo formose nebereikės.
Grupėje E06 suderintas sumas Finansinių ataskaitų duomenų pateikimo modulyje („pakete“):
- pardavėjas turės detalizuoti, nurodydamas įsigijimo savikainą, sukauptos amortizacijos ar nusidėvėjimo, nuvertėjimo ir tikrosios vertės pasikeitimo sumas, kurios buvo registruotos apskaitoje iki turto pardavimo;
- pirkėjui papildomai detalizuoti eliminavimo formose nebereikės.

2023-03-24

Paskelbta rankinio konsoliduotųjų finansinių ataskaitų koregavimo medžiaga.

2023-03-17

Informuojame, kad kovo 16 d. prasidėjo konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių (toliau- KFAR) rengimo darbai VSAKIS. Vadovaujantis 2022 m. konsolidavimo kalendoriumi, KFAR turi būti parengti:

iki 2023 m. kovo 31 d. – priskirti IV konsolidavimo lygiui;
iki 2023 m. balandžio 25 d. – priskirti III konsolidavimo lygiui;
iki 2023 m. gegužės 31 d. – priskirti II konsolidavimo lygiui.

Asmenys, atsakingi už konsoliduotųjų finansinių ataskaitų parengimą, privalo patikrinti, ar visi subjektai, priskirti prie žemesniojo konsolidavimo lygio jų grupėje, pateikė savo finansinių ataskaitų rinkinio ir eliminavimo informaciją į VSAKIS, ar pateikti duomenys yra korektiški, ir ar duomenų paketai yra patvirtinti („integruoti“).

Viešojo sektoriaus subjektų patvirtintų („integruotų“) duomenų paketų konsolidacija VSAKIS vykdoma 3 kartus per parą:

nuo 10 val. (duomenų atsinaujinimo trukmė – 1 val.);
nuo 14 val. (duomenų atsinaujinimo trukmė – 1 val.);
nuo 20 val. (duomenų atsinaujinimo trukmė – 1 val.).

Atkreipiame dėmesį, kad viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių eliminavimo informacijos koregavimas galimas tik su viešojo sektoriaus subjekto, atsakingo už konsoliduotųjų finansinių ataskaitų parengimą, leidimu. Asmenys, norintys koreguoti finansinių ataskaitų rinkinio duomenis, turi kreiptis į konsoliduojantį subjektą, o ne į Finansų ministeriją.

2023-03-07

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. 1K-416 "Dėl 2022 metų konsolidavimo kalendoriaus patvirtinimo", š. m. kovo 2 d. tarpusavio operacijų derinimo sritis VSAKIS buvo uždaryta.

Jei tarpusavio operacijų derinimo srityje buvo pateikti nekorektiški duomenys arba duomenys nebuvo pateikti laiku, ir finansinių ataskaitų rinkinio (toliau -  FAR) duomenų teikimo pakete liko blokuojančios kontrolės (kodas ELI; TSK), turite Finansų ministerijai iki š. m. kovo 13 d. el. paštu [email protected] pateikti įstaigos vadovo pasirašytą prašymą (prašymo forma) "publikuoti" įstaigos paketą, nurodant blokuojančių kontrolių kodus ir priežastis.

Finansų ministerija, atsižvelgdama į prašymą, duomenų paketą „publikuos“ (pakete blokuojančios kontrolės liks).

„Publikuotą“ duomenų paketą įstaigos tvirtintojas turės "integruoti", patvirtindamas finansinių ataskaitų rinkinio duomenų teisingumą.

Atkreipiame dėmesį, kad bus "publikuojami" tik tie paketai, kuriuose yra blokuojančios kontrolės, susijusios su VSAKIS tarpusavio operacijų derinimo sritimi.

Kontrolės, kurių statusas ĮSPĖJANTI, leidžia duomenis "publikuoti" ir "integruoti".

SVARBU! Tik "integruoto" paketo duomenys patenka į viešojo sektoriaus subjektų grupės konsoliduotąsias ataskaitas.

2023-02-27

Viešojo sektoriaus subjektai, kurie pagal panaudos sutartis yra gavę arba perdavę turtą, į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (VSAKIS) turi pateikti informaciją apie panaudos tiekėjus ir (arba) gavėjus bei perduoto ir (arba) gauto turto vertes.
Teikiame VSAKIS pateiktą eliminavimo informaciją (panaudos tiekėjų informacija) apie pagal panaudos sutartis perduoto turto balansines vertes 2022 m. gruodžio 31 d. (duomenys suvesti iki 2023-02-27).

Remiantis šia informacija viešojo sektoriaus subjektai (panaudos gavėjai) gali rasti informaciją apie:
- jiems perduoto pagal panaudos sutartis turto balansinę vertę paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną;
- turto grupę, kurią rodo panaudos tiekėjas;
bei pasitikrinti, ar korektiškai VSAKIS pateikta  informaciją apie pagal panaudos sutartis gautą turtą.

Papildomai teikiame turto gavėjų pateiktą eliminavimo informaciją (panaudos gavėjų informacija) apie pagal panaudos sutartis gauto turto vertes 2022 m. gruodžio 31 d.

Atkreipiame dėmesį, kad pagal panaudos sutartis perduoto turto ir gauto turto vertės sutapti neturi (eliminavimo informacija nėra derinama), tačiau, jei tiekėjas rodo perduotą pagal panaudos sutartį turtą, šį turtą atitinkamose formose turi rodyti ir gavėjas.

Prašome užtikrinti pateiktos informacijos korektiškumą, o pastebėjus neteisingus duomenis prašome susisiekti su viešojo sektoriaus subjektu, pateikusiu netikslius duomenis.

2023-02-08

Primename, kad viešojo sektoriaus subjektai mokesčių sumas derina su Valstybinės mokesčių inspekcijos fondu (MVAL3), o ne su Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau - VMI) biudžetine įstaiga.
Atkreipiame dėmesį, kad su MVAL3 gali likti nesuderintos operacijos E15 grupėje „Gautinos /mokėtinos sumos“, jeigu viešojo sektoriaus subjektai pavėluotai pateikė deklaraciją arba patikslino deklaraciją už praėjusius laikotarpius. Taip pat gali likti nesuderintos sumos E17 grupėje „Pajamos/sąnaudos“, kai išsiskiria mokesčių pajamų ir sąnaudų pripažinimo laikotarpiai (pvz., mokestis už aplinkos teršimą, nekilnojamo turto mokestis).
Dėl E15 grupės „Gautinos /mokėtinos sumos“ derinamų sumų kreiptis  į įstaigai priskirtą VMI  Mokesčių apskaitos departamento (toliau - MAD) Prievolių apskaitos skyriaus specialistą.

Derinant VSAKIS E19 grupėje „Pinigų srautai“ su MVAL3, informaciją apie sumokėtas įmokas galite pasitikrinti per Mano VMI: Mokesčių mokėtojo kortelė — Ataskaitos — Ataskaitų užsakymas ir užsisakyti apskaitos duomenų ataskaitą „Detali visų apskaitos operacijų ataskaita“.
Tik tais atvejais, kai derinant E19 grupėje „Pinigų srautai“ yra atlikti mokėjimai už kitus asmenis, nustatyta klaidingai sumokėta įmoka ir yra poreikis sutvarkyti įmokas, prašome kreiptis pagal juridinio asmens kodą priskirtą VMI MAD Įmokų tvarkymo skyriaus specialistą (pridedamas derinančių darbuotojų sąrašas).

Informacijai pasiteirauti: tel. (8 5) 2687 572 - Zita Pakšienė, Valstybinės mokesčių inspekcijos Mokesčių apskaitos departamento metodologijos ir atskaitomybės skyriaus specialistė, el.paštas [email protected]

2023-01-31

Informuojame, kad Finansų ministerijos interneto svetainėje paskelbta 2022 m. konsolidavimo schema ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 1K-152 "Dėl viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo" patvirtintos konsolidavimo metodikos ir tvarkos aprašo pakeitimas

2023-01-03

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. 1K-416, 2023 m. sausio 1 d. prasidėjo viešojo sektoriaus subjektų 2022 m. finansinių ataskaitų rinkinių ir eliminavimo informacijos pateikimo procesas VSAKIS. Šie duomenys turės būti pateikti (publikuoti) iki 2023 m. kovo 13 d., patvirtinti (integruoti) ir apsaugoti nuo koregavimo – iki 2023 m. kovo 15 d.

2022 m. konsolidavimo kalendorius su nustatytais darbų terminais paskelbtas Finansų ministerijos interneto svetainėje:
https://finmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/apskaita-ir-atskaitomybe/viesojo-sektoriaus-subjektu-apskaita-ir-atskaitomybe/viesojo-sektoriaus-apskaitos-ir-ataskaitu-konsolidavimo-informacine-sistema-vsakis/konsolidavimo-tvarkos-dokumentai

VSAKIS veikimo laikas:
07:00 - 11:30 val.
13:00 - 17:00 val.
18:30 - 23:00 val.

Tarpusavio operacijų derinimo srityje metinių duomenų pateikimo laikotarpiu (2022.12) pateikta informacija bus perkeliama į VSAKIS finansinių ataskaitų duomenų pateikimo ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų sudarymo sritį centralizuotai (perkėlimą atliks Finansų ministerija):  11:30-13.00 val., 17:00-18.30 val., ir po 23.00 val.

Tarpiniame duomenų pateikimo laikotarpyje (2022.01) pateikta informacija bus perkeliama vieną kartą per dieną: po 23.00 val.

2022-12-19

Informuojame, kad paskelbtas 2022 m. konsolidavimo kalendorius.

2022-11-08

Informuojame, kad paskelbta 2022 m. VSAKIS pakeitimų pristatymo medžiaga

2022-10-26

Informuojame, kad 2022 m. reorganizuotų, likviduotų ir VSS teisinį statusą praradusių subjektų duomenų pateikimui VSAKIS yra atidaryta tarpusavio operacijų derinimo sritis tarpiniame laikotarpyje (2022.01).
Remiantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 1K-152 patvirtintu Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo tvarkos aprašu ir metodika ir siekiant parengti konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius, reorganizuotų, likviduotų ir VSS teisinį statusą praradusių subjektų informacija turi būti teikiama į VSAKIS tarpiniame laikotarpyje.

SVARBU! Šiuo metu atidaryta tik tarpusavio operacijų derinimo sritis. Teikti finansinių ataskaitų rinkinio duomenis ir eliminavimo informaciją bus galima nuo lapkričio 8 d.  

Atkreipiame dėmesį, kad teikiant duomenis už 2022 m. keičiasi pinigų srautų derinimo tvarka grupėse E19:
- E19-100 „Pinigų srautai: Visos įplaukos pagal partnerį";
- E19-200 „Pinigų srautai: Visos išmokos pagal partnerį".

Šiose grupėse iš karto teikiami derinti tiesioginiai (srautas D8) ir netiesioginiai (srautas D9) pinigų srautai.

Suderinti srautai bus perkelti į Finansinių ataskaitų duomenų pateikimo modulį („paketą“) ir jų detalizuoti pinigų srautų eliminavimo formose nereikės.

Pinigų srautų eliminavimo formose suma „Iš viso (srautas F99) apsiskaičiuos automatiškai sudedant tiesioginius pinigų srautus (srautas D8) ir netiesioginius pinigų srautus (srautas D9).

Atkreipiame dėmesį, kad ir toliau privaloma pildyti eliminavimo formą D-E19-G-ZF „Pagrindinės veiklos (išmokų) pinigų srautų eliminavimo informacija 2“, detalizuojant pinigų srautus (išmokas) pagal segmentus.

E19 derinimo grupėse, kuriose suminiai pinigų srautai (srautas F99) buvo derinami iki 2021 m. yra pervadintos į E19-100IKI2021 ir E19-200-IKI2021 ir yra neaktyvios, t.y. į jas duomenų įvesti negalima.

******

VSS, turėję tarpusavio operacijų su 2022 m. reorganizuotais, likviduotais ir VSS teisinį statusą praradusiais subjektais, šias tarpusavio operacijas VSAKIS tarpusavio operacijų derinimo srityje taip pat turi pateikti ir suderinti minėtame 2022.01 tarpiniame laikotarpyje, tačiau jas detalizuoti VSAKIS konsolidavimo srityje turės 2022.12 metiniame laikotarpyje prasidėjus VSAKIS metinių finansinių ataskaitų rinkinių duomenų ir eliminavimo informacijos pateikimui.

VSS, kurie 2022m. buvo reorganizuoti, likviduoti arba prarado VSS teisinį statusą, sąrašas skelbiamas Finansų ministerijos interneto svetainėje adresu http://finmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/apskaita-ir-atskaitomybe/viesojo-sektoriaus-apskaita-ir-atsakomybe/viesojo-sektoriaus-apskaitos-ir-ataskaitu-konsolidavimo-informacine-sistema-vsakis/konsolidavimo-schema

Atkreipiame dėmesį, vadovaujantis konsolidavimo tvarkos aprašu, reorganizuotam ar likviduotam subjektui nepateikus duomenų į VSAKIS, už reorganizuoto subjekto duomenų pateikimą į VSAKIS yra atsakingas subjektas, rengiantis reorganizuoto subjekto grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį arba jo paskirtas po reorganizavimo naujai įsteigtas arba reorganizuoto subjekto teises ir pareigas perėmęs subjektas, o už likviduoto subjekto duomenų pateikimą - subjektas, rengiantis likviduoto subjekto grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį.

 

2022-09-02

Informuojame, kad dėl pasikeitusių teisės aktų (1, 2, 7, 12, 13, 16, 30 VSAFAS, privalomojo bendrojo sąskaitų plano) pakeitimų įgyvendinimo VSAKIS, tarpinį laikotarpį (2022.01), skirtą 2022 m. reorganizuotų, likviduotų ir VSS teisinį statusą praradusių subjektų duomenų pateikimui, numatoma atidaryti vėliau. Apie atsiradusią galimybę teikti finansinių ataskaitų rinkinių duomenis informuosime atskiru pranešimu.

Finansų ministerijos interneto svetainėje paskelbta informacija apie teisės aktų pokyčius: https://finmin.lrv.lt/uploads/finmin/documents/files/2022-07-29%20Teis%C4%97s%20akt%C5%B3%20naujienos.pdf

2022-04-13

Informuojame, kad prasidėjo konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių (toliau- KFAR) rengimo darbai VSAKIS. Vadovaujantis 2021 m. konsolidavimo kalendoriumi, KFAR turi būti parengti:

  • iki 2022 m. balandžio 26 d. – priskirti III konsolidavimo lygiui;
  • iki 2022 m. gegužės 31 d. – priskirti II konsolidavimo lygiui.

Viešojo sektoriaus subjektų patvirtintų („integruotų“) duomenų paketų konsolidacija VSAKIS vykdoma 4 kartus per parą:

  • nuo 10 val. (duomenų atsinaujinimo trukmė – 1 val.);
  • nuo 14 val. (duomenų atsinaujinimo trukmė – 1 val.);
  • nuo 17 val. (duomenų atsinaujinimo trukmė – 1 val.);
  • nuo 20 val. (duomenų atsinaujinimo trukmė – 1 val.).

2022-03-02

VSAKIS veikimo laikas:

07:00 - 12:30 val.
13:00 - 16:30 val.
17:00 - 23:30 val.

2022-02-07

Primename, kad viešojo sektoriaus subjektai mokesčių sumas derina su Valstybinės mokesčių inspekcijos fondu (MVAL3), o ne su Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau - VMI) biudžetine įstaiga.
Atkreipiame dėmesį, kad su MVAL3 gali likti nesuderintos operacijos E15 grupėje „Gautinos /mokėtinos sumos“, jeigu viešojo sektoriaus subjektai pavėluotai pateikė deklaraciją arba patikslino deklaraciją už praėjusius laikotarpius. Taip pat gali likti nesuderintos sumos E17 grupėje „Pajamos/sąnaudos“, kai išsiskiria mokesčių pajamų ir sąnaudų pripažinimo laikotarpiai (pvz., mokestis už aplinkos teršimą, nekilnojamo turto mokestis).
Dėl E15 grupės „Gautinos /mokėtinos sumos“ derinamų sumų kreiptis  į įstaigai priskirtą VMI  Mokesčių apskaitos departamento (toliau - MAD) Prievolių apskaitos skyriaus specialistą.

Informacijos dėl E19 grupėje "Pinigų srautai" sumų kreiptis pagal juridinio asmens kodą priskirtą VMI MAD Įmokų tvarkymo skyriaus specialistą (pridedamas derinančių darbuotojų sąrašas).

Informacijai pasiteirauti: tel. (8 5) 2687 572 - Zita Pakšienė, Valstybinės mokesčių inspekcijos Mokesčių apskaitos departamento metodologijos ir atskaitomybės skyriaus specialistė, el.paštas [email protected]

2022-01-03

Informuojame, kad atnaujintas ir paskelbtas 2021 m. konsolidavimo schemos projektas. Prašome kontroliuojančių viešojo sektoriaus subjektų peržiūrėti schemą ir apie pastebėtus neatitikimus informuoti Finansų ministerija el. paštu [email protected] iki š. m. sausio 14 d.

2021-12-14

Informuojame, kad paskelbtas 2021 m. konsolidavimo kalendorius.

2021-12-13

Informuojame, kad paskelbtas atnaujintas dažniausiai užduodamų klausimų (D.U.K.) sąrašas, aktualus teikiant 2021 ir vėlesnių metų duomenis. Atkreipiame dėmesį, kad keičiasi pradinių likučių teikimo tvarka.

2021-12-01

Informuojame, kad prasidėjo viešojo sektoriaus subjektų 2021 m. finansinių ataskaitų rinkinių duomenų ir eliminavimo informacijos pateikimo procesas VSAKIS. Iki 2021 m. gruodžio 31 d. bus paskelbtas 2021 m. konsolidavimo kalendorius su nustatytais darbų terminais.
Atkreipiame dėmesį, kad yra atliktas VSAKIS sistemos atnaujinimas ir  finansinių ataskaitų duomenų teikimas ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rengimas  vykdomas atnaujintoje VSAKIS aplinkoje.

Taip pat  primename, kad keičiasi pradinių likučių teikimo tvarka. Teikiant duomenis už 2021 m. pradiniai likučiai nėra atkeliami iš praėjusio ataskaitinio laikotarpio ir viešojo sektoriaus subjektai papildomai turi pateikti pradinių likučių informaciją atskirose formose.

VSAKIS naujos aplinkos pristatymo medžiaga ir 2021 m. pakeitimų pristatymo medžiaga paskelbta:
https://finmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/apskaita-ir-atskaitomybe/viesojo-sektoriaus-subjektu-apskaita-ir-atskaitomybe/viesojo-sektoriaus-apskaitos-ir-ataskaitu-konsolidavimo-informacine-sistema-vsakis/naudotoju-vadovai/vsakis-naudotoju-mokymu-medziaga

2021-11-19

Informuojame, kad paskelbta VSAKIS naujos aplinkos pristatymo medžiaga

2021-11-10

Informuojame, kad š. m. lapkričio 22-26 d. dėl atliekamų techninių atnaujinimų sistema neveiks.

2021-10-08

Informuojame, kad paskelbta 2021 m. VSAKIS pakeitimų pristatymo medžiaga

2021-04-09

Paskelbta konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rengimo konsultacijų medžiaga.

2021-03-12

Informuojame, kad pratęsiame VSAKIS tarpusavio operacijų derinimo ir finansinių ataskaitų rinkinio duomenų ir eliminavimo informacijos pateikimo terminą iki š. m. kovo 19 d., tvirtinimo terminą– š. m. kovo 23 d.

Atkreipiame dėmesį, kad nurodytas tarpusavio operacijų derinimo terminas yra galutinis ir daugiau pratęstas nebus.

2021-02-11

Norime priminti, kad viešojo sektoriaus subjektai mokesčių sumas derina E19 grupėje "Pinigų srautai" su Valstybinės mokesčių inspekcijos fondu (MVAL3), o ne biudžetine įstaiga.

Informacijai pasiteirauti: tel. (8 5) 2687 572 - Zita Pakšienė, Valstybinės mokesčių inspekcijos Mokesčių apskaitos departamento metodologijos ir atskaitomybės skyriaus specialistė.

Pridedame derinančių darbuotojų sąrašą.

2021-02-01

Informuojame, kad Finansų ministerijos interneto svetainėje paskelbta 2020 m. konsolidavimo schema ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 1K-152 "Dėl viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo" patvirtintos konsolidavimo metodikos pakeitimas

2021-01-11

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2020 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 1K-438, 2021 m. sausio 11 d. prasidėjo viešojo sektoriaus subjektų 2020 m. finansinių ataskaitų rinkinių ir eliminavimo informacijos pateikimo procesas VSAKIS. Šie duomenys turės būti pateikti (publikuoti) iki 2021 m. kovo 12 d., patvirtinti (integruoti) ir apsaugoti nuo koregavimo – iki 2021 m. kovo 16 d. 2020 m. reorganizuoti, likviduoti VSS ir VSS, kurie prarado viešojo sektoriaus subjekto teisinį statusą, VSAKIS tarpiniame duomenų pateikimo laikotarpyje (2020.01) turi pateikti FAR duomenis ir eliminavimo informaciją iki š. m. kovo 1 d.

Tarpusavio operacijų derinimo srityje metinių duomenų pateikimo laikotarpiu (2020.12) pateikta informacija bus perkeliama į VSAKIS finansinių ataskaitų duomenų pateikimo ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų sudarymo sritį centralizuotai du kartus per dieną: 11.30 – 13.00 val. ir po 20 val. (perkėlimą atliks Finansų ministerija). Tarpiniame duomenų pateikimo laikotarpyje (2020.01) pateikta informacija bus perkeliama vieną kartą per dieną po 20 val.

Primename, kad aktuali informacija, susijusi su darbu VSAKIS, t. y. nauji teisės aktai, atnaujinti VSAKIS konfigūravimo parametrų dokumento priedai, paskelbta Finansų ministerijos interneto svetainėje:

https://finmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/apskaita-ir-atskaitomybe/viesojo-sektoriaus-apskaita-ir-atsakomybe/viesojo-sektoriaus-apskaitos-ir-ataskaitu-konsolidavimo-informacine-sistema-vsakis

2021-01-04

Informuojame, kad atnaujintas ir paskelbtas 2020 m. konsolidavimo schemos projektas. Prašome kontroliuojančių viešojo sektoriaus subjektų peržiūrėti schemą ir apie pastebėtus neatitikimus informuoti Finansų ministerija iki š. m. sausio 11 d.

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-09-21