BDAR
Close

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Išaiškinimai ir rekomendacijos

Finansų ministerijos rekomendacijos ir išaiškinimai nėra teisės aktai ar instrukcijos. Jie yra rengiami detaliai išnagrinėjus viešojo sektoriaus subjektų pateiktą informaciją, rekomendacijų ir išaiškinimų rengimo metu galiojusius teisės aktus, kurie gali turėti įtakos subjekto veiksmams, ūkinių operacijų registravimui, finansinių ataskaitų sudarymui. Skelbiamos rekomendacijos ir išaiškinimai nėra atnaujinami atsižvelgiant į teisės aktų pasikeitimus, todėl prieš jais vadovaujantis reikia įsivertinti jų aktualumą ne tik dėl galiojančių teisės aktų, bet ir dėl sudarytų sutarčių, rekomendacijose ar išaiškinimuose aprašytų atvejų tinkamumo konkrečiai situacijai. Vadovaujantis Finansinės apskaitos įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 4 papunkčiu viešojo sektoriaus subjektai finansinę apskaitą turi tvarkyti taip, kad užtikrintų finansinių ataskaitų parengimą pagal VSAFAS. 

Išaiškinimai

Rekomendacijos

2023 m.

Dėl savivaldybės metinių ataskaitų rinkinio ataskaitų pasirašymo

 

2022 m.

Dėl teisės aktų pokyčių ir naujų teisės aktų

Dėl grynųjų pinigų operacijų

Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų išlaidų darbo užmokesčiui didinti dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) kompensavimo valstybės biudžeto lėšomis apskaitos

Dėl atidėjinių ir neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto finansinės apskaitos (priedas )

2021 m.

Dėl už skiepijimo paslaugas vakcinacijos centrams, skiepijančioms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, paslaugas organizuojančioms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms ir atraminėms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms mokamų kompensuojamų sumų apskaitos

Dėl regionų plėtros tarybų apskaitos ir atskaitomybės

Dėl regionų plėtros tarybų (negalioja)

Dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio dalies grąžinimo apskaitos

Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, priklausančioms Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai ir sudariusioms sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis, darbo užmokesčiui padidinti dėl COVID-19 ligos iš PSDF skirimų lėšų apskaitos 

Rekomendacijos Nr. TR-12/2020-04(2)  dėl žemės po valstybinės reikšmės keliais buhalterinės apskaitos ir pateikimo finansinių ataskaitų rinkinyje (atnaujintos)

Rekomendacijos Nr. TR-15/2021-7 dėl dotacijų ilgalaikiam turtui įsigyti valstybės ar savivaldybių valdomai bendrovei pagal 14-ąjį VSAFAS "Jungimai ir investicijos į asocijuotuosius subjektus" registravimo

2020 m.

Dėl neigiamų palūkanų taikymo apskaičiuojant amortizuotą savikainą

Dėl dotacijų iš valstybės biudžeto grąžinimo (atnaujintos 2020 m. rugsėjo 8 d.)

Išaiškinimas dėl gautos paramos ir kito nemokamai gauto turto registravimo pagal VSAFAS 

Dėl dotacijų iš valstybės biudžeto grąžinimo

Dėl išeitinių išmokų registravimo pagal 24-ąjį VSAFAS

Finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų analizė, kai apskaita tvarkoma centralizuotai

Rekomendacijos Nr. TR-14/2020-11 dėl įmokų į Valstybinės ligonių kasos prie sveikatos apsaugos ministerijos atskirą sąskaitą pagal pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymą ir su jomis susijusių ūkinių operacijų apskaitos

Rekomendacijos Nr. TR-12/2020-04(1) dėl žemės po valstybinės reikšmės keliais buhalterinės apskaitos ir pateikimo finansinių ataskaitų rinkinyje (atnaujintos)

Rekomendacijos  Nr. TR-13/2020-04 dėl atskiroje Finansų ministerijos sąskaitoje naujojo koronaviruso (COVID-19) padariniams mažinti kaupiamų paramos lėšų ir su jomis susijusių ūkinių operacijų apskaitos

Rekomendacijos Nr. TR-12/2020-04 dėl žemės po valstybinės reikšmės keliais buhalterinės apskaitos ir pateikimo finansinių ataskaitų rinkinyje

​2019 m.

Dėl kaupiamų išmokų už mokamą ne darbo laiką apskaičiavimo ir rodymo finansinėse 2018 metų ataskaitose

Dėl viešųjų įstaigų, priskiriamų prie viešojo sektoriaus subjektų, audito

Dėl bendrai finansuojamų projektų netinkamų deklaruoti Europos komisijai lėšų apmokėjimo valstybės biudžeto lėšomis (finansavimo šaltinio keitimo) apskaitos ir derinimo VSAKIS  Atnaujintos  Dėl bendrai finansuojamų projektų netinkamų deklaruoti EK lėšų apmokėjimo valstybės biudžeto lėšomis (finansavimo šaltinio keitimo) ir derinimo VSAKIS 

Grąžintinų finansavimo sumų rekomenduojami buhalteriniai įrašai, kai grąžintinos lėšos išskaičiuojamos iš sumos, mokėtinos pagal kitą projekto vykdytojo mokėjimo prašymą ir derinimas VSAKIS

Dėl kaupiamų išmokų už mokamą ne darbo laiką skaičiavimo 2019 metais

Rekomendacijos Nr. TR-10/2019-03 dėl viešojo sektoriaus subjektų gautinų ir mokėtinų sumų inventorizacijos

Rekomendacijos Nr. SR-16/2019-08(1) dėl su biologiniu turtu susijusių ūkinių operacijų buhalterinės apskaitos

Rekomendacijos NR. TR-9/2019-01 dėl šalpos išmokų ir transporto išlaidų kompensacijų mokėjimo perdavimo ir buhalterinės apskaitos

 

2018 m.

 

Rekomendacijos Nr. TR-8/2018-08 dėl pensijų, finansuojamų iš valstybės biudžeto, susijusių įmokų ir sumažinto pensijų tarifo kompensavimo buhalterinės apskaitos 

Rekomendacijos Nr. TR-7/2018-02 dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų įsigyjamų vaistinių preparatų ar medicinos pagalbos priemonių, už kuriuos centralizuotai apmoka arba kompensuoja įsigijimo išlaidas Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos, buhalterinės apskaitos

2017 m.

 

Rekomendacijos Nr. TR-6/2017-12 dėl savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų atnaujinimo, įgyvendinant daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą, išlaidų ir valstybės paramos buhalterinės apskaitos

Rekomendacijos Nr. TR-2/2016-07(3) dėl turto, perduodamo centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui, buhalterinės apskaitos

Rekomendacijos Nr. TR-5/2017-02 dėl su projektu „Parama maisto produktais IV“ susijusių ūkinių operacijų apskaitos VšĮ „Europos socialinio fondo agentūra“ ir savivaldybėse 

Rekomendacijos Nr. TR-4/2017-02(3) dėl fondų fondo buhalterinės apskaitos 

2016 m.

Atnaujinta informacija viešojo sektoriaus subjektams apie mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų, mokamų į VMI biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, kodų susiejimą su valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ekonominės klasifikacijos kodais 

2015-2016 m. VSAFAS ir kitų teisės aktų pakeitimai ir kiti DUK klausimai 

Papildytas 2015-12-28 išaiškinimas dėl savivaldybės privatizavimo fondo naikinimo apskaitoje ir su tuo susijusių ūkinių operacijų registravimo (papildyta dėl GTPA papildymo)

Rekomendacijos Nr. TR-3/2016-10 dėl Nacionalinės žemės tarnybos pervedamų lėšų valstybės ir savivaldybių iždams ir VĮ „Valstybės žemės fondas" už parduodamus valstybinės žemės sklypus buhalterinės apskaitos Priedai 

Rekomendacijos Nr. TR-1/2015-11 (2) dėl administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatyta tvarka paskirtų baudų buhalterinės apskaitos

Pajamų ir kitų įmokų registravimo savivaldybės iždo buhalterinėje apskaitoje rekomendacijos

2015 m.

Dėl buhalterinės apskaitos tvarkymo ir finansinių ataskaitų sudarymo euro įvedimo laikotarpiu

 

2013 m.

 

Pinigų srautų ataskaitos pildymo rekomendacijų projektas

2012 m.

 

Mineralinių išteklių apskaitos metodinės rekomendacijos

2010 m.

 

Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinių ataskaitų sudarymo rekomendacijos (parengtos 2010 m. gegužės mėn., t. y. jų nuostatos atitinka tuo metu galiojančias teisės aktų nuostatas).*

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-05-24