BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai (VSAFAS)

Įgyvendinant Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą buvo parengti 30 viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų (VSAFAS). VSAFAS nuostatos tikslinamos pastebėjus trūkumus pateiktose finansinėse ataskaitose, taip pat atsižvelgiant į viešojo sektoriaus subjektų teikiamus klausimus,  kad visi viešojo sektoriaus subjektai vienodai suprastų ir vienodai taikytų VSAFAS bei galėtų viešojo sektoriaus apskaitos bei ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje susiderinti tarpusavio operacijas, kas suteiktų galimybę pagerinti viešojo sektoriaus subjektų tiek finansinių ataskaitų rinkinių, tiek konsoliduotųjų finansinių ataskaitų kokybę.

   - Finansinių ataskaitų formos, nustatytos viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartuose (2015 m. finansinėms ataskaitoms parengti)*
   - Finansinių ataskaitų formos, nustatytos viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartuose (2016 m. finansinėms ataskaitoms parengti
   - Finansinių ataskaitų formos, nustatytos viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartuose (2017 m. finansinėms ataskaitoms parengti)

   - Finansinių ataskaitų formos, nustatytos viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartuose (2018-2019 m. finansinėms ataskaitoms parengti)   

   - Finansinių ataskaitų formos, nustatytos viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartuose (2020-2021 m. finansinėms ataskaitoms parengti)

   - Finansinių ataskaitų formos, nustatytos viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartuose (2022 m. finansinėms ataskaitoms parengti)

 

 Pavadinimas

VSAFAS pakeitimai

Aktuali suvestinė redakcija

VSAFAS ir kituose teisės aktuose vartojamų sąvokų žodynėlis**

 

Sąvokų žodynėlis

1-asis VSAFAS – „Informacijos pateikimas finansinių ataskaitų rinkinyje“

1 VSAFAS

1 VSAFAS

2-asis VSAFAS – „Finansinės būklės ataskaita“

2 VSAFAS

2 VSAFAS

3-asis VSAFAS – „Veiklos rezultatų ataskaita“

3 VSAFAS

3 VSAFAS

4-asis VSAFAS – „Grynojo turto pokyčių ataskaita“

4 VSAFAS

4 VSAFAS

5-asis VSAFAS – „Pinigų srautų ataskaita“

5 VSAFAS

5 VSAFAS

6-asis VSAFAS – „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“

6 VSAFAS

6 VSAFAS

7-asis VSAFAS – „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“

7 VSAFAS

7 VSAFAS

8-asis VSAFAS – „Atsargos“

8 VSAFAS

8 VSAFAS

9-asis VSAFAS - „Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos“

9 VSAFAS

9 VSAFAS

10-asis VSAFAS - „Kitos pajamos“

10 VSAFAS

10 VSAFAS

11-asis VSAFAS – „Sąnaudos“

11 VSAFAS

11 VSAFAS

12-asis VSAFAS - „Ilgalaikis materialusis turtas“

12 VSAFAS

12 VSAFAS

13-asis VSAFAS - „Nematerialusis turtas“

13 VSAFAS

13 VSAFAS

14-asis VSAFAS - „Jungimai ir investicijos į asocijuotuosius subjektus“

14 VSAFAS

14 VSAFAS

15-asis VSAFAS - „Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys ir investicijos į kontroliuojamus subjektus“

15 VSAFAS

15 VSAFAS  

16-asis VSAFAS - „Biologinis turtas“

16 VSAFAS

16 VSAFAS

17-asis VSAFAS - „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“

17 VSAFAS

17 VSAFAS

18-asis VSAFAS - „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“

18 VSAFAS

18 VSAFAS

19-asis VSAFAS „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“

19 VSAFAS

19 VSAFAS

20-asis VSAFAS „Finansavimo sumos“

20 VSAFAS

20 VSAFAS

21-asis VSAFAS „Sandoriai užsienio valiuta“

21 VSAFAS

21 VSAFAS

22-asis VSAFAS „Turto nuvertėjimas“

22 VSAFAS

22 VSAFAS

23-asis VSAFAS „Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys“

23 VSAFAS

23 VSAFAS

24-asis VSAFAS „Su darbo santykiais susijusios išmokos“

24 VSAFAS

24 VSAFAS

25-asis VSAFAS „Segmentai“

25 VSAFAS

25 VSAFAS

26-asis VSAFAS „Išteklių fondo apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys“

26 VSAFAS

  26 VSAFAS

27-asis VSAFAS „Koncesijos ir valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys“

27 VSAFAS

27 VSAFAS

28-asis VSAFAS „Euro įvedimas“

28 VSAFAS

28 VSAFAS

29-asis VSAFAS „Pensijų anuitetų fondo apskaita ir ataskaitų rinkinys“

 29 VSAFAS

29 VSAFAS

30-asis VSAFAS „Mineraliniai ištekliai“

30 VSAFAS

30 VSAFAS

* Pateiktos visos VSAFAS formos viename dokumente. Viešojo sektoriaus subjekto ataskaitų rinkiniui parengti parenkamos formos, atsižvelgiant į VSAFAS reikalavimus.
** Šis sąvokų žodynėlis atnaujintas 2022 m. birželio mėn., t. y. žodynėlio sąvokos atitinka tuo metu galiojančiuose teisės aktuose nustatytas sąvokas.

Tarptautiniai viešojo sektoriaus apskaitos standartai (TVSAS)*

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-01-04